หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สพม.14 จ.พังงา
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือน ตุลาาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประธานกรรมการ
2 นายเลิศธิไกร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" กรรมการ
3 นายมนตรี ยกเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา กรรมการ
4 นายสุนทร รักเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา กรรมการ
5 นายสมควร ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา กรรมการ
6 นายพรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา กรรมการ
7 นายเฉลิม จันทร์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม กรรมการ
8 นายถนัด ก่อสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา กรรมการ
9 นายเสรี บุญทอย ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
10 นางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม กรรมการ
11 นายรัชพล ทองเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต กรรมการ
12 นายประกาศ การขยัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม กรรมการ
13 นางภัทธิดา กันเสนาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" กรรมการ
14 นางจันทนา รอดแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา กรรมการ
15 นายสมภพ คมกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา กรรมการ
16 นายจิรพงษ์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา กรรมการ
17 นางวิภาดา ขุนนิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา กรรมการ
18 นางสาวจจิรภิญญา เกียรติภูริพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคะระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม กรรมการ
19 นายวัฒนา จินดาพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กรรมการและเลขานุการ
20 นางสาวพรทิพย์ โกศลศักดิ์สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]