การพิมพืบัตรประจำตัว


ระบบพิมพ์บัตรประจำตัว จะเปิดให้โรงเรียนและศูนย์วิชาการพิมพ์ได้
ตั้งแต่ วันที่ 28 กันยายน 2558
แนวปฏิบัติ :
1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน และ
    กรรมดำเนินงาน (ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, รายการ, เวลา, สถานที่) โดย
    ตรวจเมื่อเป็นไฟล์ PDF ถ้าถูกต้องให้ Save ลงเครื่อง ก่อนนำไปพิมพ์
2. เมื่อตรวจสอบทุกอย่างถูกต้อง โรงเรียนและศูนย์แข่งขัน สามารถพิมพ์บัตร
    ประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน กรรมการดำเนินงาน 
    โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงของศูนย์วิชา ว่าจะให้มีบัตรชนิดใดบ้าง ซึ่งมี
    4 ประเภท คือ
    1) บัตรผู้เข้าแข่งขัน สีขาว/ฟ้า               2) บัตรครูผู้ฝึกสอน สีเหลือง/สีเขียว
    3) บัตรกรรมการตัดสิน สีฟ้า/น้ำเงิน        4) บัตรคณะกรรมการดำเนินงาน สีแสด
 

 
3. พิมพ์บัตรโดยใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์ตามแนวตั้งจะได้บัตร 2 ใบ นำมาตัด
    แล้วพับครึ่ง จะได้บัตรขนาด 9.5x14 ซ.ม. (ใส่ซองพลาสติกขนาด 10x14-16 ซม.
    (XL) เพื่อเก็บไว้ใช้ในปีต่อไป)

ตัวอย่างการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ :
การตั้งค่าเครื่องพิมพ์แบบที่ 1            การตั้งค่าเครื่องพิมพ์แบบที่ 2

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 16:02 น.