รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา 1. เด็กชายอ้าหรีด  อาจหาญ
2. เด็กชายฮารีซัน  พรหมเจริญ
 
1. นายมะรอซาลี  ดอแม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ดาวเรือง
2. เด็กชายสมาน  กอกลาง
 
1. นายอับดุลอาซีส  ยีดาเฮ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. เด็กชายกัมพล  ช่วยนาสังข์
2. เด็กหญิงจริญญา  คณาวัง
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  ลิ่มเหล็ก
4. เด็กหญิงชนิดาพร  ไพราม
5. เด็กหญิงสุนิษา  ราษี
 
1. นางสาวพัชรี  พิณแก้ว
2. นางภัทราวดี  พิมพ์ทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวนภสร  หีดชะนา
2. นายนันธวรรฒ  รักญาติ
3. นายภาสกร  กังวาล
4. นางสาวลักษิกา  พีภูเขียว
5. นางสาวสิรินดา  อนุสรณ์
 
1. นางสาวช่อเพชร  พฤกษ์วรุณ
2. นางสาวพรพิมล  ชำรัมย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กชายปิยะศักดิ์  ประจันบาล
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ภักดี
 
1. นางสาวจินตนา  ขำอ้วม
2. นายวิโรจน์  อินตัน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  จินตนพันธ์
2. นางสาวนัจรินทร์  รอดแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรนันต์  ปานจันทร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  บริบูรณ์สุข
 
1. นายสาธิต  เกตุแก้ว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นางสาวธัญลักษณ์  ชาพรหมสิทธิ์
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์เจริญ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ยมมาศ
 
1. นายสิทธิโชค   พลเขต
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวอมรพรรณ  อักาบละออง
 
1. นายกิตติพงศ์   พันธ์เมือง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สงเคราะห์
 
1. นายสาธิต  เกตุแก้ว
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  ยอดโสภณ
 
1. นายสาธิต  เกตุแก้ว
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สิทธิโม
 
1. นายสาธิต  เกตุแก้ว
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. นายกรวินท์  ชัยเชื้อ
 
1. นายสาธิต  เกตุแก้ว
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงกันตะยา  หมั่นการ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ประโยชน์
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์เจริญ
2. นางอรอนงค์  พลเพ็ง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา 1. เด็กชายวุศฏอ  สำลี
 
1. นางสาวตอฮีเราะห์  สาลี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา 1. นางสาวฮัสนา  บินหว้าสุย
 
1. นางสาวตอฮีเราะห์  สาลี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เจริญชัยนุชกุล
2. เด็กชายอลงกรณ์  เผือกผ่อง
3. เด็กชายเมธาสิทธฺ์  สุณาวงค์
 
1. นายสาธิต  เกตุแก้ว
2. นางวรนุช  ศานติประพันธ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นางสาวชญานิษฐ์  นิมิตร
2. นายธีระวัฒน์  ตันปั้นน้ำ
3. นายอภิธาร  กุลมลิวัลย์
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์เจริญ
2. นางอรอนงค์  พลเพ็ง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายนันทพัทธ์  พุทธนานุวัฒน์
 
1. นายนิคม  นันทโช
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายธนธรรม  สอนประสาท
 
1. นายปราโมชน์  พงศ์นุรักษ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. นายธนกร  เจริญสุข
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ทิพย์บุญทอง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. เด็กหญิงใบหม่อน  คันทะมาลา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ทิพย์บุญทอง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. นางสาวจีราพร  ดำรักษ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ทิพย์บุญทอง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. นางสาวกลรัตน์  กตัญญู
2. นายชัชวาล  ศรีโคตร
3. นายณัฐวุฒิ  บัวล้ำเลิศ
4. นายสุริยา  สุนทรหงษ์
5. นายอนุรักษ์  บัวพรม
 
1. นายสามารถ  แก้วพิชัย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวจิราภา  ชูช่วย
2. นางสาวจุฑาทิพย์  นรชาญ
3. นางสาวชนิตา  หมื่นมี
4. นางสาวชื่นจิตร  ช่วยชื่น
5. นางสาวซูซู  ลายไทย
6. นายณรงค์ฤทธิ์  แซ่ขอ
7. นางสาวนพมาส  นิจันทร์พันศรี
8. นางสาวนภัสรา  จันทร์นวล
9. เด็กชายนราธิป  อัมพวรรณ
10. เด็กหญิงบงกช  ภัทรปราณี
11. นางสาวบุลกรณ์  ธรรมเนียม
12. นายพงศ์ศิริ  เพชรจรัส
13. นางสาวพันธิตรา  จันทร์นวล
14. นางสาวพิชชาพร  เพื่อมเสม
15. นางสาวพิมพ์ชนก  คงบางปอ
16. นางสาวพิมพ์ลภัส  คะเรรัมย์
17. นายภัศกร  หนูรอด
18. นายวรรณรัตน์  ชาญณรงค์
19. นางสาววลัยรัตน์  รักชู
20. นางสาวศศิธร  รักษายศ
21. นายศักดิ์พล  เพชรสุวรรณ
22. เด็กหญิงศิริมล  รุกซ้อน
23. เด็กหญิงสา  สิทธิพโชควรการ
24. นางสาวสายธาร  ปราณขำ
25. เด็กหญิงสุกานดา  แดงดี
26. นายสุขโรจ  รอดเจริญ
27. นางสาวสุธีธิดา  ศาลา
28. นางสาวสุพัชชา  จันทร์กล่ำ
29. นางสาวสโรชา  วรวิสุทธิ์
30. นายหฤษฏ็  ประดับศรี
31. นายอภิวัฒน์  โกเมศ
32. เด็กหญิงอัญญารัตน์  สยุมพร
33. นางสาวอาทิตยา  ทรวงสวรรค์
34. นางสาวเสาลักษณ์  ขุนทอง
35. เด็กชายไชยวัฒน์  ก้องพัฒนากูล
 
1. นายณัฐดนัย  ผกากรอง
2. นายพิตพิบูล  รัตนพฤกษ์
3. นางฆนรส  นิลเพชร
4. นางสาวสุนิสา  อัมพรวรรณ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายพณรัตน์  กองทอง
 
1. นายปราโมชน์  พงศ์นุรักษ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายกฤษณะ  วราภรณ์
 
1. นายปราโมชน์  พงศ์นุรักษ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณา  สระอุรัมย์
 
1. นางอรอนงค์  พลเพ็ง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาววรรณนิษา  แก้วมีศรี
 
1. นางศรัญญา  นันทโช
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายพณรัตน์  กองทอง
 
1. นายปราโมชน์  พงศ์นุรักษ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นายอนันต์  นัทสุทธิ์
 
1. นายนิคม  นันทโช
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงเพ็ญพิตรา  พูลพิทักษ์
 
1. นางศรัญญา  นันทโช
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นางสาวสโรชา  บุญรักษา
 
1. นางอรอนงค์  พลเพ็ง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายปรินทร  จันทร์เมธากุล
 
1. นายนิคม  นันทโช
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายสุขโรจ  รอดเจริญ
 
1. นายพิตพิบูล  รัตนพฤกษ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงวทัญญุตา  ไทรชมภู
 
1. นางศรัญญา  นันทโช
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาววรรณนิษา  แก้วมีศรี
 
1. นางศรัญญา  นันทโช
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายภาณุพงศ์  สงัดศรี
 
1. นายนิคม  นันทโช
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นายอนันต์  นัทสุทธิ์
 
1. นายนิคม  นันทโช
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงเพ็ญพิตรา  พูลพิทักษ์
 
1. นางศรัญญา  นันทโช
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวทิพย์อาภา  เต็กสงวน
 
1. นายณัฐดนัย  ผกากรอง
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวชฎาพร  ผลาผล
2. นายณัฐดนัย  จุฑาเทพ
3. นายณัฐวุฒิ  ขุนทอง
4. นายธนพล  จาดมี
5. นางสาวพิมพ์ศิริ  เกษภิบาล
6. นางสาวมุทิตา  แซ่ตั้ง
7. นางสาววรรณิกา  เพชรชู
8. นายอัมรินทร์  คงสวัสดิ์
9. นางสาวอิสริยา  ไหม่สุดใจ
10. นายเสนาศักดิ์  ใจตรง
 
1. นางฆนรส  นิลเพชร
2. นางสาวสุนิสา  อัมพรวรรณ
3. นายปราโมชน์  พงศนุรักษ์
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงชีวาพร  เตี๋ยวบุตร
2. นางสาวฐิติพร  แสงเวช
3. เด็กหญิงบุลภรณ์  นิธิบุญรัตน์
4. เด็กหญิงศศิประภา  ชูเทพ
5. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีหมอกเมฆ
6. เด็กหญิงอรวีรา  นิธิบุญรัตน์
7. เด็กหญิงอสุมา  ขอเงิน
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีจันทร์
 
1. นางเปรมา  คุ้มเพชร
2. นางสาวนริศรา  ศิริเสถียร
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 1. นางสาวกติกา  เกษรบัว
2. นางสาวจุฑารัตน์  บ้านนา
3. นางสาวณัฐฐาพร  พินโย
4. นางสาวดาราณีนุช  อุดมศักดิ์
5. นางสาวนภเกตน์  เต็มวัน
6. นางสาวสุภาพร  เพชรมณี
7. นางสาวอรนุช  ปิ่นอมร
8. นางสาวเบญจวรรณ  กลิ่นโภคา
 
1. นายจุติกานต์  ชัยศิริภูริสกุล
2. นางขวัญดาว  รอดช่วง
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 1. นายจีรศักดิ์  ศรีนวลสด
2. นางสาวนิรัตร์ชา  ซื่อสัตย์
3. นางสาวสุภาพร  มิ่งงาม
4. นางสาวอรทัย  ภาคีรุณย์
5. นายอิทธิพล  เหมทานนท์
 
1. นางขวัญดาว  รอดช่วง
2. นางสาวพิมพา  กาหลง
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงนิชกานต์  ประพันวงศ์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  รักเจริญกิจวิโชติ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  สุชาติ
 
1. นางปาริชาติ  ยกย่อง
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวณภัสนันท์  สุขสม
2. นายภูสิทธิ์  บูรณะกิจ
3. นางสาววิจิตรา  เตี้ยวสกุล
 
1. นายกลยุทธ  ยกย่อง
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายปิยพัทธ์  สกุลลิ่มสุวรรณ
2. เด็กหญิงอธิตา  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวช่อเพชร  พฤกษ์วรุณ
2. นางสาวศุลีพร  อยู่ประสิทธิ์
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กหญิงดาราพร  ศิลปเศวต
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  คลองเงิน
 
1. นางธารรริน  ไพโรจน์
2. นางสาววัลภา  บริสุทธิ์
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. นางสาวสโรชา  เอาไชย
2. นางสาวอรอนงค์  จินดามณี
 
1. นางธารรริน  ไพโรจน์
2. นางสาวพรทิพย์  เกี่ยวม่าน
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายฉัตรฆริณ  มาลัย
2. เด็กชายวีรกานต์  เกษมวราภรณ์
 
1. นายอภิพัฒน์  เพชร์ทอง
2. นางสาวชญานิศ  ฟูประทีปศิริ
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นายคุณานนท์  แก้วอุทัย
2. นายธนดล  ณะเสน
 
1. นางสาวชญานิศ  ฟูประทีปศิริ
2. นายอภิพัฒน์  เพชร์ทอง
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กหญิงปานตะวัน  สุชาติพงศ์
2. เด็กหญิงอัจฉรานันทื  ดวงจิต
 
1. นางธารรริน  ไพโรจน์
2. นางสาววัลภา  บริสุทธิ์
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กชายคณิศร  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายธนภัทร  สินไชย
 
1. นางธารรริน  ไพโรจน์
2. นางสาววัลภา  บริสุทธิ์
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวดี  ชููภู่
2. เด็กหญิงปิยธิดา  มยาเศษ
 
1. นางธารรริน  ไพโรจน์
2. นางสาววัลภา  บริสุทธิ์
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายธรรมสถิตย์  เงางาม
2. นายภัศกร  จีบหีด
 
1. นายธนายุส  พิจยานนท์
2. นายทวีเกียรติ  ดำเหลื่อม
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  ต้นวงศ์
2. นางสาวโสรยา  คชสวัสดิ์
 
1. นางสาวสมจารี  คันธชาติกุล
2. นางสาวดาลัด  แสงเพ๊ชร์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวอมลณัฐ  ธรรมธาดาตระกูล
2. นางสาวเจนจิรา  ภุมมา
 
1. นางสาวช่อเพชร  พฤกษ์วรุณ
2. นางสาวศุลีพร  อยู่ประสิทธิ์
 
60 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายณัฎฐกิตต์  หนูสมตน
2. นางสาวปรารถนา  จันทร
3. นางสาวสุภัทรา  สุวรรณโชติ
 
1. นายสิทธิพงษ์  ไกรลาศ
2. นายธนายุส  พิจยานนท์
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. นายอนุวัฒน์  แดงสว่าง
2. นางสาวเพ็ญนภา  ทองใสพร
 
1. นางธารรริน  ไพโรจน์
2. นางสาวพรทิพย์  เกี่ยวม่าน
 
62 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายธนสรรค์  บุญจันทร์
2. นางสาวปรารถนา  อุ่ยเส่ง
3. นางสาวสุชาวดี  จีระธัญาสกุล
 
1. นายสิทธิพงษ์  ไกรลาศ
2. นายธนายุส  พิจยานนท์
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  จิตนิยม
2. เด็กหญิงรัตนมน  จ่าเมือง
3. เด็กชายสิทธิพร  พราหมจินดา
 
1. นางสาวพรทิพย์  เกี่ยวม่าน
2. นางสาววัลภา  บริสุทธิ์
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. นางสาวฉัตรสุดา  รสหอม
2. นายวราเทพ  พรหมเลิศ
3. นางสาวสุกัญญา   ศรีจันทร์
 
1. นางธารรริน  ไพโรจน์
2. นางสาวพรทิพย์  เกี่ยวม่าน
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรแก้ว  พันธ์เลิศ
2. เด็กหญิงชุติมา  พรหมหาญ
3. เด็กหญิงนภัสสร  บุญทะระหาร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เธียรธีรศานต์
2. นางสาวพิมพา  กาหลง
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 1. นางสาวปิยธิดา  พรหมแก้ว
2. นางสาวปิยะมาศ  กลิ่นผกา
3. นางสาวอัญชิสา  เพ็ชรวรรณ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เธียรธีรศานต์
2. นางสาวพิมพา  กาหลง
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงกฤตพิพัฒน์  วรากุล
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เทพทอง
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  เกื้อสกุล
4. เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  พรหมจินดา
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ยิ้มโฉม
6. เด็กหญิงเมวดี  รักดี
 
1. นางสาวสุวิตตา  ศรีเกตุ
2. นางรุ่งทิพย์  สวัสดิ์เดชา
3. นางศิริมา  ดำสุข
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวชุติมา  ขุนสัน
2. นางสาวพลอยไพลิน  เข็มทอง
3. นายวีรกรณ์  สามแก้ว
4. นางสาวหนึ่งธิดา  จงเจริญ
5. นายอดิศร   แดงประเสริฐ
6. นายไวกูณฐ์  หอมชะเอม
 
1. นางสาวสุวิตตา  ศรีเกตุ
2. นางรุ่งทิพย์  สวัสดิ์เดชา
3. นางศิริมา  ดำสุข
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวกุลนิษฐ์  เขียวพา
2. นายนัฐพล   สมบูรณ์ดี
3. นางสาวภัทรวดี  จุฑามาศ
 
1. นายธีระชัย  จุฑาเทพ
2. ว่าที่ร้อยตรีปุญญบุตร  ฐาปะนา
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  รักษาวงศ์
2. เด็กชายพิมพ์ชนก  ชื่นจิตต์
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ  เรืองรัตน์
 
1. นางศิริมา  ดำสุข
2. นางสาวสุวิตตา  ศรีเกตุ
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  ลักขณาสิริกุล
2. นายอวิรุทธิ์  แว่นแก้ว
3. นายโสภณวิชญ์  ปากหวาน
 
1. นายสมควร  มักอาน
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ขุมทอง
2. เด็กหญิงศรสรรวค์  ทองมีขวัญ
3. เด็กหญิงฮัสนี  เสนาธง
 
1. นางสาวไวรีด้า  สาลี
2. นางสาวนันทวัน  หอมหวล
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวปนัดดา  คงพระจันทร์
2. นางสาวปัทมา  คงพระจันทร์
3. นายอัมรินทร์  ทองสุข
 
1. นางสาวไวรีด้า  สาลี
2. นางสาวยุพดี  ไกรทอง
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กชายธีรภาพ  การขยัน
2. เด็กหญิงวริศรา  อินทรัตน์
3. เด็กหญิงเพ็ญแข  บ้านเกาะทุ่ง
 
1. นางอนงค์  สิงห์แดง
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงนริศรา  โต๊ะหว่าง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  นามโบราณ
3. เด็กหญิงศรินทรา  คงพระจันทร์
 
1. นางสาวไวรีด้า  สาลี
2. นางสาวสมจารี  คันธชาติกุล
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวนภสร  พุฒแก้ว
2. นางสาวรุ่งรัตน์  บัวผัน
3. นายอนุสรณ์  เทพสิงห์
 
1. นางศรีรัตน์  สุขสวัสดิ์
2. นายธีรชัย  จุฑาเทพ
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สายสมุทร
2. เด็กชายฟารุก  สอาดวงศ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  พลสินธุ์
 
1. นางพวงทิพ  ปาณะศรี
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายณรงค์ฤทธิ์  แซ่ขอ
2. นางสาวศิริรักษ์  การขยัน
3. นางสาวสุภาพร  ลิอ่อนรัมย์
 
1. นางศรีรัตน์  สุขสวัสดิ์
2. นายธีรชัย  จุฑาเทพ
 
79 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กชายธนกร  นุชชา
2. เด็กชายวิทยา  บุญมา
3. เด็กชายเดชาพล  เนตรคม
 
1. นางสาวสำราญ  สนพิพัฒน์
2. นางลำใย  ชูประดิษฐ์
 
80 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  สุทธิคีรี
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์เจริญ
 
81 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แซ่หลี
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์เจริญ
 
82 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายภรันยู  นิกูลวงศ์
 
1. นางสาวอมราภรณ์  เพ็ชรสุ่ม
 
83 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงสร้อยเพชร  เขื่อนขันธ์
 
1. นางสาวรัชนี  ชูมณี
 
84 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายภานุ  อาชาไนยวิเศษพงศ์
 
1. นางสาวพัดชา  ช่วยปลอด
 
85 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายอภิชาต  คุณประสพ
2. นายเตชสิทธิ์  วิสุทธิไมตรี
 
1. นางสาววรรณี  วิเศษ
2. นางสาวพัดชา  ช่วยปลอด