รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สพม.14 จ.พังงา
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือน ตุลาาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะยาววิทยา 1. เด็กชายวรภพ  วิเศษชาติ
2. เด็กชายอนุพนธ์  เพ็งไทย
 
1. นางวิไล  เครือบุตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเคียนราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายยุทธนา  เสกสรรค์
2. เด็กชายศิรินทร์  วารีศรี
 
1. นางสาวเกศริน  สิทธิฤกษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กหญิงนภสร  จุ่นเกตุ
2. เด็กหญิงนฤพร  จุ่นเกตุ
3. เด็กหญิงพัทร์ธีรา  ตุดเกื้อ
4. เด็กชายหฤษฏ์  หาญไชย
5. เด็กหญิงอนุสสรา  คงนุ่ม
 
1. นางสาวจิราพร  สาริพัฒน์
2. นายจิรายุ  แซ่แต้
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นายธนาบดี  สุนสุข
2. นางสาวปริยากร  หลิมพานิช
3. นายพัชรพงษ์  ลาดี
4. นางสาววิภาดา  ธนวิบูลย์ทรัพย์
5. นางสาวเกตุมณี  นาเวศน์
 
1. นางสาวสุพรรษา  รัญแฉล้ม
2. นายฤทธิชัย  ฤกษ์วิชัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงธนพร  ไชยเดช
2. เด็กชายสุพัฒน์ชัย  อำมรินทร์
 
1. นางลาวัลย์  ตันเถียร
2. นางสาวสุดาทิพย์  ยกย่อง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายนภัส  จรสุวรรณ
2. นางสาววราณัฐ  ภู่ทอง
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูแสง
2. นางสาวสุดาทิพย์  ยกย่อง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. เด็กหญิงซัลวา  ศรีรัตน์
 
1. นางเสาวนีย์  ชลธี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นางสาวณิชา  พิชัยวรุตมะ
 
1. นางเสาวนีย์  ชลธี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 1. เด็กหญิงชฎาพร  ชำนินา
 
1. นางสาววรนุช   ชื่นชม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นางสาวสิรินธร  บุญวัชระ
 
1. นางเสาวนีย์  ชลธี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   แก้วน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณวรรณ  ปั้นทอง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาวพลอยไพลิน   สืบสาย
 
1. นายชัชวาล  เกตุเกิดเกล้า
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาศิริ  ศิษย์นันท์
 
1. นายกำแหง  จันทร์เขียว
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นางสาวเพ็ญนภา  คงจัน
 
1. นายกำแหง  จันทร์เขียว
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กหญิงนิชนิภา  ศรีเนียม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชาญด้วยกิจ
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวอำภา  สงค์นวล
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   ปากลาว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณวรรณ  ปั้นทอง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาวเปรมฤดี   พิทักษ์
 
1. นายชัชวาล  เกตุเกิดเกล้า
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กหญิงขวัญชนก  รวบรัตน์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  โดยดี
3. เด็กหญิงอาทิมา  โรจน์ดวง
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวอำภา  สงค์นวล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นายจักษ์กฤษณ์  จงไกรจักร์
2. นายณัฐนนท์  สุขพล
3. นายพีรีฎอร์ล  ชูสุวรรณ
 
1. นายทักษิณ  แต่สกุล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 72.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กหญิงสรัณชนก  ผ่านเภา
 
1. นายสิงหา  เนตรอำพันธ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นายทัศพล  หมึกแดง
 
1. นายนันทวิทย์  นิ่มจงจิตร์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงอษิณา    ทองเรือง
 
1. นายนิติธร  โปฎก
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นายณัฐกิจ  เรืองศรี
 
1. นายนันทวิทย์  นิ่มจงจิตร์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงอภิชญา    ลักษณะวิมล
 
1. นายนิติธร  โปฎก
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงพรชิตา   สุทธิสาร
 
1. นายนิติธร  โปฎก
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นายธนพล  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวมณัสยา  สำเภารัตน์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงโสภิดา   วานิช
 
1. นายนิติธร  โปฎก
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวฉันท์ชนก   ฟองคำ
 
1. นายนิติธร  โปฎก
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายศรายุทธ   ณ นคร
 
1. นายนิติธร  โปฎก
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นายณัฐพล  อุดมคุณ
 
1. นายนันทวิทย์  ินิ่มจงจิตร์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 59.33 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กหญิงธนัญพร  จิตภักดี
 
1. นายสิงหา  เนตรอำพันธ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นางสาวอโณทัย  แก้วมณี
 
1. นายนันทวิทย์  นิ่มจงจิตร์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จันทำ
2. เด็กหญิงชัชฎาพร  ศิริพันธ์
3. เด็กหญิงธนัญพร  จิตภักดี
4. เด็กหญิงธมลวัลย์  จิตภักดี
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  กลิ่นอบเชย
6. เด็กหญิงปะลันดา  ชัยศิริ
7. เด็กหญิงพิมลนาฏ  ชมชื่น
8. เด็กหญิงรุ่งฤดี  จินดาพล
9. เด็กหญิงวรัญญา  ปนแก้ว
10. เด็กหญิงวีรภัทรา  พันธ์งาม
11. นางสาวศรีสุนันท์  ซื่อไพศาล
12. เด็กชายศักดิ์นนท์  ชุมเศียร
13. เด็กหญิงสรัณชนก  ผ่านเภา
14. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  พลวัฒน์
15. เด็กหญิงสุชิราภรณ์  คงมะลวน
16. เด็กหญิงสุริสา  ใจหลัก
17. เด็กหญิงอมรสิริ  วงษ์สามารถ
18. เด็กหญิงอรปรียา  นาวาล่อง
19. นางสาวอัลติมา  เริงมุธา
20. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นวลนุช
 
1. นายสิงหา  เนตรอำพันธ์
2. นางสาวฉันทนา  จตุปาริสุทธิ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายจิรพงศ์   อักษร
2. เด็กชายปริยกร   อาษา
3. เด็กชายภาสกร   เพชรสมบูรณ์
4. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เพ็ชร์สวัสดิ์
5. เด็กชายวัชระ   พวงร้อย
6. เด็กชายวัทธิกร   ธรรมประกอบ
 
1. นายยุทธพงศ์  รอดเซ็น
2. นายเจนสกนธ์  ศรัณย์บัณฑิต
3. นายแวอุมา  อาแว
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นายณัฐพล  อุดมคุณ
2. นายตรียพัชร  โสภา
3. นายพัสกร  แจ่มวิถีเลิศ
4. นางสาวศิริลักษณ์  ใบบำรุง
5. นายสถาปนา  โสภา
6. นายสิทธิกร  ชูแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์  ประชุมพล
2. นายนันทวิทย์  นิ่มจงจิตร์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นางสาวกมลลักษณ์  ณ ถลาง
2. นายคีรินทร์  รัตนะ
3. นายคุณากร   จินดา
4. นายจักรี  บุตรเส็ม
5. นางสาวชนกอร  เพ็งสกุล
6. เด็กชายชนนท์   ปุ่นเจ้า
7. นางสาวดวงกมล  คงบำรุงค์
8. นางสาวทิพย์อักษร  สำราญราษฏร์
9. นางสาวธนพร  คุ้มบ้าน
10. เด็กชายธนภัทร  สมศิริ
11. นางสาวธนวรรณ  ด้วงมาก
12. นางสาวนาทาลี  เคิพเพน
13. นายปิยวุฒิ  ดำขำ
14. เด็กหญิงปิยะภรณ์  สวัสดิสาร
15. นายพันธกานต์  หนักแน่น
16. นางสาวพิมผกา  รักการ
17. นายพิเชษฐ์  แสนขำ
18. นายฟรากิ๊ฟ  ไชยสาแล้
19. เด็กหญิงภัทรศยา  โกศัย
20. นายยุทธนา  นาควิจิตร
21. นางสาวริญมณี  ละงู
22. เด็กหญิงลักษิกา  เกิดมณีโชติ
23. นายวรานนท์  หวังดี
24. นายวัชระ  ใจหวัง
25. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่เตียว
26. นายวีระชัย  พินิจรัมย์
27. นายวีระพล  เปาะทอง
28. นายศุภชัย  แซ่ฉั่ว
29. นายศุภวิชญ์  แสงมณี
30. เด็กหญิงศุภัตรา  ทองทิพย์
31. นางสาวสุชาดา  ภูธา
32. นางสาวสุนิษา  ใจมิตร
33. นางสาวสุภาวดี  ภูมิรักษ์
34. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีนาค
35. นางสาวองค์อร  สิงห์หะ
36. เด็กชายอภิสร   อินทแย้ม
37. นางสาวอภิสรา  สันโดด
38. นายเกริกเกียรติ  ต่อไมตรี
39. นางสาวเกสรา  ปัจฉาพันธ์
40. นายไชยวัฒน์  สิงห์หะ
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
2. นายมนัสวี  นิจการ
3. นางสาวสุดา  จันทอง
4. นายวิษณุ  ไชยณรงค์
5. นายอภิชัย  ศุภศิลป์
6. นายวิชาญ  เขื่อนมั่น
7. นายสัมฤทธิ์  พิมล
8. นางวาสนา  เจนการ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กชายกัมปนาท  พรผล
 
1. นางศิริกุล  จิตต์พิศาล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นายคุณากร   จินดา
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงปัญชดา    ต๋าแก้ว
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นางสาวอโณทัย  แก้วมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์  ประชุมพล
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กชายกัมปนาท  พรผล
 
1. นางศิริกุล  จิตต์พิศาล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นายคุณากร   จินดา
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงปัญชดา   ต๋าแก้ว
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นางสาวภัทราวดี  ทองมี
 
1. นายซามูแอล  นุ่นทอง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายชนนท์   ปุ่นเจ้า
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะยาววิทยา 1. นายอิสมัต  ดาวเรือง
 
1. นายเชาวพันธุ์  พลชะติน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงปัญชดา   ต๋าแก้ว
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวสลิลทิพย์  สุวรรณมณี
 
1. นางศิริกุล  จิตต์พิศาล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กชายภาสุ  เดชวรดำรงค์กุล
 
1. นางศิริกุล  จิตต์พิศาล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นายคุณากร   จินดา
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงปัญชดา   ต๋าแก้ว
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวกัญญาณัฐศ์  มีปาน
 
1. นางศิริกุล  จิตต์พิศาล
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วิศิษฎ์นาคร
2. เด็กชายกษิดิศ  โกยดุลย์
3. นายจิโรต  สังข์ทอง
4. นางสาวชนกชนม์  ระวิวัลย์
5. นางสาวชนากานต์  ศรีสินธุ์
6. นางสาวณํฐกานต์  คณะบูรณ์
7. นายธีรภัทร  มงคลสินธุ์
8. นายนัทธมน  ขนาดผล
9. นายนันทวัฒน์  สันโดษ
10. เด็กชายนายสรธัญ  จ๋วนเจนกิจ
11. นายนิติธร  จันทร์เพ็ญ
12. นายปิยพัทธ์  ศรีมาลา
13. นางสาวปิ่นหทัย  จิรเสรีอมรกุล
14. นายพชร  ลิ่มสกุล
15. นายภูบดี  จำปาทอง
16. นางสาวมนัสวี  วงศ์แฝด
17. นางสาวมัลลิกา  ผลงาม
18. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เพ็ชร์สวัสดิ์
19. นางสาวรินนภา  จินดาพล
20. นายวีรวุฒิ  อินแก้วศรี
21. นางสาวศศิธร  บุญเกิด
22. นายสิรสิทธิ์  หมายดี
23. เด็กชายอนวัช  จันทร
24. นายอรรคพล  ห่วงจริง
25. นางสาวอัจฉรา  ประสพมิตร
26. นางสาวอุมาภรณ์  ปากลาว
27. นางสาวเกษฎาภรณ์  ช่วยศรี
 
1. นายแวอุมา  อาแว
2. นายเจนสกนธ์  ศรัณย์บัณฑิต
3. นายภทรชล  ลิ่มฮกซี่
4. นางสาววาสนา  ศรีจันทร์
5. นางสาวอัจฉราภรณ์  นนทะภา
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. เด็กชายกิตติวุฒิ  โลหะการ
2. เด็กหญิงกุสุมา  ก่อสุข
3. เด็กชายธนพล  ขันภักดี
4. เด็กชายภูมินทร์  รักนุ่น
5. เด็กหญิงมะลิ  งานดี
6. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พรหมมาวัน
7. เด็กชายสันติสุข  เจริญรูป
8. เด็กชายอมรเทพ  วารีศรี
9. เด็กหญิงอริสา  สุขสวัสดิ์
10. เด็กหญิงเนตรนภา  จินดาพล
 
1. นางรักษิณา  อุดมเลิศ
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นางสาวกมลมาศ  พิทักษ์แทน
2. นายกิตติภพ  เขื่อนคำ
3. นายจีรพันธ์  บุญเศษ
4. นางสาวณัฐรินีย์  ชอบผล
5. นางสาวธันยพร  ยอดไชย
6. นายนครินทร์  อาจวิชัย
7. นายวีรพงษ์  คงเจือ
8. นางสาวอภิสรา  โกศลศักดิ์สกุล
9. นางสาวอศัลยา  นครไพร
10. นายเกียรติศักดิ์  จันทระ
 
1. นางรักษิณา  อุดมเลิศ
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงชิสา  พรหมจรรย์
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช  จุลพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐวดี   วุฒิ
4. เด็กหญิงนภัสสร  บุญส่ง
5. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  ธนสินมาแดง
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  นันทกุล
 
1. นายสุพัฒน์   เจริญฤทธิ์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวณิศรา   เครือยศ
2. นางสาวนวรัตน์    พรมวันนา
3. นางสาวปรียาภรณ์   แซ่ลิ้ม
4. นางสาวปารมี  ศรีสุวรรณ
5. นางสาวพินันท์ดา   ผสมทรัพย์
6. นางสาวมัลลิกา  พระสี
7. นางสาวศศิธร  ถลาง
8. นางสาวอักษราภัค  สารธิมา
 
1. นางสาวประภัสสร  โอจันทร์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงกชพรรณ  แซ่ง้อ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  รักตน
3. เด็กหญิงชมนภัส  มีชัย
4. เด็กหญิงธัญชนก  ลือเสียง
5. เด็กหญิงปิราพร  ยุทธกิจ
6. เด็กหญิงมลธิชา  ทมุณี
7. เด็กหญิงศุภนาฎ  สุขศรี
8. เด็กหญิงสุภลักษณ์   คมพัดลับ
 
1. นางสาวประภัสสร  โอจันทร์
2. นางสาวปาณิสรา  มงคลบุตร
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นางสาวจิรัชญา  ชัยรักษา
2. นางสาวชฎาพร  สินธพ
3. นางสาวญาศิการ์  ประทีป ณ ถลาง
4. นางสาวณัฐฐิตา  คำนวณ
5. นางสาวณัฐวรา  ศรีจันทร์
6. นางสาวนิภาพร  สุดใจ
7. นางสาววราภรณ์  บุปผา
8. นางสาวเนตรนภา  จรัญ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ศรีสวัสดิ์
2. นางเสาวนีย์  ชลธี
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 53.61 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  รองเดช
2. เด็กหญิงณัฐชา  แก้วนาง
3. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  แก้วเกิด
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  รองเดช
5. เด็กหญิงมุจลินล์  ไชยคำ
6. เด็กหญิงสมฤทัย  แซ่ตัน
7. เด็กหญิงอินทิราพร  แก้วหนู
 
1. นางสาวกาญจนา  ชัยสวัสดิ์
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 67.32 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเคียนราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวกมลทิพย์  หนูซำ
2. นายณัฐพงษ์  ฟองละแอ
3. นางสาวปิยรัตน์  หาดสร้อย
4. นางสาวพนิดา  เสริมกิจ
5. นางสาวสุกัญญา  หาญจิตร
 
1. นางสาวสุกัญญา  สมุทร
2. นางสาวสุขงามดี  แซ่อึ่ง
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. เด็กชายจงกมล  สิทธิบุตร
2. เด็กชายณัชพล  ตันสกุล
3. เด็กชายณัฐการต์  จริงจิตร
4. เด็กชายณัฐชัย  นาวาล่อง
5. เด็กชายธนวัฒน์  พิกุลผล
6. เด็กชายนพรัตน์  ชัยแป้น
7. เด็กชายนิธิกร  โทบุตร์
8. เด็กชายสุทธินันท์  สาระเสน
 
1. นายประยุทธ  ทักษิณ
2. นางสาวเพชรลดา  ช่วยบรรจง
3. นางอรอนงค์  แจ่มพิศ
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นายคเนศ  ประกอบสิน
2. นายพงศกร  ดวงรักษ์
3. นายวุฒิชัย  พุทธพงศ์
4. นายอนันตชัย  ชูสินธ์
5. นายอัครวุฒิ  ขันเสน
6. นายโกมล  ทองยอด
 
1. นายอนิรุทธิ์  ลิพอนพล
2. นายชูเกียรติ  ใจแก้ว
3. นายอุบล  เจริญฤทธิ์
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงณัชชา   ชัยต่างเมือง
2. เด็กหญิงพิมมาดา  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงศริญญา  กระแสร์
 
1. นางนิลตา   เหมมินทร์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย   ใจสกุล
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวกษมวรรณ  ผลประสาร
2. นายปรีชา  จรตพืช
3. นางสาวพัทธมน  ศรีทิพย์
 
1. นางสาวยศยา  ศักดิ์ศิลปศาสตร์
2. นางดวงกมล  เพ็ชรพรหม
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายกฤตภาส  โกยดุลย์
2. เด็กชายมนัสวี  คมขำ
 
1. นายอนุทิน  หมึกแดง
2. นายรัชชานนท์  พูลเอียด
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กชายปิยวัฒน์  นพฤทธิ์
2. เด็กชายศรัณย์  นพฤทธิ์
 
1. นางสาวศศิธร  นาคสง
2. นางศศิวิมล  มณีไชย
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นายณัฐกิตต์  ไพรพฤกษลักษณ์
2. นายวิษยุทธ์  สุทธิศิลป์
 
1. นางสาวศศิธร  นาคสง
2. นางศศิวิมล  มณีไชย
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายธนกร  ประสมกิจ
2. เด็กชายวรวิช  บัญชาญ
 
1. นายรัชชานนท์  พูลเอียด
2. นายอนุทิน  หมึกแดง
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายณัฐชนน  สมัครการ
2. นายทวีสิน  บัวทอง
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สินทอง
2. เด็กหญิงนิธิญาภรณ์  แซ่ตั้ง
 
1. นางจินตรัตน์  เหนือคลอง
2. นางสาวเพียงเพ็ญ  โลหสมบูรณ์
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายธนกร  ประสมกิจ
2. เด็กชายมนัสวี  คมขำ
 
1. นายรัชชานนท์  พูลเอียด
2. นายอนุทิน  หมึกแดง
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ปัญญาดี
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  พึ่งกิจ
 
1. นางสาวณพชนก  สุวรรณมณี
2. นางพุทธิมา  พลภักดี
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวปาณิสรา  วิชาธิกุณ
2. นายศักดิพัต  ดำเงิน
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวดวงดารินทร์  มะเดื่อนิ่ม
2. นางสาวศิรพร  จินิราช
 
1. นางศศิวิมล  มณีไชย
2. นางสาวศศิธร  นาคสง
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นายณัฐวิชย์  ยุติมิตร
2. นายวรดร  เหล่าธนถาวร
 
1. นางสาวอัจฉรา  เป็ดทอง
2. นางสุจินต์  ภิญญานิล
 
77 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. เด็กชายคุณภัทร  วัฒนาวรโชติ
2. เด็กชายจิระเดช  ชุมทอง
3. เด็กชายธนาเทพ  กัวถิ้ว
 
1. นายยุทธนา  สุวรรณวิสุทธิ์
2. นางมาราศรี  ชุมเชื้อ
 
78 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นายชัชชัย  จักรพงศ์
2. นางสาวภาสินี  ศรีสมุทร
3. นางสาวอลิษา  นาคงชล
 
1. นางสุจินต์  ภิญญานิล
2. นางสาวอัจฉรา  เป็ดทอง
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายปัณณวัฒน์  เพชรบูรณ์
2. นายศักดิพัต  ดำเงิน
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
 
80 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายภูมิสิทธิ์  เขื่อนมั่น
2. เด็กชายฤทธิชัย  สุขสร้อย
3. เด็กชายสมพจน์  สระใหญ่
 
1. นายกิตติพงษ์  กลัดเจริญ
2. นายอนุทิน  หมึกแดง
 
81 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 1. นายฉัตรชัย  ตะสุวรรณ
2. นายสรรเพชญ์  ดังสท้าน
3. นายสรารัญ  แพทย์รัตน์
 
1. นายจักรพงษ์  เอียบสกุล
2. นายทินรัตน์  ชูจันทร์
 
82 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงพิชาภัสร์  วังมี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิพยวงศ์
3. เด็กชายภูวิช  จันทะฟอง
 
1. นายรชต  ปานบุญ
2. นายสหัส  เสือยืนยง
 
83 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  พันธ์ุเพิ่มพูล
2. นางสาวปัณฑวรรณ  ก่อสุวรรณ
3. นางสาวพจมาน  ทองกุล
 
1. นายจารุวัฒน์  จันทร์เส้ง
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ศรีโค
2. เด็กชายวีรยุทธ์  สีคำ
3. เด็กชายอำนาจ  ชุ่มถิ่น
 
1. นายเสริมพล  แก้วขาว
2. นางสาวดวงรัตน์  กวดกิจการ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นายกัณตภณ  เชาวลิต
2. นายจริวัฒน์  ทับทอง
3. นายภานุเดช  ว่องไว
 
1. นายเสริมพล  แก้วขาว
2. นางสาวดวงรัตน์  กวดกิจการ
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กชายปริญญา  กำมะหยี่
2. เด็กชายยรรยง  รำพึงพานิตย์
3. เด็กชายสมโภชน์  จันทร์สวน
 
1. นายประเสริฐ  ชูดำ
2. นายสรรค์ชัย  ชิณนารายณ์ภรณ์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  จันทร์เลื่อน
2. นายศุภพล  บุญต่อ
3. นายอภิเชษฐ์  แก้วแพ่ง
 
1. นายประเสริฐ  ชูดำ
2. นายสรรค์ชัย  ชิณนารายณ์ภรณ์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิติมา  อินทสูตร
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์เปล่ง
3. เด็กหญิงบุษกร  กองชิต
4. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เทียมทัด
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  วิเชียรครุฑ
6. เด็กหญิงวิภาดา  กองชิต
 
1. นายประเสริฐ  ชูดำ
2. นางวิชญา  เทพสวน
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  นกขุ้ม
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แก้วปราง
3. เด็กหญิงสิริพันธ์  มลิการ
 
1. นางสาวดวงรัตน์  กวดกิจการ
2. นายเสริมพล  แก้วขาว
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นายธนกฤต  ทองเขียว
2. นายมนต์สิทธิ์   สิทธิสุข
3. นางสาวสุดารัตน์  พัฒแก้ว
 
1. นายเสริมพล  แก้วขาว
2. นางสาวดวงรัตน์  กวดกิจการ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วินัยดี
2. เด็กชายเกริกฤทธิ์  คงทองดี
3. เด็กชายไอศูรย์  รามิชัว
 
1. นายประเสริฐ  ชูดำ
2. นายอภิรักษ์  ลัดดา
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นายวรวิช  เอียดทอง
2. นางสาวสกาวรัตน์  กัญจนกาญจน์
3. นายเอกรินทร์  สวัสดี
 
1. นางสาวดวงรัตน์  กวดกิจการ
2. นายเสริมพล  แก้วขาว
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงปริยากร  ธนะรัตน์
2. เด็กหญิงพิยาดา  บุญส่ง
3. เด็กหญิงแพรนภา  อาจกิจ
 
1. นางรื่นฤดี  พรหมทอง
2. นางพิมพา  ทองอุไร
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายชยางกูร  ทองสกุล
2. นางสาวพิชญา  วาหะรักษ์
3. นางสาวลักคณา  จิตต์ชำนาญ
 
1. นางรื่นฤดี  พรหมทอง
2. นายรชต  ปานบุญ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงแก้ว
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงปนัสยา  ชูเวชะ
 
1. นางสุมาลี  สำแดงพันธฺ์
2. นางเกษร  สังสันต์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวกัญยวีย์  ใจประโชติ
2. นางสาวฐาณัฐดา  จินดาวงค์
3. นายวรวุฒิ  ศิริบุญช่วย
 
1. นางอัจจิมา  แจ่มฟุ้ง
2. นางสาวรัชนิดา  รัชนิพนธ์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงทิพาวรรณ์  ขุนไพชิพ
3. เด็กหญิงเกศราภัทร  เกตุแก้ว
 
1. นางบังอร  ผลากิจ
2. นางสาวเกษร  สังสันต์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นายธนกร  การดี
2. นายปุณณภพ  เจียงสกุล
3. นางสาวสุพรรษา  ลือวราพงษ์
 
1. นางอัจจิมา  แจ่มฟุ้ง
2. นางสาวรัชนิดา  รัชนิพนธ์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 1. เด็กชายนัณธิมา  กรยืนยง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรชนะ
3. เด็กหญิงวารุณา  ชูมณี
 
1. นางสาวจิราพร  ศรอินทร์
2. นางสาวจิราภรณ์  วัตรุจีกฤต
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 1. นายณัฐการณ์  พรรณรังษี
2. นางสาวปวีณา  รักษาชล
3. นางสาววิภาพร  สายเมฆ
 
1. นางนงรัตน์  ตุดเกื้อ
2. นายพรชัย  พรหมด้วง