สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พัทลุง 43 8 1 1 52
2 หารเทารังสีประชาสรรค์ 35 6 6 0 47
3 เขาชัยสน 25 6 2 1 33
4 สตรีพัทลุง 25 4 2 0 31
5 ป่าพะยอมพิทยาคม 23 10 0 1 33
6 ปากพะยูนพิทยาคาร 23 7 3 0 33
7 ตะโหมด 21 4 0 2 25
8 บางแก้วพิทยาคม 12 10 1 0 23
9 พัทลุงพิทยาคม 10 13 3 1 26
10 อิสลามศาสตร์มูลนิธิ 10 10 3 1 23
11 หานโพธิ์พิทยาคม 10 4 0 0 14
12 พนางตุง 10 1 0 0 11
13 ป่าบอนพิทยาคม 9 8 0 1 17
14 นิคมควนขนุนวิทยา 8 4 1 0 13
15 บูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 6 5 2 0 13
16 ควนขนุน 6 4 2 0 12
17 ประภัสสรรังสิต 6 4 1 1 11
18 ปัญญาวุธ 5 7 4 0 16
19 ดอนศาลานำวิทยา 5 5 1 1 11
20 พรหมพินิตชัยบุรี 5 5 1 0 11
21 ตะแพนพิทยา 5 5 0 1 10
22 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 5 3 1 0 9
23 นาขยาดวิทยาคาร 5 0 0 0 5
24 กงหราพิชากร 4 5 2 0 11
25 อุดมวิทยายน 4 5 1 1 10
26 ควนพระสาครินทร์ 4 4 1 1 9
27 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 4 2 1 0 7
28 ชะรัดชนูปถัมภ์ 2 4 7 1 13
29 มัธยมเกาะหมาก 2 0 0 0 2
30 ศรีบรรพตพิทยาคม 1 1 1 0 3
31 ประชาบำรุง 1 0 1 0 2
32 วชิรธรรมสถิต 0 1 0 0 1
33 ศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 0 0 4 1 4
34 ประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 0 0 0 1 0
35 ภักดีอนุสรณ์ 0 0 0 0 0
รวม 334 155 52 16 557