หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกงหราพิชากร 19 27 22
2 003 โรงเรียนควนขนุน 13 29 19
3 004 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 11 24 13
4 005 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 17 24 18
5 006 โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 0 0 0
6 007 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 17 33 21
7 008 โรงเรียนดารุสสลามมูลนิธิ 0 0 0
8 009 โรงเรียนตะแพนพิทยา 12 27 17
9 010 โรงเรียนตะโหมด 47 108 65
10 012 โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยามูลนิธิ 0 0 0
11 013 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 10 14 13
12 014 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 18 34 20
13 015 โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 0 0 0
14 016 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 27 45 38
15 019 โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ 0 0 0
16 020 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 14 20 14
17 018 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) 0 0 0
18 021 โรงเรียนประชาบำรุง 5 16 10
19 022 โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 4 6 5
20 023 โรงเรียนประภัสสรรังสิต 23 55 31
21 024 โรงเรียนปัญญาวุธ 18 42 30
22 025 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 42 74 50
23 026 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 23 39 26
24 027 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 41 161 76
25 028 โรงเรียนพนางตุง 11 24 15
26 029 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี 12 23 12
27 030 โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ 0 0 0
28 031 โรงเรียนพัทลุง 60 151 87
29 032 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 34 72 43
30 033 โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ 2 2 2
31 034 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 3 7 6
32 035 โรงเรียนมุสลิมวิทยามูลนิธิ 0 0 0
33 036 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 7 14 5
34 037 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 10 23 14
35 038 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 4 7 4
36 039 โรงเรียนศาสนวิทยามูลนิธิ 0 0 0
37 040 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 0 0 0
38 041 โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 10 18 14
39 042 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 7 14 12
40 043 โรงเรียนสตรีดารุลฮีดายะห์ 0 0 0
41 044 โรงเรียนสตรีพัทลุง 37 96 47
42 045 โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ 0 0 0
43 046 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 21 42 28
44 047 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 52 154 74
45 048 โรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ 0 0 0
46 049 โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ 24 45 33
47 050 โรงเรียนอิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ 0 0 0
48 051 โรงเรียนอุดมวิทยายน 18 43 31
49 017 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 0 0 0
50 052 โรงเรียนฮิรชาร์ดศาสนวิทยา 0 0 0
51 002 โรงเรียนเขาชัยสน 43 102 59
52 011 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 0 0 0
รวม 716 1615 974
2589

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]