รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายอัสโร   ยีเฮ็ง
2. เด็กชายฮัฟซัน  ซาและ
 
1. นางสาววัณฤเมาห์  หวันสะบูดิน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายชารีฟ  ดือราบู
2. เด็กชายฟุตรกรณ์  ยูโซ๊ะ
 
1. นายศิริ  เอียดตรง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กชายกีรติ  ถิตย์ประเสริฐ
2. เด็กชายศุภณัฐ  คงสำเร็จ
 
1. นางสาวนูรซีลา  มะดาโอ๊ะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   ขวัญดี
2. เด็กชายศรัญญู  ทิตพุฒ
 
1. นายซอลาฮุดดีน  มาน๊ะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 1. เด็กชายตัรมีซี  ดอเลาะ
2. เด็กชายแวซูฟียา  หะยีวานิ
 
1. นายยูไล  โสะปนแอ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. เด็กชายฮาฟิซ  แดแก
2. เด็กหญิงเขมมิกา  ดะดี
 
1. นางสมนะห์  วาจิ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. นายฐิตินันท์  ภูวมุกดา
2. นางสาวพัทธวรรณ  แก้วกุล
3. นายยุทธพงศ์  แก้วดำ
4. นายวิธญา  คลังนิล
5. นางสาวสุพัชรียา  จันทร์รัตน์
 
1. นางสาวจิราภา  ภาวะไตร
2. นางสาวกชกร  ตันตรานุกูล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นายนิอารีฟ  นิมะ
2. นางสาวสุวรรณี  แขวง
3. นายอับดุลเลาะ  แสงนิล
4. นางสาวอัลวานีย์  อีซอ
5. นายอารีฟ  อับดุลรานิง
 
1. นายอิสมาแอ  ยะโก๊ะ
2. นายซัยนุดดีน  บินศาสตรา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. เด็กหญิงทักษิณา  รูปโอ
2. เด็กชายพชร  กำจัดภัย
 
1. นางสาวกรณิกา  คงเพชร
2. นางสุนทรี  เจริญศรี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวารินทร์ 1. เด็กหญิงกฤตพร  อ่อนแก้ว
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปราบทมูล
 
1. นางพิรีกาญจน์  เม็งบีดิง
2. นางศาตนันทน์  บั้นบูรณ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กหญิงทัตพิชา  รัดไว้
2. เด็กชายอนุชิต  หล่ำหัส
 
1. นางสุดา  หลงราม
2. นายอับดุลเล๊าะ  กอแต
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวารินทร์ 1. นางสาวศุภาพิชญ์  ชุมทอง
2. นายสิทธิชัย  บุตรมาตา
 
1. นางศาตนันทน์  บั้นบูรณ์
2. นางพิรีกาญจน์  เม็งบีดิง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. นายกิตติเดช  ฉาฉ่ำ
2. นางสาวภาวิณี  สาศรีสุข
 
1. นางสีฟ้า  หลักศิลากุล
2. นางสาวปราณี  บัวแก้ว
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. นายกษิดิ์เดช  สุขสบาย
2. นางสาวเจนจิรา  พงษ์ประยูร
 
1. นายเสริมศักดิ์  บุญสม
2. นางนงลักษณ์  แก้วตาทิพย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. เด็กหญิงอัญพร  ชัยสุระ
 
1. นายอภิชาติ  รักเถาว์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กชายการิม  วานิ
 
1. นายจิรวัฒน์  เสาร์นิยม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นายนัฐภัทร  อินทสโร
 
1. นางพจณิชา  เพ็ชรแท้
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นางสาวรอกีเยาะ  หามะ
 
1. นางสาวการีมะห์  ดอเล๊าะ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. นางสาวนูฮัน  เมาะบากอ
 
1. นายอภิชาติ  รักเถาว์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นายอับดุลรอฮิม   จอแตะ
 
1. นางจันทิมา   แพทย์ศรี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กหญิงยัสมี  สาเมาะ
 
1. นางสาวการีมะห์  ดอเล๊าะ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 1. นางสาวนูรอาซีกีน  สะนิ
 
1. นายสิทธิโชค  แก้วส่งแสง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. เด็กชายอามีรูดดีน  เปาะเล็ง
 
1. นายอภิชาติ  รักเถาว์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นายรุสดี  ดือเระ
 
1. นางสาวการีมะห์  ดอเล๊าะ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นายนรวีร์  สาแล
 
1. นายอัสซัน  อัสมะแอ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงธนัชพร   ศรีแก้ว
 
1. นางสาวจันทิมา  แพทย์ศรี
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นายซูลกิฟลี  ดอเล๊าะ
 
1. นายนิแม  มะดีเย๊าะ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นายมูฮัมหมัดบาคอรี   อามะ
 
1. นางจันทิมา   แพทย์ศรี
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กหญิงสอลีฮะห์  อูเซ็ง
 
1. นายนิแม  มะดีเย๊าะ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชอบเอียด
 
1. นายอภิชาติ  รักเถาว์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงอดิวรรณ  น้อยเอียด
 
1. นางพจณิชา  เพ็ชรแท้
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นายธนพล  หลงราม
 
1. นายอัสซัน  อัสมะแอ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นางสาวซาลีนา  ตูแวลอ
 
1. นายนิแม  มะดีเย๊าะ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กหญิงซีตีคอลีเยาะห์  ลือโบ๊ะ
2. เด็กหญิงอัลวีดัดต์  ยีดิง
 
1. นายนิแม  มะดีเย๊าะ
2. นางสาวการีมะห์  ดอเล๊าะ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. เด็กหญิงนิซาฟิกา  อายาริฮา
2. เด็กชายอานัส  สะมะแอ
 
1. นายอภิชาติ  รักเถาว์
2. นายวิสิทธิ์  ทองจินดา
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงซูไฮดา   สนิ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์   คงพูน
 
1. นางสาวฟัตตู  เจะเต๊ะ
2. นางจันทิมา   แพทย์ศรี
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กชายอภิวิชญ์  บุญประกาศิต
 
1. นางพจณิชา  เพ็ชรแท้
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. เด็กหญิงสุนิสา  สอิ้งทอง
 
1. นายอภิชาติ  รักเถาว์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นายอารีสย์  สาเห๊าะ
 
1. นางสาวการีมะห์  ดอเล๊าะ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. นายกรกช  แซ่เจีย
 
1. นายอภิชาติ  รักเถาว์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นายอิลฮัม   โนะ
 
1. นางจันทิมา   แพทย์ศรี
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เพ็ชรแก้ว
2. เด็กชายนนทวัช  พรมแก้ว
3. เด็กชายนวพรรษ  ปั้นแก้ว
 
1. นายอภิชาติ  รักเถาว์
2. นายวิสิทธิ์  ทองจินดา
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. นายกูอัฮลัมย์  ต่วนมูดอ
2. นายวรรณรัตน์  น้อยสร้าง
3. นายเฉลิมชาติ  ขวัญสืบ
 
1. นายอภิชาติ  รักเถาว์
2. นายโรจน์  แก่นไชย
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวกมลชนก   หลอหีม
2. นางสาวซูไฮดา   อาลี
3. นางสาวณัฐกมล  เส่งสีแดง
 
1. นายสะอาดี   สาและ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ปานกำเนิด
 
1. นางสาวภิญญดา  เภาพงศ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชมทวีป
 
1. นายสนอง  วรรณบุตร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นายรัชพล  ทักษิณาธรรม
 
1. นางสาวภิญญดา  เภาพงศ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงชินันธร  สงวนธิ
 
1. นายสนอง  วรรณบุตร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นายณัฐวัตร   รัตนพงษ์
2. นายธนภัทร  รัตนเบญจกร
3. นายธนาธร  เมฆม่วงแก้ว
4. นายนรพนธ์  หิมวงศ์
5. นายนราวิชญ์  วังคีรี
6. นางสาวปวีณา  ปะดอแว
 
1. นายชนันท์  รัตนพงษ์
2. นายวีรศักดิ์  รัตนเบญจกร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กชายต่วนอีซนัย  ตงคอเมา
2. นายบือรฮัน  แฉะ
3. เด็กชายบูรฮัน  เจ๊ะโว๊ะ
4. เด็กชายภานุวัฒน์  ปิ่นทอง
5. นายอาซมี  สานีวา
6. เด็กชายอาธิป  อาหลีมุสอ
 
1. นายวิศวชาติ  การดี
2. นางสาวนิลุบล  นิหลง
3. นายนุร์เซ็ง  ยูโซะ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงกชพร  คงเทียมศรี
2. เด็กชายคีตกานต์  รัตนพงษ์
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เพ็ชรมณี
4. นายณัฐวัตร   รัตนพงษ์
5. นายธนภัทร  รัตนเบญจกร
6. นายธนาธร  เมฆม่วงแก้ว
7. เด็กหญิงธีราภรณ์  ชำนาญปืน
8. นายนรพนธ์  หิมวงศ์
9. นายนราวิชญ์  วังคีรี
10. เด็กชายนัทธพงศ์   เล็กสุภาพ
11. นางสาวนิรมล  เจ๊ะอาแซ
12. นายนิวัฒน์  สนานคุณ
13. นางสาวนุชนาฏ  โชติอรรคณิต
14. นางสาวปริฉัตร  จิตมาณะ
15. นางสาวปวีณา  ปะดอแว
16. นางสาวภัทรวิรินทร์  หมวดมณี
17. นางสาวมัญชลิตา  มักตาร์
18. เด็กหญิงมาลินี  สะมะแอ
19. นายวีรวัช  ศรีอินทร์
20. เด็กหญิงศรัณย์พร  สารุรัตน์
21. นางสาวศศิธร  เคียงข้าง
22. นายสวิท  แก้วสิทธิ์
23. นางสาวสุมิตรา  พรหมฉ่ำ
24. นางสาวอนุษา  สาและ
25. นายอัครพล  ไชยโคตร
26. นางสาวอาทิตยา  สมศักดิ์
27. เด็กชายอาฟิส  เจ๊ะอูมา
28. เด็กหญิงอาศริญนา  บรรพจิตร
29. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แวสะมะแอ
30. นางสาวไบซูรา  มะดาโอ๊ะ
 
1. นายชนันท์  รัตนพงษ์
2. นางสาวเกศรา  เพชรมณี
3. นางสาวอรอนงค์  คงกุล
4. นายวีรศักดิ์  รัตนเบญจกร
5. นางสาวภิญญดา  เภาพงศ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวกิตติยา   ตุดแทน
2. นายคามิน   เดชสุวรรณ
3. เด็กหญิงจรรญารัตย์   พุฒยาท
4. นางสาวชลธิชา   หลีเหล็ม
5. เด็กชายชาคร   สกุลจีน
6. นางสาวช่อผกา   เพชรแก้ว
7. นางสาวตัสนีม    ไทยสนิท
8. นายธนวันต์   จันทร์คง
9. เด็กชายธนโชติ   พงศ์ศรีโรจน์
10. นางสาวธมลวรรณ   บุญจำนงค์
11. เด็กชายธีรศักดิ์   ทองแก้ว
12. เด็กชายปริภัทร   ทองแฟ้น
13. นางสาวปรียา    แซ่ห่อ
14. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   รัดไว้
15. เด็กหญิงฟัตติยา   ไทยสนิท
16. เด็กหญิงภนิดานัชญ์    โวะ
17. นายรณรงค์    รักษาชนม์
18. เด็กหญิงวิมลวดี    พรหมพูล
19. นางสาวศริญญา   พรมรัตน์
20. นางสาวศศิธร  ลาภวงศ์
21. เด็กหญิงศิริลักษณ์   แก้วงาม
22. เด็กหญิงสิรีธร   คชวิญ
23. นางสาวสุทธิดา   ศรีรัตน์
24. นางสาวสุนิสา   ฟักทอง
25. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   เพ็ชรวงษ์
26. นายอุรุพงศ์   ปัญจเชษฐกุล
27. เด็กชายเฟาซัน   ดอเลาะ
28. นางสาวโสภิดา    ไชยแดง
29. เด็กชายไชยสิทธิ์    เดิมขุม
 
1. นางสาวศุภิสรา   มาสิก
2. นายไกรสร  วงศ์เอื้อเวทย์
3. นายสะอาดี   สาและ
4. นางจันทิมา   แพทย์ศรี
5. นายมาหะมะมุกตา   ดือราวี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. เด็กชายณัชพล  หนูวุ่น
 
1. นายสุบรรณ์  เกราะแก้ว
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายอาพิรัตน์   เจ๊ะอูเซ็ง
 
1. นายสุริยา  ลูโบะเด็ง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กชายวิโรจน์  ณ นคร
 
1. นางอารียา  จารง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นายซาฟีอีน  ดือเร๊ะ
 
1. นางสาววันซูรัยณา  ดอแม
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 1. นายนัฐพล  แก้วเมฆ
 
1. นายซำมรี  สะมะแอ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. นายถิรวิทย์  คงสอนหมาน
 
1. นายสรรเพชญ  สังข์สุมล
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นางสาวกุลจิรา  คงช่วย
 
1. นายชนันท์  รัตนพงษ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กหญิงซูไฮนี  มะดาโอะ
 
1. นางสาวน้ำฝน  สร้างอำไพ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ภักดีชู
 
1. นางนงนุช   บัวทวน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นางสาวรุสมาวาตี  ดอเลาะ
 
1. นางสาววันซูรัยณา  ดอแม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวลลิตาพร  พุฒศรี
 
1. นายธรรมศักดิ์  จันทร์ทอง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นางสาวปวีณา  ปะดอแว
 
1. นายชนันท์  รัตนพงษ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายอาพิรัตน์    เจ๊ะอูเซ็ง
 
1. นายสุริยา  ลูโบะเด็ง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. นายเจษฎาพร  อัฑฒพงศ์พิเชฏฐ์
 
1. นายสุบรรณ์  เกราะแก้ว
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. นายถิรวิทย์  คงสอนหมาน
 
1. นายสรรเพชญ  สังข์สุมล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายกิตติพงศ์  แซ่เฮง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงสุธิดา  สมจิตร
 
1. นายชนันท์  รัตนพงษ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กหญิงพารีซา  นิมิส
 
1. นายฉัตรชัย  ชัยแดง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. นางสาวกุสุมา  สมบัติ
 
1. นายสุบรรณ์  เกราะแก้ว
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นางสาวนัสริน  ดอเลาะ
 
1. นางสาววันซูรัยณา  ดอแม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวจริยา  แก้วปลอด
 
1. นางนงนุช   บัวทวน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 1. นายเอกชัย  รัตนพรม
 
1. นายซำมรี  สะมะแอ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นายอาสาฬ  ผ่องใส
 
1. นางนงนุช   บัวทวน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 1. เด็กหญิงอัสมาภรณ์  ยือราน
 
1. นายซำมรี  สะมะแอ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายกิตติพงศ์  แซ่เฮง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กหญิงซูรียานา  มะเย็ง
 
1. นายวิศวชาติ  การดี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นางสาวนัสริน  ดอเลาะ
 
1. นางสาววันซูรัยณา  ดอแม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 1. นางสาวอนิสซา  อับดุลรอมัน
 
1. นายซำมรี  สะมะแอ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวลลิตาพร  พุฒศรี
 
1. นายธรรมศักดิ์  จันทร์ทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายอาพิรัตน์  เจ๊ะอูเซ็ง
 
1. นายอายูป   สูหลง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. นายเจษฎาพร  อัฑฒพงศ์พิเชฏฐ์
 
1. นายสุบรรณ์  เกราะแก้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นายรอกิ๊ฟ  รอแม
 
1. นางนงนุช   บัวทวน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงฟาร์ฮีรา  ดือราแม
 
1. นายสมบูรณ์  ฉันโชคดี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นางสาวกุลจิรา  คงช่วย
 
1. นายชนันท์  รัตนพงษ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กหญิงซูไฮนี  มะดาโอะ
 
1. นางสาวน้ำฝน  สร้างอำไพ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นางสาวนัสริน  ดอเลาะ
 
1. นางสาววันซูรัยณา  ดอแม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวภัทราวดี  ไชยมงคล
 
1. นายสมบูรณ์  ฉันโชคดี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นางสาวปวีณา  ปะดอแว
 
1. นายชนันท์  รัตนพงษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. นายซาการียา  สะมะแอ
2. เด็กหญิงซาเตีย  กอเมาะ
3. เด็กหญิงซูรียานา  มะเย็ง
4. เด็กหญิงซูไอนี  มะดาโอะ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  มามะ
6. เด็กชายนัสรน  เจ๊ะดอแซ
7. เด็กหญิงนุรฮาซีตี  มาหะมะ
8. เด็กหญิงนูรมี  ยูเมาะมะ
9. เด็กหญิงนูรียะห์  หะยีสะมะแอ
10. เด็กหญิงนูรีฮา  ดาโอะ
11. เด็กชายภานุวัฒน์  ปิ่นทอง
12. เด็กหญิงรัตนาวดี  คงชาวนา
13. เด็กหญิงรุสมี  อาแว
14. เด็กหญิงวณิชชา  กองสุวรรณ์
15. เด็กหญิงสาวิตรี  เบียดกลาง
16. เด็กหญิงสาฮูรา  หะยีอาบู
17. เด็กหญิงสีตีอาแอเสาะ  มูเน๊าะ
18. เด็กหญิงสุธิตา  บัวหลวง
19. เด็กหญิงหงษวดี  คงชาวนา
20. เด็กหญิงอัสริน  ดือเระ
21. นายอาณัส  อำเซาะ
22. นางสาวอาตีย๊ะห์  สาเมาะ
23. เด็กหญิงอามีเนาะห์  อาแว
24. เด็กชายอาลีเฟ็น  มะลี
25. เด็กหญิงแวฮุสนา  แวหะมะ
 
1. นายวิศวชาติ  การดี
2. นางสาวนิลุบล  นิหลง
3. นางสาวมารีณีย์  ตาเยะ
4. นายนุร์เซ็ง  ยูโซะ
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชินวงศ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองคำ
3. เด็กชายจตุรวิทย์   ปัญจเชษฐกุล
4. เด็กหญิงจุฑามาศ    รัตนมณี
5. เด็กหญิงฉัตรนารี   คงศรี
6. เด็กชายธีรพงศ์   ทองบุญเรือง
7. เด็กชายพัฒนภูมิ   เอียดเต็ม
8. เด็กหญิงพัตรพิมล   เทพพรหม
9. เด็กชายศุภกิจ   สติกรกุล
10. เด็กชายไฟซอล   ตาเลงปะอาลา
 
1. นางสาวศุภิสรา   มาสิก
2. นางสาวฐานียา   ศรีสุวรรณ
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นายกิตพิบูลย์   สนธิสิงค์
2. นางสาวชวิศา   เซ่งศรีแดง
3. นางสาวพัชรี   เสาร์พูน
4. นางสาวภัทรวดี    แก้วเมียน
5. นายมนุเชษฐ์   แสงศรี
6. นางสาวรวีวรรณ   แซ่ง่ำ
7. นายรังสิมันตุ์   คงจันทร์
8. นางสาวรัตติยา   เย็นยีเอส
9. นายวสันต์   ธิปกา
10. นายไฟซอล    สาแลแม
 
1. นางสาวศุภิสรา   มาสิก
2. นางสาวฐานียา   ศรีสุวรรณ
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิยา  อุทธยาวงศ์
2. เด็กชายนวพร  แก้วบรรดาล
3. เด็กชายพรรณศิริ  บุญช่วย
4. เด็กชายสุกัญญส  แก้วน้อย
5. เด็กหญิงเกษแก้ว  สังฆ์ทอง
 
1. นายสรรเพชญ  สังข์สุมล
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวชวิศา   เซ่งศรีแดง
2. นางสาวพัชรี   เสาร์พูน
3. นางสาวภัทรวดี   แก้วเมียน
4. นางสาวรวีวรรณ  แซ่ง่ำ
5. นางสาวรัตติยา   เย็นยีเอส
6. นางสาวอรัญญา  แปะปลอด
 
1. นางสาวศุภิสรา   มาสิก
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญรัตน์
2. นางสาวปติญญา  เทพโซะ
3. นางสาวพรธิดา  สัยวัตร์
4. นางสาวสมัชญา  พลานุพัฒน์
5. นางสาวสัณฐิติ  แก้วทอง
6. นางสาวสัณห์สินี  บัวแก้ว
7. นางสาวอรพิชา  ศรีวิลัย
8. นางสาวอรุณโรจน์  อ่วมทอง
 
1. นางจันธิรา  จันทโฆษ
2. นางพิพิศพร  โอภาศรีโรจน์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กหญิงซูไหนา  มะ
2. เด็กหญิงนูรีฮัน  เปาะซา
3. เด็กหญิงรุสมี  อาแว
4. เด็กหญิงวณิชชา  กองสุวรรณ
5. เด็กหญิงฮาซามี  สะนิ
 
1. นางสาวน้ำฝน  สร้างอำไพ
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กชายซามีรู  ยูโซะ
2. เด็กชายนูรุดดีน  อาลี
3. เด็กชายมะรอซี  แก้วทวี
4. เด็กชายมูฮัมหมัดฟัฏลี  สะมะแอ
5. เด็กชายอับดุลฮาฟิส  ดีเย๊าะ
6. เด็กชายอิบรอเฮง  กือจิ
7. เด็กชายอิสมัน  อูเซ็ง
8. เด็กชายไอดี  สามะ
 
1. นายรอพา  วาแฉะ
2. นางสาวจรรยมณฑน์  หนูชู
3. นายกวิศ  หนูชู
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 1. เด็กชายกวีพัฒน์  บัวแก้ว
2. เด็กชายขจรศักดิ์  ทองแดง
3. เด็กชายคณิศร  สายเสมา
4. เด็กชายธนวัฒน์  บุญคง
5. เด็กชายนฤฤทธิ์  เภาประดิษฐ์
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  ศรีมุข
7. เด็กชายอภิชาติ  สุวรรณโร
8. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ดีพาส
 
1. นายจำลอง  ชีชำนาน
2. นายปฐม  ปริปุนณังกูร
3. นางพัชรีพรรณ  หวัดเพ็ชร
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นายณฐกร  แดงยามู
2. นายณัฐวุฒิ   จันทร์วิจิตร
3. นายปิยณัฐ   บุญหา
4. นายพัฒนพล   จริยาณวัตร
5. นายสุกนต์ธี   ลำพรหมสุข
6. นายเทอดศักดิ์   ไชยยาว
 
1. นายวรปรัชญ์  ลาวัณย์วิไลวงศ์
2. นายสมนึก  อินหมวก
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงรีซา  มะลิมะ
2. เด็กหญิงอาอีซะ   พิทยธาดา
3. เด็กหญิงอิสลามีย์  ลาลา
 
1. นางสาวรุสนีซา  สิงหะ
2. นางสาวนุรลัยลา  ตีเมาะ
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กหญิงซามีรา  วาหะมะ
2. เด็กหญิงนูรมาวาตี  อับดุลเลาะ
3. เด็กหญิงฮัซนาณีร์  เจ๊ะตู
 
1. นางนริศรา  ขาลี
2. นางนูรฮาซาณีย์  มะอีแต
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ฉัตรมณี
2. เด็กหญิงญัสมีน  คลานุรักษ์
3. เด็กหญิงศศิธร  โฉมอุไพ
 
1. นางสาวบุศรินทร์  วิภูภิญโญ
2. นายฮาเซ็ม  อาดำ
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวารินทร์ 1. นางสาวซัลมีลา  สุหลง
2. นางสาวนูรูลฮูดา  บังหลีเส็น
3. นางสาวภาวิณี  เดชะ
 
1. นางสาวเจ๊ะรอคอย๊ะ  เจะมิ
2. นางสาวอรไท  ทองคุปต์
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. นางสาวนูรอามัน  อูมา
2. นางสาวนูรัยดา   เจ๊ะหะ
3. นางสาวใสนุง  กูโน
 
1. นางมยุรา  เพชรกาญจนมาลา
2. นางสาวซูไวยา  หะยีอารุณ
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นางสาวนาซีลา  ดาโอ๊ะ
2. นางสาวมุกริน  นามยศ
3. นายอริน  ยะโก๊ะ
 
1. นางสาวบุศรินทร์  วิภูภิญโญ
2. นางสารภี  ศรีวังแก้ว
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กชายธีรธรรม   ลีนิน
2. เด็กชายเอกพจน์  มาสิก
 
1. นายนุสรณ์  อ่อนทอง
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. เด็กชายธนกฤต  ชิณพงษ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  หิ้นตระกูล
 
1. นางสาวซูเลียนา  บือซา
2. นางจิตรา  ประสิทธิชัยวุฒิ
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   นาคปก
2. เด็กชายอนุสรณ์   บกสวัสดิ์
 
1. นายนุสรณ์  อ่อนทอง
2. นางกนกพร   ศรีสุวรรณ
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. นายนิตนาฟี  นิและ
2. นายมะยุ  เจ๊ะอูเซ็ง
 
1. นายรัฐศาสตร์  มาทวี
2. นางสาวอูมมี  มาทวี
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กชายอดิรุจ  พฤฒิพัฒนพงศ์
2. เด็กชายอะมีร์  บอราเฮ็ง
 
1. นายร่อโอบ  เส็นคง
2. นางสาวปิยนาฏ  ปิยนรา
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นายยศศิริ  มากจงดี
2. นางสาวโนร์ฮามีซาน  มะรือสะ
 
1. นางสาวปิยนาฏ  ปิยนรา
2. นายร่อโอบ  เส็นคง
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวพรญาณี  เสี้ยวทอง
2. นางสาวภัณฑิรา   แซ่เลี่ยง
 
1. นายนุสรณ์  อ่อนทอง
2. นางรูลฮายยะห์   บากา
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. นายบือราฮัน  แฉะ
2. นายอัสรัน  แมเลาะบากา
 
1. นายรัฐศาสตร์  มาทวี
2. นางสาวอูมมี  มาทวี
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ภัทรวิศิษฏ์
2. เด็กชายสรวิชญ์  โสภณคณาสาร
 
1. นางสาวพรสุพพัต  คงศรี
2. นายกฤษฎา  ขวัญนาคม
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 1. เด็กชายจตุพร  วัฒนสิน
2. เด็กชายพัสกร  นีรนาถภูวดล
 
1. นายกิตติคม  ลิมสกุล
2. นายโชคชัย  หวัดเพ็ชร
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นายธนภัทร  จันทร์อิน
2. นายวันอิจญ์ลัล   เบญญธาดา
 
1. นายนุสรณ์  อ่อนทอง
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. นายทรงกลด  ทองแผ่น
2. นายเอกรักษ์  คงศร
 
1. นางสาวซูเลียนา  บือซา
2. นางจิตรา  ประสิทธิชัยวุฒิ
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นางสาวปาริฉัตร  แซ่ภู่
2. นางสาวรัญชนา  สุระบำ
 
1. นางฮาสลีนา  เปาะซา
2. นางสาวปิยนาฏ  ปิยนรา
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กชายภาคภูมิ  หะยะมิน
2. เด็กชายศิวกร   ชินพงศ์
 
1. นางสาวมีซะห์   กายาแดง
2. นายมะซอดี  มิงยีนา
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กชายรัฐศักดิ์  สุจริต
2. เด็กหญิงแวซาฮารา  แวมือเยาะ
 
1. นางสาวฮามีด๊ะ  เจ๊ะอาลี
2. นางสาวคัทลียา  ศรีตุลาการ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงภาสิณี  มะ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  หะยีอุมา
 
1. นางฮาสลีนา  เปาะซา
2. นางสาวปิยนาฏ  ปิยนรา
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กชายธนา  ติ้งประสม
2. เด็กหญิงพนิตากานต์   แท่นมุข
 
1. นายนุสรณ์  อ่อนทอง
2. นายมะซอดี  มิงยีนา
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กชายนาวิน  บุญมาทน
2. เด็กชายเจษฎา  สมใจ
 
1. นางสาวเปรมยุดา  จันทร์เหมือน
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กชายก้องภพ  พงษ์พานิช
2. เด็กชายธฤต  ขานโบ
 
1. นางพิฌาณิกา  ไทยจินดา
2. นายกฤษฎา  ขวัญนาคม
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 1. นายมุฮัมตัลมียี  แมเราะ
2. นายอับดุลฮาฟิช์  ยามา
 
1. นางวัรดียะห์  สามะ
2. นายมูซอฟฟัร  สามะ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. นายปฏิภาณ  แท่นมุข
2. นางสาวสมฤดี  คิดการ
 
1. นางสาวเปรมยุดา  จันทร์เหมือน
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นางสาวมติมนต์  ปัณฑุวงศ์
2. นางสาวมนทกานต์  ชมจันทร์
 
1. นางฮาสลีนา  เปาะซา
2. นางสาวปิยนาฏ  ปิยนรา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวณัชาภรณ์  พลเสน
2. นางสาวมินตราทิพย์   ไทรงาม
 
1. นายวรปรัชญ์  ลาวัณย์วิไลวงศ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นายซากีรุลอามีน  แวบาการ์
2. นายมินทดา  ม่วงยาน
 
1. นางฮาสลีนา  เปาะซา
2. นางสาวปิยนาฏ  ปิยนรา
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นายดลพัชร   เหลือมปุ๋ย
2. นางสาวแพรภัทร  เสี้ยวทอง
 
1. นายวรปรัชญ์  ลาวัณย์วิไลวงศ์
2. นางรูลฮายยะห์   บากา
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงภาสิณี  มะ
2. เด็กชายสันดุษิต  บุญเลิศ
3. เด็กชายอำรี  บินมามะ
 
1. นางฮาสลีนา  เปาะซา
2. นางสาวปิยนาฏ  ปิยนรา
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นายณัฐวัตร  หะยะมิน
2. เด็กชายนรธีร์  ศรเรือง
3. นายสหรัถ  เปียมิน
 
1. นายณัฐศักดิ์  จันทร์เพชร
2. นายอิมรอน  จารงค์
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นางสาวญาตาวี  อังกูรศิริ
2. นายณัฐวัตร   สว่างอารมณ์
3. นางสาวริยาภรณ์  มะลิวงค์
 
1. นางสาวปิยนาฏ  ปิยนรา
2. นางฮาสลีนา  เปาะซา
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นายชารีฟ   พัฒนปรีชาวงศ์
2. นายปฏิพัทธ์   ราชสุวรรณ
3. นางสาวฟิรเดาส   แวดอเล๊าะ
 
1. นายอิมรอน  จารงค์
2. นายณัฐศักดิ์  จันทร์เพชร
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นายศฤงคาร  พลานิวัติ
2. นายอันวาร์   มะอุเซ็ง
 
1. นายนุสรณ์  อ่อนทอง
2. นางสาวมีซะห์  กายาแดง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. นายนาสือรี  โซ๊ะรี
2. นางสาววนิดา  ชอบเอียด
 
1. นางสาวซูเลียนา  บือซา
2. นายมูหัมมัด  แวยุนุ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. นายนัสราน  แวหลง
2. นายอิลฮาน  สาและปาเซ
 
1. นายอนุวัฒน์  เจริญสุข
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กชายริฎวาน  บือราเฮง
2. เด็กชายอาณัติ  วุฒิสมัย
3. เด็กชายอิลฮัม  สะอุ
 
1. นายณัฐศักดิ์  จันทร์เพชร
2. นายอิมรอน  จารงค์
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นายปฐวี  ชูติกาญจน์
2. นายวรวิทย์  หะยีแสนูสี
3. นายอิทธิชัย  พลอินทร์
 
1. นายณัฐศักดิ์  จันทร์เพชร
2. นายอิมรอน  จารงค์
 
141 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงดีสรินทร์  เมืองประชา
2. เด็กชายภัทรพงค์  นิลทยา
3. เด็กชายหฤษฎ์  บีแนบาโง
 
1. นายอิมรอน  จารงค์
2. นายณัฐศักดิ์  จันทร์เพชร
 
142 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นายปานกริช  กริชเกียรติศักดิ์
2. นายวรวิทย์  หะยีแสนูสี
3. นายอิทธิชัย  พลอินทร์
 
1. นายอิมรอน  จารงค์
2. นายณัฐศักดิ์  จันทร์เพชร
 
143 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นายยศศิริ  มากจงดี
2. นางสาวอนัญญา  อนุกูล
3. นายอารฮัม  มามะ
 
1. นางฮาสลีนา  เปาะซา
2. นางสาวปิยนาฏ  ปิยนรา
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กชายมูฮัมหมัดตอเฮ  หะยีสะอะ
2. เด็กชายอนัส  ดีกา
3. เด็กชายอับดุลเลาะ  สะนิ
 
1. นางสาวมารีแย  เจ๊ะยะ
2. นางสาวนูรีฮัน  เจ๊ะยิ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กชายจัสมีน  บารู
2. เด็กชายประพฤทธิ์  ปรังศรี
3. เด็กชายอาลีฟ  หะยียูโซ๊ะ
 
1. นายชูศักดิ์  ศรีสังข์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 1. นายการุณ  สือแม
2. นายบัดรี  บูละ
3. นายอาซูวัน  เวาะละ
 
1. นายดุลมาน  เจ๊ะตู
2. นายริฟาอี  สาเมาะ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 1. เด็กชายสุการดี  ยูโซ๊ะ
2. เด็กชายอีฟวาน  ซาฟรุ
3. เด็กชายอีรฟาน  มะแซ
 
1. นางมาลี  ดาโอ๊ะ
2. นางนูรีฮะ  บินเจะดอเลาะ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 1. นางสาวซูไวบะห์   สะอิ
2. นางสาวนูรอามีนี   ดาโอ๊ะ
3. นางสาวสูนีตา   อาลี
 
1. นางกานต์ชนก  มางัดสาเระ
2. นางสาวอาริณี  ยูโซ๊ะ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 1. นายรุสกี  ลาเต๊ะ
2. นายวารีซ  ลาโบ๊ะ
3. นายฮาฟซัน  นาวี
 
1. นายดุลมาน  เจ๊ะตู
2. นางปัทมา  ยายิ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กหญิงกูมารีนี  ตีแต
2. เด็กชายธนากร  ต่างสี
3. เด็กหญิงปาริชาติ  มะแซ
4. เด็กหญิงฟารีดา  ยูโซ๊ะ
5. เด็กหญิงอาริสา  อาแว
6. เด็กหญิงอารียา  สามะ
 
1. นางสมจิตร  สิทธิโยธา
2. นายสามารถ  แก้วประทุม
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กชายฉัตรชัย  งามจิตวิทยากุล
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ไข่มุกข์
3. เด็กหญิงศศิธร  ศิราพรรณ
4. เด็กชายสรายุทธ์  แซ่ลิ่ม
5. เด็กชายอรรถวุฒิ  หนูน้อย
6. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  เปรมจิตต์
 
1. นางสุภาวดี  อัมภรัตน์
2. นางซะรีนา  ดือราซอ
3. นางนิราภร  ประดิษฐสรรค์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. นายชิตพล  แก้วชู
2. นางสาวผลิตา  พรมเจียม
3. นางสาวศุภาพิชญ์  ชูศรี
4. นางสาวสิรินัน  สกุลราช
5. นางสาวสุภาพิชญ์  เดชธงไชย
6. นางสาวเกศินี  ทองบุญเรือง
 
1. นายอาลาวี  ตงนุใย
2. นางจิตรา  ประสิทธิชัยวุฒิ
3. นางสาวปราณี  บัวแก้ว
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. นายซารีนี  ปะจู
2. นางสาวนาตาซา  มณีหิยา
3. นางสาววานีต้า  มามุ
4. นางสาวอามีรา  สะและ
5. นางสาวฮาวาตี  บีดิง
6. นางสาวโนรี  เปาะเลาะ
 
1. นางซูเรียนี  อาแวกือจิ
2. นางสาวคัทลียา  ศรีตุลาการ
3. นางสาวนูรีซา  สะนิ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวกัณฑิกา  เพ็ชรนุ้ย
2. นางสาวณัฐวดี  ศรีหมั่น
3. นางสาวภัทราภรณ์  ลิ่มเจริญ
4. นางสาววาทินี  พึ่งตำบล
5. นางสาวศุภนุช  นงรัตน์
6. นางสาวสกุนา  เปี่ยนขุนทศ
 
1. นางสุภาวดี  อัมภรัตน์
2. นางซะรีนา  ดือราซอ
3. นางนิราภร  ประดิษฐสรรค์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กหญิงซูลรียาณี  ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงนูร์อัสมะฮ์  หะมะ
3. เด็กหญิงมาหิรัญ  อารง
 
1. นางสาววิริญา  จงอักษร
2. นางสาวอรัญญา   นามเสน
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรชนก  ตันประเสริฐ
2. เด็กหญิงพรรนิภา  หงษ์งาม
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  โตแสง
 
1. นายสาธิต  ลิ้มเจริญ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. นางสาววรัญญา  ศรีสุข
2. นางสาวสุวิชญา  บุญพรหม
3. นางสาวอมรรัตนา  พาพันธ์
 
1. นายสาธิต  ลิ้มเจริญ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. เด็กหญิงนิชานันท์  จันสีทา
2. เด็กหญิงพรพรรณ  จันทร์แดง
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  ก้องเสียง
 
1. นายประสิทธิ์  รังเสาร์
2. นายคง  แดงเตี้ย
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 1. เด็กหญิงมนยา  บือราเฮง
2. เด็กชายอาดำ  อาลี
3. เด็กชายอาลียัส  มะมิง
 
1. นายเจ๊ะบาฮารูดีน  หะยีเจ๊ะยิ
2. นางฮาสะเมาะ  ตวนกะจิ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กชายอัฎฮา  เจ๊ะแล
2. เด็กชายอัรฟัน  เจ๊ะและ
3. เด็กชายอัลอิกรอม  มามะ
 
1. นางสาวฮุสนา  มะดีเยาะ
2. นางสาวอาอีลา  การี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวารินทร์ 1. นางสาวนูรีดา  ดือเระ
2. นายอามีน  เจ๊ะหลง
3. นายอุสมัน  กูเต๊ะ
 
1. นายมานพ  ศรีสุข
2. นางสาวอุษณีย์  ทองนุ่น
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธัญญมาศ  วุ่นชุม
2. นางสาวปัทมา  ห้องแซง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  หล้ามา
 
1. นายสาธิต  ลิ้มเจริญ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 1. เด็กหญิงนาดียา  จิ
2. เด็กหญิงสุวรรณา  สือแม
3. เด็กหญิงอ้สมาวาตี  มะตอเฮ
 
1. นางสาวนิตยา  ชำนาญคราด
2. นางสาวกาสมีนี  มูซอ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กหญิงซาลีฮา  สามะ
2. เด็กหญิงซูฮัยลา  สามะ
3. เด็กหญิงนลนี  ใบเต้
 
1. นางสาวนูรีซา  มะ
2. นางสาวนูรีฮา  กือลือแว
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 1. นางสาวซีตีแซนะ  พรหมทอง
2. นางสาวนูรีดา  บินแฉะ
3. นางสาวรุสนีตา  อูเซ็ง
 
1. นางสาวนิตยา  ชำนาญคราด
2. นางสาวกาสมีนี  มูซอ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. นายซูรีดา  บินมะ
2. นางสาวมากือซง  สาลูโว๊ะ
3. นางสาวสารีณี  สาและ
 
1. นางสาวนูรีซา  มะ
2. นางสาวนูรีฮา  กือลือแว
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กหญิงนูรีซา  สาและ
2. เด็กหญิงสีตีอาอีเสาะ  วาแม
3. เด็กหญิงโซเฟีย  ดือเระ
 
1. นางสาวยาวาเฮ  ยาซิง
2. นางสาวอัญชนี  บินสาอิ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงมนสิชา  ไกรวงศ์
2. เด็กหญิงสิวินีย์  ทรงศักดิ์
3. เด็กหญิงไตรรัตน์  ทองทวี
 
1. นางซะรีนา  ดือราซอ
2. นางสุภาวดี  อัมภรัตน์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญธารวิทยา 1. นางสาวพิยดา  สุกจันทร์
2. นางสาวรุ่งฤทัย  ยูกัวะ
3. นายศุภกิตติ์  กิ้มอิ้น
 
1. นางสาวกาตีนี  ลาเต๊ะนือริง
2. นางสาวจิตติมา  ไชยสิทธิ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  มณีศรี
2. นางสาวณัฑฐชา  วิชชานนท์
3. นางสาววิไลวรรณ  แท่นมุข
 
1. นางอารีย์  แก้วบรรดาล
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กหญิงนูรอัสมี  มานะ
2. เด็กหญิงฟาร์เตนมาซลีนา  อาแว
3. เด็กชายอันนูร  เจ๊ะโซ๊ะ
 
1. นางสาวอาอีลา  การี
2. นายซารีฟ  หะยีซำซูดิน
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  บุญเอื้อ
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ลาภวงศ์
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  ใหม่แย้ม
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทองยามี
2. นายธนันธร  ไชยชนะ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. นางสาวกชกร  ไชยพงษ์
2. นางสาวนอร์ลี  นิเซ็ง
3. นายฮารง  เจ๊ะแนะ
 
1. นายวรพจน์  ทองคุปร์
2. นางสาวศิวาพัชร์  สระทองอินทร์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวซอฟัต   มะแซ
2. นายมูฮัมหมัดนัสรี   บือราเฮง
3. นางสาวไลลา  สือแม
 
1. นายอัฟฟาน   ปาละกุล