รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
ณ จังหวัดปัตตานี
ระหว่าง วันที่ ... เดือน ... พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กชายมูฮัยมิน  ดาโอะ
2. เด็กชายอับดุลมูฮัยมิน  โตะบา
 
1. นางปราณี  มลายา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายอามีร  สาฮา
2. เด็กชายฮารีบิน  อับดุลรอมัน
 
1. นายวันซามัน  มุซายี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. เด็กชายอับดุลรอแม  กามา
2. เด็กชายอารีฟีน  มะเส็ง
 
1. นายนาซรัน  เจ๊ะแต
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวณัฐพร  อินทร์ดำ
2. นายธนทัต  รักงาม
3. นายพิรุฬห์  พรหมทอง
4. นางสาวมัสณีย์  บือราเฮง
5. นางสาวอัญชลี  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวศรัณย์รัชต์  มีสมบูรณ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นางสาวนูรอัยนี  อับดุลบุตร
2. นางสาวนูรีดา  ดือราโอะ
3. นางสาวปาอีซะ  มะมิง
4. นางสาวฟาดีละห์  เจะลี
5. นายอิสมาแอล  โตะชาย
 
1. นางสาวนัรมา  ดอเลาะ
2. นางยูไบด๊ะ  วาเฮง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นายณัฐพล  แก้วพรหมราช
2. นายพิชิต  บุญส่ง
3. นางสาวศุภาพิชญ์  จินดารัตน์
4. นางสาวอรพิมล  ชูสวน
5. นายอิศรา  อ่องธาดา
 
1. นายสุพจน์  ทองธรรมชาติ
2. นางกาญจนา  ทองธรรมชาติ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายศราวุฒ  ธรรมวงศ์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เพชรประเสริฐ
 
1. นางอรทิพย์  เจียรนัย
2. นางอรสินี  ปรีชาหาญ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีนาค
2. เด็กชายเชาวภัทร  เกื้อขำเจริญ
 
1. นางจุฑารัตน์  ปลื้มกมลา
2. นางปาจารีย์  แวจิ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  ไข่มุก
2. เด็กชายศรัณย์  เตชะอนันกูล
 
1. นางกาญจนา  อินกะโผะ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวกนกพรรณ  ลิ่มวัฒนา
2. นายศุภกิตต์  ทองมา
 
1. นางจุฑารัตน์  ปลื้มกมลา
2. นางปาจารีย์  แวจิ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายราชันย์  สุริยะสาร
2. นางสาวรุ่งเพชร  ชุมอินทอง
 
1. นางอรทิพย์  เจียรนัย
2. นางอรสินี  ปรีชาหาญ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงพิมพิศา  เขียวเข้ม
 
1. นายประฑีป  แก้วพิมพ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. เด็กหญิงอิมตินาน  มะสะ
 
1. นายฮาเร็ส  จาเน๊าะ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงอามีนา  ยีสะแลแม
 
1. นายอดุล  มาปะ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายนพกร  อ่อนทอง
 
1. นายประฑีป  แก้วพิมพ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นางสาวสุไรดา  มะแซ
 
1. นายฮาเร็ส  จาเน๊าะ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. นางสาวนูรมี  ยามา
 
1. นางสาวสะเอะด๊ะ  ยะโต๊ะ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายอัลฮาดิซ  แซะเด็ง
 
1. นายประฑีป  แก้วพิมพ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะนอพิทยาคม 1. เด็กหญิงรออีหม๊ะ  เจะหามะ
 
1. นายมูฮำหมัดซาอูดี  แวดราแม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงโสรยา  จูมิง
 
1. นายอดุล  มาปะ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นายเจ๊ะนาวาวี  มะหิเละ
 
1. นายศุกฤษณ์  หะยีเจะแว
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นางสาวฟาดีละห์  เจะลี
 
1. นายฮาเร็ส  จาเน๊าะ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นางสาวอามีนะ  เจะหลง
 
1. นายอัมราม  ดอกา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  แก้วมณี
 
1. นายศิลป์  ณ มณี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กหญิงยัสมี  มูซอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดนัย  ยอดตีบ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. นายมะฮาแซ  มะแด
 
1. นายนพเก้า  ศิลปเจริญ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 1. นายนิมูฮัมหมัดอัซฟา  มามะ
 
1. นางสาวจรีย์  วงษ์สวัสดิ์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. นางสาวอัสมะ  ซีบะ
 
1. นางสาวสะเอะด๊ะ  ยะโต๊ะ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงเนาวรัตน์  เปรมปรีดิ์
 
1. นายประฑีป  แก้วพิมพ์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ธรรมโชติ
 
1. นายศิลป์  ณ มณี
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กหญิงซูไรยา  ฮะซัล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดนัย  ยอดตีบ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นายธนกร  สุกใส
 
1. นายศิลป์  ณ มณี
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. นางสาวฟาซียะห์  โต๊ะศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดนัย  ยอดตีบ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายฮาบาส  โยสัน
2. เด็กชายแวมูฮัมหมัด  มะเซ็ง
 
1. นายศุภพงศ์  เอียดยีสะอิ
2. นางสาวมัรยัม  มะยีแต
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะนอพิทยาคม 1. เด็กหญิงซารีนี  สาและ
2. เด็กหญิงซาฮารา  ดอลี
 
1. นายมูฮำหมัดซาอูดี  แวดราแม
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. เด็กหญิงอารีณี  ซีบะ
2. เด็กหญิงฮาบีบะห์  แวสะแม
 
1. นางสาวสะเอะด๊ะ  ยะโต๊ะ
2. นางสาวซาวีย๊ะ  เซ็งสะ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายแวมูฮัมหมัด  มะเซ็ง
 
1. นายศุภพงศ์  เอียดยีสะอิ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลานวิทยา 1. เด็กชายกษิดิศ  กูลณรงค์
 
1. นายอำพล  ทองรัตน์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กชายอันนูวา  หะยีอามิง
 
1. นายสาคารียา  วาจิ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นายอิงครัต  จิรภัทรพงษ์
 
1. นายภูมิศักดิ์  ผู้เจริญทรัพย์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. นายอับดุลเลาะ  ฮาแวยูโซะ
 
1. นางสาวสะเอะด๊ะ  ยะโต๊ะ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นางสาวอาพะห์  ยูโซะ
 
1. นายฮาเร็ส  จาเน๊าะ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงซาบารียะห์  ตาเหร์
2. เด็กหญิงสุรีดา  สุหลง
3. เด็กชายอาราฟัต  บือแน
 
1. นายแสงสุรินทร์  ดาราช
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กชายจรัณธร  หน่อเอียด
2. เด็กชายนัฐพงษ์  เซ้งหิ้น
3. เด็กชายพลวิทย์  ทองเอียด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดนัย  ยอดตีบ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. นายพิฆเนตร  อินทร์รอด
2. นายอุสมาน  รีเด็ง
3. นายโชคอนันท์  ใจสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดนัย  ยอดตีบ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กชายอาณัฐชัย  เฉ้งฉิ้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิโรจน์  เที่ยงแท้
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวมีนา  ยอดแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิโรจน์  เที่ยงแท้
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายนัสรุสดีน  ยามา
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงเกสรา  เกื้อเพชร
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กหญิงนิจวรีย์  ดวงลิดี
 
1. นายประวัติ  อัมภรัตน์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวสุรัสวดี  มณีอร่าม
 
1. นายตฤณ  คงถาวร
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 1. นางสาวอรุณรุ่ง  หนูชัย
 
1. นายกิตติพงษ์  จันทร์สุวรรณรัตน์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวชุติกาญจน์  รัตนหิรัญ
 
1. นางนฤษร  อโนทัยสถาพร
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายวรพจน์  คงไสยะ
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กชายกัมพล  อนุปราโมทย์
 
1. นางนฤษร  อโนทัยสถาพร
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. นายดากริส  สาและ
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  รัตนประพันธ์
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กหญิงมินตรา  ไชยมณี
 
1. นายประวัติ  อัมภรัตน์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวณัฎฐณิชา  แซ่ลิ่ม
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 1. นางสาวอรุณรุ่ง  หนูชัย
 
1. นายกิตติพงษ์  จันทร์สุวรรณรัตน์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กชายภัสกร  สิงหการ
 
1. นายตฤณ  คงถาวร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายนัสรุสดีน  ยามา
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นายสมหมาย  เหวรมา
 
1. นางนฤษร  อโนทัยสถาพร
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ชมบุญ
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงอารีรักษ์  มากละม้าย
 
1. นายกิตติพงษ์  จันทร์สุวรรณรัตน์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 1. นางสาวปิณิดา  จันทร์คูโต
 
1. นายกิตติพงษ์  จันทร์สุวรรณรัตน์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวชุติกาญจน์  รัตนหิรัญ
 
1. นางนฤษร  อโนทัยสถาพร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายวรพจน์  คงไสยะ
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กชายกัมพล  อนุปราโมทย์
 
1. นางนฤษร  อโนทัยสถาพร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นายริฟอาทร์  มานะ
 
1. นายอาหะมะ  ดือราแม็ง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงสุธิดา  ชมบุญ
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงอารีรักษ์  มากละม้าย
 
1. นายกิติพงษ์  จันทร์สุวรรณรัตน์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวอรวรรณ  ชูช่วย
 
1. นายประวัติ  อัมภรัตน์
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กชายคณนันท์  ศิริ
2. เด็กชายชิติพัทธ์  ขุนแดง
3. เด็กหญิงญาณิศา  เนียมคง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงนุ่ม
5. เด็กหญิงณิชกมล  เพชรชี
6. เด็กชายทยากร  เพ็งสุวรรณ
7. เด็กหญิงพีรยา  นิลฤทธิ์
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองมา
9. เด็กหญิงมนทิราลัย  ไฝสีทอง
10. เด็กชายวรเมธ  วงศ์สำราญ
 
1. นางวันเพ็ญ  สมบูรณ์
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวกัลยาณี  ศรีสุกเพชร
2. นายจิรพล  จันทร์สุภา
3. นายดานิยาน  และเซ็ง
4. นายทนง  นนทกานต์
5. นางสาวทรายมณี  กอพูนพัฒน์
6. นายปิยทัศน์  มหาสัทธา
7. นายปียะพงศ์  เพ็ชรภักดี
8. นางสาวพัชรีพงศ์  เพ็ชรยอดศรี
9. นางสาวสุทธิรักษ์  ผ่องอำไพ
10. นางสาวเมธาวดี  มหาชัย
 
1. นางสาวทิพย์จินดา  มณีอร่าม
2. นายอุดม  อุดมเศรษฐ์
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยแพทย์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สาระทา
3. เด็กหญิงรัชญานันท์  จันทวงศ์
4. เด็กหญิงฤดีภรณ์  บุญสงค์
5. เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีพระจันทร์
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญภักดี
7. เด็กหญิงสุมิตชญา  สุวรรณชาตรี
8. เด็กหญิงเฌอกานต์  พุธจันทร์
 
1. นางมลฤดี  นาคแก้ว
2. นายอภิเดช  ถิ่นพังงา
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงณัฐธิมา  กระจ่างไทย
2. เด็กหญิงธีรรัตน์  ชูรัตน์
3. เด็กหญิงนาเดีย  แวอูมาร์
4. เด็กหญิงยอดขวัญ  วัชระคุ้มภัย
5. เด็กหญิงรัชฎาพร  เรืองราษฎร์
6. เด็กหญิงสุธิดา  นิลชัยศรี
 
1. นางจันดี  เจ้ยแก้ว
2. นางสาวสมใจ  เจริญผล
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวกรกมล  หมึกทอง
2. นายตันติกร  บุตรมัน
3. นายภาสกร  ขุนราช
4. นายมานพ  โกศลกาญจน์
5. นางสาวศศิชา  ตันธิลา
6. นางสาวอาทิตญา  สืบประดิษฐ์
 
1. นายอภิเดช  ถิ่นพังงา
2. นางสาวมลฤดี  นาคแก้ว
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงจตุพร  อินบาง
2. เด็กชายจิตตรี  เจะอาบะห์
3. เด็กหญิงณัฐธิมา  กระจ่างไทย
4. เด็กหญิงดวงสมร  มะลิหอม
5. เด็กหญิงธีรรัตน์  ชูรัตน์
6. เด็กหญิงพิมพรัตน์  แก่นสุข
7. เด็กหญิงยอดขวัญ  วัชระคุ้มภัย
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินทกลับ
9. เด็กหญิงลัคกมล  ศรีสุรักษ์
10. เด็กหญิงสุพัตรา  สระสวย
11. เด็กชายสุรชัช  อาชาวงศ์
12. เด็กหญิงสุริดา  นิลชัยศรี
13. เด็กหญิงอัญชลี  ธัญญเจริญ
 
1. นางจันดี  เจ้ยแก้ว
2. นางสาวสมใจ  เจริญผล
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวกัลยาณี  ศรีสุกเพชร
2. นางสาวจีรนันท์  หน่วยตุ้ย
3. นายจีรพล  จันทร์สุภา
4. นายทนง  นนทกานต์
5. นางสาวทรายมณี  กอพูนพัฒน์
6. นางสาวนูรุลฮูดา  กากะบุตร
7. นายปิยทัศน์  มหาสัทธา
8. นายปิยะพงศ์  เพชรภักดี
9. นางสาวพัชรีพงศ์  เพ็ชรยอดศรี
10. นางสาวพิชญากร  สร้างอำไพ
11. นายมะรุสลัน  เจะมะ
12. นายมูฮัมหมัดสารี  เซ็ง
13. นางสาวสุทธิรักษ์  ผ่องอำไพ
14. นางสาวอภิญญา  อัมรินทร์
15. นายอิบรอเฮง  จะปะกียา
16. นางสาวเมธาวดี  มหาชัย
 
1. นางสาวทิพย์จินดา  มณีอร่าม
2. นายอุดม  อุดมเศรษฐ์
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. นายมะฮัมดี  แวกะจิ
2. นายอับดุลเลาะห์  แมะตีเมาะ
3. นายอัลอาหมีน  ดามะ
4. นางสาวอาอีซะห์  สาเรป
5. นางสาวอาแอเสาะ  ตาเยะ
 
1. นางสาวบุศรา  แวมะ
2. นางเมษิณี  อีแมลอดิง
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. เด็กชายขจรเกียรติ  สุวรรณ์น้อย
2. เด็กชายคณิตธร  จันทร์ทิตย์
3. เด็กชายชยากร  ศรีจันทร์
4. เด็กชายฐิติราช  อินทกาญจน์
5. เด็กชายทวีชัย  แซ่สุ้น
6. เด็กชายบวรนันท์  จันจาตุรงค์
7. เด็กชายมะรอเซะ  วาหลง
8. เด็กชายอิบรอเฮง  ลาเตะ
 
1. นายนิวัติ  กลับกลาย
2. นายแสงสุรินทร์  ดาราช
3. นายสามารถ  สังข์วัดชุม
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กชายนุรดีน  มูดี
2. เด็กชายนูรดีง  ดอเลาะ
3. เด็กชายมะพาริ  นิมะ
4. เด็กชายอับดุลเลาะ  น๊ะ
5. เด็กชายอาสือมิงค์  เจ๊ะเล๊าะ
6. เด็กชายอิบบะตุลลอฮ์  มอซู
7. เด็กชายอุสมาน  อูเซ็ง
8. เด็กชายฮูเซ็น  หมะอุเซ็ง
 
1. นายอับดุลเลาะ  ดอเลาะ
2. นายมูฮัมหมัดอิดรีส  เจะบาการ์
3. นายอับดุลเลาะ  ดอเลาะ
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. นายณัฐดนัย  อินทกาญจน์
2. นายนัฐกานต์  ใจบุญ
3. นายมูฮามัดอัสรี  ยุโซะ
4. นายสุพจน์  ซา
5. นายอับดุลการิม   วาเตะ
6. นายเกรียงเดช  ไชยลาภ
 
1. นายนิวัติ  กลับกลาย
2. นายกฤษกร  จีรัง
3. นายสามารถ  สังข์วัดชุม
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงขวัญกิติยา  ขวัญคง
2. เด็กหญิงซอฟฟาร์วาตี  ดือเร๊ะ
3. เด็กหญิงมุกลินีย์  สะนิ
 
1. นางประทุม  สมนึก
2. นายบุญญฤทธิ์  รัตนรัต
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวชมพูนุช   คงสรณะ
2. นางสาวธันยนันท์   ธรรมปิลันชน์
3. นางสาวอัยเสาะห์   ชูเชิน
 
1. นางราตรี   สู่สุข
2. นางวิไลวรรณ   มารอด
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นางสาวซาลีนี   ฮามิซา
2. นางสาวนูรฮายาตี   ยูโซะ
3. นางสาวมูรนี   จินตรา
 
1. นางสาวมีซะห์   เจะเต๊ะ
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. นางสาวนาบีละห์  นิคง
2. นางสาวนูรยานา   ฮกเส็ง
3. นางสาวมารยานี  ซามะ
 
1. นายมารูวรรณ   ฮัจญีอับดุลเลาะห์
2. นางสาวรอฮีมะ  สาและ
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนาตาชา  ตาเละ
2. เด็กหญิงภัททิรา  ศักดิ์นุกูล
 
1. นายเดชา  อาแว
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กชายมูฮำหมัด  เบญจวงศ์
2. เด็กชายอาลีฟ  รีจิ
 
1. นางสาวนฤมล  เกศโร
2. นายฮัมดี  มะมิง
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กชายชลสิทธิ์  หะยีมะลี
2. เด็กชายสุธาวี  สะอะ
 
1. นางสาวคอบเสาะ  มูหนะ
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นายกัสบานี  เจะนุ
2. นายนัซรูดดิน  มะแยะ
 
1. นางสาวนฤมล  เกศโร
2. นายฮัมดี  มะมิง
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวชานิศา  บราเฮ็ง
2. นางสาวนันทิยา  จันทบุรี
 
1. นางวิราวรรณ  ราชบวร
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. เด็กชายมูฮำหมัดซูเฟียน  เดง
2. เด็กชายอัมรัน  อาแว
 
1. นายอารี  มีนา
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คงทน
2. เด็กชายภานุพงศ์  เฉลิมจิตรอุทัย
 
1. นางปฐาวรรณ  นิลราช
2. นางดิษนัดดา  กุลบุตร
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะนอพิทยาคม 1. เด็กหญิงซาลีฮะ  ประดู่
2. เด็กหญิงนัสมีน  เจ๊ะยะ
 
1. นายอาสมาน  ฮาแว
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กชายอัฟนันท์  ยะปา
2. เด็กชายไฟซาล  อาแวปูเตะ
 
1. นางสาวนฤมล  เกศโร
2. นายฮัมดี  มะมิง
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายชาญชล  ไทยเจริญ
2. เด็กชายธีรเมธ  ทองอินทร์
 
1. นายพิภพ  รุ่งโรจน์รังสรร
2. นายอุมา  สาเร็ง
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงซามีเราะห์  เบ็ญแวบาราเฮง
2. เด็กหญิงรัชติพร  มณีพรหม
 
1. นายเดชา  อาแว
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะนอพิทยาคม 1. เด็กหญิงนาปีซะห์  ประดู่
2. เด็กหญิงฟิรเดาซ์  มะ
 
1. นายอาสมาน  ฮาแว
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายจตุรพร  สุขเลี่ยง
2. นายวัชวิศ  วิริยธรรม
 
1. นายพิภพ  รุ่งโรจน์รังสรร
2. นายอุมา  สาเร็ง
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นายอัสมี  กะเด็ง
2. นายฮากีม  ศรีสว่าง
 
1. นางมารีนา  มะแซ
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นายอัสมี  ปูเตะ
2. นางสาวอารยา  นุ้ยสามัญ
 
1. นางวิราวรรณ  ราชบวร
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  พลายด้วง
2. นางสาวมฆวรรณ  นาคแก้ว
 
1. นายเกียรติยศ  ศุภชัยรัตน์
 
105 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. เด็กหญิงนูรีฮัน  มะอูเซ็ง
2. เด็กหญิงฟาตีฮะ  ตาเฮ
3. เด็กหญิงอาซีสะห์  หาแว
 
1. นางมารีนา  มะแซ
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นายก้องภพ  ภาภักดี
2. นายธเนศพล  แสงสว่าง
 
1. นายวุฒิชัย  แสนเสนาะ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฟาดีละห์   สาหะ
2. เด็กหญิงอยูรา   ยูโซะ
3. เด็กหญิงอังคนา   เจะหมิ๊
 
1. นายภูวดล   เภาอินทร์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะนอพิทยาคม 1. เด็กชายซัยฟุดดีน   สาคอ
2. เด็กหญิงนูร์รอยฮันต์   ตือปิงหม๊ะ
3. เด็กชายฟุรกอน   ยานยา
 
1. นางฮับเซาะ   ดาโอะ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 1. นายซับรี   จิใจ
2. นายต่วนกูสมาน   รอยา
3. นายมะไซดี   กอและ
 
1. นายอาร์มัน  มะสะอิ
2. นางโพยมรัตน์  ชัยโรจน์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. นายมูฮำหมัดอัฎฮา   วามิง
2. นายรุสตา   ดูลาสะ
3. นายอับดุลเลาะ   นิคง
 
1. นางสาวซาวีย๊ะ   เซ็งสะ
2. นายมามุ   โต๊ะโม
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   อินทกาญจน์
2. เด็กชายพัทยา   ละอองแก้ว
3. เด็กหญิงเจ๊ะซูรายา   เวาะซอเจ๊ะ
 
1. นายภูวดล   เภาอินทร์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. เด็กชายซูเฟียน   อาแด
2. เด็กชายนิอับดุลฮาดี   สีแก้วอ่อน
3. เด็กชายลุตฟี   กูโน
 
1. นางจินตนา   จินากุล
2. นางกูหนะ   มะแซ
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงซูไฮลา   เปาะนา
2. เด็กหญิงบีบีโซเฟีย   จันทร์เกื้อ
3. เด็กหญิงมลฤดี   หลงพรหม
 
1. นางรอหานี   เจะซอ
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นางสาวมาซียะห์   มาแฮ
2. นายมาหามะ   สาและ
3. นางสาวโนร์ไอนา   ดามูซอ
 
1. นายอาหะมะ   ดือราแม็ง
2. นางแวอาอีเสาะ  ปูโจะ
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. เด็กหญิงซารูวาตี   สาแม
2. เด็กหญิงนุรไอนี   สะมาแอ
3. เด็กหญิงนูรีซา   มาหะ
4. เด็กหญิงสารีฮะห์   อาแว
5. เด็กหญิงฮามานี   เจะหะ
6. เด็กหญิงแวอานีซะห์   ยีดา
 
1. นางมัยยุรีย์   ปาแน
2. นางเอี่ยมเดือน   วงศ์สาโรจน์
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กหญิงกนกนันท์   สังข์น้อย
2. เด็กหญิงณัฐวดี   พูนเพียร
3. เด็กหญิงวริศรา   มีแสง
 
1. นางขวัญเรือน   ราชโรจน์
2. นางพิศมัย   สุขสว่าง
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นางสาวซาลีฮะห์   เจะหลง
2. นางสาวซูวัยบ๊ะห์   มะอูเซ็ง
3. นางสาวนุรมา   เจะเต๊ะ
 
1. นางจินตนา   จินากุล
2. นางสาวมัสสนา   กาซอ
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ฉุยฉ่อง
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ประกอบชาติ
3. เด็กหญิงอิฟตินา  มาเจ๊ะมะ
 
1. นายกวี  มลิวรรณ์
2. นางทรงศรี  กาญจนานันท์
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลานวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  รัตน์ซ้อน
2. เด็กหญิงศรุตา  หงส์สีจันทร์
3. เด็กชายอรรถพล  พรหมมีฤทธิ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  สังข์วิชัย
2. นางอัมพรรัตน์  สรรพพันธ์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกามีลา  เฮามะ
2. เด็กหญิงบัลกีส  มาเซ
3. เด็กชายอาฟีฟี  มะเซ็ง
 
1. นายอาหะมะ  ดือราแม็ง
2. นายมูหามัดคอซี  อาลี
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวจิดาภา  อภยานุกูล
2. นายยุทธชัย  จันทร์แก้ว
3. นางสาววศินี  ทองมา
 
1. นายกวี  มลิวรรณ์
2. นางทรงศรี  กาญจนานันท์
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลานวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ถานองบัว
2. นางสาวจุฑามาศ  คำเพชร
3. นางสาวณัฐธิดา  หนูมณี
 
1. นางอัมพรรัตน์  สรรพพันธ์
2. นางรุ่งทิพย์  สังข์วิชัย
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวณิชกานต์  ศรีษะน้อย
2. นายธันยา  ศรีแดง
3. นางสาววรัญญา  นิลประเสริฐ
 
1. นางสาวอภิญญา  ยกเส้ง
2. นางสาวอโณทัย  ทองแก้ว
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวนภาวรรณ  ยอดยิ่ง
2. นางสาวนิธิมา  นันทิโชค
3. นางสาวสุภัทรา  มานะจิตต์
 
1. นางศุภางค์  ปาลสาร
2. นางสาวชนัญชิดา  บุญมี
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  แท่นพรหม
2. เด็กหญิงนิชาภา  เพ็ชรปล้อง
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ขวัญชูด
 
1. นางเสงี่ยม  ไชยศิลป์สังข์
2. นางศุภศรี  นิกูโน
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกูวาตี  ต่วนหะยี
2. เด็กหญิงนามีรา  จาโลง
3. เด็กหญิงรอฮานี  อาแว
 
1. นางสาวปาริชาต  พรหมวิหาร
2. นางสาวซอฟฟียะห์  ยะโกะ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายนพดล  ไชยเซ่ง
2. นางสาวนุรณี  เจะแม
3. นางสาวสิมาภรณ์  อ้ายปิ๊ก
 
1. นางสาวยินดี  อินทรสกุล
2. นางศุภศรี  นิกูโน
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นางสาวซุวารี  ลาเตะ
2. นางสาวมัรฎียะห์  เจะเตะ
3. นางสาวอนิตา  เจือมณี
 
1. นางสาวปาริชาต  พรหมวิหาร
2. นางสาวโนร์ฮายาตี  ยีเตะ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นายติพลัน  มะแซ
2. นายอารีฟีน  เจะดาเร็ง
3. นายอิมรอน  พยัคฆ์กาลกุล
 
1. นางสาวอภิญญา  ยกเส้ง
2. นางสาวอโณทัย  ทองแก้ว
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กชายการีมัน  วาแมดีซา
2. เด็กหญิงนูรไอนี  อาแว
3. เด็กหญิงรอมซาน  เจะและ
 
1. นายอาหะมะ  ดือราแม็ง
2. นางอามีน๊ะ  กุลมุสลิม
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวกันตา  สุวรรณชาตรี
2. นางสาวปิ่นปีนัทธ์  บุญณะทอง
3. นางสาวอาอีซะห์  สะมะแอ
 
1. นางสาวยินดี  อินทรสกุล
2. นางเสงี่ยม  ไชยศิลป์สังข์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นางสาวนูรอ  อาแวยุ
2. นางสาวมัสน๊ะ  อาดะ
3. นางสาวมารีซัน  เปาะโน
 
1. นายปาริชาต  พรหมวิหาร
2. นางไรตง  มามะ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นางสาวซาฟีนี  ยูโซ๊ะ
2. นายอัสฮา  ยะพา
3. นายอิรฟาน  มอลอ
 
1. นายอาหะมะ  ดือราแม็ง
2. นางรอสมียะ์  สาเระ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. เด็กชายยะฟัตร์  สาและ
2. เด็กหญิงสีตีอามีเนาะ  มะมิง
3. เด็กหญิงไซนับ  สาเม๊าะ
 
1. นางอัสมะห์  บูหัส
2. นางสาวฮานาดีห์  ดูมีแด
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลานวิทยา 1. นายมะยะโก๊ะ  สาและ
2. นายเติมพงศ์  เรืองสง่า
3. นางสาวเยาวเรศ  แก้วปัญญา
 
1. นางรุ่งทิพย์  สังข์วิชัย
2. นางอัมพรรัตน์  สรรพพันธ์