หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานวันมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางเกสร มาละมัย ครูโรงเรียนควนขนุน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
2 นางสารภี อินทองปาล ครูโรงเรียนควนขนุน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
3 นายโชคชัย มาละมัย เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
4 นางสาวฉัตรชนก เพชรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
5 นางสาววชิรญาณ์ คงศรี ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
6 นางเรณุ เกิดแสงสุริยงค์ ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
7 นายเสรี เสนเกตุ ครู รร.พัทลุงพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
8 นายอิทธิ อินทสุวรรณ โรงเรียนพัทลุง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
9 นายไตรรงค์ สาดแว ศึกษานิเทศก์ สพม.12 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน และประมวลผล
10 นางรณิดา อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษา สพม.12 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน และประมวลผล
11 นางสาวจิตติมา เพชรมูญีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.12 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน และประมวลผล
12 นายภูเบศวร์ หนูแก้ว ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน และประมวลผล
13 นางสาววชิรญาณ์ คงศรี ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14 นายจตุรงค์ สุขแก้ว รองผู้อพนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ส่วนแยกพัทลุง คณะกรรมการที่่ปรึกษา
15 นายนิวัฒน์ พูลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการที่่ปรึกษา
16 นายวิรัตน์ บัวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม คณะกรรมการที่่ปรึกษา
17 นายภาส วุ่นบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา คณะกรรมการที่่ปรึกษา
18 นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการที่่ปรึกษา
19 นายประภาส พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุธ คณะกรรมการที่่ปรึกษา
20 นายสมบูรณ์ ขุนทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนางตุง คณะกรรมการที่่ปรึกษา
21 นายปวิช เลือดฉิม ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยายน คณะกรรมการที่่ปรึกษา
22 นางอุไร พรหมปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนตะแพนพิทยา คณะกรรมการที่่ปรึกษา
23 นายฉัตรสุริยา ชูยิ้มพานิช ครูโรงเรียนควนขนุน ประธานกรรมการ การประกวดภาพยนต์สั้น
24 นายประเกียรติ สุวรรณโณ ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม รองประธานกรรมการ การประกวดภาพยนต์สั้น
25 นายเชาววัฒน์ ใฝ่ฝัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดต่อภาพยนต์ กรรมการตัดสินผล การประกวดภาพยนต์สั้น
26 นางสาวนันทิ เมฆศิริวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดต่อภาพยนต์ กรรมการตัดสินผล การประกวดภาพยนต์สั้น
27 นางสาวพิชญา ฉวีนิล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดต่อภาพยนต์ กรรมการตัดสินผล การประกวดภาพยนต์สั้น
28 นายพิเชษฐ์ เพ่งบุญ ครูโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร กรรมการ การประกวดภาพยนต์สั้น
29 นายโชคชัย มาละมัย ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการ การประกวดภาพยนต์สั้น
30 นายประสบโชค คงนาลึก ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการ การประกวดภาพยนต์สั้น
31 นายศุภณัฐ เนียมรัตน์ ครูโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก กรรมการ การประกวดภาพยนต์สั้น
32 นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการ การประกวดภาพยนต์สั้น
33 นางทัศนีย์ สุขบัวแก้ว ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ การประกวดภาพยนต์สั้น
34 นางสาวผ่องศรี บุญยพันธ์ ครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว การประกวดภาพยนต์สั้น
35 นางประทีป ศรีวุ่น ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว การประกวดภาพยนต์สั้น
36 นางนลิยา เทพศิริ ครูโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว การประกวดภาพยนต์สั้น
37 นายทรงกรด พิพัฒน์โสทร ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว การประกวดภาพยนต์สั้น
38 นางสาวเพ็ญแข ไหมอ่อน ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว การประกวดภาพยนต์สั้น
39 นางทัศนีย์ สุขบัวแก้ว ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว การประกวดภาพยนต์สั้น
40 นางอารีย์ คงเกตุ ครูโรงเรียนพัทลุง ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว การประกวดมารยาทไทย
41 นางสาวธัญกร สุมาธะโร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว การประกวดมารยาทไทย
42 นางสาวเบญจมาศ เหมือนเสน ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว การประกวดมารยาทไทย
43 นางสาวนิตยา วิทยาพันธ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว การประกวดมารยาทไทย
44 นางสาวสมพร สุภเพียร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว การประกวดมารยาทไทย
45 นางสาวโชติรส หลีวิจิตร ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว การประกวดมารยาทไทย
46 นายสมพงศ์ บุญชรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ประธานกรรมการอำนวยการ
47 นายจบ แก้วทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด รองประธานกรรมการอำนวยการ
48 นายมณี เรืองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชัยสน กรรมการอำนวยการ
49 นายปรีชา มากมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร กรรมการอำนวยการ
50 นางมาลี แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนกงหราพิชากร กรรมการอำนวยการ
51 นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนควนพระสาครินทร์ กรรมการอำนวยการ
52 นายสมหมาย กรดเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุง กรรมการอำนวยการ
53 นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
54 นายสุทิน ธาดาพรรษาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชรัตชนูปถัมภ์ กรรมการอำนวยการ
55 นายสมพร กาญจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม กรรมการอำนวยการ
56 นายสมคิด ทองสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
57 นายไพโรจน์ สุวรรณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก กรรมการอำนวยการ
58 นางสาวกาญจนา เดชสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
59 นางมัสยา ศรีสมัด ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
60 นางประทีป ศรีวุ่น ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
61 นางสาวกาญจนา เดชสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงาน
62 นายชม รุ่งเรือง ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ รองประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงาน
63 นางนาตยา เตมะศิริ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
64 นางสาวนุกูล บุญฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
65 นายอภินันท์ เกรียงศักดิ์ดานุกูล หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนเขาชัยสน คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
66 นางสาวละมัย ไล่กสิกรรม หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
67 นางหวันสนา จอมประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
68 นางจักษณา สูตรแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
69 นางอนงค์ ขำนุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนกงหราพิชาการ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
70 นายนริศ อินนุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนประชาบำรุง คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
71 นางนลิยา เทพศิริ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
72 นางอมร กูรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนควนพระสาครินทร์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
73 นางพรทวี วิเวกอรุณ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
74 นางสุพัตรา วงศ์วชิรา หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนประภัสสรรังสิต คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
75 นางญาตา สุขเสน่ห์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนตะแพนพิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
76 นางสุภาณี คงทองสังข์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
77 นางสาวอาภรณ์ ชูมี หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนตะโหมด คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
78 นางสาววิกา แสงขาว หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
79 นางสาวสิริมา รองชูเพ็ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
80 นางปราณี หนูทอง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนปัญญาวุธ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
81 นางกรกานต์ เรืองอินทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
82 นายกิตติพันธ์ ทองดีเพ็ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนพรมนิมิตรชัยบุรี คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
83 นายพิเชษฐ์ เพ่งบุญ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนนาขยาดพิทยาคาร คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
84 นางเสาวนย์ จันทร์ฉาย หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนอุดมวิทยายน คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
85 นายสัมพันธ์ ดีประเสริฐกุล หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนพนางตุง คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
86 นายสุทิน จันทร์งาม หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
87 นางพรรณี วุฒิพงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนป่าพะยอมพิทยคม คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
88 นางเอืือมพร รุ่งตำนาน หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
89 นางเอืือมพร รุ่งตำนาน หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนชะรัตชนูปถัมภ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
90 นายโชค สุดเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
91 นางทัศนีย์ สุขบัวแก้ว ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
92 นางปรุงจิต สุขมาก ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
93 นายวีระ แสงเพชร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
94 นางสาวธัญกร สุมาธะโร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
95 นางสุเพ็ญ สุวรรณพานิช ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
96 นางสาวสมพร สุภเพียร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
97 นางมัสยา ศรีสมัด ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
98 นางประทีป ศรีวุ่น ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
99 นางสาวฤทัยวรรณ สุวพนาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
100 นายปวิช เลือดฉิม ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการ
101 นายสุรชาติ คงนาลึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการ
102 นายมงคล วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการ
103 นางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการ
104 นายประสิทธิ์ กิตตินนทิกร ครู รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการ
105 นางมาลินี บุญหนูกลับ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการ
106 นายประยูร ชูรักษ์ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการ
107 นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
108 นายภาส วุ่นบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
109 นายสมใจ บุญเรืองขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
110 นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
111 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
112 นายบัณดิษฐ ศรีเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
113 นายพรศักดิ์ ชุมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
114 นายชาญณรงค์ รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.เขต 12 คณะกรรมการอำนวยการ
115 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
116 นางนันทิยา ภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
117 นางภาณินี วรเนติวุฒิ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
118 นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
119 นายสมจิต จุลพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
120 นายสมใจ บุญเรืองขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
121 นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
122 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
123 นายบัณดิษฐ ศรีเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
124 นางพวงน้อย รักษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
125 นายพรศักดิ์ ชุมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
126 นายชาญณรงค์ รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.เขต 12 คณะกรรมการอำนวยการ
127 นายสุทิน ขาวเผือก ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
128 นายภานุวัฒน์ ปะรา ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
129 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
130 นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพราย ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
131 นางนันทนา ชูศิริ ครูโรงเรียนพัทลุง ประธานกรรมการ การประกวดมารยาทไทย
132 นางปรุงจิต สุขมาก ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ การประกวดมารยาทไทย
133 นางพวงน้อย ทิพย์ดนตรี วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง กรรมการตัดสินผล การประกวดมารยาทไทย
134 นางสุภาวดี พรมมาก วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง กรรมการตัดสินผล การประกวดมารยาทไทย
135 นางนพกร รักษ์จำรูญ วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง กรรมการตัดสินผล การประกวดมารยาทไทย
136 นางสาวละมัย ไล่กสิกรรม ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม กรรมการ การประกวดมารยาทไทย
137 นางอมรรัตน์ บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา กรรมการ การประกวดมารยาทไทย
138 นางจำนง พรหมวิเชียร ครูโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม กรรมการ การประกวดมารยาทไทย
139 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณาคม ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ กรรมการ การประกวดมารยาทไทย
140 นางพเยาว์ รักมาก ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กรรมการ การประกวดมารยาทไทย
141 นางสาวสุกัญญา ทิพย์รักษ์ ครูโรงเรียนนิคมควนขนุน กรรมการ การประกวดมารยาทไทย
142 นางพรรณี รัตนโกศัย ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการ การประกวดมารยาทไทย
143 นางเครือพันธ์ วรศรี ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการ การประกวดมารยาทไทย
144 นายธรรมยุต อุทยารักษ์ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
145 นายจุมพฎ มาแก้ว ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
146 นางสุพัฒน์ ทองเกต ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
147 นางปราณี อักษรนิตย์ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
148 นางพรศรี สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
149 นางเตือนใจ วิโสจสงคราม ครูโรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
150 นางสาวเพชรรัตน์ รัตนพันธุ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
151 นายสาโรชน์ สายแก้ว ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่
152 นายนิยม จีนชาวนา นักการ/โรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่
153 นายสมเชษฐ์ คงสองเมือง ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่
154 นางละออง คงฤทธิ์ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการรับรายงานตัว
155 นางจิตรา คงแก้ว ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการรับรายงานตัว
156 นางจุฑาทิพย์ คงแก้ว ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการรับรายงานตัว
157 นางสาวอารีย์ สุขนวล ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการรับรายงานตัว
158 นางพรพิมล ฤทธิ์เลื่อน ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการรับรายงานตัว
159 นางสาวอุไรวรรณ เรืองเพชร ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการรับรายงานตัว
160 นางสาวธราทิพย์ ยอดราช ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการรับรายงานตัว
161 นางสาวเกตน์สิรี เหน็๋บบัว ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการรับรายงานตัว
162 นางภรธนณัท จินา ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการรับรายงานตัว
163 นางสารภี อินทองปาล ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
164 นางมาลินี บุญหนูกลับ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
165 นายมงคล วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
166 นางสาวฉัตรชนก เพชรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
167 นายมงคล วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการฝ่านการเงิน
168 นางละม้าย เพชรน้อย ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการฝ่านการเงิน
169 นางมาลินี บุญหนูกลับ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการฝ่านการเงิน
170 นางสมจิตต์ ใจจ้อง เจ้าหน้าที่พัสดุ/โรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการฝ่านการเงิน
171 นายโสภณ อินทร์ภักดี ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการแข่งขัน กิจกรรมยุวกาชาด เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
172 นายวิโรจน์ หนูขาว โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการแข่งขัน กิจกรรมยุวกาชาด เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
173 นายธรรมยุต อุทยารักษ์ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการแข่งขัน กิจกรรมยุวกาชาด เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
174 นายทวีศักดิ์ คงฤทธิ์ ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการแข่งขัน กิจกรรมยุวกาชาด เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
175 นางสวลี มีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสถิต คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการแข่งขัน กิจกรรมยุวกาชาด เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
176 นางสุปัญญา ทองยก ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการแข่งขัน กิจกรรมยุวกาชาด เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
177 นางอุบลรัตน์ พราหมณพันธุ์ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการแข่งขัน กิจกรรมยุวกาชาด เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
178 นางสาวเพชรรัตน์ รัตนพันธุ์ ครู โรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการแข่งขัน กิจกรรมยุวกาชาด เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
179 นายวิสุทธิ์ ทองช่วย ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการแข่งขัน กิจกรรมยุวกาชาด เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
180 นายวิโรจน์ หนูขาว ครูโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการแข่งขัน กิจกรรมยุวกาชาด เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
181 นายนิคม แสงแพง ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการแข่งขัน กิจกรรมยุวกาชาด เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
182 นายโสภณ อินทร์ภักดี ครูโรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการแข่งขัน กิจกรรมยุวกาชาด เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
183 นายทวีศักดิ์ คงฤทธิ์ ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการแข่งขัน กิจกรรมยุวกาชาด เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
184 นายธรรมยุต อุทยารักษ์ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการแข่งขัน กิจกรรมยุวกาชาด เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
185 นางสุพัฒน์ ทองเกต ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการแข่งขัน กิจกรรมยุวกาชาด เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
186 นางเตือนใจ วิโสจสงคราม ครูโรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการแข่งขัน กิจกรรมยุวกาชาด เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
187 นางชะอ้อน บุญยก ครูโรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
188 นายปราณี อักษรนิตย์ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
189 นางพรศรี สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
190 นางอาอีฉะ หมานมานะ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
191 นางนิตยา สังข์เศรษฐ์ ครูโรงเรียนประชาบำรุง คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
192 นางสาวจุดาลักษณ์ ไหมดี ครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
193 นายอัมรินทร์ สิทธิโชคชัย ครูโรงเรียนตะแพนพิทยา คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
194 นางจำลอง ทองทรัพย์ ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
195 นางสุธางค์ ชัยพรม ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
196 นายปราโมทย์ บุญยัง ครูโรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
197 นายวินัย หนูทอง ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
198 นางชุติมา เพชรกาฬ ครูโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
199 นางจรินทร์ ศรีโยธา ครูโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
200 นางจุฑาภรณ์ โสตถิโยธิน ครูโรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
201 นางธนพร พลสังข์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
202 นางสโรชา มาแดง ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
203 นางกัลยา บุญรอด ครูโรงเรียนตะโหมด คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
204 นางมาลินี บุญหนูกลับ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะอนุกรรมการฝ่ายสรรหาครูฝ่ายกิจกรรมพีฒนาผู้เรียนดีเด่น
205 นายวิสุทธิ์ ทองช่วย ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต คณะอนุกรรมการฝ่ายสรรหาครูฝ่ายกิจกรรมพีฒนาผู้เรียนดีเด่น
206 นายโสภณ อินทร์ภักดี ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายสรรหาครูฝ่ายกิจกรรมพีฒนาผู้เรียนดีเด่น
207 นายยุทธนา ศรีวิโรจน์ ครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร คณะอนุกรรมการฝ่ายสรรหาครูฝ่ายกิจกรรมพีฒนาผู้เรียนดีเด่น
208 นางสวลี มีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสถิต คณะอนุกรรมการฝ่ายสรรหาครูฝ่ายกิจกรรมพีฒนาผู้เรียนดีเด่น
209 นายฉัตรชัย พลเพชร ครูโรงเรียนประชาบำรุง คณะอนุกรรมการฝ่ายสรรหาครูฝ่ายกิจกรรมพีฒนาผู้เรียนดีเด่น
210 นางสาวเพชรรัตน์ รัตนพันธุ์ ครู โรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการฝ่ายสรรหาครูฝ่ายกิจกรรมพีฒนาผู้เรียนดีเด่น
211 นางลำใย มณีรัตน์ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
212 นางสุพัฒน์ ทองเกต ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
213 นางสาวอารีย์ สุขนวล ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
214 นางมาลินี บุญหนูกลับ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
215 นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
216 นายภานุวัฒน์ ปะรา ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
217 นายสุทิน ขาวเผือก ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
218 นายห่วง ฆังคสุวรรณ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
219 นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
220 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
221 นางภาณินี วรเนติวุฒิ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
222 นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพราย ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
223 นางณิชารีย์ เเกล้วทนงค์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
224 นายศรายุทธ ศูนย์ราษฎร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
225 นางสาวชารีนี เต็งมีศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
226 นางสาวจิราพร อ่อนภักดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
227 นางสาวอรวรรณ คำชู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
228 นางนันทิยา ภักดี ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
229 นางจรวยพร ชุมชู ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
230 นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
231 นายภานุวัฒน์ ปะรา ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
232 นางนันทิยา ภักดี ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
233 นายสุทิน ขาวเผือก ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
234 นายห่วง ฆังคสุวรรณ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
235 นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
236 นางภาณินี วรเนติวุฒิ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
237 นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพราย ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
238 นางณิชารีย์ เเกล้วทนงค์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
239 นายศรายุทธ ศูนย์ราษฎร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
240 นางสาวชารีนี เต็งมีศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
241 นางสาวจิราพร อ่อนภักดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
242 นางสาวอรวรรณ คำชู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
243 นางสาวศรัญญา นิลรัตน์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
244 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
245 นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพราย ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
246 นายพรศักดิ์ ชุมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
247 นายประเจียด ปฐมภาค ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
248 นางลัดดาวัลย์ พงษ์ดนตรี ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
249 นางจริยา แสงแก้ว ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
250 นางจินดา จันทร์น้อย ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
251 นางฉลอง ศรีกรด ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
252 นายวราพงศ์ ทองชู ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
253 นางสาวเรวดี มานุ้ย ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
254 นางอุสุมา บัวเนียม ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
255 นายเรวัตร เพ็งด้วง ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
256 นางมณฑิรา จงหวัง ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
257 นายบุญเลิศ คงหนู ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
258 นายพรศักดิ์ ชุมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
259 นางจินตนา เหน็บบัว ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
260 นายอิทธิ อินทสุวรรณ ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
261 นางวันทนี หอยสกุล ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
262 นายภูเบศร์ หนูแก้ว ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
263 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
264 นายธีระ ศรีทองแก้ว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
265 นางจรวยพร ชุมชู ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
266 นางสาวจงดี ศรีอินทร์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
267 นางประนอม คงหนู ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
268 นางนันทิยา ภักดี ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
269 นางศิริพร ราชเมืองขวาง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
270 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
271 นายธีระ ศรีทองแก้ว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
272 นางวิลาวัณย์ อ่อนแก้ว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
273 นางนันทิยา ภักดี ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
274 นางศิริพร ราชเมืองขวาง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
275 นางประนอม คงหนู ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
276 นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพราย ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
277 นางสาวจงดี ศรีอินทร์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
278 นางภาณินี วรเนติวุฒิ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
279 นายภานุวัฒน์ ปะรา ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
280 นางณิชารีย์ เเกล้วทนงค์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
281 นางสาวชารีนี เต็งมีศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
282 นางสาวจิราพร อ่อนภักดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
283 นางจรวยพร ชุมชู ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
284 นางภาณินี วรเนติวุฒิ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
285 นายภานุวัฒน์ ปะรา ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
286 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
287 นายศรายุทธ ศูนย์ราษฎร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
288 นางสาวอรวรรณ คำชู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
289 นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพราย ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]