หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นางนฤมล รัตนไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายต่อตระกูล พรมนุ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายวุฒิ บุญโกย ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นางสุวิภา ทองขาว ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายชาติชาย กูลสลามัต ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางดวงพร กูลวรางกูร ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายอุดมศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายเฉลิมเกียรติ แสวงผล ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นางวีณา หน่อทิพย์ ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นางวนิดา ศรีชวนะ ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางสาวปริสา หนูอินทร์ ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายอรุษ เกื้อเพ็ชร ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายเชี่ยวชาญ ไพรพฤกษ์ ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายสาธร อนันต์ ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายอุเทน จิตต์สำรวย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นางเนตรชนก ทัศนกมล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายวิชัย สุริพล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นางรุ่งนภา แซ่ส้อ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายชฤทธิ์ แก้วมณี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นางสุรีย์พร สุริยปราการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายอุดม เพ็ชร์คง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายไพศาล ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นายโกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายณัฐวัฒน์ ไผทรัตนเศรณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นางสาวจินตภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นางสาวจินตนา มังคะลา ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นางนภัสวรรณ ศิริกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นายตรีสวัสดิ์ รักหาบ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นางสาวมัณฑนา มูซอ หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนักเรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นายวิชาญ โสมณวัฒน์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นางสาวพรรณทิภา ทองนวล ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
37 นายสุรศักดิ์ วันดาว ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
38 นายมนัส สาเหล้ ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
39 นายธีรนันท์ รัตตะ ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
40 นางสาวภัทรมน อินไหม ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์  
41 นายวีระชาติ ศรีนิล ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์  
42 นางทัศสิรี ฉายขจร ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์  
43 นางสาวจุไรรัตน์ ลุยจันทร์ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์  
44 นายสุรศักดิ์ สุปันตี ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์  
45 นางสาวเมธาวี ณ ถลาง ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์  
46 นายไพศาล ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์  
47 นางสาวพัสตราภรณ์ อินทรสุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์  
48 นางสาวจรรยงค์ ดวงจันทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์  
49 นายภาคิณ ปราการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์  
50 นายมนูธรรม สำราญ ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์  
51 นางสาวอัจฉราวรรณ พันธ์ฉลาด ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์  
52 นางนริสา ยมโดย ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์  
53 นางสาววาสนา คงศรี ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์  
54 นางสาวคันธรัตน์ เพ็ชรมุณี ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
55 นายสุรัตน์ เจนจิตภักดีเดชา ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
56 นางสุวิภา ทองขาว ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
57 นายปราโมทย์ สุวรรณหงส์ ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
58 นางจิตรา ดีวินิจ ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
59 นางสาวพฤกษา หนูเนื่อง ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
60 นางสาวฮุสนา นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
61 นายเอกชัย ปราบเสร็จ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
62 นางสาวชลทิพย์ พัฒนาสกุลวงศ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
63 นางสาวชวัลรัตน์ เมืองมูล ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
64 นางสาวสุวิมล ลำทุมลักษณ์ ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
65 นางประภาศรี จิตต์จำนงค์ ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
66 นายสุรชัย เพ็ชรไทย ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
67 นางอรพร นาขวัญ ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
68 นางนิตยา ชุมนวน ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
69 นางสาวศุชาตา ปิลวาสน์ ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
70 นางสาวสุดารัตน์ สว่างภิภพ ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
71 นางสาวออมทอง สุกรอดรู้ ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
72 นางสาวกานดา รัตนมณี ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
73 นายสุรศักดิ์ ฉิมเรือง ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
74 นางสาวสุภาพร ทองเทือก ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
75 นางสาวอาอีดะห์ อิง ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
76 นายชินทร์ เหลื่อมใส ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
77 นางาสาวชเนตตี สกุลทับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
78 นายมะนาเซ มาแซ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
79 นางเนตรชนก ทัศนกมล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
80 นางสุรีย์พร สุริยปราการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
81 นายไพศาล ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
82 นายอุดม เพ็ชร์คง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
83 นายเอกชัย ไชยสุวรรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
84 นายอนุวรรต สุทธิรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
85 นายธนาวุฒิ ชุมทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
86 นางสาวจินตนา มังคะลา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
87 นางเบญจมาภรณ์ พุ่มไสว ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
88 นางธัญญวัน พลรงค์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
89 นางสาวสุกัญญา ผิวขำ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
90 นายตรีสวัสดิ์ รักหาบ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
91 นางธนัญญา ศิริวัฒน์ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
92 นายเจริญศักดิ์ ทองสกุล ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
93 นายทวิชชัย พนังนุวงศ์ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
94 นายปริญญ์ ชิตมาตย์ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
95 นางแก้วตา ชูกลิ่น ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
96 นางสาวภัทรมน อินไหม ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
97 นายพรชัย วงศ์เปี่ยมศักดิ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
98 นายวรศักร์ ณ นคร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
99 นางสาวไหมขวัญ บุญพัฒน์คุณานนท์ ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
100 นางสาววาสนา กุณฑลเบญจะ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
101 นายวีระชาติ ศรีนิล ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
102 นายจตุรวิทย์ มิตรวงศ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
103 นายเฉลิมพล มีดวง ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
104 นายเสริมศักดิ์ ตันสกุล ครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
105 นางสาววรรดี เพชรชู ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
106 นางสาวจรรยา สืบมา ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
107 นางอุบลมณี ตั่นเล่ง ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
108 ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
109 นางสาววิลาวัลย์ กัณหาวงศ์ ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
110 นางสาวสุภากาญจน์ รักษาวงศ์ ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
111 นางสาววิลาวัลย์ กัณหาวงศ์ ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
112 นางสาวสุภากาญจน์ รักษาวงศ์ ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
113 นางสาวกนกนภัส สืบสิน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
114 นางสาวณัฐมณฑ์ ไพศาลกิจสงวน ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
115 นายประวิทย์ เพ็ชรดี ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
116 นายโสภณ หมีนใจ ครูโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
117 นางวรรณา สุขวิทย์ ครูโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
118 นายณรงค์ศักดิ์ ขุนนะ ครูโรงเรียนตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
119 นายยุติพงษ์ สามชุม ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
120 นางปัทมา สกุลณี วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
121 นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
122 นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
123 นายสุรศักดิ์ วันดาว ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
124 นายธีรนันท์ รัตตะ ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
125 นายอภิชาติ สิงคีพงศ์ ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่  
126 นายโอชา สุขอนันตพงษ์ ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่  
127 นายปราโมทย์ สุกแดง ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่  
128 นายสรายุธ รักภู่ ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่  
129 นายอรุษ เกื้อเพ็ชร ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการจัดสถานที่  
130 นายประวิทย์ เพ็ชรดี ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการจัดสถานที่  
131 นายยุทธนา ดีมาก ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการจัดสถานที่  
132 นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่  
133 นายพล ไมสัณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่  
134 นางสาวศุภริน ทิพย์ธนสาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่  
135 นายสมชาย ก้านกนก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่  
136 นายภูวนาท สามสี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่  
137 นางทัศณีญา เยาว์ดำ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่  
138 นายสมศักดิ์ หนูเกลี้ยง ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการจัดสถานที่  
139 นายวรัทภพ ชำนินา ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการจัดสถานที่  
140 นายกิตติพงศ์ สีคง ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการจัดสถานที่  
141 นายวิชัย นาคขำ นักการภารโรง คณะกรรมการจัดสถานที่  
142 นายแสน เมฆหมอก นักการภารโรง คณะกรรมการจัดสถานที่  
143 นางสาวรุ่งนภา เลื่อมใส ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
144 นางสาวรัตนาภรณ์ เชื่องยาง ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
145 นางวนิดา ศรีชวนะ ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
146 นางสาวสุภาพ ทองหนูนุ้ย ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
147 นางสาวรัตนวดี เพ็ชรสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
148 นางสาวณิชญาดา ภูชิตานุรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
149 นางสาวนุชนาฏ เส็งเจริญสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
150 นางสาวสุภัทร์ เคารพธรรม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
151 นางสาวจรรยา สืบมา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
152 นางสาวอ้อย สัวสดิ์รักษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
153 นางสาวศิวะพร เจนจิตต์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
154 นางสุนันตา ลุพรหมมา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
155 นางยุริน ลิ่มวัน ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
156 นางสาววนาลี มัชกุล ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
157 นางสาวอารีรัตน์ สุเหร็น ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
158 นายประวิทย์ เพ็ชรดี ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการบันทึกภาพ  
159 นายรัชภูมิ โถวรุ่งเรือง พนักงานราชการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการบันทึกภาพ  
160 นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการบันทึกภาพ  
161 นายเจริญศักดิ์ ทองสกุล ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการบันทึกภาพ  
162 นายพรชัย วงศ์เปี่ยมศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการบันทึกภาพ  
163 เด็กชายปุรเชษฐ์ ตราหยก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการบันทึกภาพ  
164 เด็กชายวราวิชญ์ ตันติพรสวัสดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการบันทึกภาพ  
165 เด็กชายภูมิตะวัน โสถารักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการบันทึกภาพ  
166 นายสุรัตน์ แสงฉ่ำ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการบันทึกภาพ  
167 นายจตุรวิทย์ มิตรวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการบันทึกภาพ  
168 นายธีระพงษ์ ร่วมพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการบันทึกภาพ  
169 นายอนูศักดิ์ เบ็ญหีม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการบันทึกภาพ  
170 นายมานะ สามเมือง ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการบันทึกภาพ  
171 นางจรัสศรี มณีรวม ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
172 นางสาวขวัญฤทัย ศิริเพชร ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
173 นางสาวซูนีตา สูหลง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
174 นางสาวรัตนา นามแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
175 นายวีระชาติ ศรีนิล ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
176 นายประวิทย์ เพ็ชรดี ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
177 นางสาวกมลลักษณ์ คำก้อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
178 นางสาวเกษราพร ทันรส นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
179 ว่าที่ ร.ต.ชนะภัย ชลธาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
180 นางสาวจันทรา อุทัยทัศน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
181 นางสุรีย์พร สุริยปราการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
182 นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
183 นายสุรัตน์ เจนจิตภักดีเดชา ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
184 นางสาวภัทรมน อินไหม ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
185 นางอมาณีย์ บัวเชย ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
186 นางสาววริษฐา คิดเหมาะ ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
187 นางสาวเกษราพร ทันรส นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
188 นางสาวกมลลักษณ์ คำก้อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
189 นางสาวมัณฑนา มูซอ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
190 นางสาวนิสานาถ สงรักษ์ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
191 นางสาวสุจินตนา ดีบุกสุขลาภ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
192 นายอีซา หอมหวน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
193 นายอนุวรรต สุทธิรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
194 นางสาวภรทิพย์ สิ่งที่รัก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
195 เด็กชายสิริชาติ วีระชาติเทวัญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
196 เด็กชายกมลชัย บุญเทียม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
197 เด็กชายชาญยุทธ รอดเซ็น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
198 เด็กชายศุภกิตติ์ เดชากุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
199 นางสาวปวีณ์สุดา เหล็กแดง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
200 นางสาวพัชรพร ประพาฬ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
201 นางสาวกรรณิการ์ รัตนบุตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
202 นางสาวอุไรวรรณ สุสัมฤทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
203 นายวุฒิภัทร ตันรัตนส่องแสง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
204 นางสาวอภิสรา แซ่หลิม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
205 นายณัฐพนธ์ นาวารักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
206 นางสาวธัญญา สารวัล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
207 นายธันวา นุรักษ์ภักดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
208 นายราชันย์ ลิ้นจี่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
209 นายวชิรเมษฐ์ มีชำนาญกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
210 นางสาวอภิญญา เต่สกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต นักเรียนช่วยงาน  
211 นางสาวธนภรณ์ ตันสกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต นักเรียนช่วยงาน  
212 นางสาวอนัญพร ทองตัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต นักเรียนช่วยงาน  
213 นางสาวสุพิชญา ศุทธากรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต นักเรียนช่วยงาน  
214 นางสาวกวินทิพย์ สุวิทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นักศึกษาช่วยงาน  
215 นางสาวสิริรัตน์ ศิษย์นันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นักศึกษาช่วยงาน  
216 นายธีระพงษ์ ร่วมพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต นักศึกษาช่วยงาน  
217 นายอนูศักดิ์ เบ็ญหีม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต นักศึกษาช่วยงาน  
218 นางสาวรุ่งนภา เลื่อมใส ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา การเงินและของขวัญ  
219 นางสาวสุภารักษ์ สุภาวรรณ ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา การเงินและของขวัญ  
220 นางวนิดา ศรีชวนะ ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " การเงินและของขวัญ  
221 นางสาวสุภาพ ทองหนูนุ้ย ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์ " การเงินและของขวัญ  
222 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการจัดสถานที่และสวัสดิการ  
223 นางสาวอัญชลี จารุจินดา ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการจัดสถานที่และสวัสดิการ  
224 นางจันจิรา ถนัดช่าง ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการจัดสถานที่และสวัสดิการ  
225 นางนันทา สิทธิอัครพงศ์ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการจัดสถานที่และสวัสดิการ  
226 นายณรงศักดิ์ ขุนนะ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการจัดสถานที่และสวัสดิการ  
227 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
228 นางสาวดวงรัตน์ เจษฎาพิพัฒน์ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
229 นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
230 นายสันติ วงค์ไชยา ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
231 นางสาวพรรณทิภา ทองนวล ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
232 นางสาวสุกัญญา ผิวขำ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
233 นางสาวอุษา ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
234 นายตรีสวัสดิ์ รักหาบ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประกาศผล  
235 นางแก้วตา ชูกลิ่น ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประกาศผล  
236 นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประกาศผล  
237 นายอรรถพล สาระโบก ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประกาศผล  
238 นางสุจิตรา ชลธาร ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประกาศผล  
239 นายวัชรากร บำรุงตา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.1-ม.6  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]