สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พัทลุง 43 8 1 1 52
2 หารเทารังสีประชาสรรค์ 35 6 6 0 47
3 ตะโหมด 28 4 0 2 32
4 เขาชัยสน 25 6 2 1 33
5 สตรีพัทลุง 25 4 2 0 31
6 ป่าพะยอมพิทยาคม 23 10 0 1 33
7 ปากพะยูนพิทยาคาร 23 7 3 0 33
8 บางแก้วพิทยาคม 12 10 1 0 23
9 หานโพธิ์พิทยาคม 12 4 0 0 16
10 พัทลุงพิทยาคม 10 13 3 1 26
11 อิสลามศาสตร์มูลนิธิ 10 10 3 1 23
12 พนางตุง 10 1 0 0 11
13 ป่าบอนพิทยาคม 9 8 0 1 17
14 อุดมวิทยายน 8 5 1 1 14
15 ดอนศาลานำวิทยา 8 5 1 1 14
16 นิคมควนขนุนวิทยา 8 4 1 0 13
17 บูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 7 5 2 0 14
18 ควนขนุน 6 4 2 0 12
19 ประภัสสรรังสิต 6 4 1 1 11
20 ปัญญาวุธ 5 7 4 0 16
21 พรหมพินิตชัยบุรี 5 5 1 0 11
22 ตะแพนพิทยา 5 5 0 1 10
23 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 5 3 1 0 9
24 นาขยาดวิทยาคาร 5 0 0 0 5
25 กงหราพิชากร 4 5 2 0 11
26 ชะรัดชนูปถัมภ์ 4 4 7 1 15
27 ควนพระสาครินทร์ 4 4 1 1 9
28 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 4 2 1 0 7
29 มัธยมเกาะหมาก 2 0 0 0 2
30 ศรีบรรพตพิทยาคม 1 1 1 0 3
31 ประชาบำรุง 1 0 1 0 2
32 วชิรธรรมสถิต 0 1 0 0 1
33 ศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 0 0 4 1 4
34 ประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 0 0 0 1 0
35 ภักดีอนุสรณ์ 0 0 0 0 0
รวม 353 155 52 16 576