รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานวันมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญฤทธิ์
2. เด็กชายปธานิน  ทองชูใจ
 
1. นางโสพิศ  สืบวงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายศิรวิชญ์  ดอกไม้แก้ว
2. เด็กชายเฉลิมชัย  นิลทะรัตน์
 
1. นายจำนันท์  นาคินทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ชูแก้ว
2. เด็กชายอดิศร  ช่วยบำรุง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ลออเอี่ยม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายชาคริต  ไชยเขียว
2. เด็กชายวีรวัฒน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นายจำนันท์  นาคินทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายธีรภัทร  ไทรแก้ว
2. นายภาณุวัฒน์  คงบัว
3. นายศราวุธ  หนูคล้าย
4. นายสุทธิพงศ์  เอียดเหลือ
5. นางสาวเสาวลักษณ์  มากชุมนุม
 
1. นายชำนาญ  รอดเรืองฤทธิ์
2. นางทัศนีย์  สุขบัวแก้ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวฉัตรวนา  พุทธโชติ
2. นางสาวชนิกานต์  รามจันทร์
3. นายนราวิชญ์  เพชรสุทธิ์
4. นางสาวนันทิชา  คำมา
5. นายอนุชา  สีหมอก
 
1. นางสาวนุกูล  บุญฤทธิ์
2. นางสมบูรณ์  คงสองเมือง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายณัฐพล  ชูเหละ
2. นายนนท์ธวัช  อักษรชู
3. นางสาวพสชนันท์  บุญยัง
4. นางสาวพิชญสิริ  ตันตสถิตานนท์
5. นายอลังการ  ชูแจ่ม
 
1. นางสาวสานิยา  วิทยาพันธ์
2. นายจเร  เหมะรักษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายธีรวัฒน์  แก้วบุญชู
2. เด็กหญิงอรวรา  รงค์ทอง
 
1. นางยุพา  เพชรรัตน์
2. นางสาววันเพ็ญ  ฤทธิวงศ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  บรรจงลิขิตกุล
2. นางสาวศิริกุล  แก่นวงศา
 
1. นางกาญจนี  บัวแก้ว
2. นางสาวสุภักตร์ศรี  ตรีพลอักษร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาววัลลภา  นุ่มนิ่ม
2. นายอัครเดช  บุตรทอง
 
1. นางสาวเพ็ญแข  ไหมอ่อน
2. นางพรรณี  รัตนโกศัย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวมณีรัตน์  แท่นจันทร์
2. นายศิริวัฒน์  พุ่มนวล
 
1. นางธนิตา  รัตนจามิตร
2. นางสาววาสิฏฐี  มีแสง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  ฤดีกิจ
 
1. นางสาวกิตติมา  รักจิตต์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายพงศภัค  หนูลาย
 
1. นางสาวปานเกล้า  หนูมาก
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายเดชดำรงค์  ทิพรักษ์
 
1. นายเชิด  ด้วงไพรี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายพชรพล  วุ่นฝ้าย
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  คงรอด
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวประภัสสร  สุกเผือก
 
1. นายธีธัช   เหมือนพรรณราย
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวณัฐชา  ชนะชนม์
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวอรุณี  ชูเขียว
 
1. นายธีธัช   เหมือนพรรณราย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรมนุ่น
 
1. นายปรมินทร์  อินทรักษา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  สมาคม
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายเดชดำรงค์  ทิพรักษ์
 
1. นายเชิด  ด้วงไพรี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายธงชัย  ชูสงค์
 
1. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายมนัสนันท์  บุญญานุวัตร์
 
1. นางสาวปัทมา  รอดกูล
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงอรอนงค์  แก้วประกอบ
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวพิมประภา  เจ้ยแก้ว
 
1. นายเชิด  ด้วงไพรี
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายสุรศักดิ์  คงคาสวัสดิ์
 
1. นายส่งศักดิ์  ธนสีลังกรู
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายพงศภัค  หนูลาย
2. เด็กชายพัชรพล  เกื้อเม่ง
 
1. นางสาวปานเกล้า  หนูมาก
2. นายสมศักดิ์  ขาวสุด
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงชไมพร  จิตแปลง
2. เด็กหญิงสายวารี  บุญช่วย
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
2. นางสาวคณิตา  สังเศษ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายอนุภัทร  เอียดปู
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงอรอุมา  เอียดฉิม
 
1. นายวีระชาติ  จันทรัตน์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายพชรพล  วุ่นฝ้าย
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวกรรฐริการ์  สังข์ทอง
 
1. นายธีธัช   เหมือนพรรณราย
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายธีระวัฒน์  จันทร์ไหม
2. เด็กชายบุรัสกร  ศรีละบุตร
3. เด็กชายร่มเกล้า  นวลเปียน
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
2. นายปิรยุทธ  ทับทุ่ย
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เพ็ชรพงษ์
2. เด็กชายวีรพล  ชูเพชร
3. เด็กชายอนุชา  รองเหลือ
 
1. นายมนัส   ไชยนุรักษ์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายนพรุจน์  สิทธิ์มาก
2. นายปรานต์  คมขำ
3. นายเสฏฐวุฒิ  กาฬสุวรรณ
 
1. นายบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
2. นายบารูดิน  ดอเลาะ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. นายวีรยุทธ  บุญนายก
2. นายอภิสิทธิ์  สุวรรณโน
3. นายเทิดพงศ์  คงกล่ำ
 
1. นายมนัส   ไชยนุรักษ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายสุภชา  กิจวาส
 
1. นางศันสนีย  แสงชาติ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สีนาค
 
1. นางวราภรณ์  นิลสุวรรณ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายไชยยันต์  พิสุทธิพงศ์โชโต
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศิธร  ศิริ
 
1. นางวราภรณ์  นิลสุวรรณ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กชายนัตสกาฬ  จันทร์เกื้อแก้ว
 
1. นายเรืองศักดิ์  ครูอ้น
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายธนวัฒน์  จินดาวัลย์
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายกันตพงศ์  สงฆ์สุวรรณ
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายถิระวุฒิ  เพชรกาฬ
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนิสรา  เพชรจง
 
1. นางวราภรณ์  นิลสุวรรณ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ฤทธิเดช
 
1. นางวราภรณ์  นิลสุวรรณ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายรชานนท์  คงช่วย
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์   ช่วยสง
 
1. นางณัฐกานต์   ศรีทวี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงณิศวรา  บานแย้ม
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายจิรเดช  ยิมประเสริฐ
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกุลวรา  จันทร์แจ้ง
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกัลยภรณ์  นิลพฤกษ์
2. นางสาวกุลวรา  อินทร์แจ้ง
3. นางสาวคะนึงนุช  แย้มช่วย
4. เด็กชายถิรวุฒิ  เพชรกาฬ
5. นางสาวทิพย์วิมล  ไหมดี
6. เด็กชายยิ่งรัก  ปานยิ่ง
7. นางสาวศิริวรรณ  เมืองสังข์
8. นางสาวสุชาดา  อ่อนศรีแก้ว
9. นางสาวสุทธิกานต์  นุ่นเอียด
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายกีรติ  หนูนวล
2. เด็กชายครองรัฐ  ใจเรือง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  อนันตเสมา
4. เด็กหญิงชมพูนุช  พรรณสุข
5. เด็กชายธนกฤต  รื่นรวย
6. นายธนวิชญ์  นวลเกื้อ
7. นายธนโชติ  เพชรสังฆาต
8. เด็กหญิงธมลวรรณ  เกตุขาว
9. เด็กชายนันทิพัฒน์  ปล่องทอง
10. เด็กหญิงบัณฆิตา  บุญชูคง
11. เด็กชายภานุวัฒน์  รัตนะ
12. นายราเชนทร์  คงจันทร์
13. เด็กหญิงวนารัตน์  จันทร์สุขศรี
14. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สุกมา
15. เด็กหญิงศิรดา  จันทโชติ
16. เด็กชายศุภกิจ  ชูช่วย
17. นายสหรัฐ  เจ้ยแก้ว
18. นายสันติชัย  ช่วยผอม
19. เด็กชายสิทธิชัย  เพชรแดง
20. นายสุรชัย  มานุ้ย
21. นายเบญจรงค์  ชูเนียม
 
1. นายวีระ  เสาวโค
2. นางเพ็ญศรี  เลกากาญจน์
3. นางเปรมยุดา  ลอยลิบ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายชาคริต  สุกิน
2. เด็กชายทินกฤต  เกลี้ยงประไพ
3. เด็กชายบูญภักดี  ยอดยางแดง
4. เด็กชายสุภชา  กิจวาส
5. เด็กชายเตชิษฏ์  แก้วโชติ
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. นาย อกนิษฐ์  ขำนุรักษ์
2. นางสาวทิพวรรณ  เศรษฐสุข
3. นายธนวัฒน์  เอียดแก้ว
4. นายธิติสรณ์  พิพัฒน์
5. นายวาริส  มะกอยี
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
2. นางสาวจุฬารัตน์  พรหมมณี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. นายณัฐพล  เพชรรักษ์
2. นายนครินทร์  เพชรสุด
3. นายนฤปนาท  สุทธิวงศ์
4. นายนฤพันธ์  ชูพูล
5. นายปราชญ์ปรีชา  ตุลาธน
6. นางสาวอาทิตยา  เพชรพูล
 
1. นายวิจิตร  ชูช่วย
2. นายอุดมรัตน์  สุวรรณโณ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวกนกพิชญ์  แผ้วไพรี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูรัตน์
3. เด็กหญิงจันทรารัตน์  ชูช่วย
4. เด็กชายจิตรทิวัส  แก้วภักดี
5. นางสาวญาณิศา  สุวรรณมณี
6. เด็กชายณรงศ์ฤทธิ์  ทองจันทร์แก้ว
7. เด็กชายทรงวิทย์  ปิยะพันธ์
8. นางสาวธารารัตน์  ยังไพบูลณ์
9. เด็กหญิงธิติมา  สงเอียด
10. เด็กชายนราธร  บุญเตโช
11. นางสาวนฤมล  ซุ้ยขาว
12. เด็กหญิงนิพาดา  ฉายทุย
13. นายปิยนัฏฐ์  นวลเกลี้ยง
14. เด็กหญิงพรนภา  รักดำ
15. เด็กหญิงพันพัสสา  แก้วชูทอง
16. นางสาววริศา  ไภยจินดา
17. นายวัชรากร  ชูสอน
18. นางสาววิชญาดา  วงปลอด
19. นายวิญญู  ทัศโร
20. เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีสุก
21. นางสาวศศิวิมล  นาสนิท
22. เด็กหญิงศุจิษา  พูลอิน
23. เด็กหญิงศุภกานต์  แปะเที่ยว
24. นายสรวิชญ์  ด้วงแก้ว
25. เด็กชายสรัณ  เพ็ชรสัจจะ
26. นายสราวุฒิ  จินดาศรัย
27. นางสาวสิดาพร  รอดสงค์
28. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ภักดีพลเดช
29. เด็กหญิงสุนิสา  จันฝาก
30. นางสาวสุภาวดี  รุ่งเรือง
31. นางสาวสุภิสรา  ภูจอมนาค
32. เด็กหญิงอติกานต์  ทองปาน
33. นายอภิสิทธิ์  ทวีศรี
34. นางสาวอริสา  บัวขนก
35. เด็กหญิงอารียา  หนูนวล
36. เด็กหญิงเกสรา  ไชยยอด
37. นายเจตณรงค์  นวลเขียว
38. นางสาวเด่นนภา  อักษรชู
39. นางสาวเมธาวดี  สืบสม
40. เด็กชายเอกรัตน์  คงผอม
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร  พุทธขาว
3. นายสุทธิพงษ์  เดชสุด
4. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
5. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
6. นายปิรยุทธ  ทับทุ่ย
7. นายบารูดิน  ดอเลาะ
8. นายจารุเดช  รอดสงค์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. นางสาวกัณฐิกา   ตงเยต
2. นายกิติศักดิ์  เส็นบัตร
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  รักสกุล
4. นางสาวชลธิชา  วิลัยรัตน์
5. นายณัฐพล  เพชรรักษ์
6. นายณัฐวุฒิ  หนูชู
7. นางสาวณาขวัญ  เส็มหมาด
8. นายธีรวเทพ  วงศ์ชู
9. นายนครินทร์  เพชรสุด
10. นางสาวนภสร  เมฆมูสิก
11. นายนฤปนาท  สุทธิวงศ์
12. นายนฤพันธ์  ชูพูล
13. นายปราชญ์ปรีชา  ตุลาธน
14. นายพงศกร  ชายเกลี้ยง
15. นางสาวศิริลดา  ระงีบ
16. นางสาวสุนิษา  วุ่นแป้น
17. นางสาวสุภาวดี  ทองสม
18. นางสาวสุรีรัตน์  เกื้อวงศ์
 
1. นายวิจิตร  ชูช่วย
2. นางพูลศรี  มณ๊โลกย์
3. นางสาวขวัญชีวา  เยาว์แสง
4. นายอุดมรัตน์  สุวรรณโณ
5. นายเดชาวัต   แดงเพ็ง
6. นางสาวเกศรา  มิตรวงศ์
7. นายสุคนธ์  ทองสังขพันธ์
8. นางสุจิตตรา  ลิ่มกุล
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์ศรี
2. นายกล้าไม้  คงหนู
3. เด็กชายกอบชัย  ยอดแก้ว
4. นายชนม์สวัสดิ์  หนูปลอด
5. เด็กหญิงฐานัญญา  ไชยชมภู
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขวัญแก้ว
7. นายณัฐพงศ์  ดีประวัติ
8. เด็กชายธนวิชญ์  เหมียนซ้วน
9. เด็กชายธนากร  จันทร์ทองอ่อน
10. เด็กชายธนาวุธ  คงฤทธิ์
11. เด็กชายธีรพัทธ์  จันทร์คง
12. เด็กชายธ๊รยุทธ  คงแก้ว
13. เด็กชายนฐกร  หนูแก้ว
14. เด็กชายนที  ดำหนู
15. เด็กชายนัทธพงศ์  บัวทอง
16. นางสาวบุษยามาศ  อ่อนทอง
17. นางสาวปภาวรินทร์  ชุมโชติ
18. เด็กหญิงปาริชาติ  มากมาย
19. นางสาวพนิดา  ศรสิทธิ์
20. นางสาวพลอยไพลินทร์  ศรีมณี
21. เด็กชายพีรพล  อ่อนทอง
22. เด็กชายภาณุเดช  ชุมหล่อ
23. เด็กชายภานุศาสตร์  ขำขุน
24. เด็กชายภูบดินทร์  สอาดศรี
25. นางสาววรณัฐ  สงเกิด
26. เด็กชายวัชรินทร์  พรหมคช
27. เด็กหญิงศลิษา  ช่อสม
28. นางสาวศศิกาญจน์  เศียรอุ่น
29. เด็กชายสุประดิษฐ์  สมแก้ว
30. นางสาวอัญยนี  หนูเล็ก
31. นางสาวเกศรา  รัตสุวรรณ์
 
1. นายนฤดล  ดาวดวง
2. นายมงคล  สืบวงศ์
3. นางเพ็ญศรี  เลกากาญจน์
4. นางพรทิพย์  เพชรวา
5. นางอิงอร  ชัยเพชร
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายกันตณพล  บัวศรี
2. นายคีตวัฒน์  อินทรเพชร
3. นายชนาภัทร  กุ้งหลุ่ย
4. นางสาวชยิสรา  ณ พัทลุง
5. เด็กชายชาญณรงค์  ทองศรี
6. เด็กชายณพวัฒน์  พลายวัง
7. นางสาวณิชาภัทร  สงสว่าง
8. เด็กชายตะวัน  เสมอวงศ์
9. นายตะวัน  ศรีจันทร์
10. เด็กชายทักษิณ  ชุมอิน
11. เด็กชายทิวานนท์  หนูโหยบ
12. เด็กชายธนากร  วันปู
13. นายธนาดล  ฮุยนอก
14. เด็กชายธีรภัทร  หวันสาหัส
15. นางสาวนัฐนรา  จิตต์ภักดี
16. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไชยศรี
17. เด็กชายปาราเมศ  พิพัฒน์
18. นายปีเตอร์  ศรีตุลาการ
19. เด็กชายพงค์ศักดิ์  ขวัญทอง
20. นางสาวพนิดา  ทองแก้ว
21. นางสาวพนิดา  แสงเหมือน
22. นางสาวพรมาลี  ทองแก้ว
23. นายภานุสรณ์  สุวรรณชาตรี
24. นางสาวรุ่งนภา  หนูสุข
25. นางสาวรุ่งสกาว  ศิลปะ
26. เด็กหญิงวงศ์ระวี  คอนนอก
27. เด็กชายสราวุฒิ  แสงประดิษฐ์
28. เด็กหญิงสุธานาถ  จูดมาก
29. นายสุรศักดิ์  ไชยประดิษฐ์
30. เด็กหญิงสุรัสวดี  นวลละออง
31. นายอนุชา  สังข์ไทย
32. นายอนุรักษ์  สีงาม
33. นายอรุณ  ศิริไชย
34. นางสาวอาทิตญา  ทองศรีนุ่น
35. เด็กหญิงอุทุมพร  พรหมจรรย์
36. เด็กหญิงเกศินี  ขาววก
37. เด็กหญิงเปรมวิกา  ภู่กลาง
38. นางสาวเสาวลักษณ์  รัตนแก้ว
39. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
2. นายโชติ  ไกรศิริ
3. นายเนตรณรงค์  ขวัญสุย
4. นางสาวฤทัยวรรณ  สุวพนาวิวัฒน์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิกร   บุญรอด
 
1. นางศรีอรุณ    หงษ์ษา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายฤทธิชัย  โต๊ะหลงหมาด
 
1. นายสนั่น  อันทเกตุ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นายสุรกิจ    สิงหะพล
 
1. นางศรีอรุณ    หงษ์ษา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงวดิดา  อนุวัฒนวงศ์
 
1. นายวรัฐฐา  ทับทวี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวอัญธิกา  โบหวาน
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวอรไพลิน  สุวรรณหงส์
 
1. นายสนั่น  อันทเกตุ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 1. นางสาวปิยมาส  หมุกดี
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์   พันสาย
 
1. นางศรีอรุณ    หงษ์ษา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายปีเตอร์  ศรีตุลาการ
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 1. นายปอ  บุญอินทร์
 
1. นายชูศรี  จันทร์สุวรรณ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงเมทิตา  ฟองแก้ว
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี 1. เด็กหญิงณัชชา  ดำสนิท
 
1. นายสุเชฐ  นวลยัง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาววรณัฐ  สงเกิด
 
1. นายนฤดล  ดาวดวง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นางสาวนิชดา  คงสุวรรณ
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายปีเตอร์  ศรีตุลาการ
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายเกียรติศักดิ์  หนูหลง
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงเกศกนก  ชูสกุล
 
1. นายวรัฐฐา  ทับทวี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงเมทิตา  ฟองแก้ว
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. นางสาวนภัสสร  เมฆมูสิก
 
1. นายอุดมรัตน์  สุวรรณโณ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวศุภรัตน์  จันทาพูน
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. เด็กชายนภดล    คะภะสุวรรณ
 
1. นางศรีอรุณ    หงษ์ษา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายเกียรติศักดิ์  หนูหลง
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายเจตณรงค์  นวลเขียว
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  ปรีชาภักดิ์
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงเมทิตา  ฟองแก้ว
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีมณี
 
1. นายมงคล  สืบวงศ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวอรยา  บุญลับ
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงกะรัต  ฤทธิ์โต
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพชรโชติ
3. เด็กชายนนทวัฒน์  หนูแก้ว
4. เด็กชายนภดล  สุทธิโพธิ์
5. เด็กหญิงนิศามณี  ศรีวิศาล
6. เด็กชายประธาน  ศิริโภคา
7. เด็กชายพงศธร  สัญพงศ์
8. เด็กชายอธิลักษณ์  อินทมี
9. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีเอียด
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชูจางหวาง
 
1. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
2. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
3. นางสาวกรภัทร์  ชูสุดรักษ์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายณัฐวัตร  ย่องเส้ง
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  วินทานุกูล
3. เด็กชายธันยากร  ถวายพร
4. เด็กชายภูวเดช  บุญคงแก้ว
5. เด็กหญิงมนัญชยา  ทองร่วง
6. เด็กหญิงวรวลักษณ์  ไชยบัณฑิต
7. เด็กชายศุภกฤต  จติภาค
8. เด็กหญิงสมิตานัน  แก้วดำ
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลักษณะ
10. เด็กชายอัชย์เกตุ  พงศ์วงประเสริฐ
 
1. นางอรพรรณ  อาสนวิเชียร
2. นายสุรศักดิ์  คงทอง
3. นางสาวพัสวีร์  จำเริญวัตติ์
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวจันทิมา  รอดเนียม
2. นางสาวชนิสรา  วงษ์ไพศาล
3. นางสาวณัฐธิดา  โคสุวรรณ
4. นายปิยวุฒิ  ราชเมืองขวาง
5. นางสาวมุทิตา  ทินณรงค์
6. นายศรันย์ภัทร  เพ็ญจำรัส
7. นายสิทธิศักดิ์  วิรุณฬาร
8. นายสุธน  สุขนันท์
9. นายอนุกูล  ถวิลวรรณ์
10. นางสาวเรวดี  บัวเนี่ยว
 
1. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
2. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
3. นางสาวกรภัทร์  ชูสุดรักษ์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกรรวี  อินทะสะระ
2. นายทินภัทร  คงกลับ
3. นายธนวุฒิ  สังทองกูล
4. นายพิพัฒน์พงศ์  คงเกิด
5. นางสาวศรานุช  ต่วนตอเลาะ
6. นางสาวศวรรยา  ลือชัย
7. นางสาวศุภิสรา  มณีรัตน์
8. นางสาวอมรลัดดา  ช่างสาร
9. นางสาวแก้วกาญจน์  หนูกลับ
10. นายโชติวิชช์  วรเดช
 
1. นางอรพรรณ  อาสนวิเชียร
2. นายสุรศักดิ์  คงทอง
3. นางสาวพัสวีร์  จำเริญวัตติ์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วถาวร
2. เด็กหญิงกฤษฎา  แกล้วทนงค์
3. เด็กหญิงรัชนก  ช่วยราชการ
4. เด็กชายวริศา  แซ่หลี
5. เด็กหญิงวลัยรัชช์  สงดวง
6. เด็กหญิงสุทธิดา  แสงมณี
7. เด็กหญิงสุรัสวดี  สุนันทัศน์
8. เด็กหญิงอาซีหยะ๊  มอนคง
9. เด็กหญิงเมษา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวชุติมา  ชูแก้ว
2. นายสมศักดิ์  ฤทธิเดช
3. นางโสภา  ฤทธิเดช
4. นางศิริรักษ์  เกิดขุมทอง
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ฉ้วนกลิ่น
2. เด็กหญิงชุติมน  เพชรคง
3. เด็กหญิงชุติมา  เพชรคง
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  นิลเพชร
5. เด็กหญิงปิยาพัชร  ดวงภักดี
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วดี
7. เด็กหญิงอนุสรา  กุหลาบศรี
8. เด็กหญิงเกวลิน  สังข์สิงห์
 
1. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
2. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
3. นางชวนพิศ  วีระวงศ์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำเพ็ง
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขวัญแก้ว
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  เกตุขาว
5. เด็กหญิงปาริชาติ  มากมาย
6. เด็กหญิงศลิษา  ซ่อสม
 
1. นางสาวอิงอร  ชัยเพชร
2. นางเพ็ญศรี  เลกากาญจน์
3. นายเอกชัย  สังดุก
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวกรองกนก  บุญมณี
2. นางสาวจรรยพร  อินทะสะระ
3. นางสาวชัญญานุช  เขียวจีน
4. นางสาวรัติยาภรณ์  ไมตรีอร
5. นางสาววาสนา  ฆังคะสะเร
6. นางสาวอภิญญา  แสงเกื้อหนุน
 
1. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
2. นางชวนพิศ  วีระวงศ์
3. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นางสาวปลายฟ้า    ฤกษ์สโมสร
2. นางสาวปาลิตา   โชติไพรัตน์
3. นางสาววันทนีย์   มีวงศ์
4. นางสาวสุปราณี    ศรีศักดิ์สมบูรณ์
5. นางสาวอุมาพร   ชนินชู
6. นางสาวเจนจิรา    บัวบุตร
7. นางสาวเจนจิรา   บัวไชย
8. นางสาวไอริณ   ชุมชัยโย
 
1. นางวิภารัตน์    ลักษโณสุรางค์
2. นายนราธร    คุ้ยเห้ง
3. นางสาวกันติชา    สวนกูล
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงจตุพร  ทองกัญญา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  จูสุข
3. เด็กหญิงธนพร  ศูตรแก้ว
4. เด็กหญิงธันยพร  แสงเกื้อหนุน
5. เด็กหญิงภัทราพร  อำภัยฤทธิ์
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ขวัญแก้ว
7. เด็กหญิงอารียา  ทองกัญญา
8. เด็กหญิงอารียา  จิตตมะเส
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีสุวรรณ์
2. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
3. นายศรัณยู  ทองรุด
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกุลิสรา  คงแข็ง
2. นางสาวบุษกร  แย้มรัตน์
3. นางสาวผกามาศ  อินปราบ
4. นางสาวพัชราภรณ์  รักนิ่ม
5. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วรวงค์
6. นางสาวศุภาวรรณ  คงเขียว
7. นางสาวอรัญญา  คงหาเพชร
8. นางสาวอาริยา  ดำนก
 
1. นายประมวล  ขุทกาฬา
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวกนกพิชญ์  ยาชะรัด
2. นางสาวพรรรนารา  ชุมนม
3. นางสาวภัสสอร  จำเริญวัตติ์
4. นางสาววรัญญา  จันทร์จูด
5. นางสาวศวรรยา  ลือชัย
6. นางสาวศุภิสรา  มณีรัตน์
7. นางสาวสายแพร  ลายทิพย์
8. นางสาวอมสรดา  ช่างสาร
9. นางสาวเบญจพร  ชัยอนนท์
10. นางสาวแก้วกาญจน์  หนูกลับ
 
1. นางอรพรรณ  อาสนวิเชียร
2. นายสุรศักดิ์  คงทอง
3. นางสาวพัสวีร์  จำเริญวัตติ์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายกันตณพล  บัวศรี
2. นายชนาภัทร  กุ้งหลุ่ย
3. นายอรุณ  ศิริไชย
4. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
2. นายโชติ  ไกรศิริ
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กชายธนากร  คงนุ่ม
2. เด็กชายธัตตเดช  ช่วยศรีนวล
3. เด็กชายภานุพงษ์  เกษรินทร์
4. เด็กชายสกฤษ  ชูศักดิ์
5. นายสิทธาเมศ  อ้นชดชาย
 
1. นายสุภาพ  พงศาปาน
2. นายสมพงษ์  เทพนิมิตร
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายคมสัน  ตันติกานต์กุล
2. นายจีรทีปต์  บุญช่วย
3. นายณัฐนันท์  มักคุ้น
4. นายณัฐปคัลภ์  ปานภักดี
5. นายทวาทิตย์  สุดบู
6. นายนรวีร์  พรหมเพศ
7. นายสุวิจัษณ์  หมีนปาน
8. นายอัษฏากรณ์  รักจุ้ย
 
1. นางเตือนใจ  วิโสจสงคราม
2. นายสมมาตร  เขมมะชัยเวช
3. นางสาวเพชรรัตน์  รัตนพันธุ์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกิติวงศ์  ชิณวงศ์
2. นายบวรพจน์  ขุนศรี
3. นายภวัต  มีรุ่งเรือง
4. นายวงศธร  คงแก้ว
5. นายสิริวิชญ์  ทองทุ่ม
6. นายอนุพงศ์  จันทร์แก้ว
 
1. นางเตือนใจ  วิโสจสงคราม
2. นายสมมาตร  เขมมะชัยเวช
3. นางสาวเพชรรัตน์  รัตนพันธุ์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงกวิสรา  ชนะพาล
2. เด็กหญิงชนาธิป  ชุมทอง
3. เด็กหญิงนัทธมน  ชนะสิทธิ์
 
1. นางกัลยา  บุญรอด
2. นางวรรณี  ด้วงเอียด
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายนิธิ  เกิดแก้ว
2. นางสาวผณิตา  บุญยะวันตัง
3. นางสาวเหมหงส์  คงนุรัตน์
 
1. นายปราโมทย์  บุญยัง
2. นางจุฑาภรณ์  โสตถิโยธิน
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวภัทราวดี  ไชยเมือง
2. นางสาววนิดา  จันทร์ชูเพ็ชร
3. นางสาวอารียา  บัวคลี่
 
1. นางวรรณี  ด้วงเอียด
2. นางชวนพิศ  วีระวงศ์
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวณิสรา  ประดับทรัพย์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ด้วงรุ่ง
3. นางสาวธัญวรัตน์  เพ็ชรขำ
 
1. นายปราโมทย์  บุญยัง
2. นางจุฑาภรณ์  โสตถิโยธิน
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรหมนุ่น
2. นางสาวปิยวัชร์  ถนอมแจ่ม
 
1. นายชาติ  อาษาชำนาญ
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายธเนศพล  รักเล่ง
2. เด็กชายภาสกร  สุวรรณราช
 
1. นางสาวขวัญศิริ  มีเสน
2. นางวรรณา  เมืองแก้ว
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เพชรอภิรักษ์
2. เด็กหญิงอรณิช  จันทร์ดำ
 
1. นางสาวอุไร  นิตย์ปราณ
2. นางกนิษฐา  ศรีทองช่วย
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มณีสว่าง
2. เด็กหญิงสิริอรุณ  ยอดแก้ว
 
1. นางสุไหวเหราะ  สันหรีม
2. นางสาวโรยทราย  เกียรติเดช
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวจุติญา  รามนาถ์
2. นางสาวพรชนก  ซุ้นฮ้อ
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายชิณวัฒน์  มุสิกัณฑ์
2. เด็กชายธีระวุฒิ  พิณวงศ์
 
1. นางสาวขวัญศิริ  มีเสน
2. นางสาววรรณา  เมืองแก้ว
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ขาวเผือก
2. เด็กหญิงจิรสุตา  วัชชิระศิริกุล
 
1. นางกนิษฐา  ศรีทองช่วย
2. นางสาวพัฒนี  มากนวล
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายอภิวัฒน์  รามแก้ว
2. นายไชยวัฒน์  ศรีเพ็ชร
 
1. นางสาวขวัญศิริ  มีเสน
2. นางวรรณา  เมืองแก้ว
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาววรรณวิภา  ห้วยใส
2. นายเจริญศักดิ์  กิ้มเถี้ยว
 
1. นางวันทนีย์  หอยสกุล
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายจิราณุวัฒน์  นุ่นด้วง
2. นายภูรินทร์  สุกทอง
 
1. นายณัฐ  นนทะเสน
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อินทนิน
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ช่วยเพ็ชร
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวดี  ชุมทองมา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  พรหมบุญแก้ว
 
1. นางสาวอุไร  นิตย์ปราณ
2. นางสาวศรัญญา  นิลรัตน์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ 1. เด็กหญิงปวีณา  ล่าแหละหมัน
2. เด็กหญิงรัยฮานะ  หมาดหวัง
 
1. นายศักรียา  เหมมันต์
2. นางซอฟีหย๊ะ   แหละเหย็บ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงศ์  คงทอง
2. เด็กชายชวัลวิทย์  ทองชั่ง
 
1. นางสาวขวัญศิริ  มีเสน
2. นางสาววรรณา  เมืองแก้ว
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สงเกิด
2. นายสิริพงษ์  คงพ่วง
 
1. นางจินตนา  เหน็บบัว
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. นางสาวชลิตา  ยูงทอง
2. นางสาวพรรณญามาศ  ผอมทอง
 
1. นายโชคชัย  มาละมัย
2. นางเกสร  มาละมัย
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นายธนากร  เทพสุข
2. นายภาสกร  เทพสุข
 
1. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
2. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายสรวิศ  ขำแนวนาค
2. นายอุดมพงษ์  รอดหนู
 
1. นางจงจิตร  นิลวงค์
2. นางดาวใจ  เลียดรักษ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นายชนกันต์  มะลิวรรณ
2. นางสาวสรีมา  ตันหยงตามุง
 
1. นางมุกดา  อรุณรังษี
2. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ   ชูมณี
2. นางสาวปิ่นประภา  เมฆรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ชูเล็ก
2. นางสาวติรณันต์  ชูรักษ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ขวดปลอด
2. นายวรวุธ  มะโณสงค์
 
1. นางกนิษฐา  ศรีทองช่วย
2. นางสาวพัฒนี  มากนวล
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายณัฐภัทร  นุดล
2. เด็กชายมัฆวาน  โลหิตศิริ
3. เด็กชายรเณศ  ชูเผือก
 
1. นางกัลยา  เพชรกาศ
2. นายวรธ  โสเจยยะ
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายถิร  ขุนรักษ์
2. นายอรรถสิทธ์  สรเสนีย์
3. นายโกมินทร์  ชุมพิบูลย์
 
1. นางกัลยา  เพชรกาศ
2. นายวรธ  โสเจยยะ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวพรทิพา  จันทร์สง่า
2. นางสาวเจนจิรา  ชุมประเสริฐ
 
1. นายณัฐ  นนทะเสน
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวจิรัฐติกาล  ศิลปะ
2. นางสาวสุมล  ยิ้มเกื้อ
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
2. นายชำนาญ  รอดเรืองฤทธิ์
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พงศ์พีระ
2. เด็กชายณัฐพล  มั่งคงคำ
3. นายศราวุฒิ  ชื่นกลิ่น
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายสุทิน  ขาวเผิอก
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  รักนิ่ม
2. นายชวกร  ช่วยเมือง
3. นายณัฐวุฒิ  จันทร์ทักษ์
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นางสาวพัชราพรรณ  เม่าน้ำพราย
 
140 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายจิรุสรรค์  เม่าน้ำพราย
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  ชัยด้วง
3. เด็กชายอาทิตย์  หมูกาว
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นางณิชารีย์  แกล้วทนงค์
 
141 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  นวลเกื้อ
2. นายภัทรพล  มีประไพ
3. นายวุฒินันท์   เนาว์สุวรรณ์
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายภานุวัฒน์  ปะรา
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายกัลป์  ยอดสนิท
2. เด็กชายพิษณุ  สอนแก้ว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุขมาก
 
1. นางภัทธนันท์  มากช่วย
2. นางสาววรารักษ์  ขุนอักษร
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กชายนริศ  สรหงษ์
2. เด็กชายนันทวุฒิ  คงเกิด
3. เด็กชายสุทธิพจน์  อ่อนทอง
 
1. นายสำเริง  พุฒขาว
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. นายทักษ์ดนัย  อินทรคง
2. นางสาวพนิตา  มากชุมนุม
3. นายอาหลี  โต๊ะกาหลี
 
1. นายวิรัตน์  หวังปาน
2. นางรำไพ  บุณยะตุลานนท์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวสุภาวรรณ์   เลื่อนลั่น
2. นางสาวสุริณี  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวอาทิยาภรณ์  ชูรักษ์
 
1. นายธัมรง  หลวงคง
2. นางบุญขันธ์  ศิลปนุรักษ์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวธิดาทิพย์  คงศรี
2. เด็กชายสถาพร  ชูรักษ์
3. นางสาวสุกัญญารัตน์  ถิ่นแก้ว
 
1. นายธัมรง  หลวงคง
2. นางบุญขันธ์  ศิลปนุรักษ์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายทศพร  แสงโรจน์
2. เด็กชายวรากร  คงผลาญ
3. เด็กชายสิทธานนท์  ช่วยร่วง
 
1. นายเอิบ  อักษรทอง
2. นางวิธวินท์  บุญรัตน์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวจันทร์จิรา  ทองดำ
2. นางสาวดวงเพ็ญ  สุวรรณเดชา
3. นางสาวศิริพร  รักษ์แก้ว
 
1. นายโกวิท  อินทร์แก้ว
2. นางถวิล  อุ้ยดำ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวประภาพร  นิ่มมณี
2. นางสาววรัญชลี  อนุพงพงศ์
3. นางสาวอนันตญา  มากจุ้ย
 
1. นายเอิบ  อักษรทอง
2. นางอำไพ  นาคินทร์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  จีนทอง
2. เด็กหญิงชรีกร  ยิ้มแก้ว
3. เด็กหญิงนฤมล  บุญกำเหนิด
4. เด็กหญิงปนัดดา  คงทรัพย์
5. เด็กหญิงมะลิวัลย์  มะโนเรศน์
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  หนูเหมือน
 
1. นางวนิดา   อุไรรัตน์
2. นางปองผดุง  ช่วยนุกูล
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวุธ 1. เด็กหญิงจิตรานุช  แป้นน้อย
2. เด็กหญิงญานิศา  เพชรสง
3. เด็กหญิงปฐมาวดี  เต็มราม
4. เด็กหญิงวรนุช  สุดขาว
5. เด็กหญิงวรัญญา   เกื้อทอง
6. เด็กหญิงสุปรีดา  มูสิกะรัตน์
 
1. นางวริยา  สงเนียม
2. นางส่องแสง  อินทองแก้ว
3. นางสาวกมลรัตน์  บุญเรืองขาว
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวุธ 1. นางสาวจันทิมา  ศรีราม
2. นางสาววิลาวัณย์  ขาวแก้ว
3. นางสาววิลาวัณย์  ปานเพ็ชร
4. นางสาวสกาวใจ  รามอินทร์
5. นางสาวเกศินี  สงเกตุ
6. นางสาวเนตรชนก  ปราบปราม
 
1. นางส่องแสง  อินทองแก้ว
2. นายประจวบ  บุญจันทร์
3. นางวริยา  สงเนียม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวฉัตรสุดา  สุขเอียด
2. นางสาวตรีชนา  อร่ามชัย
3. นางสาวมาริษา  สุวรรณโณ
4. นางสาวมุกดา  คงเนียม
5. นางสาวรุ่งรุจี  แสงประสิทธิ์
6. นางสาวศิรดา  ไกรวัลย์
 
1. นางวนิดา   อุไรรัตน์
2. นางสาววนิดา   ศรีชูทอง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงญาณิศา  พลายแสง
2. นายพรภูมินทร์  นวลคง
3. เด็กหญิงพรรณพร  จุลพูล
 
1. นางพัทธมน  ชูแก้ว
2. นายกำพล  เศรษฐช่วย
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณภัสศรันย์  เศียรอุ่น
2. เด็กหญิงปัณชดา  ศรีทองสุข
3. เด็กหญิงภัทราวดี  แป้นด้วง
 
1. นางเบญจวรรณ  รัตนะ
2. นายกรี  เยาว์นุ่น
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวพลอยแก้ว  บุญยะวันตัง
2. นายอนาวิล  มากหนู
3. นางสาวโสภาวดี  ชูพุ่ม
 
1. นางพัทธมน  ชูแก้ว
2. นางพรศรี  ชูสังข์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิระดา  บัวเนียม
2. นางสาววรรณวิสา  สุขเอียด
3. นางสาวเลอรินทร์  ทองคง
 
1. นางมณฑา  ฤทธิ์สุนทร
2. นางสุนทรี  แก้วสม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 1. เด็กชายธันวา  ไชยหยู
2. เด็กหญิงพรสิริ  รอดเดช
3. เด็กหญิงศิลป์สุภา  ปัตตา
 
1. นายชอุ่ม  สุขรักษ์
2. นางฐายิกา  บัวผัน
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายวีรชัย  รามชัย
2. เด็กชายวีรเทพ  รามชัย
3. เด็กชายศุภชัย  ทองขำ
 
1. นายประเสริฐ  ประทุมศรี
2. นางประภาวดี  สัจจากุล
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  เกิดโนด
2. นายพยุงศักดิ์  ยังช่วย
3. นายศุภพงศ์  ทนงาน
 
1. นางจุฑารัตน์  ยังสังข์
2. นายศรายุธ  ศรีสุวรรณ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวจิรภา  บัวเนียม
2. นายทรงวฒิ  คงทอง
3. นายวัชรินทร์  สงไข่
 
1. นายอภัย  ฤทธิสุนทร
2. นางมณฑา  ฤทธิสุนทร
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วย่อง
2. เด็กหญิงชนิตสิรี  ศรีสุนทร
3. เด็กชายปฏิภาณ  เกือบรัมย์
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นางสุชาดา  เรืองเทพ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวกานดา  แสงมณี
2. นางสาวนนต์ธิยา  รอดสกุล
3. นางสาวอุมาพร  นักการรอง
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางนิยม  เดชอุดม
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ขวัญรอด
2. นางสาวปารณีย์  จันทรัตน์
3. นางสาวสุธาทิพย์  อินขาว
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นางศรีโสภา  เมฆานุวงศ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงญาณิศา  เศียรอุ่น
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ช่วยนิมิตร
3. เด็กหญิงเมธิณี  จันทร์เพชร
 
1. นางอนิตา  บุญญานุวัตร
2. นางอนงค์  เอียดคง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนวมล  จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงศศิธร  เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงอุไรพร  พุ่มโพธิ์ฆัง
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางนิยม  เดชอุดม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ 1. นางสาวนัฐกาญจน์  ช่างเรือ
2. นางสาวอรดา  จิระดม
3. นางสาวอารียา  เส็นหละ
 
1. นางภคินี  แหละหมัน
2. นางอารียา  ดะชง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวภัทรวดี  สุขสม
2. นางสาวสุดารัตน์  พูนสง
3. นางสาวอัมราวดี  อินใหม่
 
1. นางกัญหา  ศรีหนารถ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงจัยดาอ์  หมีนปาน
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สกุลเวช
3. เด็กหญิงเมษา  ถาวโร
 
1. นางอนิตา  บุญญานุวัตร
2. นางอนงค์  เอียดคง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปิณิดา  พรัมสะโร
2. เด็กหญิงสิตานัน  ไหมคง
3. เด็กหญิงสุวิกานต์  เอียดมาก
 
1. นางวนิดา   อุไรรัตน์
2. นางวนิดา   ศรีชูทอง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิกา  เสนีย์
2. นางสาวบุญธิดา  สุวรรณคง
3. นางสาวศิริรัตน์  สีพูน
 
1. นางธนัชชา  วงศ์รักษ์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายพันธกานต์  วงศ์สิงห์
2. นางสาวสุกัญญา  เอียดชุม
3. นางสาวสุคนธา  เมืองสง
 
1. นางสุนันทา  พราหมณพันธุ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงบริมาศ  สงจันทร์
2. เด็กหญิงพรลภัส  ขวัญศรี
3. เด็กหญิงศรีญาณกานต์  ช่วยวงศ์
 
1. นางกัญหา   ศรีหนารถ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกิตติยา  เกษตรมาลาม์
2. เด็กหญิงพรไพลิน  หนูขาว
3. เด็กหญิงอารุสซะริน  เกิดแสงสุริยงค์
 
1. นางวนิดา   อุไรรัตน์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาววิลาสินี  ชุมขันธ์
2. นางสาวสุนันทา  ทิพย์สงคราม
3. นางสาวหฤทกานต์  หนูฤทธิ์
 
1. นายสำเริง  ตาแก้ว
2. นางยุพา  พิทักษ์ฉนวน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวฉันทสินี  ชูโชติ
2. นางสาวนิตยา  อินทสราช
3. นางสาวบัณฑิตา  วีระกิติกุล
 
1. นางสุมณฑา  หมวดมณี
2. นายสมศักดิ์  อรุณพันธุ์
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายนิธิธร  ไข่ช่วย
2. เด็กชายปิยะศักดิ์   เกื้อประพันธ์
3. เด็กชายพรภวิษย์  คงบัวเหล็ก
 
1. นางสิรีทิพย์  อินฤดี
2. นางสาวศิริกาญจน์  ปรีชา
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. เด็กหญิงศิริประภา  จันทร์เมือง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ตั้งซุ้น
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทองพูลเอียด
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  คงเขียว
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นายพีระพงศ์  ไชยพล
 
1. นางสาวสิรีทิพย์  อินฤดี
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กชายรัตนพล  หนูด้วง
 
1. นางทัศนีย์  จันทรัตน์
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศิรินภา  ช่วยกลับ
 
1. นายพัฒนา  ทิพย์กิ้ม
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายวิสิทธิ์  ภิรมรัตน์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นกทวี
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กชายนบนที  สุกการ
 
1. นายวรัฐฐา  ทับทวี
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กชายรัตนพล  หนูด้วง
 
1. นายวินิชย์  ทองประศรี
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงฮันจีน่า  เจาะเหาะ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นกทวี
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายรัชชานนท์  ไชยหาญ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นกทวี
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวนาถยา  ปราบกรี
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นกทวี
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงกาลัญญุตา  พลนุ้ย
2. นางสาวนาถยา  ปราบกรี
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นกทวี
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายธนบดี  สุขเกษม
2. เด็กชายพชรพล  ไกรแก้ว
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นกทวี
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กชายชาญชัย  เกตุขาว
2. เด็กชายธนวัฒน์  ช่วยศรีนวล
 
1. นายวินิชย์  ทองประศรี
2. นางทัศนีย์  จันทรัตน์