หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สพม.14 จ.พังงา
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือน ตุลาาคม พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   25 ต.ค. 2558   26 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 26 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน หอประชุม 26 ต.ค. 2558 09:00
2 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน หอประชุม 26 ต.ค. 2558 09:00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ใต้อาคารเรียน 2 26 ต.ค. 2558 09:00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ใต้อาคารเรียน 2 26 ต.ค. 2558 09:00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ใต้อาคารเรียน 2 26 ต.ค. 2558 09:00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ใต้อาคารเรียน 2 26 ต.ค. 2558 09:00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ใต้อาคารเรียน 3 26 ต.ค. 2558 09:00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ใต้อาคารเรียน 3 26 ต.ค. 2558 09:00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ใต้อาคารเรียน 3 26 ต.ค. 2558 09:00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ใต้อาคารเรียน 3 26 ต.ค. 2558 09:00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ใต้อาคารเรียน 3 26 ต.ค. 2558 09:00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคาร 2 ห้อง 213-214 26 ต.ค. 2558 09:00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคาร 2 ห้อง 213-214 26 ต.ค. 2558 09:00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ศูนย์วัฒนธรรม 26 ต.ค. 2558 09:00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ศูนย์วัฒนธรรม 26 ต.ค. 2558 09:00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 26 ต.ค. 2558 09.00
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา หอประชุม 26 ต.ค. 2558 13.00
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา หอประชุม 26 ต.ค. 2558 13.00
27 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา หอประชุม 26 ต.ค. 2558 13.00
28 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา หอประชุม 26 ต.ค. 2558 13.00
29 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา หอประชุม 26 ต.ค. 2558 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 5 ห้อง 521 26 ต.ค. 2558 09:00-16:00
2 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 5 ห้อง 531 26 ต.ค. 2558 09:00-16:00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง TOT 26 ต.ค. 2558 09:00-12:00
2 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอม 1 26 ต.ค. 2558 09:00-12:00
3 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอม 2 26 ต.ค. 2558 09:00-12:00
4 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอม 2 26 ต.ค. 2558 09:00-12:00
5 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอม 2 26 ต.ค. 2558 09:00-12:00
6 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง TOT 26 ต.ค. 2558 09:00-12:00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ดนตรีไทย 26 ต.ค. 2558 09:00-16:00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ดนตรีไทย 26 ต.ค. 2558 09:00-14:00
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ดนตรีไทย 26 ต.ค. 2558 13:00-16:00
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ดนตรีไทย 26 ต.ค. 2558 13:00-16:00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" โรงฝึกงาน 26 ต.ค. 2558 09:00-12:00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" โรงฝึกงาน 26 ต.ค. 2558 13:00-16:00
3 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" คหกรรม 26 ต.ค. 2558 09:00-12:00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" คหกรรม 26 ต.ค. 2558 13:00-16:00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" คหกรรม 26 ต.ค. 2558 09:00-11:00
6 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" คหกรรม 26 ต.ค. 2558 13:00-15:00
7 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" คหกรรม 26 ต.ค. 2558 09:00-12:00
8 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" คหกรรม 26 ต.ค. 2558 13:00-16:00
9 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" คหกรรม 26 ต.ค. 2558 09:00-12:00
10 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" คหกรรม 26 ต.ค. 2558 13:00-16:00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]