หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-png1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ ตันพิพัฒน์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
2. นายธวัชชัย ทองขะโชคโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
3. นายสาธิต วรรณพบโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวชนินันท์ ราชภักดีโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นายนิมิตร สุสิมานนท์โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ ย้อยพระจันทร์โรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ เตชะรัตนมณีโรงเรียนเกาะยาววิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ บัวเผื่อนโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
4. นายอชิตพล พอใจโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
5. นายบุญฑพ เลี่ยนจำรูญโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายธวัช สมรักษ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นางจันทนา หยังหลังโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นางสาวปิยธิดา นิยมเดชาโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
4. นายธีรยุทธ ทองโอ่โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายธวัช สมรักษ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นายอุบล เจริญฤทธิ์โรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
3. นายอนันต์ ชโลธรโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
4. นางสาวดุสิตา โพธิ์ทองคนองโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ ตันเถียรโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
2. นางสาววีณา คำคุ้มโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นางศิริกุล จิรพงษ์โรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพัชราภรณ์ มีแสงโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
2. นางสาวจิราภา หมึกดำโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชรีพร วาสะศิริโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพิสิษฐ์ สงวนทรัพย์โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
2. นายจรัญ แสงอรุณโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยากรรมการ
3. นายชัชวาล เกตุเกิดเกล้าโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายพิสิษฐ์ สงวนทรัพย์โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
2. นายจรัญ แสงอรุณโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยากรรมการ
3. นายชัชวาล เกตุเกิดเกล้าโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวลดาวัลย์ ภัทรวิวัฒน์โรงเรียนตะกั่าป่าคีรีเขตกรรมการ
2. นายนาคฤทธิ์ มณีฉายโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายไกรศักดิ์ ไชยอดทนโรงเรียนเกาะยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวลดาวัลย์ ภัทรวิวัฒน์โรงเรียนตะกั่าป่าคีรีเขตกรรมการ
2. นายนาคฤทธิ์ มณีฉายโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายไกรศักดิ์ ไชยอดทนโรงเรียนเกาะยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธนิต อ๋องสกุลโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยากรรมการ
2. นางสุมาลี ลิมปนโอสถโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรรณนภา สกุลสอนโรงเรียนกะปงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายธนิต อ๋องสกุลโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยากรรมการ
2. นางสุมาลี ลิมปนโอสถโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรรณนภา สกุลสอนโรงเรียนกะปงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางธนิษฐา จินดาวงศ์โรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
2. นายทักษิณ แต่สกุลโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
3. นายสมหมาย มโนการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางธนิษฐา จินดาวงศ์โรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
2. นายทักษิณ แต่สกุลโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
3. นายสมหมาย มโนการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตราภรณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
2. นางปณิศรา มงคลบุตรโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นางพุทธชาด เนินหนูโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสาวอำภา สงค์นวลโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
2. นายกำแหง จันทรืเขียวโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ชลธีโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวอำภา สงค์นวลโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
2. นายกำแหง จันทรืเขียวโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ชลธีโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสายฝน จันทร์ศรีนวลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35กรรมการ
2. นางปณิศรา มงคลบุตรโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นางพุทธชาด เนินหนูโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสายฝน จันทร์ศรีนวลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35กรรมการ
2. นางปณิศรา มงคลบุตรโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวจิตราภรณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวพุทธชาด เนินหนูโรงเรียนกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
2. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นายนิติธร โปฎกโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นายธนัน บรรหาญโรงเรียนเทศบาลท้ายเหมืองกรรมการ
5. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
2. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสิงหา เนตรอำพันธ์โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนกะปงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
4. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนัน บรรหาญโรงเรียนเทศบาลท้ายเหมืองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธนัน บรรหาญโรงเรียนเทศบาลท้ายเหมืองกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ ธรรมบุตรโรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์กรรมการ
3. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายธนัน บรรหาญโรงเรียนเทศบาลท้ายเหมืองกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ ธรรมบุตรโรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์กรรมการ
3. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
2. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นายสิงหา เนตรอำพันธ์โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
4. นายธนัน บรรหาญโรงเรียนเทศบาลท้ายเหมืองกรรมการ
5. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
3. นายนิติธร โปฎกโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
5. นายธนัน บรรหาญโรงเรียนเทศบาลท้ายเหมืองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนกะปงพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนัน บรรหาญโรงเรียนเทศบาลท้ายเหมืองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
2. นายธนัน บรรหาญโรงเรียนเทศบาลท้ายเหมืองกรรมการ
3. นายสิงหา เนตรอำพันธ์โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
4. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
2. นายสิงหา เนตรอำพันธ์โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
3. นายธนัน บรรหาญโรงเรียนเทศบาลท้ายเหมืองกรรมการ
4. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นายนิติธร โปฎกโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นายนิติธร โปฎกโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนกะปงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนกะปงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
2. นายสัมพันธ์ ธรรมบุตรโรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์กรรมการ
3. นายธนัน บรรหาญโรงเรียนเทศบาลท้ายเหมืองกรรมการ
4. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
5. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
6. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายแวอุมา อาแวโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
2. นายซามูแอล นุ่นทองโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นายเจนสกนธ์ ศรันย์บัณฑิตโรงเรียนดกรรมการ
4. นายกฤติชรินท ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ ประชุมพลโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
3. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
5. นายเจนสกนธ์ ศรันย์บัณฑิตโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
6. นายเชาวพันธุ์ พลชะตินโรงเรียนเกาะยาววิทยากรรมการ
7. นายซามูแอล นุ่นทองโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายแวอุมา อาแวโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
2. นายซามูแอล นุ่นทองโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
5. นายเจนสกนธ์ ศรันย์บัณฑิตโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
7. นายกฤติชรินท ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ ประชุมพลโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
9. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
10. นายเชาวพันธุ์ พลชะตินโรงเรียนเกาะยาววิทยากรรมการ
11. นายพันธ์ปกรณ์ เดชาโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
2. นายกฤติชรินท ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
3. นายเจนสกนธ์ ศรันย์บัณฑิตโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
2. นายแวอุมา อาแวโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ รอดเซ็นต์โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นายเชาวพันธ์ พลชะตินโรงเรียนเกาะยาววิทยากรรมการ
5. นายกฤติชรินท ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
6. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเจนสกนธ์ ศรันย์บัณฑิตโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
2. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นายสานนท์ เพ็งแก้วโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
5. นายเชาวพันธ์ พลชะตินโรงเรียนเกาะยาววิทยากรรมการ
6. นายกฤติชรินท ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเชาวพันธ์ พลชะตินโรงเรียนเกาะยาววิทยากรรมการ
2. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ รอดเซ็นต์โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพันธ์ปกรณ์ เดชาโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
2. นางศิริกุล จิตต์พิศาลโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
3. นายกฤติชรินท ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
4. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
5. นายเชาวพันธ์ พลชะตินโรงเรียนเกาะยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
2. นายเชาวพันธ์ พลชะตินโรงเรียนเกาะยาววิทยากรรมการ
3. นายกฤติชรินท ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเชาวพันธ์ พลชะตินโรงเรียนเกาะยาววิทยากรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นายซามูแอล นุ่นทองโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
4. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
5. นายกฤติชรินท ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเชาวพันธ์ พลชะตินโรงเรียนเกาะยาววิทยากรรมการ
2. นายกฤติชรินท ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
4. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายซามูแอล นุ่นทองโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
2. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤติชรินท ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกฤติชรินท ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
2. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายซามูแอล นุ่นทองโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
2. นายกฤติชรินท ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
3. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
2. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤติชรินท ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเจนสกนธ์ ศรันย์บัณฑิตโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
2. นายพันธ์ปกรณ์ เดชาโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริกุล จิตต์พิศาลโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
2. นายเชาวพันธ์ พลชะตินโรงเรียนเกาะยาววิทยากรรมการ
3. นายกฤติชรินท ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
4. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนกะปงพิทยาคมกรรมการ
5. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤติชรินท ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
2. นายเชาวพันธ์ พลชะตินโรงเรียนเกาะยาววิทยากรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
4. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนกะปงพิทยาคมกรรมการ
5. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
6. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกฤติชรินท ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
2. นายเชาวพันธ์ พลชะตินโรงเรียนเกาะยาววิทยากรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
4. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
5. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนกะปงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายซามูแอล นุ่นทองโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ ประชุมพลโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
3. นายสานนท์ เพ็งแก้วโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นายเชาวพันธ์ุ พลชะตินโรงเรียนเกาะยาววิทยากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ เจริญฤทธิ์โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
2. นางสาวฐิติวรรณ แซ่ตันโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา สุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพรรษา สุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ เจริญฤทธิ์โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวฐิติวรรณ แซ่ตันโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรักษิณา อุดมเลิศโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา สุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวสุดา จันทองโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพรรษา สุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
2. นางรักษิณา อุดมเลิศโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นางสาวสุดา จันทองโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรษา สุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวศิริงาม แซ่จิ้วโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ ขลิกคำโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพรรษา สุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวศิริงาม แซ่จิ้วโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ ขลิกคำโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรษา สุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
2. นางรักษิณา อุดมเลิศโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นางสาวประภัสสร โอจันทร์โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพรรษา สุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
2. นางรักษิณา อุดมเลิศโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นางสาวศิริงาม แซ่จิ้วโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวสุพรรษา สุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
3. นางสาวฐิติวรรรณ ขลิกคำโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาววรพรรณ ตะเคียนทองโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุดา จันทองโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ ขลิกคำโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ พวงแก้วโรงเรียนกรรมการ
2. นายเรวัต แซ่ลิ่มโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
3. นายสรายุทธ สุมาลย์โรจน์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
4. นายสัมพันธ์ อินทร์สมโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
5. นายจำรัส พูลศิริโรงเรียนกะปงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางภาวนา เดชวรวิทย์โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
2. นายสนอง คล่องสมุทรโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นางรัศมี แสงอรุณโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวอนุสรา สอนเสริมโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทไพศาล รอบคอบโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศิวิโรจน์ ด้วงจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวน้ำทิพย์ มิตตะปิดโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนุชนารถ เส็งเจริญสุขโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นางวณียุท แย้มยิ่งโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
5. นางสาวนลินี โล่สกุลโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายศิวิโรจน์ ด้วงจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
2. นางระเบียบ คงเลิศโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
3. นางนิภา วิศาลโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
4. นางอนงค์นาฏ ลิ่มพรรณ์โรงเรียนตะกั่าป่าคีรีเขตกรรมการ
5. นางสาวอุดมพร กะเตื้องงานโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธันวิน ณ นครโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
2. นางสาวปารณี เพชรสีม่วงโรงเรียนกะปงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรมิดา ไชยพงศ์โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นางสาวอัจฉรี จิตรักษ์โรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นายวิฑิต ชวนอยู่โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นางสาวอัจฉรี จิตรักษ์โรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นายวิชิต ชวนอยู่โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์โรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
2. นางสาวอัจฉรี จิตรักษ์โรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นางยุวดี จันทร์นวลโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์โรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
2. นางสาวอัจฉรี จิตรักษ์โรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นางยุวดี จันทร์นวลโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นายวิทยา ดำสมุทรโรงเรียนเกาะยาววิทยากรรมการ
3. นางสาวนิศารัตน์ นาคินทร์โรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธันวิน ณ นครโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ เต็มรามโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวปารณี เพชรสีม่วงโรงเรียนกะปงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายรัชชานนท์ พูลเอียดโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
2. นางสาวรมิดา ไชยพงศ์โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยากรรมการ
3. นางมาราศรี ชุมเชื้อโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายรัชชานนท์ พูลเอียดโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
2. นางสาวรมิดา ไชยพงษ์โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยากรรมการ
3. นางมาราศรี ชุมเชื้อโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นางอัจฉรา มิตรวงศ์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
3. นางพุทธิมา พลภักดีโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพรเทพ อุ้มชูวัฒนาโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศศิธร นาคสงโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
3. นายจารุวัฒน์ จันทร์เส้งโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตรัตน์ เหนือคลองโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
2. นายธันวิน ณ นครโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา หนูช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเพียงเพ็ญ โลหสมบูรณ์โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
2. นายธันวิน ณ นครโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา หนูช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ เต็มรามโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนิศารัตน์ นาคินทร์โรงเรียนสตรีพังงากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสหัส เสือยืนยงโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ กลัดเจริญโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ เอียบสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายสหัส เสือยืนยงโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ กลัดเจริญโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ เอียบสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายรัชชานนท์ พูลเอียดโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ จันทร์เส้งโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
3. นายทินรัตน์ ชูจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์35กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายรัชชานนท์ พูลเอียดโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ จันทร์เส้งโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
3. นายทินรัตน์ ชูจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์35กรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายตรีพลาย์ กู้แร่โรงเรียนตะกั่วป่ากรรมการ
2. นายสรายุทธ์ สุมาลยฺ์โรจน์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
3. นางทิพรัตน์ สุตระโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายตรีพลาย์ กู้แร่โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
2. นายสรายุทธ สุมาลยฺ์โรจน์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
3. นางทิพรัตน์ สุตระโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภรณ์ สิทธิทัตโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
2. นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นายอนุทิน หมึกแดงโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวอาภรณ์ สิทธิทัตโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
2. นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นายอนุทิน หมึกแดงโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเมฆาณี จงบุญเจือโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
2. นางลาวัลย์ ชูทองโรงเรียนตะกั่าป่าคีรีเขตกรรมการ
3. นางธนัญดา โภคบุตรโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางเมฆาณี จงบุญเจือโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
2. นางลาวัลย์ ชูทองโรงเรียนตะกั่าป่าคีรีเขตกรรมการ
3. นางธนัญดา โภคบุตรโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางยุวดี เอกธรรมเสถียรโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยากรรมการ
2. นางสายใจ สงวนทรัพย์โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางพิมพากาญจน์ สุวบุญประภัทรโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางยุวดี เอกธรรมเสถียรโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยากรรมการ
2. นางสายใจ สงวนทรัพย์โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางพิมพากาญจน์ สุวบุญประภัทรโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ นนทวัฒน์โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
2. นางนวพร นนทวัฒน์โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเรวัต แซ่ลิ่มโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายอารัณ นิลอินทร์จันทร์โรงเรียนกะปงพิทยาคมกรรมการ
2. นางนวพร นนทวัฒน์โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเรวัต แซ่ลิ่มโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางบังอร ผลากิจโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
2. นางกิ่งกนก ยิ่งวุฒิวรกุลโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นางสาวอรุณี ทองมังกรโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางบังอร ผลากิจโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
2. นางกิ่งกนก ยิ่งวุฒิวรกุลโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นางสาวอรุณี ทองมังกรโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ ชูทองโรงเรียนตะกั่าป่าคีรีเขตกรรมการ
2. นางอรอนงค์ แจ่มพิศโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
3. นางนงรัตน์ ตุดเกื้อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจิระภา เชื้อไทยโรงเรียนกะปงพิทยาคมกรรมการ
2. นางอรอนงค์ แจ่มพิศโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรุณี ทองมังกรโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางจิระภา เชื้อไทยโรงเรียนกะปงพิทยาคมกรรมการ
2. นางอรอนงค์ แจ่มพิศโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรุณี ทองมังกรโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี สำแดงพันธ์โรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
2. นางภทรมน ลิ่มบุตรโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นางวิชญา เทพสวนโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี สำแดงพันธ์โรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
2. นางภทรมน ลิ่มบุตรโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นางวิชญา เทพสวนโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]