หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-rng1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิตา ทองคงใหม่โรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ อุ้งเภาโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นายยูโสบ นาฮุดาโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ บุญศิริโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวนิรุสนีย์ เจ๊ะบูโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชน พิมลศรีโรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธ์วดี บุญทองโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศินี ถิ่นพังงาโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ สุสิคงโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา ขำอ้วมโรงเรียนปากจั่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิมพิมล ศรีสุวรรณโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวเฉลิมขวัญ ตันสกุลโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา ขำอ้วมโรงเรียนปากจั่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิมพิมล ศรีสุวรรณโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวเฉลิมขวัญ ตันสกุลโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปราณี วิริยานนท์พุทธสมาคมจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ กรพัฒน์เมธากุลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ คชพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพวงทิพย์ สุขโคนาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพวัน นุภักดิ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองกรรมการ
3. นายสุรพันธ์ นะแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ พันธ์เมืองโรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายสาธิต เกตุแก้วโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
3. นางสาวตอฮีเราะห์ สาลีโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงษ์ พันธ์เมืองโรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายสาธิต เกตุแก้วโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
3. นางสาวตอฮีเราะห์ สาลีโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ พันธ์เมืองโรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายนายสิทธิโชค พลเขตโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นายศุภลักษณ์ สงรองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงศ์ พันธ์เมืองโรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค พลเขตโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นายศุภลักษณ์ สงรองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวอลิษา ทองเจริญโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นายสาธิต เกตุแก้วโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ พันธ์เมืองโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวอลิษา ทองเจริญโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นายสาธิต เกตุแก้วโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ พันธ์เมืองโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ จันทร์เจริญโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงนภา พันชั่งโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยากรรมการ
3. นางสาวอลิษา ทองเจริญโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ จันทร์เจริญโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงนภา พันชั่งโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยากรรมการ
3. นางสาวอลิษา ทองเจริญโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ จันทร์เจริญโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงนภา พันชั่งโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยากรรมการ
3. นางสาวอลิษา ทองเจริญโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายศุภลักษณ์ สงรองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ จันทร์เจริญโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวตอฮีเราะห์ สาลีโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายศุภลักษณ์ สงรองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ จันทร์เจริญโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวตอฮีเราะห์ สาลีโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายศุภลักษณ์ สงรองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค พลเขตโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นายสาธิต เกตุแก้วโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายศุภลักษณ์ สงรองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค พลเขตโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นายสาธิต เกตุแก้วโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางบุษยมาศ หีบเพชรโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นายธีรเมต บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางบุษยมาศ หีบเพชรโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นายธีรเมต บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางบุษยมาศ หีบเพชรโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นายธีรเมต บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางบุษยมาศ หีบเพชรโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นายธีรเมต บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางบุษยมาศ หีบเพชรโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นายธีรเมต บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางบุษยมาศ หีบเพชรโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นายธีรเมต บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางบุษยมาศ หีบเพชรโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นายธีรเมต บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ประธานกรรมการ
2. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นายประยุทธ นวลสุวรรณโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ประธานกรรมการ
2. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นายประยุทธ นวลสุวรรณโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
3. นายประยุทธ นวลสุวรรณโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
3. นายประยุทธ นวลสุวรรณโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
3. นายประยุทธ นวลสุวรรณโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
3. นายประยุทธ นวลสุวรรณโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
3. นายประยุทธ นวลสุวรรณโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
3. นายประยุทธ นวลสุวรรณโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
3. นายประยุทธ นวลสุวรรณโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
3. นายประยุทธ นวลสุวรรณโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
3. นายประยุทธ นวลสุวรรณโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
3. นายประยุทธ นวลสุวรรณโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
3. นายประยุทธ นวลสุวรรณโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลเขานิเวศน์กรรมการ
3. นายประยุทธ นวลสุวรรณโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
3. นายประยุทธ นวลสุวรรณโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
3. นายประยุทธ นวลสุวรรณโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
3. นายประยุทธ นวลสุวรรณโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
3. นายประยุทธ นวลสุวรรณโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเปรมา คุ้มเพชรโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางจิรวรรณ วิเศษดอนหวายโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางขวัญดาว รอดช่วงโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจิรวรรณ วิเศษดอนหวายโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจุติกานต์ ชัยศิริภูริสกุลโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
3. นางฆนรส นิลเพชรโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางจิรวรรณ วิเศษดอนหวายโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางฆนรส นิลเพชรโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางสาวนริศรา ศิริเสถียรโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางจิรวรรณ วิเศษดอนหวายโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเปรมา คุ้มเพชรโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นางฆนรส นิลเพชรโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเจด็จ เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านกำพวนประธานกรรมการ
2. นายสุขสำราญ ตันสกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิรัช กัณหสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
4. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
5. นายเอกรัตน์ คงยศโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ บุญญวงศ์โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนาภรณ์โรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางจิระพร อินทนาศักดิ์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางปวริศา แสงขาวโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสำราญ สนพิพัฒน์โรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
5. นางจิรวรรณ วิเศษดอนหวายโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ พันธ์เมืองโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
7. นางสาวสมศรี หมาดสตูลโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจน์ภรณ์โรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสำราญ สนพิพัฒน์โรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นางจิรวรรณ วิเศษดอนหวายโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางจิระพร อินทนาศักดิ์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
5. นางปวริศา แสงขาวโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ พันธ์เมืองโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
7. นางสาวสมศรี หมาดสตูลโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางพิมพิมล ศรีสุวรรณโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาววรินทร์ญา อินชูใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิพัฒน์ เพชร์ทองโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางธารรริน ไพโรจน์โรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
3. นายศิกวิชญ์ เพชร์สังข์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกติกา ศรีทองโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี วิเศษโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางสาววัลภา บริสุทธิ์โรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทวีเกียรติ ดำเหลื่อมโรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายเกียรติธนพัฒน์ หอมนวลโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นายธนายุส พิจยานนท์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติธนพัฒน์ หอมนวลโรงเรียนกะเปอร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีเกียรติ ดำเหลื่อมโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นายธนายุส พิจยานนท์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายศิกษวิชญ์ เพชรสังข์โรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชมน ก๊กใหญ่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
3. นางสาววรรณี วิเศษโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจารี คันธชาติกุลโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสารี ซ้องสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
3. นางสาวพัชรี พิณแก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวรุจรินทร์ อยู่นอกโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี พิณแก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นายอัสลัม สลาสะรัดโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรี พิณแก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจรินทร์ อยู่นอกโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
3. นายอัสลัม สลาสะรัดโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสมพร แซ่โคว้โรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ ไกรลาศโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นายมะรอซาลี ดอแมโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพงษ์ ไกรลาศโรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายสมพร แซ่โคว้โรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นายมะรอซาลี ดอแมโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายธนายุส พิจยานนท์โรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวศุลีพร อยู่ประสิทธิ์โรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นายอัสลัม สลาสะรัดโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชญานิศ ฟูประทีปศิริโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางลักขณา พรมพัตรโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาววัลภา บริสุทธิ์โรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางสาวศุลีพร อยู่ประสิทธิ์โรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นายอัสลัม สลาสะรัดโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
3. นายธนายุส พิจยานนท์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวินิจ เสมสวนโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางวัชรารัตน์ สาทิพย์จันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
3. นางสาวสุวิตตา ศรีเกตุโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวินิจ เสมสวนโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางวัชรารัตน์ สาทิพย์จันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
3. นางสาวสุวิตตา ศรีเกตุโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณี สุขกุลโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นายอุดม คำแป้นโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นายวรรณชัย ทองจันทร์แก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณี สุขกุลโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นายอุดม คำแป้นโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นายวรรณชัย ทองจันทร์แก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจิตฤทัย ทองปัทม์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพวงทิพ ปาณะศรีโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นางวัชรารัตน์ สาทิพย์จันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางจิตฤทัย ทองปัทม์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพวงทิพ ปาณะศรีโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นางวัชรารัตน์ สาทิพย์จันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณี สุขกุลโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นายอุดม คำแป้นโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นายวรรณชัย ทองจันทร์แก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมควร มักอานโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ สิงห์แดงโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นายวรรณชัย ทองจันทร์แก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายธีระชัย จุฑาเทพโรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นางศิริมา ดำสุขโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา ไกวัลวณิชโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุมาพร คำลือโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ เกี่ยวม่านโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
3. นางปาริชาติ กอฟักโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางอุมาพร คำลือโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ กอฟักโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นางพรทิพย์ เกี่ยวม่านโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ขันอาษาโรงเรียนกะเปอร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ สวัสดิ์เดชาโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางสาวศุภนิจ หนูศรีแก้วโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพย์ สวัสดิ์เดชาโรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวอัฐรักษ์ ธนัตวรานนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
3. นางสาวพิมพา กาหลงโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวอัฐรักษ์ ธนัตวรานนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพา กาหลงโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ เกี่ยวม่านโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอุมาพร คำลือโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ กอฟักโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นางพรทิพย์ เกี่ยวม่านโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางอุมาพร คำลือโรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ กอฟักโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นางพรทิพย์ เกี่ยวม่านโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญเดือน ชยุติศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวฤดี บัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวสำราญ สนพิพัฒน์โรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวฤดี บัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเดือน ชยุติศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระนองกรรมการ
3. นายสาธิต เกตุแก้วโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวฤดี บัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเดือน ชยุติศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระนองกรรมการ
3. นายสาธิต เกตแก้วโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวฤดี บัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเดือน ชยุติศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระนองกรรมการ
3. นายสาธิต เกตแก้วโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญเดือน ชยุติศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวฤดี บัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวสำราญ สนพิพัฒน์โรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญเดือน ชยุติศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวฤดี บัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวสำราญ สนพิพัฒน์โรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวฤดี บัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเดือน ชยุติศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวสำราญ สนพิพัฒน์โรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]