เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
ผู้ประสานงาน
แบบฟอร์มแก้ไข DOC5
ยกเลิกประกาศผล:DOC7
ตราสัญญลักษณ์
กำหนดการพิธิเปิด
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
30 ก.ย. 2558
1 ต.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
       นักเรียน-ครู-กรรมการจัดการแข่งขัน สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่
วันที่  3 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป สำหรับนักเรียนเรียนร่วมจะเปิดให้พิมพ์
ได้ในโอกาสต่อไปหลังจากแข่งขันเสร็จเรียบร้อย 
       สำหรับตัวแทนที่ไปต่อระดับภาค ขณะนี้ได้ประมาวลผลนักเรียนทั่วไป
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนได้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน -ครู
ผู้ฝึกสอน รายละเอียดชื่อ-สกุล หากพบข้อผิดพลาดให้ติดต่อขอแก้ไขไปยัง
เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนของศูนย์แข่งขันนั้น ๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 พ.ย.
2558
ส่วนนักเรียนเรียนร่วมจะดำเนินการประมวลผลตัวแทนพร้อมกันในวันที่
8 พ.ย. 2558 และโอนข้อมูลไประดับภาคในวันที่ 9 พ.ย. 2558 พร้อมกับกลุ่ม
นครศรีฯ ในนาม สพม.12 ประกอบด้วย 6 กลุ่มตัวแทน       ตัวแทนระดับภาค
 
 
 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 14 - 22  กันยายน  2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข =>   24 - 26  กันยายน  2558
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู =>  27 กันยายน 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 30 กันยายน -1 ตุลาคม 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
ปิดระบบการจัดการแข่งขันระดับเขต =>  20  ตุลาคม 2558
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน =>  21  ตุลาคม 2558
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1-12 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  14-16 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู =>  17-23 พฤศจิกายน 2558
ดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว  =>  24 - 25 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  26 - 28 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  2 - 8 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสงขลา =>  9 - 11  ธันวาคม 2558

 
 

  
การประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ => ภายใน 24 ชั่วโมง

 
  ประกาศศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์
รายการแข่งขันคอมพิวเตอร์ทีมีการใช้ หูฟัง ไมโครโฟน ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมนำอุปกรณ์มาในวันแข่งขัน
 
 

ศูนย์ประสานงานจัดการแข่งขัน ตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง Resoure Center
โรงเรียนสตรีพัทลุง  สอบถามรายละเอียดและการบันทึกผลคะแนน

หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ประสานงาน : ด้านซ้ายของเว็บไซต์แข่งขัน
หมายเหตุ  การแข่งขันนักเรียนพิเศษเรียนร่วม มีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการ
แข่งขันออกไปก่อน และจะแจ้งกำหนดการแข่งขันให้ทราบในภายหลัง ทางเว็บไซต์นี้
 
               การแข่งขันทักษะทางทัศนศิลป์ 
             ใช้หัวข้อการแข่งขันดังต่อไปนี้  และจับสลากแข่งขันจำนวน  1 หัวข้อ
            1.   การแข่งขัน   รวมศิลป์สร้างสรรค์   มัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ  สืบสานความเป็นไทย
            2.   การแข่งขัน   รวมศิลป์สร้างสรรค์   มัธยมศึกษาตอนปลาย  หัวข้อ  รักษ์โลก  รักษ์สิ่งแวดล้อม
            3.   การแข่งขัน   วาดภาพระบายสี   มัธยมศึกษาตอนต้น  หัวข้อ  มรดกไทย  มรดกโลก
            4.   การแข่งขัน   วาดภาพระบายสี   มัธยมศึกษาตอนปลาย  หัวข้อ  ไทยสู่อาเซียน
            5.   การแข่งขัน  เขียนภาพไทยประเพณี  มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  หัวข้อ  ประเพณีไทย
            6.   การแข่งขัน เขียนภาพไทยสีเอกรงค์  มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  หัวข้อ  ประเพณีไทย
            7.   การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด   มัธยมศึกษาตอนต้น   หัวข้อ  วิถีไทย  วิถีใต้
            8.  การแข่งขัน  วาดภาพลายเส้น  มัธยมศึกษาตอนต้น  หัวข้อ    ไทยสามัคคี
            9.  การแข่งขัน  วาดภาพลายเส้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย    เศรษฐกิจพอเพียง
          10.  การแข่งขัน  ประติมากรรม   มัธยมศึกษาตอนต้น   หัวข้อ       วิถีไทย  วิถีใต้
          11.  การแข่งขัน  ประติมากรรม   มัธยมศึกษาตอนปลาย  หัวข้อ   เศรษฐกิจพอเพียง
 

 
การพิมพืบัตรประจำตัว


ระบบพิมพ์บัตรประจำตัว จะเปิดให้โรงเรียนและศูนย์วิชาการพิมพ์ได้
ตั้งแต่ วันที่ 28 กันยายน 2558
แนวปฏิบัติ :
1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน และ
    กรรมดำเนินงาน (ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, รายการ, เวลา, สถานที่) โดย
    ตรวจเมื่อเป็นไฟล์ PDF ถ้าถูกต้องให้ Save ลงเครื่อง ก่อนนำไปพิมพ์
2. เมื่อตรวจสอบทุกอย่างถูกต้อง โรงเรียนและศูนย์แข่งขัน สามารถพิมพ์บัตร
    ประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน กรรมการดำเนินงาน 
    โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงของศูนย์วิชา ว่าจะให้มีบัตรชนิดใดบ้าง ซึ่งมี
    4 ประเภท คือ
    1) บัตรผู้เข้าแข่งขัน สีขาว/ฟ้า               2) บัตรครูผู้ฝึกสอน สีเหลือง/สีเขียว
    3) บัตรกรรมการตัดสิน สีฟ้า/น้ำเงิน        4) บัตรคณะกรรมการดำเนินงาน สีแสด

อ่านต่อ ...

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 16:02 น.
ประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน

แนวปฏิบัติในการบันทึกคะแนน :
1.
เข้าสู่ระบบบันทึกคะแนน > เลือก เมนูลงทะเบียน นร. ครู กก./คะแนน
    (หากไม่มีรายการกิจกรรมใดๆ แสดงขึ้นมา ต้องให้นายทะเบียนศูนย์กำหนดสิทธิ
    ในกิจกรรมที่จะบันทึกคะแนน ให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนก่อน)
2. ก่อนบันทึกคะแนน ให้ตรวจสอบ/ แก้ไขรายชื่อนักเรียน, ครูผู้ฝึกสอน,
    กรรมการให้ถูกต้องตามหลักฐานการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน (เนื่องจากจะมีผล
    กับการพิมพ์เกียรติบัตร) โดยเลือกกลุ่มสาระ > กิจกรรม > ในช่องแก้ไข คลิกที่
    นักเรียน/ครู หรือกรรมการ และแก้ไขชื่อ - สกุล ให้ถูกต้อง
3. บันทึกคะแนน โดยคลิกเลือก จัดการคะแนน > กรอกคะแนน ตามแบบฟอร์ม
   ให้คะแนนของกรรมการตัดสินที่ได้ลงนามแล้วครบถ้วน 
    * ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน ต้องให้คะแนนผู้ที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค 
       มากกว่า 0.1 (หากให้คะแนนเท่ากัน ระบบจะไม่ตัดสินผลให้)
4. โรงเรียนที่ลงทะเบียนไว้แต่ไม่ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ไม่ต้องยกเลิกทีมแข่งขัน
     แต่ให้คงคะแนนเป็น -1 ไว้ เพื่อเก็บข้อมูลสถิติการลงทะเบียน (หากให้คะแนน 0
    นักเรียนที่ไม่ได้เข้าแข่งขันจะสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ด้วย)

อ่านต่อ ...

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 15:36 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 52
จำนวนทีม 716
จำนวนนักเรียน 1,615
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 974
จำนวนกรรมการ 735
ครู+นักเรียน 2,589
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,324
ประกาศผลแล้ว 116/135 (85.93%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 35
เมื่อวาน 106
สัปดาห์นี้ 248
สัปดาห์ที่แล้ว 688
เดือนนี้ 2,504
เดือนที่แล้ว 3,712
ปีนี้ 16,352
ทั้งหมด 145,135