หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pkt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอุดมศักดิ์ ตันติวิวัฒน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวภัทรมน อินไหมโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
3. นางศิวพร ไกรนราโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอุดมศักดิ์ ตันติวิวัฒน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวภัทรมน อินไหมโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
3. นางศิวพร ไกรนราโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สวนอักษรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางสุนี เลื่อมใสผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวิษณุ วิไลกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ สวนอักษรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางสุนี เลื่อมใสผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวิษณุ วิไลกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางบุญกอบ อัยรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางอัมพร มณีศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสุรนันท์ สุขใสกศน.กะทู้กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางบุญกอบ อัยรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางอัมพร มณีศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสุรนันท์ สุขใสกศน.กะทู้กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายครรชิต เดชะโชติโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ คงสูงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายตันติกร เพ็ชรอ่อนโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายอิสรานุวัฒน์ รัตนสิทธิ์โรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสหรัฐ ทองสกุลโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา สุกใสโรงเรียนกระทู้วิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตรวี ว่องไวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภริน ทิพย์ธนสารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. นายเสมียน อินทนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. นายเสมียน อินทนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. นายเสมียน อินทนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. นายเสมียน อินทนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. นายเสมียน อินทนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. นายเสมียน อินทนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. นายเสมียน อินทนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. นายเสมียน อินทนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. นายเสมียน อินทนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. นายเสมียน อินทนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. นายเสมียน อินทนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. นายเสมียน อินทนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้วกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. นายเสมียน อินทนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. นายเสมียน อินทนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. นายเสมียน อินทนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. นายเสมียน อินทนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. นายเสมียน อินทนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. นายเสมียน อินทนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. นายเสมียน อินทนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. นายเสมียน อินทนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. นายเสมียน อินทนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. นายเสมียน อินทนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายณัชพล หะหวังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. นายเสมียน อินทนะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอมร หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายธานินทร์ พุฒยอดโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายอวิรุศ ทรงเกียรติโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
5. นายบุญฤทธิ์ มณีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายอมร หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายธนิต ประทีป ณ ถลางผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ มาจันทึกโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายอมร หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสนิท รอดเซ็นโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
4. นายธนิต ประทีป ณ ถลางผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ มาจันทึกโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสนิท รอดเซ็นโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มาจันทึกโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีกรรมการ
3. นายบันเทิง ตวงสินโรงเรียนวัดเทพนิมิตรกรรมการ
4. นายธนิต ประทีป ณ ถลางผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายปราโมทย์ สุริยะโชติโรงเรียนเทศบาลบ้านไสนำ้เย็นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอมร หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มาจันทึกโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีกรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ หนูหอโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นายธนิต ประทีป ณ ถลางผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสนิท รอดเซ็นโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มาจันทึกโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีกรรมการ
3. นายบันเทิง ตวงสินโรงเรียนวัดเทพนิมิตรกรรมการ
4. นายธนิต ประทีป ณ ถลางผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายปราโมทย์ สุริยะโชติโรงเรียนเทศบาลบ้านไสนำ้เย็นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอมร หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มาจันทึกโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีกรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ หนูหอโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ม้าฤทธิ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
5. นายบุญฤทธิ์ มณีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสนิท รอดเซ็นโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
2. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. สิบเอกพงศกร แสงโชตินิรันดร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายธนิต ประทีป ณ ถลางผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายบุญฤทธิ์ มณีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายสนิท รอดเซ็นโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ มาจันทึกโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีกรรมการ
4. นายธนิต ประทีป ณ ถลางผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายอมร หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสนิท รอดเซ็นโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
2. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. สิบเอกพงศกร แสงโชตินิรันดร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายธนิต ประทีป ณ ถลางผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายบุญภา มณีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายสนิท รอดเซ็นโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
3. นายธนิต ประทีป ณ ถลางผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายอมร หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอมร หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. สิบเอกพงศกร แสงโชตินิรันดร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
5. นายบุญฤทธิ์ มณีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนิต ประทีป ณ ถลางผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสนิท รอดเซ็นโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ มาจันทึกโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีกรรมการ
5. นายอมร หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอมร หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. สิบเอกพงศกร แสงโชตินิรันดร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
5. นายบุญฤทธิ์ มณีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายเอกชัย ไชยสุวรรณ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสนิท รอดเซ็นโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
2. นายอมร หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายธนิต ประทีป ณ ถลางผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ มาจันทึกโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ หนูหอโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
2. นายธานินทร์ พุฒยอดโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ม้าฤทธิ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
4. นายอวิรุศ ทรงเกียรติโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นายเฉลิมชล คำสอนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธานินทร์ พุฒยอดโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายอวิรุศ ทรงเกียรติโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
4. นายเฉลิมชล คำสอนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการ
5. นายปราโมทย์ สุริยะโชติโรงเรียนเทศบาลบ้านไสนำ้เย็นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ หนูหอโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
2. นายธานินทร์ พุฒยอดโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ม้าฤทธิ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
4. นายอวิรุศ ทรงเกียรติโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นายเฉลิมชล คำสอนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญฤทธิ์ หนูหอโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
2. สิบเอกพงศกร แสงโชตินิรันดร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายธนิต ประทีป ณ ถลางผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายอมร หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ มาจันทึกโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. สิบเอกพงศกร แสงโชตินิรันดร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายสนิท รอดเซ็นโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ หนูหอโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นายเฉลิมชล คำสอนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการ
5. นายปราโมทย์ สุริยะโชติโรงเรียนเทศบาลบ้านไสนำ้เย็นกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประวัติ นวลนิรันดร์ นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดภูเก็ต กรรมการ
2. นายประยุทธ์ หนูคง ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สนง.ลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
3. นายว่าที่ร้อยตรีเสนอ จันทรพิชัยผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สนง.ลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
4. นายละม้าย นาคนคร ผู้กำกับลูกเสือ ร.ร.อนุบาลภูเก็ต กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ วันดาวผู้กำกับลูกเสือ ร.ร.วีรสตรีอนุสรณ์กรรมการ
6. นายมาโนช ชับพายผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สนง.ลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายประวัติ นวลนิรันดร์ นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
2. นายประยุทธ์ หนูคงผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สนง.ลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
3. นายว่าที่ร้อยตรีเสนอ จันทรพิชัยผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สนง.ลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
4. นายละม้าย นาคนคร ผู้กำกับลูกเสือ ร.ร.อนุบาลภูเก็ตกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ วันดาวผู้กำกับลูกเสือ ร.ร.วีรสตรีอนุสรณ์ กรรมการ
6. นายมาโนช ชับพายผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สนง.ลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางยุริน ลิ่มวันโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวนูรีเย๊าะ หมาดแลหมันโรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ทองเทือกโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้อง อนุสรณ์"กรรมการ
4. นางสาวดุจดาว บุญมีประกอบโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
5. นางสาวไซม๊ะ โดตาแซะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวเยาวดี หงษ์ทองโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล ลำทุมลักษณ์โรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
3. นางวันเพ็ญ วาระแก่นทรายโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
4. นางสาวพิชญา คารโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
5. นายณัฐธนกร ระถะการโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรมน อินไหม โรงเรียนกะทู้วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย วงศ์เปี่ยมศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวรศักร์ ณ นครโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวไหมขวัญ บุญพัฒน์คุณานนท์โรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา กุณฑลเบญจะโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นายวีระชาติ ศรีนิลโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภากาญจน์ รักษาวงศ์โรงเรียนกะทู้วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา กุณฑลเบญจะโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวไหมขวัญ บุญพัฒน์คุณานนท์โรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจตุรวิทย์ มิตรวงศ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล มีดวงโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
3. นายเสริมศักดิ์ ตันสกุลโรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเสริมศักดิ์ ตันสกุลโรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภากาญจน์ รักษาวงศ์โรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
3. นายจตุรวิทย์ มิตรวงศ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาววรรดี เพชรชู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา สืบมาโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอุบลมณี ตันเล่งโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาววรรดี เพชรชูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ เพ็ชรดีโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมกรรมการ
3. นายพรชัย วงศ์เปี่ยมศักดิ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชนะภัย ชลธารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ กัณหาวงศ์ โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
3. นางสาวสุภากาญจน์ รักษาวงศ์โรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชนะภัย ชลธารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ กัณหาวงศ์ โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
3. นางสาวสุภากาญจน์ รักษาวงศ์ โรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายโสภณ หมีนใจโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรมน อินไหมโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
3. นางธนัญญา ศิริวัฒน์โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายตรีสวัสดิ์ รักหาบโรงเรียนสตรีภูเก็ตประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชนะภัย ชลธาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุภากาญจน์ รักษาวงศ์โรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกนภัส สืบสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐมณฑ์ ไพศาลกิจสงวนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นายตรีสวัสดิ์ รักหาบโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกนภัส สืบสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐมณฑ์ ไพศาลกิจสงวนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นายตรีสวัสดิ์ รักหาบโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ ขุนนะโรงเรียนสตรีภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายวรศักร์ ณ นครโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
3. นายยุติพงษ์ สามชุมโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว อาเซียนวิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางยุวดี ชูภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกนภัส สืบสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นางยุวดี ชูภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกนภัส สืบสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางยุวดี ชูภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวกนกนภัส สืบสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางยุวดี ชูภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวกนกนภัส สืบสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ สิทธิวรกุลโรงเรียนเมืองถลางประธานกรรมการ
2. นางปาริชาต สวนอักษรโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นางยาวีรา พงค์หลงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ สิทธิวรกุลโรงเรียนเมืองถลางประธานกรรมการ
2. นางวาทันยา เทียมทันโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
3. นางกมลรัตน์ คงนครโรงเรียนเมืองถลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุพณิช สวยสุนโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางกัญณ์ณณัฏฐ์ ปั้นทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวอิสรา เพ็ญศรีโรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางจริย วัฒนสิทธิโรงเรียนวิชิตสงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหญิง เมืองแก้วโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
3. นางดุษฎี ศิริกิจวัฒนาโรงเรียนเมืองถลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา ขาวพุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางกัญณ์ณณัฏฐ์ ปั้นทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
3. นายณัฏฐ์ภาษณ์ หวั่นเส้งโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางธัญทิพย์ เศวตรัตนเสถียรโรงเรียนสตรีภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวชลดา อร่ามจันทร์เพ็ญโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร เฉิดฉายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค วิจิตรทวีวงศ์โรงเรียนเมืองถลางประธานกรรมการ
2. นายสุพณิช สวยสุนโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ตกรรมการ
3. นางอรุณลักษณ์ ตันณฑุลมาศโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางประภาศรี จิตต์จำนงโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววริษฐา คิดเหมาะโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก ทองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอรรถชัย มีสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายนราวุฒิ ขาวซังโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ คงนครโรงเรียนเมืองถลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมล ชูลำภูโรงเรียนสตรีภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายนราวุฒิ หมื่นหวังโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
3. นายอรรถชัย มีสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนงนุช เอี๋ยวพานิชโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางธนูศร สุวรรณหงษ์โรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
3. นายสุพณิช สวยสุนโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวสมหญิง เมืองแก้วโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐ์ภาษณ์ หวั่นเส้งโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ตกรรมการ
3. นางชะอ้อน คัดวงษ์โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวจริย วัฒนสิทธิโรงเรียนวิชิตสงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหญิง เมืองแก้วโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
3. นางดุษฎี ศิริกิจวัฒนาโรงเรียนเมืองถลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางนันทา สิทธิอัครพงศ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวจริย วัฒนสิทธิโรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
3. นางดุษฎี ศิริกิจวัฒนาโรงเรียนเมืองถลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนภัสวรรณ ศิริกุลโรงเรียนสตรีภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว บุญทองแก้วโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอิสรา เพ็ญศรีโรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมพ์พิศา ประดิษฐานุสรณ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางกัญณ์ณณัฏฐ์ ปั้นทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวอิสรา เพ็ญศรีโรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา ประดับลายโรงเรียนเมืองถลางประธานกรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว บุญทองแก้วโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พิศา ประดิษฐานุสรณ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางกัลยา ประดับลายโรงเรียนเมืองถลางประธานกรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว บุญทองแก้วโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนภษร วัชรานันทกุลโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา พ่อสารศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวศุภิสรา เกือนสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา พ่อสารศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวศุภิสรา เกือนสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภิสรา เกือนสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวจินตนา พ่อสารศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภิสรา เกือนสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวจินตนา พ่อสารศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภิสรา เกือนสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวจินตนา พ่อสารศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภิสรา เกือนสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวจินตนา พ่อสารศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภิสรา เกือนสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวจินตนา พ่อสารศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวจินตนา พ่อสารศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวจินตนา พ่อสารศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวจินตนา พ่อสารศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวจินตนา พ่อสารศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวจินตนา พ่อสารศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวจินตนา พ่อสารศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวจินตนา พ่อสารศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวจินตนา พ่อสารศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวจินตนา พ่อสารศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวจินตนา พ่อสารศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวศุภิสรา เกือนสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวศุภิสรา เกือนสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวศุภิสรา เกือนสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]