หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nwt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจักรกริสน์ วงศ์นราสินโรงเรียนธัญธารวิทยากรรมการ
2. นางสาวมูรือนี อีซอโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายธนภัทร์ ปั้นแก้วโรงเรียนตากใบกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย หวัดเพ็ชรโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
2. นางสาวสากียะห์ มะสือนิโรงเรียนบาเจาะกรรมการ
3. นางสาวนูรีซัน มานิโรงเรียนศรีวารินทร์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายธีระ ชัยวรรณ์โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายอัสฮาร์ อัสมะแอโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
3. นายเสริมศักดิ์ บุญสมโรงเรียนตันหยงมัสกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี เจริญศรีโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
2. นางสีฟ้า หลักศิลากุลโรงเรียนตากใบกรรมการ
3. นางสาวพิมลทิพย์ ทองมณีโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นางสาวสมจิตร เสาวนีย์โรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
5. นางมาลี หะยีบูยาโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวเพียงกมล ศรีดาโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
2. นางโสภา โยธาทิพย์โรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
3. นางศาตนันท์ บั้นบูรณ์โรงเรียนศรีวารินทร์กรรมการ
4. นางสาวกัญญา กล้าณรงค์โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายบุญรักษ์ แก้วเพชรโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
2. นายสุวิทย์ ปลอดอ่อนโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิโชค แก้วส่งแสงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค แก้วส่งแสงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ กรรมการ
2. นายบุญรักษ์ แก้วเพชรโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
3. นายสุวิทย์ ปลอดอ่อนโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไกรสร วงศ์เอื้อเวทย์โรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
2. นายสะอาดี สาและโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
3. นายสมพร จันทร์นุเคราะห์โรงเรียนธัญธารวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายไกรสร วงศ์เอื้อเวทย์โรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
2. นายสะอาดี สาและโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
3. นายสมพร จันทร์นุเคราะห์โรงเรียนธัญธารวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ รักเถาว์โรงเรียนตากใบกรรมการ
2. นายอดุลย์ สกุลหลงโรงเรียนศรีวารินทร์กรรมการ
3. นางอรุณี ทองจินดาโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ รักเถาว์โรงเรียนตากใบกรรมการ
2. นายอดุลย์ สกุลหลงโรงเรียนศรีวารินทร์กรรมการ
3. นางอรุณี ทองจินดาโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ รักเถาว์โรงเรียนตากใบกรรมการ
2. นายอดุลย์ สกุลหลงโรงเรียนศรีวารินทร์กรรมการ
3. นางอรุณี ทองจินดาโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ รักเถาว์โรงเรียนตากใบกรรมการ
2. นายอดุลย์ สกุลหลงโรงเรียนศรีวารินทร์กรรมการ
3. นางอรุณี ทองจินดาโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอัสซัน อัสมาแอโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
2. นายมะยูนัน ดอแมโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางพจณิชา เพ็ชรแท้โรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ รัตนเบญจกรโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
2. นายอับดุลอาลิม เดวาดาแลโรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางซูไรดา เดวาดาแลโรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ รัตนเบญจกรโรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นายอับดุลอาลิม เดวาดาแลโรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางซูไรดา เดวาดาแลโรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอัสซัน อัสมะแอโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
2. นางวีรนุช กูบาเล๊าะโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
3. นางจันทิมา แพทย์ศรีโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางวีรนุช กูบาเล๊าะโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
2. นางจันทิมา แพทย์ศรีโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
3. นายอัสซัน อัสมะแอโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธีรวุฒิ เทพยรักษ์โรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
2. นางสาวภิญญา เภาพงศ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธีรวุฒิ เทพยรักษ์โรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
2. นางสาวภิญญา เภาพงศ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายธีรวุฒิ เทพยรักษ์โรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
2. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
3. นางสาวภิญญา เภาพงศ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธีรวุฒิ เทพยรักษ์โรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
2. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
3. นางสาวภิญญา เภาพงศ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
2. นายธรรมศักดิ์ จันทร์ทองโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
3. นายวิสิทธิ์ ทองจินดาโรงเรียนตากใบกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
2. นายธรรมศักดิ์ จันทร์ทองโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
3. นายวิสิทธิ์ ทองจินดาโรงเรียนตากใบกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ ทองจินดาโรงเรียนตากใบกรรมการ
2. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายธรรมศักดิ์ จันทร์ทองโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิสิทธิ์ ทองจินดาโรงเรียนตากใบกรรมการ
2. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ เทพยรักษ์โรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
2. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ แซ่เฮงโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ชัยแดงโรงเรียนตันหยงมัสกรรมการ
2. นายวารินทร์ แก้วมณีโรงเรียนศรีวารินทร์กรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ แซ่เฮงโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงศ์ แซ่เฮงโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ชัยแดงโรงเรียนตันหยงมัสกรรมการ
3. นายวารินทร์ แก้วมณีโรงเรียนศรีวารินทร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ชัยแดงโรงเรียนตันหยงมัสกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ แซ่เฮงโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
3. นายวารินทร์ แก้วมณีโรงเรียนศรีวารินทร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงศ์ แซ่เฮงโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
2. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
3. นายซัมรี สะมะแอโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
2. นายซัมรี สะมะแอโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายซัมรี สะมะแอโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
3. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
2. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ แซ่เฮงโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธรรมศักดิ์ จันทร์ทองโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ แซ่เฮงโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธรรมศักดิ์ จันทร์ทองโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ แซ่เฮงโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ชัยแดงโรงเรียนตันหยงมัสกรรมการ
2. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ แซ่เฮงโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธรรมศักดิ์ จันทร์ทองโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ แซ่เฮงโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธรรมศักดิ์ จันทร์ทองโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
2. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายวิสิทธิ์ ทองจินดาโรงเรียนตากใบกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจันธิรา จันทโฆษโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
2. นางเกศรา เพชรมณีโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นางสมทรง เดิมราชโรงเรียนตากใบกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจันธิรา จันทโฆษโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
2. นางเกศรา เพชรมณีโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายสรรเพชญ สังข์สุมลโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภิสรา มาสิกโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
2. นางสมทรง เดิมราชโรงเรียนตากใบกรรมการ
3. นางกชกร ตันตรานุกูลโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางเกศรา เพชรมณีโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
2. นางสมทรง เดิมราชโรงเรียนตากใบกรรมการ
3. นางกชกร ตันตรานุกูลโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสมทรง เดิมราชโรงเรียนตากใบกรรมการ
2. นายสรรเพชญ สังข์สุมลโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางกชกร ตันตรานุกูลโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสรรเพชญ สังข์สุมลโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวศุภิสรา มาสิกโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
3. นางเกศรา เพชรมณีโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ คิ้วดำโรงเรียนตันหยงมัสกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ พลันสังเกตุโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
3. นายสิน ไกรน้อยโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ รังเสาร์โรงเรียนตากใบกรรมการ
5. นายปฐม พริปนณังกูรโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายจำลอง ชีชำนาญโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ พลันสังเกตุโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
3. นายอับดุลเลาะ อินนูยูซีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวอาพัฒน์ษร บุญมาละโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
2. นางสาวฮัสมารีซา ยะโก๊ะโรงเรียนตากใบกรรมการ
3. นางสาวการีมะห์ ดอเล๊าะโรงเรียนสวนพระยาวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี แทนหนูโรงเรียนตันหยงมัสกรรมการ
2. นางฮานีซา ดอเล๊าะโรงเรียนบาเจาะกรรมการ
3. นายอายุป สูหลงโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายพีระพล พรหมเจียมโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
5. นายอัสซัน อัสมาแอโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวต่วนนีซะ รอยาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางจิตรา ประสิทธิชัยวุฒิโรงเรียนตากใบกรรมการ
3. นางพิราวรรณ แก้วมากโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปณิษตา สายแก้วโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
2. นางสาวปิยนาฎ ปิยนราโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายรัฐศาสตร์ มาทวีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปณิษตา สายแก้วโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
2. นางสาวปิยนาฎ ปิยนราโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายรัฐศาสตร์ มาทวีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางรูฮานิง ดือเระโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
2. นางจิตรา ประสิทธิชัยวุฒิโรงเรียนตากใบกรรมการ
3. นายกฤษฎา ขวัญนาคมโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางรูฮานิง ดือเระโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
2. นายกฤษฎา ขวัญนาคมโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
3. นางจิตรา ประสิทธิชัยวุฒิโรงเรียนตากใบกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวมีซะห์ กายาแดงโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
2. นางแคตรีซา นิแหโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางตอลาฮา ดีรีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายมะซอดี มิงยีนาโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
2. นางสาวซูเลียนา บือซาโรงเรียนตากใบกรรมการ
3. นางสาวพรสุพพัต คงศรีโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวต่วนนีซะ รอยาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางกนกพร ศรีสุวรรณโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
3. นางพิฌาณิกา ไทยจินดาโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวต่วนนีซะ รอยาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางกนกพร ศรีสุวรรณโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
3. นางพิฌาณิกา ไทยจินดาโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางพิฌาณิกา ไทยจินดาโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
2. นายกิตติคม ลิมสกุลโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
3. นางสาวต่วนนีซะ รอยาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอิมรอน จารงค์โรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
2. นางสาวรุวัยดา สะอิโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวซูเลียนา บือซาโรงเรียนตากใบกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางรูลฮายยะห์ บากาโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
2. นางสาวปิยนาฎ ปิยนราโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายณัฐศักดิ์ จันทร์เพชรโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางรูลฮายยะห์ บากาโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
2. นางสาวปิยนาฎ ปิยนราโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายณัฐศักดิ์ จันทร์เพชรโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวรพจน์ ทองคุปร์โรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
2. นายนุสรณ์ อ่อนทองโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
3. นายพัฒนา โอมประพันธ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายอิมรอน จารงค์โรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
2. นายโชคชัย หวัดเพ็ชรโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
3. นายฮูเซ็น คงศรีวีรพันธ์โรงเรียนบาเจาะกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายอิมรอน จารงค์โรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
2. นายโชคชัย หวัดเพ็ชรโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
3. นายฮูเซ็น คงศรีวีรพันธ์โรงเรียนบาเจาะกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายสุริยา แซ่จ้องโรงเรียนสวนพระยาวิทยากรรมการ
2. นางนูรฮัน มะลีโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายร่อโอบ เส็นคงโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายสุริยา แซ่จ้องโรงเรียนสวนพระยาวิทยากรรมการ
2. นางนูรฮัน มะลีโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายร่อโอบ เส็นคงโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายดุลมาน เจ๊ะตูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ กรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ สังข์ชุมโรงเรียนธัญธารวิทยากรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา ธานีโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายดุลมาน เจ๊ะตูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ กรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ สังข์ชุมโรงเรียนธัญธารวิทยากรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา ธานีโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายรพี สาแมโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายสาธิต ลิ้มเจริญโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวซะรีนา ดือราซอโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายรพี สาแมโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายสาธิต ลิ้มเจริญโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวซะรีนา ดือราซอโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี บัวแก้วโรงเรียนตากใบกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ อาแวโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
3. นางสาวนิตายา ชำนาญคราบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางจุฑาทิพย์ อาแวโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
2. นางวานิดา มอลอเล๊าะโรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ทองยามีโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี อัมภรัตน์โรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
2. นางนิราภร ประดิษฐ์สรรค์โรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
3. นางสุกัญญา จันทร์ทองโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสุภาวดี อัมภรัตน์โรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
2. นางสุกัญญา จันทร์ทองโรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
3. นางนิราภร ประดิษฐ์สรรค์โรงเรียนนราธิวาสกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมนึก อินหมวกโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
2. นายมานพ ศรีสุขโรงเรียนศรีวารินทร์กรรมการ
3. นางสาววัณนฤเมาห์ หวันสบูดินโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายอับดุลรอหะ จิการะจิโรงเรียนบาเจาะกรรมการ
2. นายสมนึก อินหมวกโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ รังเสาร์โรงเรียนตากใบกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายกัมปนาท แก้วขอมดีโรงเรียนธัญธารวิทยากรรมการ
2. นางแวยารอห์ดะ สาและโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวกาตีนี ลาเต๊ะนือริงโรงเรียนธัญธารวิทยากรรมการ
2. นายอัฟฟาน ปาละกุลโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
3. นายบัสรี อูเซ็งโรงเรียนศรีวารินทร์กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายอัฟฟาน ปาละกุลโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
2. นางสาวกาตีนี ลาเต๊ะนือริงโรงเรียนธัญธารวิทยากรรมการ
3. นายบัสรี อูเซ็งโรงเรียนศรีวารินทร์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจุฑาทิพย์ อาแวโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
2. นางจินตา อุสมานโรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางกานต์ชนก มางัดสาเระโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางจุฑาทิพย์ อาแวโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
2. นางจินตา อุสมานโรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางกานต์ชนก มางัดสาเระโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนูรีฮัน เจ๊ะยิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙กรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ทองยามีโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเปมิกา เฟื่องฟูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวนูรีฮัน เจ๊ะยิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙กรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ทองยามีโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเปมิกา เฟื่องฟูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]