หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-plg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางศุภดี รัตนบุรีโรงเรียนวชิรธรรมสถิตประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์ปราณี ชูสงโรงเรียนกงหราพิชากรรองประธานกรรมการ
3. นางภาณินี วรเนติวุฒิโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจรวยพร ชุมชูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ ราษแก้วโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นายสุวิทย์ จันทร์ใหม่โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวบุญญา พัฒนพงค์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
8. นายวราพงศ์ ทองชูโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
9. นางฐายิกา บัวผันโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวไมตรี สุดเรืองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
11. นายทักษิณ หมื่นเดชโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
12. นายฤทธิชัย ขันขาวโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวจิราพร อ่อนภักดีโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวชารินี เต็งมีศรีโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยยะโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวสุนิษา ดุกมากโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
17. นางโสภา เส้งสุ้นโรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
18. นางณิชารีย์ แกล้วทนงค์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
19. นางนันทิยา ภักดีโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางศุภดี รัตนบุรีโรงเรียนวชิรธรรมสถิตประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์ปราณี ชูสงโรงเรียนกงหราพิชากรรองประธานกรรมการ
3. นางภาณินี วรเนติวุฒิโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นางณิชารีย์ แกล้วทนงค์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
5. นางจรวยพร ชุมชูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปริชาติ ราษแก้วโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
7. นายสุวิทย์ จันทร์ใหม่โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวบุญญา พัฒนพงค์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
9. นายวราพงศ์ ทองชูโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
10. นางฐายิกา บัวผันโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวไมตรี สุดเรืองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
12. นายทักษิณ หมื่นเดชโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
13. นายฤทธิชัย ขันขาวโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวจิราพร อ่อนภักดีโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวชารินี เต็งมีศรีโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยยะโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวสุนิษา ดุกมากโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
18. นางโสภา เส้งสุ้นโรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
19. นางนันทิยา ภักดีโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายฉัตรสุริยา ชูยิ้มพานิชโรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายประเกียรติ สุวรรณโณโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเชาววัฒน์ ใฝ่ฝันผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดต่อภาพยนต์กรรมการ
4. นางสาวนันทิ เมฆศิริวรรณผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดต่อภาพยนต์กรรมการ
5. นางสาวพิชญา ฉวีนิลผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดต่อภาพยนต์กรรมการ
6. นายพิเชษฐ์ เพ่งบุญโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการ
7. นายโชคชัย มาละมัยโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
8. นายประสบโชค คงนาลึกโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
9. นายศุภณัฐ เนียมรัตน์โรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
10. นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
11. นายสมพงศ์ ใฝ่ฝันโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
12. นางทัศนีย์ สุขบัวแก้วโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายฉัตรสุริยา ชูยิ้มพานิชโรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายประเกียรติ สุวรรณโณโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเชาววัฒน์ ใฝ่ฝันผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดต่อภาพยนต์กรรมการ
4. นางสาวนันทิ เมฆศิริวรรณผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดต่อภาพยนต์กรรมการ
5. นางสาวพิชญา ฉวีนิลผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดต่อภาพยนต์กรรมการ
6. นายพิเชษฐ์ เพ่งบุญโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการ
7. นายโชคชัย มาละมัยโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
8. นายประสบโชค คงนาลึกโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
9. นายศุภณัฐ เนียมรัตน์โรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
10. นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
11. นายสมพงศ์ ใฝ่ฝันโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
12. นางทัศนีย์ สุขบัวแก้วโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนันทนา ชูศิริโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางปรุงจิต สุขมากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางพวงน้อย ทิพย์ดนตรีวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
4. นางสุภาวดี พรมมากวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
5. นางนพกร รักษ์จำรูญวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
6. นางสาวละมัย ไล่กสิกรรมโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
7. นางอมรรัตน์ บุญประเสริฐโรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
8. นางจำนง พรหมวิเชียรโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณาคมโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
10. นางพเยาว์ รักมากโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุกัญญา ทิพย์รักษ์โรงเรียนนิคมควนขนุนกรรมการ
12. นางเครือพันธ์ วรศรีโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
13. นางพรรณี รัตนโกศัยโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางนันทนา ชูศิริโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางปรุงจิต สุขมากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางพวงน้อย ทิพย์ดนตรีวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
4. นางสุภาวดี พรมมากวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
5. นางนพกร รักษ์จำรูญวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกรรมการ
6. นางสาวละมัย ไล่กสิกรรมโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
7. นางอมรรัตน์ บุญประเสริฐโรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
8. นางจำนง พรหมวิเชียรโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณาคมโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
10. นางพเยาว์ รักมากโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุกัญญา ทิพย์รักษ์โรงเรียนนิคมควนขนุนกรรมการ
12. นางเครือพันธ์ วรศรีโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
13. นางพรรณี รัตนโกศัยโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเชิด ด้วงไพรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายธงชัย แก้วชูเสนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
3. นายโศภน รัตนะชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชร์นิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
5. นางสาววิรัลพัชร บางโรยหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายเชิด ด้วงไพรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายธงชัย แก้วชูเสนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
3. นายโศภน รัตนะชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชร์นิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
5. นางสาววิรัลพัชร บางโรยหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมานพ มากนวลสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายส่งศักดิ์ ธนะสีลังกูรหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ อรุณพันธุ์สตรีพัทลุงกรรมการ
4. นายธีธัช เหมือนพรรณรายพนางตุงกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชร์นิคมควนขนุนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายมานพ มากนวลสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายส่งศักดิ์ ธนะสีลังกูรหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ อรุณพันธุ์สตรีพัทลุงกรรมการ
4. นายธีธัช เหมือนพรรณรายพนางตุงกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชร์นิคมควนขนุนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายปรมินทร์ อินทรักษาสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์เขาชัยสนกรรมการ
3. นายสุพงษ์ ศรีสุวรรณวิเชียรนาขยาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายอำนาจ ลายพยัคฆ์ปัญญาวุธกรรมการ
5. นางศรีอรุณ หงษ์ษาพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายปรมินทร์ อินทรักษาสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์เขาชัยสนกรรมการ
3. นายสุพงษ์ ศรีสุวรรณวิเชียรนาขยาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายอำนาจ ลายพยัคฆ์ปัญญาวุธกรรมการ
5. นางศรีอรุณ หงษ์ษาพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ฤทธิเดชประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นางธนภรณ์ ผลถาวรตะแพนพิทยากรรมการ
4. นางสาวผิวพรรณ วีสุวรรณตะโหมดกรรมการ
5. นายชาญชัย พ่วงแสงสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ฤทธิเดชประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นางธนภรณ์ ผลถาวรตะแพนพิทยากรรมการ
4. นางสาวผิวพรรณ วีสุวรรณตะโหมดกรรมการ
5. นายชาญชัย พ่วงแสงสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ขาวสุดพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ บิลยฤทธิ์หารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวินัย ทองหนูนุ้ยอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุกมล ปราบกรีปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
5. นางบำเพ็ญ งิ้วทองตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ขาวสุดพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ บิลยฤทธิ์หารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวินัย ทองหนูนุ้ยอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุกมล ปราบกรีปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
5. นางบำเพ็ญ งิ้วทองตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ขาวสุดพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ บิลยฤทธิ์หารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสุกมล ปราบกรีปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นางบำเพ็ญ งิ้วทองตะโหมดกรรมการ
5. นายวินัย ทองหนูนุ้ยอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายมนัส ไชยนุรักษ์ดอนศาลานำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ฤทธิเดชประชาบำรุงกรรมการ
3. นายนิคม เพชรภักดีกงหราพิชากรกรรมการ
4. นายธงชัย แก้วชูเสนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์เขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายมนัส ไชยนุรักษ์ดอนศาลานำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ฤทธิเดชประชาบำรุงกรรมการ
3. นายนิคม เพชรภักดีกงหราพิชากรกรรมการ
4. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์เขาชัยสนกรรมการ
5. นายธงชัย แก้วชูเสนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
3. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีทวีพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณประภัสสรรังสิตกรรมการ
4. นายมงคล สืบวงศ์ป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
5. นายโกสิต ไกรศิริอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายวีระ อินทรเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
7. นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
8. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดกรรมการ
9. นายวีระวัฒน์ จันทบุตร์มัธยมเกาะหมากกรรมการ
10. นายใหม่ พลเพชรปากพะยูนพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณประภัสสรรังสิตกรรมการ
3. นายมงคล สืบวงศ์ป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
4. นายโกสิต ไกรศิริอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวีระ อินทรเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
6. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
8. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดกรรมการ
9. นายวีระวัฒน์ จันทบุตร์มัธยมเกาะหมากกรรมการ
10. นายใหม่ พลเพชรปากพะยูนพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายวีระ อินทรเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดกรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ จันทบุตร์มัธยมเกาะหมากกรรมการ
5. นายใหม่ พลเพชรปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
6. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนกรรมการ
7. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
8. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณประภัสสรรังสิตกรรมการ
9. นายมงคล สืบวงศ์ป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
10. นายโกสิต ไกรศิริอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวีระ อินทรเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดกรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ จันทบุตร์มัธยมเกาะหมากกรรมการ
5. นายใหม่ พลเพชรปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
6. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนกรรมการ
7. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
8. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณประภัสสรรังสิตกรรมการ
9. นายมงคล สืบวงศ์ป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
10. นายโกสิต ไกรศิริอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายโกสิต ไกรศิริอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรรมการ
3. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณประภัสสรรังสิตกรรมการ
4. นายทรงกรด พิพัฒนโสทรสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นายวีระ อินทรเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
6. นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
7. นายใหม่ พลเพชรปากพะยูนพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายโกสิต ไกรศิริอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรรมการ
3. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณประภัสสรรังสิตกรรมการ
4. นายทรงกรด พิพัฒนโสทรสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นายวีระ อินทรเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
6. นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
7. นายใหม่ พลเพชรปากพะยูนพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ อินทรเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
3. นายใหม่ พลเพชรปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนกรรมการ
5. นายโกสิต ไกรศิริอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรรมการ
6. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณประภัสสรรังสิตกรรมการ
7. นายทรงกรด พิพัฒนโสทรสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวีระ อินทรเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
3. นายใหม่ พลเพชรปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนกรรมการ
5. นายโกสิต ไกรศิริอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณประภัสสรรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชูศรี จันทร์สุวรรณนิคมควนขนุนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไกรวัลย์ เกาะทองสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นายธนวรรณ ฤทธิวงศ์พัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นายเรืองศักดิ์ ครูอ้นปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
5. นายรัชนนท์ ขวัญปลอดกงหราพิชากรกรรมการ
6. นายชิษณุพงศ์ ว่องตระการโกศลตะโหมดกรรมการ
7. นายศุภชัย หนูคล้ายอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชูศรี จันทร์สุวรรณนิคมควนขนุนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไกรวัลย์ เกาะทองสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นายศุภชัย หนูคล้ายอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนวรรณ ฤทธิวงศ์พัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. นายเรืองศักดิ์ ครูอ้นปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
6. นายรัชนนท์ ขวัญปลอดกงหราพิชากรกรรมการ
7. นายชิษณุพงศ์ ว่องตระการโกศลตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเรืองศักดิ์ ครูอ้นปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายรัชนนท์ ขวัญปลอดกงหราพิชากรกรรมการ
3. นายชิษณุพงศ์ ว่องตระการโกศลตะโหมดกรรมการ
4. นายชูศรี จันทร์สุวรรณนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
5. นายไกรวัลย์ เกาะทองสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นายศุภชัย หนูคล้ายอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายธนวรรณ ฤทธิวงศ์พัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเรืองศักดิ์ ครูอ้นปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายรัชนนท์ ขวัญปลอดกงหราพิชากรกรรมการ
3. นายชิษณุพงศ์ ว่องตระการโกศลตะโหมดกรรมการ
4. นายชูศรี จันทร์สุวรรณนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
5. นายไกรวัลย์ เกาะทองสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นายศุภชัย หนูคล้าย อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายธนวรรณ ฤทธิวงศ์พัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมงคล สืบวงศ์ป่าพะยอมพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายธาตรี สารวงศ์วชิรธรรมสถิตกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมยศ ทองเอียดวีรนาทศึกษามูลนิธิกรรมการ
5. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดกรรมการ
6. นายวีระวัฒน์ จันทบุตร์มัธยมเกาะหมากกรรมการ
7. นายศิรายุทธ์ ขำแก้วเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมงคล สืบวงศ์ป่าพะยอมพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายธาตรี สารวงศ์วชิรธรรมสถิตกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมยศ ทองเอียดวีรนาทศึกษามูลนิธิกรรมการ
5. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดกรรมการ
6. นายวีระวัฒน์ จันทบุตร์มัธยมเกาะหมากกรรมการ
7. นายศิรายุทธ์ ขำแก้วเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดประธานกรรมการ
2. นายวีระวัฒน์ จันทบุตร์มัธยมเกาะหมากกรรมการ
3. นายศิรายุทธ์ ขำแก้วเขาชัยสนกรรมการ
4. นายมงคล สืบวงศ์ป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
5. นายธาตรี สารวงศ์วชิรธรรมสถิตกรรมการ
6. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
7. นายสมยศ ทองเอียดวีรนาทศึกษามูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดประธานกรรมการ
2. นายวีระวัฒน์ จันทบุตร์มัธยมเกาะหมากกรรมการ
3. นายศิรายุทธ์ ขำแก้วเขาชัยสนกรรมการ
4. นายมงคล สืบวงศ์ป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
5. นายธาตรี สารวงศ์วชิรธรรมสถิตกรรมการ
6. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
7. นายสมยศ ทองเอียดวีรนาทศึกษามูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมงคล สืบวงศ์ป่าพะยอมพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายธาตรี สารวงศ์วชิรธรรมสถิตกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมยศ ทองเอียดวีรนาทศึกษามูลนิธิกรรมการ
5. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดกรรมการ
6. นายวีระวัฒน์ จันทบุตร์มัธยมเกาะหมากกรรมการ
7. นายศิรายุทธ์ ขำแก้วเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมงคล สืบวงศ์ป่าพะยอมพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายธาตรี สารวงศ์วชิรธรรมสถิตกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมยศ ทองเอียดวีรนาทศึกษามูลนิธิกรรมการ
5. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดกรรมการ
6. นายวีระวัฒน์ จันทบุตร์มัธยมเกาะหมากกรรมการ
7. นายศิรายุทธ์ ขำแก้วเขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดประธานกรรมการ
2. นายวีระวัฒน์ จันทบุตร์มัธยมเกาะหมากกรรมการ
3. นายศิรายุทธ์ ขำแก้วเขาชัยสนกรรมการ
4. นายมงคล สืบวงศ์ป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
5. นายธาตรี สารวงศ์วชิรธรรมสถิตกรรมการ
6. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
7. นายสมยศ ทองเอียดวีรนาทศึกษามูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดประธานกรรมการ
2. นายวีระวัฒน์ จันทบุตร์มัธยมเกาะหมากกรรมการ
3. นายศิรายุทธ์ ขำแก้วเขาชัยสนกรรมการ
4. นายมงคล สืบวงศ์ป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
5. นายธาตรี สารวงศ์วชิรธรรมสถิตกรรมการ
6. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
7. นายสมยศ ทองเอียดวีรนาทศึกษามูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายโกสิต ไกรศิริอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณประภัสสรรังสิตกรรมการ
4. นายทรงกรด พิพัฒนโสทรสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นายวีระ อินทรเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
6. นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
7. นายใหม่ พลเพชรปากพะยูนพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวีระ อินทรเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
3. นายใหม่ พลเพชรปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนกรรมการ
5. นายโกสิต ไกรศิริอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณประภัสสรรังสิตกรรมการ
7. นายทรงกรด พิพัฒนโสทรสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวิมลมาศ จันทร์ชูวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางโสภา ชายเกตุวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวรัตนาพรรณ์ หนูชายวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นางสาวนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวอัษฎาวรรณ นวลศรีวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวอัษฎาวรรณ นวลศรีวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางโสภา ชายเกตุวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางวิมลมาศ จันทร์ชูวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นางรัตนาพรรณ์ หนูชายวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสวรส ศุกลกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางชญาดา รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางอภันตรี ไวยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางจินดา จันทร์สุวรรณวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสวรส ศุกลกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางชญาดา รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นางอภันตรี ไวยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางจินดา จันทร์สุวรรณวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจินดา จันทร์สุวรรณวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสวรส ศุกลกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางอภันตรี ไวยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางชญาดา รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสวรส ศุกลกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางอภันตรี ไวยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นางชญาดา รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางจินดา จันทร์สุวรรณวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสวรส ศุกลกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางอภันตรี ไวยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นางชญาดา รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางจินดา จันทร์สุวรรณวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสวรส ศุกลกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางอภันตรี ไวยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นางชญาดา รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางจินดา จันทร์สุวรรณวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายโกสิต ไกรศิริอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณประภัสสรรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายโกสิต ไกรศิริอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ ด้วงศรีนวลศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณประภัสสรรังสิตกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสันติชัย เสมือนใจตะโหมดประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญศิริ นกศรีแก้วบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิศาชล สูบผอมพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาติ อาษาชำนาญสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางจารุวรรณ จุลพูนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจเร เหมรักษ์เขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นายธันวพล พิณเขียวอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายบุญเลิศ สืบประดิษฐ์ประภัสสรรังสิตกรรมการ
4. นายวิโรจน์ พิเคราะห์นาขยาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางจิรัฐิติกาล สุทธิกุลกงหราพิชากรกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ สุขนุ้ยตะโหมดกรรมการ
7. นายพิวิทธยา เพชรมณีอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจเร เหมะรักษ์เขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นายธันวพล พิณเขียวอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายบุญเลิศ สืบประดิษฐ์ประภัสสรรังสิตกรรมการ
4. นายวิโรจน์ พิเคราะห์นาขยาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางจิรัฐิติกาล สุทธิกุลกงหราพิชากรกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ สุขนุ้ยตะโหมดกรรมการ
7. นายพิวิทธยา เพชรมณีอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ชูเล็กป่าบอนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศาชล สูบผอมพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
3. นายโสภณ แย้มช่วยศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรียฉัตร คงฉิมพัทลุงกรรมการ
5. นางสาววิลารัศมิ์ รักธรรมปัญญาวุธกรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี จันทร์เกื้อหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
7. นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์ประภัสสรรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ ชูเล็กป่าบอนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศาชล สูบผอมโรงเรียนกรรมการ
3. นายโสภณ แย้มช่วยศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรียฉัตร คงฉิมพัทลุงกรรมการ
5. นางสาววิลารัศมิ์ รักธรรมปัญญาวุธกรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี จันทร์เกื้อหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
7. นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์ประภัสสรรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายณัฐ นนทะเสนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวลลินตา หนูด้วงพนางตุงกรรมการ
3. นางเสาด๊ะ หีมโตะเตะปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววชิรญาน์ รักทองหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางจินตนา เหน็บบัวพัทลุงกรรมการ
6. นางนาตยา มโนทัศน์พัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวมณฑิตา แสงเดชหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวินิช ทองประศรีอุดมวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ หอยสกุลพัทลุงกรรมการ
3. นายณัฐ นนทะเสนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี จันทร์เกื้อหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์ประภัสสรรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เจ้ยชุมพรมพินิตชัยบุรีประธานกรรมการ
2. นางจินตนา เหน็บบัวพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวติรณันต์ ชูรักษ์ป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
4. นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์หารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสุกัญญา ขาวเผือกศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
6. นายจิรัฐต์ เมืองสงสตรีพัทลุงกรรมการ
7. นางเกสร มาละมัยควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ เจ้ยชุมพรหมพินิตชัยบุรีประธานกรรมการ
2. นางจินตนา เหน็บบัวพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวติรณันต์ ชูรักษ์ป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
4. นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์หารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสุกัญญา ขาวเผือกศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
6. นายจิรัฐต์ เมืองสงสตรีพัทลุงกรรมการ
7. นางเกสร มาละมัยควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายบุญเลิศ สืบประดิษฐ์ประภัสสรรังสิตประธานกรรมการ
2. นายธาตรี สารวงศ์วชิรธรรมสถิตกรรมการ
3. นางสาววิลารัศมิ์ รักธรรมปัญญาวุธกรรมการ
4. นางมุกดา อรุณศรีปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ไกรพุฒตะแพนพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธาตรี สารวงศ์วชิรธรรมสถิตประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์หารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสหธรณ์ อินทะนะนกเขาชัยสนกรรมการ
4. นางจงจิตร นิลวงศ์สตรีพัทลุงกรรมการ
5. นายไพเราะ ก้อนเรืองตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสุคล เสมือนใจตะโหมดประธานกรรมการ
2. นายธาตรี สารวงศ์วชิรธรรมสถิตกรรมการ
3. นายวิโรจน์ เจ้ยชุมพรหมพินิตชัยบุรีกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ไกรพุฒตะแพนพิทยากรรมการ
5. นายโสภณ แย้มช่วยศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
6. นางจงจิตร นิลวงศ์สตรีพัทลุงกรรมการ
7. นายณรงค์ ทองเทพพนางตุงกรรมการ
8. นางดวงใจ เลียดรักษ์สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสุคล เสมือนใจตะโหมดประธานกรรมการ
2. นายธาตรี สารวงศ์วชิรธรรมสถิตกรรมการ
3. นายวิโรจน์ เจ้ยชุมพรหมพินิตชัยบุรีกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ไกรพุฒตะแพนพิทยากรรมการ
5. นายโสภณ แย้มช่วยศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
6. นางจงจิตร นิลวงศ์สตรีพัทลุงกรรมการ
7. นายณรงค์ ทองเทพพนางตุงกรรมการ
8. นางดาวใจ เลียดรักษ์สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย มาละมัยควนขนุนประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา แก้วล่องลอยหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวติรณันต์ ชูรักษ์ป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมณฑิตา แสงเดชหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปรียฉัตร คงฉิมพัทลุงกรรมการ
6. นายจิรัฐต์ เมืองสงโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านเหรียงงามกรรมการ
4. นายภูเบศร์ หนูแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ ปะราโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเกษรา อินนุรักษ์โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายเมธี นพนิชโรงเรียนบ้านศาลาน้ำกรรมการ
8. นายอาคม เส้งเอียดโรงเรียนวัดบ่วงช้างกรรมการ
9. นายศรายุทธ ศูนย์ราษฎร์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวอรวรรณ คำชูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพรายโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านเหรียงงามกรรมการ
4. นายภูเบศร์ หนูแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ ปะราโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเกษรา อินนุรักษ์โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายเมธี นพนิชโรงเรียนบ้านศาลาน้ำกรรมการ
8. นายอาคม เส้งเอียดโรงเรียนวัดบ่วงช้างกรรมการ
9. นายศรายุทธ ศูนย์ราษฎร์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวอรวรรณ คำชูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพรายโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านเหรียงงามกรรมการ
3. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นายภูเบศร์ หนูแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ ปะราโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเกษรา อินนุรักษ์โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายเมธี นพนิชโรงเรียนบ้านศาลาน้ำกรรมการ
8. นายอาคม เส้งเอียดโรงเรียนวัดบ่วงช้างกรรมการ
9. นายศรายุทธ ศูนย์ราษฎร์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวอรวรรณ คำชูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพรายโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านเหรียงงามกรรมการ
3. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นายภูเบศร์ หนูแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ ปะราโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเกษรา อินนุรักษ์โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายเมธี นพนิชโรงเรียนบ้านศาลาน้ำกรรมการ
8. นายอาคม เส้งเอียดโรงเรียนวัดบ่วงช้างกรรมการ
9. นายศรายุทธ ศูนย์ราษฎร์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวอรวรรณ คำชูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพรายโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสำเริง พุฒขาวโรงเรียนควนขนุน ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ทองเทพโรงเรียนกรรมการ
3. นายทวีป บุญญานุวัตร์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ พาหุสกุลโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอำไพ นาคินทร์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ทองเทพโรงเรียนพนางตุง ประธานกรรมการ
2. นายพีระชัย พิพิธภัณฑ์ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระ ศรีทองแก้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ทิพยโสธรโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายโกวิท อินทร์แก้วโรงเรียนพนางตุง ประธานกรรมการ
2. นายสาโรชน์ สายแก้วโรงเรียนควนขนุน กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ทิพยโสธรโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวิชัย หงษ์ษา โรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางชนาภา พูลเพิ่ม โรงเรียนควนขนุน กรรมการ
3. นายโกวิทย์ อินทร์แก้วโรงเรียนพนางตุง กรรมการ
4. นายวีระพงษ์ หาหุสกุลโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางบุญขันธ์ ศิลปนุรักษ์โรงเรียนพนางตุง กรรมการ
2. นางปัญญา หนูราชโรงเรียนพนางตุง กรรมการ
3. นางสาวจิรพรรณ เวชรังษีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอำไพ นาคินทร์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาคร สันสนโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
3. นางภาษิตา มาสวัสดิ์โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีกรรมการ
4. นางสุภา แก้วบริสุทธิ์ โรงเรียนควนขนุน กรรมการ
5. นางอัจฉรา บุญจันทร์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายทวี อินถิติ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัญอร จินดา โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
3. นางมณฑา ฤทธิสุนทรโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสิริพร หนูคงโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางอัญอร จินดาโรงเรียนเขาชัยสน กรรมการ
3. นายอำนวย ไมตรีจร โรงเรียนควนพระสาครินทร์ กรรมการ
4. นายสนอง หมาดเหล่โรงเรียนควนขนุน กรรมการ
5. นางพรศรี ชูสังข์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพันธชาติ คำเจริญ โรงเรียนสตรีพัทลุง ประธานกรรมการ
2. นายอภัย พงษ์ไพบูลย์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายประวิง เพชรกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
4. นายชอุ่ม สุขรักษ์โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายธำรง หลวงคง โรงเรียนพนางตุง กรรมการ
2. นายชม รุ่งเรืองโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายประเสริฐ ประทุมศรี โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางศรีโสภา เมฆานุวงศ์โรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางส่องแสง อินทร์ทองแก้วโรงเรียนปัญญาวุธ กรรมการ
3. นางธนัชชา วงศ์รักษ์ โรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณี ชูช่วยโรงเรียนพนางตุง กรรมการ
5. นางสุนันทา พราหมณพันธุ์โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา พรามณ์พันธ์โรงเรียนสตรีพัทลุง ประธานกรรมการ
2. นางส่องแสง อินทร์ทองแก้วโรงเรียนปัญญาวุธ กรรมการ
3. นางธนัชชา วงศ์รักษ์โรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัทธมน ชูแก้ว โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางอรุณี ชูช่วย โรงเรียนพนางตุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเกษร นาควิโรจน์โรงเรียนประภัสสรรังสิต ประธานกรรมการ
2. นางลีลาวัลย์ พร้อมมูลโรงเรียนควนพระสาครินทร์ กรรมการ
3. นางปรานอม กรดเต็มโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา กรรมการ
4. นางกัญหา ศรีหนารถโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางปรานอม กรดเต็มโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางเกษร นาควิโรจน์โรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการ
3. นางวริยา สงเนียมโรงเรียนปัญญาวุธ กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพิญาภรณ์ เรืองรักษ์โรงเรียนประภัสสรรังสิต ประธานกรรมการ
2. นางสุมณฑา หมวดมณีโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการ
3. นางธนภรณ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางธนภรณ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
2. นางอารีย์ สาขะมุติโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ รัตนะโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางกัญหา ศรีหนารถโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา อุไรรัตน์ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ ขวัญศรี โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร กรรมการ
3. นางสาวจินตนา อุศรัตนิวาสโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม กรรมการ
4. นางเบญจวรรณ รัตนะโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางวนิดา อุไรรัตน์ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ ขวัญศรีโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร กรรมการ
3. นางสาวจินตนา อุศรัตนิวาสโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม กรรมการ
4. นางพิญาภรณ์ เรืองรักษ์โรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญ งิ้วทองสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดศึกษาสงเคราะห์พัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ ลายพยัคฆ์ปัญญาวุธกรรมการ
4. นายโศภน รัตนะชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์เขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญ งิ้วทองสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดศึกษาสงเคราะห์พัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ ลายพยัคฆ์ปัญญาวุธกรรมการ
4. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์เขาชัยสนกรรมการ
5. นายโศภน รัตนะชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญ งิ้วทองสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดศึกษาสงเคราะห์พัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ ลายพยัคฆ์ปัญญาวุธกรรมการ
4. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์เขาชัยสนกรรมการ
5. นายโศภน รัตนะชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญ งิ้วทองสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดศึกษาสงเคราะห์พัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ ลายพยัคฆ์ปัญญาวุธกรรมการ
4. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์เขาชัยสนกรรมการ
5. นายโศภน รัตนะชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญ งิ้วทองสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดศึกษาสงเคราะห์พัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ ลายพยัคฆ์ปัญญาวุธกรรมการ
4. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์เขาชัยสนกรรมการ
5. นายโศภน รัตนะชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายโชติ ไกรศิริหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร คำคงสตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายนฤดล ดาวดวงป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
4. นายสมยุทธ แสงชาติพัทลุงกรรมการ
5. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายโชติ ไกรศิริหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร คำคงสตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายนฤดล ดาวดวงป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
4. นายสมยุทธ แสงชาติพัทลุงกรรมการ
5. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโชติ ไกรศิริหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร คำคงสตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายนฤดล ดาวดวงป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
4. นายสมยุทธ แสงชาติพัทลุงกรรมการ
5. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายโชติ ไกรศิริหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร คำคงสตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นายนฤดล ดาวดวงป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ
4. นายสมยุทธ แสงชาติพัทลุงกรรมการ
5. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]