หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   3 ต.ค. 2558   4 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 3 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 3 ต.ค. 2558 09.00-16.00
2 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 3 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 1 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม2 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคารศิลปะ ห้อง ศิลปะ1 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคารศิลปะ ห้อง หน้าห้องศิลปะ 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคารศิลปะ ห้อง หน้าห้องศิลปะ 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคารดนตรีไทย ห้อง ดนตรี2 3 ต.ค. 2558 09.00-09.30
2 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคารดนตรีไทย ห้อง ดนตรี2 3 ต.ค. 2558 09.00-09.30
3 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคารดนตรีไทย ห้อง ดนตรี2 3 ต.ค. 2558 09.30-10.00
4 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคารดนตรีไทย ห้อง ดนตรี2 3 ต.ค. 2558 09.30-10.00
5 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคารดนตรีไทย ห้อง ดนตรี2 3 ต.ค. 2558 10.00-10.30
6 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคารดนตรีไทย ห้อง ดนตรี2 3 ต.ค. 2558 10.00-10.30
7 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคารดนตรีไทย ห้อง ดนตรี2 3 ต.ค. 2558 10.30-11.20
8 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคารดนตรีไทย ห้อง ดนตรี1 3 ต.ค. 2558 11.20-12.00
9 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 5 ห้อง ลานรวมพลฯ 3 ต.ค. 2558 14.30-16.00
10 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 5 ห้อง ลานรวมพลฯ 3 ต.ค. 2558 13.30-14.30
11 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 5 ห้อง ลานรวมพลฯ 3 ต.ค. 2558 09.00-10.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอประชุมใหญ่ ห้อง หอประชุมใหญ่ 3 ต.ค. 2558 11.00-11.20
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอประชุมใหญ่ ห้อง หอประชุมใหญ่ 3 ต.ค. 2558 11.20-11.40
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอประชุมใหญ่ ห้อง หอประชุมใหญ่ 3 ต.ค. 2558 09.55-10.20
4 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอประชุมใหญ่ ห้อง หอประชุมใหญ่ 3 ต.ค. 2558 10.20-11.00
5 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอประชุมใหญ่ ห้อง หอประชุมใหญ่ 3 ต.ค. 2558 09.00-09.50
6 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอประชุมใหญ่ ห้อง หอประชุมใหญ่ 3 ต.ค. 2558 09.00-09.50
7 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย ห้อง หอประชุมใหญ่ 3 ต.ค. 2558 11.40-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส ห้อง ลานกีฬา 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส ห้อง ลานกีฬา 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง คอมฯ 2 3 ต.ค. 2558 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง คอมฯ 5 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง คอมฯ 5 3 ต.ค. 2558 09.00-16.00
4 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 ห้อง คอมฯ 1 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง คอมฯ 5 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 3 ต.ค. 2558 09.00-16.00
8 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 ห้อง คอมฯ 2 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคารโรงฝึกงาน 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคารเกษตร 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส หลังสหกรณ์ ห้อง ลานพิกุล 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส หลังสหกรณ์ ห้อง ลานพิกุล 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส ห้อง จามจุรี3 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส ห้อง จามจุรี4 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส ห้อง จามจุรี5 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส ห้อง จามจุรี5 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส ห้อง บริเวณหลังสหกรณ์ 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส ห้อง บริเวณหลังสหกรณ์ 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส ห้อง จามจุรี1 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส ห้อง จามจุรี1 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคารศาลาปริขาติ 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคารศาลาปริขาติ 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคารคหกรรม 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคารคหกรรม 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส ห้อง จามจุรี2 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส ห้อง จามจุรี2 3 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]