สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พัทลุง 32 11 2 45 43 8 1 1 52
2 หารเทารังสีประชาสรรค์ 23 13 4 40 35 6 6 0 47
3 เขาชัยสน 18 6 6 30 25 6 2 1 33
4 ป่าพะยอมพิทยาคม 13 9 3 25 23 10 0 1 33
5 สตรีพัทลุง 13 8 7 28 25 4 2 0 31
6 ตะโหมด 13 6 2 21 21 4 0 2 25
7 บางแก้วพิทยาคม 10 1 4 15 12 10 1 0 23
8 ปากพะยูนพิทยาคาร 8 10 7 25 23 7 3 0 33
9 พัทลุงพิทยาคม 6 6 8 20 10 13 3 1 26
10 พนางตุง 6 3 1 10 10 1 0 0 11
11 หานโพธิ์พิทยาคม 5 4 1 10 10 4 0 0 14
12 ป่าบอนพิทยาคม 3 3 4 10 9 8 0 1 17
13 ควนขนุน 3 3 2 8 6 4 2 0 12
14 บูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 3 3 1 7 6 5 2 0 13
15 ประภัสสรรังสิต 3 1 2 6 6 4 1 1 11
16 อิสลามศาสตร์มูลนิธิ 2 6 9 17 10 10 3 1 23
17 นิคมควนขนุนวิทยา 2 6 2 10 8 4 1 0 13
18 ปัญญาวุธ 2 3 3 8 5 7 4 0 16
19 ดอนศาลานำวิทยา 2 3 1 6 5 5 1 1 11
20 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 1 3 0 4 5 3 1 0 9
21 อุดมวิทยายน 1 2 4 7 4 5 1 1 10
22 พรหมพินิตชัยบุรี 1 2 2 5 5 5 1 0 11
23 กงหราพิชากร 1 2 0 3 4 5 2 0 11
24 นาขยาดวิทยาคาร 1 1 2 4 5 0 0 0 5
25 ชะรัดชนูปถัมภ์ 1 0 3 4 2 4 7 1 13
26 มัธยมเกาะหมาก 1 0 1 2 2 0 0 0 2
27 ศรีบรรพตพิทยาคม 1 0 0 1 1 1 1 0 3
28 ประชาบำรุง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
29 ควนพระสาครินทร์ 0 3 0 3 4 4 1 1 9
30 ตะแพนพิทยา 0 2 2 4 5 5 0 1 10
31 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 0 1 2 3 4 2 1 0 7
32 วชิรธรรมสถิต 0 0 1 1 0 1 0 0 1
33 ศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 0 0 0 0 0 0 4 1 4
34 ประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
35 ภักดีอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 176 121 86 383 334 155 52 16 541