สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นราธิวาส 37 2 2 0 41
2 นราสิกขาลัย 32 6 1 0 39
3 สุไหงโกลก 27 1 0 1 28
4 ตากใบ 19 1 1 0 21
5 สวนพระยาวิทยา 17 2 4 2 23
6 ราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 14 4 5 2 23
7 สุคิรินวิทยา 14 3 0 2 17
8 ร่มเกล้า 13 5 4 2 22
9 เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 13 1 1 3 15
10 รือเสาะชนูปถัมภ์ 12 3 3 1 18
11 ศรีวารินทร์ 10 2 0 2 12
12 ตันหยงมัส 10 1 0 0 11
13 มัธยมสุไหงปาดี 8 5 3 2 16
14 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 7 2 1 0 10
15 ธัญธารวิทยา 3 1 0 0 4
16 เวียงสุวรรณวิทยาคม 2 0 0 0 2
17 เรียงราษฏร์อุปถัมภ์ 1 2 0 1 3
18 บูกิตประชาอุปถัมภ์ 1 0 1 2 2
19 บาเจาะ 1 0 0 0 1
รวม 241 41 26 20 328