รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กชายธัชชัย  หวังสุข
2. เด็กชายราเมศ  วิสุทธาจาร
 
1. นายก้องเกียรติ  นุชเครือ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กชายทศพร  ทิพย์ศักดิ์
2. เด็กหญิงนิตยา  ไชยพลฤทธิ์
 
1. นายเฉลิมพล  มีดวง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  แสนดี
2. เด็กหญิงกุลสตรี  เบ้าทอง
3. เด็กชายภราดา  บุตรเลี่ยม
4. เด็กชายวุฒิชัย  โบบทอง
5. เด็กชายเพชรสุวภัทร  ทองสุข
 
1. นายสุรัตน์  เจนจิตภักดีเดชา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นายชานน  ทองตัน
2. นางสาวปัญญ์จิรา  ฮังศุภนิช
3. นางสาวภัทรศยา  พิทักษ์ไตรรัตน์
4. นางสาววรรษชล  ตุงคะเสระนีย์
5. นางสาวอภิชยา  อารีราษฎร์
 
1. นางทิพย์วรรณ  ลีลาอริยะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กชายรัตพล  เพ็ชร์อินทร์
2. เด็กหญิงศศิธร  อินทำ
 
1. นางสุวิภา  ทองขาว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 98.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นายพงศกร  ปั้นอุ่น
2. นางสาวพิมพ์วิภา  โนนน้อย
 
1. นางสุวิภา  ทองขาว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กหญิงอริสรา  ทองเคลื่อน
 
1. นายศิวิโรจน์  ด้วงจันทร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวพรเบญญา  ศิริชัยวัจนเดชา
 
1. นายตันติกร  เพ็ชรอ่อน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงศิริประภา  ห้าพุทรา
 
1. นางสกาวทิพย์  สังคปาล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวนภัสสร  จันทนานนท์
 
1. นายตันติกร  เพ็ชรอ่อน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  เขียนทอง
 
1. นางสกาวทิพย์  สังคปาล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวชุติมดี  จารุจินดา
 
1. นางสาวศุภริน  ทิพย์ธนสาร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ขาวจันคง
 
1. นางสาวรัตรวี  ว่องไว
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวธมนวรรณ  เฉิดโฉม
 
1. นายตันติกร  เพ็ชรอ่อน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงษ์รัตน์
2. เด็กหญิงปิยะพร  ปันติ
 
1. นายศิวิโรจน์  ด้วงจันทร์
2. นายเฉลิมศักดิ์  ไชยนันทน์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายธีรพล  พรหมมณีวัฒน์
 
1. นางสาวพานีซา  ดารานิง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นายปธานิน  พรหมจันทร์
 
1. นางสาวรัตรวี  ว่องไว
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กชายณัชพล  ยมนา
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ชื่นศิริ
3. เด็กชายศุภวัฒน์  ทองงาม
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ไชยนันทน์
2. นางสาวรัตรวี  ว่องไว
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวณิรชา  รัตนยันต์
2. นางสาวพาณิภัค  รัตนยันต์
3. นายเอื้ออังกูร  รัตนยันต์
 
1. นางสาวศุภริน  ทิพย์ธนสาร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์ฯ) 1. เด็กชายสันติชัย   ดนตรีเสนาะ
 
1. นายณัฐวิท  บุญมีมีไชย
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์ฯ) 1. นางสาวดวงกมล  สอนรอด
 
1. นายณัฐวิท  บุญมีมีไชย
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  สุรขันธ์
 
1. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวจุฑามาศ  สว่างเดือน
 
1. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนัชพร  สวยงาม
 
1. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวธัญญารัตน์  เงินเกิด
 
1. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอาทิตยา  วัตถุโชคดีงาม
 
1. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาววราภรณ์  คชินทร์โรจน์
 
1. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ดวงไทย
 
1. นางสาวอิสรีย์  ศรีงาม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงปิณธิชา  จริงจิตร
 
1. นางสาวอิสรีย์  ศรีงาม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. นายยุทธศาสตร์  โฉมสุภาพ
 
1. นางสาวสุกานดา  นิลสุข
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กหญิงบุศรากร  จุลผดุง
 
1. นางสาววรรลภา  พรหมทอง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. นายประทีป  มังเลอลักษ์
 
1. นางสาวสุกานดา  นิลสุข
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ประดับเพชร
2. นางสาวจุฑามาศ  สว่างเดือน
3. นางสาวชฎาภรณ์  แซ่เตี้ยว
4. เด็กหญิงธวัลพร  อินทรกัมพล
5. นางสาวธัญญารัตน์  เงินเกิด
6. เด็กหญิงนัชพร  สวยงาม
7. นางสาวพรรณกาญจน์  พละศักดิ์
8. นางสาวพิชญา  พันธุ
9. เด็กหญิงภัทรวรรณ  สุรขันธ์
10. นางสาววราภรณ์  คชินทร์โรจน์
11. นายอนุสิษฐ์  ทวีวงศ์สุนทร
12. เด็กหญิงอาทิตยา  วัตถุโชคดีงาม
 
1. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง
2. นายสิงหา  เนตรอำพันธ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กชายจิรโชติ  ขอเจริญพร
2. เด็กชายชานนท์  ใจหลัก
3. เด็กชายทรงเกียรติ  ฉ่ำประสิทธิ์
4. เด็กชายนราวิชญ์  บัวดำ
5. เด็กชายปฏิพล  ไกรเลิศ
6. เด็กชายรัชชานนท์  ลออวงศ์
 
1. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
2. นายศรายุทธ  พรหมพันธุ์
3. นางสาวปราณิสา  อินท่าทอง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายณัฐ  สุขสำอางค์
2. นายณัฐพนธ์   นาวารักษ์
3. นายธนาคม  เเซ่ฟุ้ง
4. นายนภสิทธิ์  อินุทพรหม
5. นายปราชญ์  อนุศิลป์
6. นายอติชาติ  สมนาม
 
1. นายเอกชัย  ไชยสุวรรณ์
2. นายอนุวรรต  สุทธิรักษ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โคตะทัน
2. เด็กชายคณพัฒน์  เกษมวโรดม
3. นางสาวชลลดา  จันดา
4. นายชาญฤทธิ์  เต๋เก๋า
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  สาเสน
6. เด็กชายทัตธน  คหะวงค์
7. นายทินกร  อ่อนขำ
8. นายธนภูมิ  กิจนพศรี
9. เด็กชายธีร์ธวัช  เพิ่มพูล
10. เด็กหญิงนริศญาภรณ์  ไชยสีดา
11. นางสาวนรีรัตน์  ทองสกุล
12. นายนวมินทร์  รัตนะ
13. นายนัทธพงศ์  เสือย่าง
14. นายนันทวัฒน์  บุตรหมีน
15. เด็กหญิงปานชีวา  กาละทีโร
16. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ศรีบุตร
17. นายพงษ์พิพัฒน์  สุคนธรส
18. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศิริขันธ์
19. นายภูมิพัฒน์  สุขโน
20. นางสาวมุทิตา  มั่งคง
21. นายรักเกียรติ  เครือแก้ว
22. เด็กชายวรรณพงศ์  เพชรแท้
23. นายวรันธร  นาวี
24. นายวิทวัส  ลาตเวร
25. เด็กหญิงวิภาวณี  สาริยา
26. เด็กหญิงวิภาษณีย์  เลี่ยมทอง
27. นางสาวศดานันท์  กิจนพศรี
28. นายศราวุธ  มีจันทร์
29. เด็กหญิงสรรสร  ไร่เกียรติ
30. เด็กหญิงอริศรา  เบ็ญโสีะ
31. เด็กหญิงอาทิตยา  สวัสดีพร
32. นายอิคลาส  วรรณสันติกุล
33. นางสาวเกตุมณี  ปัญจริก
34. นายเด่นชัย  ทองอาภรณ์
35. นายเฟาซี  วาหะรักษ์
 
1. นางสาวศราทิพย์  วิสาละ
2. นางสาวอรรฐนี  ช่ื่นชม
3. นางสาวกิติมา  จริยะเลอพงษ์
4. นายจิรวุฒิ  ทิพย์แก้ว
5. นายอรรถชัย  สังข์ทอง
6. นางสาวพรรณิกา  แจ่มสุวรรณ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 1. นายธนภูมิ  กิจนพศรี
 
1. นายจิรวุฒิ  ทิพย์แก้ว
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงมณทิรา  นำพา
 
1. นายอนุวรรต  สุทธิรักษ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นางสาวอธิษฐาน  สาธุจรัญ
 
1. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กชายนราวิชญ์  บัวดำ
 
1. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นายสรายุทธ  หลิมปานนท์
 
1. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงญาดา  สัจจากุล
 
1. นายสัญญา  สัจจากุล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นางสาวนันทัชพร  ฤทธิรุฒม์
 
1. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายชาญยุทธ  รอดเซ็น
 
1. นายอนุวรรต  สุทธิรักษ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายธนกฤต  สวนอักษร
 
1. นายอนุวรรต  สุทธิรักษ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงญาดา  สัจจากุล
 
1. นายสัญญา  สัจจากุล
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวพัชรามญชุ์  มีมาก
 
1. นายสัญญา  สัจจากุล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กชายนราวิชญ์  บัวดำ
 
1. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นายสรายุทธ  หลิมปานนท์
 
1. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงญาดา  สัจจากุล
 
1. นายสัญญา  สัจจากุล
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นางสาวอธิษฐาน  สาธุจรัญ
 
1. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. เด็กหญิงกันภิรมย์  อนุกูล
2. นายจิรพันธุ์  พรมลี
3. เด็กหญิงชญาดา  ไชยแก้วขาว
4. เด็กหญิงชลธิชา  อุปถัมถ์
5. นายธนโชติ  เกื้อเดช
6. เด็กชายพีรพล   สามารถ
7. นายอนนต์   ยีมูดา
8. เด็กหญิงอังคณา  โสมพิทัต
 
1. นายสุรใจ  เกษเหมือน
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. นางสาวจิราพร   บุญผ่อง
2. นายธีระพงศ์   ธงศรี
3. นายบุญฤทธ์  ทับทิมเลิศ
4. นายพันธุ์ธัช  พันธุ์สุวรรณ
5. นางสาวรัตนวลี  ซาสัง ข์
6. นางสาววัณวี   พารา
7. นางสาวศุภลักษณ์  จันทวัฒน์
8. นายสมพงษ์   ปัตตานี
9. นางสาวสุชานาถ  พิมพ์วงศ์
10. นายอาทิตย์   อะถะถ้ำ
 
1. นายสุรใจ  เกษเหมือน
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวกฤติอร  พงษ์บุพศิริกุล
2. นางสาวณัฐริกา  นาคสุข
3. นางสาวณัตตยา  กำไลทอง
4. นางสาวนัสจิรา  คงเพชร
5. นางสาววรางคณา  ศรีสุมทร
6. นางสาววริสรา  พังงา
7. นางสาวศิลินี  แซ่ฟ้า
8. นางสาวเกศินี  ใหมเผือก
 
1. นายอุดม  เพ็ชร์คง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราพร  คงการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามณี  ไชยสงคราม
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กหญิงกรรณฑิมา  สนธิลา
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  สุวรรณบุผา
3. เด็กหญิงอลิษา  บุตตะ
4. เด็กหญิงอันนิค  ฟานเดอะเฟลเดอร์
5. เด็กหญิงเรเซลแอนด์  ราฟาเอล
6. เด็กหญิงเอมลี  กิลด์
 
1. นางสาวนวพร  หล่อประเสริฐชัย
2. นางอรษา  แก้วแดง
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวกนกพิชญ์  จิตต์เสียงดี
2. นางสาวกุลธิดา  จันทนาวิเวท
3. นางสาวพลอยพรม  ภู่พันธ์ศรี
4. นางสาวมัสลิน  สงคล้าย
5. นางสาววริณธร  พิมพ์สิงห์
6. นางสาวศุภรดา  โกษาแสง
7. นางสาวอริณธรัสมิ์  แพทย์ขิม
8. นางสาวอันดามัน  สุขแต้ม
 
1. นางเบญจมาภรณ์  พุ่มไสว
2. นางธัญญวัน  พลรงค์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  แซ่น่า
2. เด็กหญิงญาณภัทร  ภานุภาส
3. เด็กหญิงณหทัย  เพชรน้อย
4. เด็กหญิงณัญธพร  เตชะวีรกาญจน์กุล
5. เด็กหญิงณัฐริกา  ชาตรีเทพ
6. เด็กหญิงธนมน  ชิณการณ์
7. เด็กหญิงธรรญญสรน์  วศินวสุกุล
8. เด็กหญิงนพรัตน์  สระบัว
9. เด็กหญิงพู่กัน  เอี่ยมกลิ่น
10. เด็กหญิงสิรินดา  เกียรติทวี
 
1. นายอุดม  เพ็ชร์คง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราพร  คงการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามณี  ไชยสงคราม
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นางสาวพันธุ์นิกา  สีกวนชา
2. นายฤทธิกฤษฎิ์  เจริญสิทธ์
3. นางสาววณิชยา  ห้วยเจริญ
4. นางสาวเย็นใจ  เพ็ชรคง
5. นายโสภณัฐ  เจริญรูป
 
1. นางสาวศิริพร  สุดตรง
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. เด็กชายชินวัตร  โล่ศิริวงศ์สกุล
2. เด็กชายฐิติ  สกุลรัตน์
3. เด็กชายณัฐชนน  คำกล้า
4. เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์ศิริ
5. เด็กชายปรีชา  หวายเหลา
6. นายรติพงศ์  คงแก้ว
7. เด็กชายสิทธิชัย  ทองเจิม
8. เด็กชายเอกสิทธิ์  ตัวจิต
 
1. นายฮาดี้ย์  นิ่งเบบ
2. นายอธิพงษ์  ปรีชา
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. นายฉลาด  เพชรถาวร
2. นายณัฐกานต์  นนเนาว์
3. นายทินกร  ดวงเดือน
4. นายศรัณย์  เฉื่อยสูงเนิน
5. นายศุภสัณห์  บุญนำ
6. นายเนติธร  พุฒซ้อน
 
1. นายสมพร  ชัชวาลรัตน์
2. นายทวีศักดิ์  เห้งสีป้อง
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พรหมรักษ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  นันทวงศ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  นะสงค์
 
1. นางสาวปัญจพร  กรุณา
2. นางสาวเพ็ญจันทร์  นิลกัณฑ์
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวปนัสยา  แป๊ะสกุล
2. นางสาวพรรษา  พลายกวม
3. นางสาวเบญญาภา  สุวรรณภักดี
 
1. นางสาวมณฑา  คงสอง
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองปทุมพันธ์
2. เด็กหญิงสิริพร  เนื้ออ่อน
 
1. นายตรีสวัสดิ์  รักหาบ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 1. เด็กชายธนเทพ  สุขกุล
2. เด็กชายพศิน  มือสันทัด
 
1. นายประวิทย์  เพ็ชรดี
2. นางสาวเกษราพร  ทันรส
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวณัฏฐนิชตา  ขุนพระบาท
2. นางสาวพัชราภรณ์  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางแก้วตา  ชูกลิ่น
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กหญิงฌามันดา  ศักดิลาภ
2. นายนิธิวัฒน์  ดวงรัตน์
 
1. นางสาวสุภากาญจน์  รักษาวงศ์
2. นางสาวภัทรมน  อินไหม
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นางสาวจาณิศา  เครือทอง
2. นางสาวชุติวดี  สีหมุ่น
 
1. นางสาวกนกนภัส  สืบสิน
2. นางสาวสุภาวรรณ  วรนพกุล
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรสินี  แซ่ภู่
2. เด็กชายเชษฐ์ธิดา  ทองมา
 
1. นางสุดสวาท  รัตนเฉลิมรัตน์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวณิชกานต์  อุยสุย
2. นางสาววิภาดา  แก่นหิน
 
1. นายพรชัย  วงศ์เปี่ยมศักดิ์
2. นายจตุรวิทย์  มิตรวงศ์
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ชินะ
2. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภากาญจน์  รักษาวงศ์
2. นางสาวภัทรมน  อินไหม
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวชาลิสา  แก้วทอง
2. นายภูบดี   รักต์เธียรธรรม
 
1. นางสาวณัฐมณฑ์  ไพศาลกิจสงวน
2. นางสาวจรรยา  สืบมา
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นางสาวพิมพาภรณ์  ศรีภากรณ์
2. นางสาวไพลิน  ภาคพิธเจริญ
 
1. นายเฉลิมพล  มีดวง
2. นางสาวภัทรมน  อินไหม
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายกวิน  ไวทยวงศ์สกุล
2. นายปัณณ์  เรืองจารุวัฒนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชนะภัย  ชลธาร
2. นางสุนันตา  ลุพรหมมา
 
74 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นายรัชชานนท์  วัฒนาพรินทร
2. นายศานติ  คงนวลใย
3. นายสถาพร  บางเตียว
 
1. นายตรีสวัสดิ์  รักหาบ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายศุทธิวีย์  ปิติสุรีย์
2. นายอรรถพล  ฉัตถการ
 
1. นายพรชัย   วงศ์เปี่ยมศักดิ์
2. นายจตุรวิทย์  มิตรวงศ์
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  เกษโร
2. เด็กชายนที  น่านโพธิ์ศรี
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ช่วยอุปการ
 
1. นายเฉลิมพล  มีดวง
2. นางสาวภัทรมน  อินไหม
 
77 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นายทองปาน  ทองพิมพ์
2. นางสาวอำภรรัตน์  ชาติวงศ์
3. นายไชยพงษ์  เจิมสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภากาญจน์  รักษาวงศ์
2. นายเฉลิมพล  มีดวง
 
78 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กชายธนภัทร  แซ่อึ๋ง
2. เด็กชายพงศภัค  สิงหา
3. เด็กชายสุวัจน์  คุณรัตนาภรณ์
 
1. นางยุวดี  ชูภาพ
2. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  บ้านนบ
 
79 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นางสาวจุฑามาศ  มีศิริ
2. นางสาวธมลวรรณ  วงษ์สืบเชื้อสาย
3. นางสาวอารีรัตน์  แซ่เอี้ย
 
1. นางยุวดี  ชูภาพ
2. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  บ้านนบ
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นายณัฐกร  บริจันทร์
2. นายนักรบ  หาสิงห์ทอง
3. นายพงศ์พัฒน์  เลาหะสราญ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  กุลวรางกูร
2. นางสาวยุภา  สมบัติวงศ์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นางสาวชนม์นิภา  อัตโล
2. นางสาวปาริชาติ  โชติกุล
3. นางสาวอรทัย  แก้วรักษา
 
1. นางสาวชวัลรัตน์  เมืองมูล
2. นางสาวพฤกษา  หนูเนื่อง
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปลัดเอี่ยม
2. เด็กหญิงดวงฤดี  จิตรจังดวง
3. เด็กหญิงนริศรา  ทักถิ่น
4. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญชูศรี
5. เด็กหญิงสุกัญญา  เพชรเกิด
6. เด็กหญิงไวยาภรณ์  น้อยเพียวงศ์
 
1. นางประภาศรี  จิตต์จำนงค์
2. นายเฉลิมเกียรติ  แสวงผล
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 1. นางสาวธัสศิริญา  สิทธิศักดิ์
2. นางสาวธิดารัตน์  คำเกี้ยง
3. นางสาวพรพิมล  สมทอง
4. นางสาววาสนา  ปานสกุล
5. นางสาวสุนิสา  พัฒชนะสม
6. นางสาวเกวลิน  ชัยโวหาร
 
1. นางประภาศรี  จิตต์จำนงค์
2. นายเฉลิมเกียรติ  แสวงผล
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กหญิงนฤมล  ทรงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิโรทศ
3. เด็กหญิงอภิรัตน์  รุ่งนภาเวทย์
 
1. นางอัจฉรา  ขาวพุ่ม
2. นางกัญณ์ณณัฏฐ์  ปั้นทอง
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นางสาวฉัฐภิญญา  ไชยมาตร
2. นายรัตภูมิ  คงด้วง
3. นางสาวศศิธร  ศรีสมุทร
 
1. นางสุภานี  เข็มทอง
2. นางสาวพิมพ์พิศา  ประดิษฐานนุสรณ์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  โกลาน
2. เด็กชายธนากร  ชุมรักษ์
3. เด็กชายวรวัจน์  แสนวงค์วัน
 
1. นายมนัส  ปลิดโรค
2. นางสุรีย์พร  สุริยปราการ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายณัฐพล  มีแก้ว
2. นายพัชรพล  วิพลชัย
3. นายพีรนันท์  หลิมจานนนท์
 
1. นายมนัส  ปลิดโรค
2. นางนงนุช  เอี๋ยวพานิช
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กชายภัทรปกรณ์  หนูเพชร
2. เด็กหญิงสุวิญชา  ทรัพย์มั่น
3. เด็กหญิงอุมารัตน์  บุญวิชิต
 
1. นางอัจฉรา  ขาวพุ่ม
2. นางกัญณ์ณณัฏฐ์  ปั้นทอง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นายภูวเดช  หีมหละ
2. นางสาวศศิวิมล  สิทธิเดช
3. นางสาวเปมิกา  หนูเพ็ง
 
1. นางกัญณ์ณณัฏฐ์  ปั้นทอง
2. นางสาวพิมพ์พิศา  ประดิษฐานนุสรณ์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 1. เด็กชายนัทวัฒน์  บุตรหมีน
2. เด็กหญิงศยามล  ห้าวหาญ
3. นางสาวสุกานดา  ภาคกยาสิทธิ์
 
1. นางยาวีรา  พงค์หลง
2. นางสาวจุฑารัตน์  กิ่งแก้ว
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 1. นางสาวอมรรัตน์  น่านโพธิ์ศรี
2. นางสาวอรปรียา  ยายี
3. นางสาวอินทุอร  นามแสง
 
1. นางสาวเนตรชนก  ทองคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  กิ่งแก้ว
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 1. นางสาวกุลธิดา  ธรรมกุล
2. นางสาวพิชชาภัสร์  พงษ์ศิริโสภณ
3. นางสาวอังศุนิตย์  นิลพัฒน์
 
1. นางสาวอุทุมพร  เฉิดฉาย
2. นางสาวเสาวภา  เสาวคนธ์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายพงษ์พันธุ์  พงศานนท์
2. นายรัฐธรรมนูญ  บุญรัตน์
3. นางสาวสุมิตรา  ชำนาญ
 
1. นางอัญชลี  อยู่คง
2. นางพรทิพย์  ประทีบ ณ ถลาง
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงณภาธร  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงรุจิรดา  ไพรินทร์
3. เด็กหญิงศุภากร  คงสำราญ
 
1. นายพงศ์ไพศาล  วิริยานุกูลวงศ์
2. นายสันติ  วงค์ไชยา
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวนภเกตน์  วิชิต
2. นางสาวพนิตนุช  ณ นคร
3. นางสาวเณศรา  เก้าเอี้ยน
 
1. นายพงศ์ไพศาล  วิริยานุกูลวงศ์
2. นายสันติ  วงค์ไชยา
 
96 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กหญิงพิชญา  ณะรังษี
2. เด็กชายสุทธากรณ์  สวัสดิ์สาร
3. เด็กชายอิทธิพล  ธรรมกูล
 
1. นางสาวนุชนารถ  ศรีษะโหน่
2. นางสาวสุวิมล  ลำทุมลักษณ์
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กหญิงสมฤดี  นุ่นสพ
 
1. นางสาวชวัลรัตน์  เมืองมูล
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 1. เด็กชายอลงกรณ์  หนูประสิทธิ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คงสง
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 79.01 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กหญิงชฎาธาร  ลีนันท์
 
1. นางสาวนุชนารถ  ศรีษะโหน่
 
100 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมื่นเดชพิทักษ์
2. เด็กชายเอกรินทร์  สุขเมตตา
 
1. นางสาวภัทรมน  อินไหม
2. นางสาวนุชนารถ  ศรีษะโหน่