สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นราสิกขาลัย 25 10 2 37 32 6 1 0 39
2 นราธิวาส 24 14 2 40 37 2 2 0 41
3 สุไหงโกลก 23 4 0 27 27 1 0 1 28
4 สวนพระยาวิทยา 18 5 2 25 17 2 4 2 23
5 ราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 16 6 3 25 14 4 5 2 23
6 ตากใบ 15 6 0 21 19 1 1 0 21
7 เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 9 4 2 15 13 1 1 3 15
8 สุคิรินวิทยา 8 9 1 18 14 3 0 2 17
9 รือเสาะชนูปถัมภ์ 8 2 8 18 12 3 3 1 18
10 ตันหยงมัส 7 4 0 11 10 1 0 0 11
11 มัธยมสุไหงปาดี 6 2 7 15 8 5 3 2 16
12 ร่มเกล้า 5 12 4 21 13 5 4 2 22
13 ศรีวารินทร์ 4 3 5 12 10 2 0 2 12
14 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 3 5 2 10 7 2 1 0 10
15 บูกิตประชาอุปถัมภ์ 2 1 0 3 1 0 1 2 2
16 ธัญธารวิทยา 1 0 0 1 3 1 0 0 4
17 เรียงราษฏร์อุปถัมภ์ 0 1 2 3 1 2 0 1 3
18 เวียงสุวรรณวิทยาคม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
19 บาเจาะ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
รวม 174 90 40 304 241 41 26 20 308