ยกเลิกประกาศผล:DOC7

แบบคำร้องขอยกเลิกประกาศผลการแข่งขัน : DOC7

แนวปฏิบัติ
1. ศูนย์พัฒนาวิชาการประสานผู้ดูแลระบบของฝ่ายทะเบียนกลางเพื่อให้ทราบข้อมูลในเบื้องต้น
2. ศูนย์พัฒนาวิชาการ ส่งแบบคำร้องขอยกเลิกประกาศผลไปยังฝ่ายทะเบียนกลาง เพื่อยกเลิก
    ประกาศผลการแข่งขันบนเว็บไซต์ เนื่องจากพบข้อผิดพลาดบางประการ
3. ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาอนุมัติการยกเลิกประกาศ
4. ผู้ดูแลระบบ ดำเนินการยกเลิกประกาศผลการแข่งขัน
5. ศูนย์พัฒนาวิชาการ ประกาศผลการแข่งขันใหม่