หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพรเทพ แป้นเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ประธานกรรมการ  
2 นายชวนะ คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง รองประธานกรรมการ  
3 นายจรูณ อมฤตโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจั่นวิทยา กรรมการ  
4 นายชำนาญ นวลคล้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระบุรีวิทยา กรรมการ  
5 นายราเชนทร์ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร กรรมการ  
6 นายณัฎฐวัฒน์ คลายทุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ  
7 นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 กรรมการ  
8 นายมูฮัมหมัดฮาดีย์ กำพวน ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา กรรมการ  
9 นางสาวสุพัตรา เสบสบาย ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา กรรมการ  
10 นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา กรรมการและเลขานุการ  
11 นางภัทรภร พุทธรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการ  
12 นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการ  
13 นางจุลนิษฐ์ ซังธาดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการ  
14 นางสาวพรรัตน์ เอกพันธ์พงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการ  
15 นางภัทราวดี พิมพ์ทอง ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา กรรมการและเลขานุการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
16 นายศุภมนต์ อินทร์จันทร์ ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร กรรมการและเลขานุการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
17 นางวรนุช ศานติประพันธ์ ครูโรงเรียนปากจั่นวิทยา กรรมการและเลขานุการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
18 นางสาวรัตนาภรณ์ เธียรธีรศานต์ ครูโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
19 นายทวีเกียรติ ดำเหลื่อม ครูโรงเรียนสตรีระนอง กรรมการและเลขานุการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ,หุ่นยนต์)  
20 นางสาวสมศรี หมาดสตูล ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
21 นางลำใย ชูประดิษฐ์ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา กรรมการและเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมเรียนร่วม  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]