รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 26 - 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายนราวิทญ์  ไทรแก้ว
2. เด็กชายบริพัฒน์  มวยดี
 
1. นายวีระพันธ์  ใจแท้
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กชายรังสิมันต์  พละศึก
2. เด็กชายรุจิเรศ  ชูคลี่
 
1. นายสุรเชษฐ  คาวินพฤติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 1. เด็กชายวงค์นฤทธิ์  โมกขจันทร์
2. เด็กชายอรรถพล  ทองใส
 
1. นางสุภาณี  พรหมราช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  บำเพิงรัตน์
2. เด็กชายภานุพงษ์  รามศรี
 
1. นางสุภาวดี  สุริยผล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงบุปผาชล  สุจเสน
2. เด็กชายภานุพงศ์  เหล่าสิทธิสุข
 
1. นางสุภาวดี  สุริยผล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. เด็กชายวรภพ  ศรีเปารยะ
2. เด็กชายแบงก์  ฤทธิกาญจน์
 
1. นางสาวสุฑารัตน์  ทองเกลี้ยง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กชายหัตถกิจ  คงศรีจาย
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เพชรแก้ว
 
1. นางจันทร์จิรา  เจ้ยเปี้ยว
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กชายฉัตรชนก  ฤทธี
2. เด็กชายชยุตพงศ์  เกิดดอนทราย
 
1. นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายคมกริช  เงินพรหม
2. นายธนันชัย  สุริยะ
3. เด็กชายวาทยุทธ  ปานคง
4. เด็กชายสมรักษ์  สมเลศ
5. เด็กชายสุรพงษ์  เพชรานนท์
 
1. นายสุทิน  กิจจะ
2. นางกัลย์กมล  ภูธรภักดี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 1. นางสาวขวัญจิรา  พิกุลทอง
2. นางสาวญาดา  จิตรเวช
3. เด็กหญิงธารารัตน์  หนูปาน
4. นางสาวนิลภัทร  ช่วยคล้าย
5. เด็กหญิงสนธยา  ขันทอง
 
1. นางกิจทยา  ปานเผือก
2. นางสุดา  ถีระแก้ว
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวกรรณิการ์  กัตโร
2. นางสาวกัญธิมา  รักช้าง
3. นายจักรกฤษณ์  สิงห์สัตย์
4. นางสาวจุฑาทิพย์  ภูมิระเบียบ
5. นายศุภกฤต  องค์ปัญญา
 
1. นายวิทยา  เวชสารศรี
2. นายภานุมาศ  ดีแก้ว
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. นางสาวกัญญาพัชร  ทองกัน
2. นายธนภูมิ  มาสพันธ์
3. นางสาวปาริชาติ  รอดแก้ว
4. นางสาวสุนิสา  พรหมนุ้ย
5. นายสุรชัย  นุ่นสังข์
 
1. นายสาธร  มหาสวัสดิ์
2. นางสาวสุดาวรรณ  นุราภักดิ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองนุ่น
2. นางสาวดนยา  ศรีวิเชียร
3. นายวรวุฒิ  ลิตชิน
4. นางสาวศศิมาภรณ์  ทับทอง
5. นางสาวสิรีธร  สีสายทอง
 
1. นางรัชนี  คงกำเนิด
2. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 71.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายธรณินทร์  เพชรเสน
2. นายธวัชชัย  ไชยพงศ์
3. นายธวัชชัย  โสมเพ็ชร์
4. นายภานุวัฒน์  แซ่ภู่
5. นางสาวศิริยากรณ์  แกมขุนทด
 
1. นางสุดใจ  กังสุกุล
2. นายพินัยกรณ์  อามิตร
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  จรัศพัฒนไพศาล
2. เด็กชายศิวานนท์  หนูสมแก้ว
 
1. นางสาวศรีเรือน  นารีเลิศ
2. นางเสริมศรี  สอิ้งทอง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เมฆกลิ่น
 
1. นางมาลี  อินทร์จันทร์
2. นางสาวนงนุช  ตรีวัย
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 1. เด็กหญิงวลีพร  หลีสกุล
2. เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่ซู้
 
1. นายพิชัย  มีล่อง
2. นางสาวพัชรีย์  พิชัยยุทธ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงฐานิดา  ดรุณวัฒน์
2. เด็กชายวันเฉลิม  สังคปาล
 
1. นางดวงพร  แซ่แต้
2. นางอาภรณ์  จันทรมงคล
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวญาณินท์  จิตไชยรักษ์
2. นายณัฐนันท์  รักษายศ
 
1. นายธวัชชัย  จุติประภาค
2. นายวัชระ  ส้มแป้น
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 1. นายธีระพงษ์  อินทร์สังข์
2. นางสาววราภรณ์   พรหมศร
 
1. นางสาวเจริญพร  บุญฤทธิ์
2. นายธวัชชัย  ถนนแก้ว
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. นางสาวภัตราภรณ์  บัวมาศ
2. นายโกเมศ  ขนานชี
 
1. นางมยุรา  ปลอดชูแก้ว
2. นางสาวจีระภา  บุญไชย
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวปราณี  แซ่เต็น
2. นายอภิสิทธิ์  ฉันทกุล
 
1. นางสาวนงนุช  ตรีวัย
2. นางมาลี  อินทร์จันทร์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงนภามาศ  รัตนสุภา
 
1. นายนิยม  ปรีชา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพังไกร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พรหมอ่อน
 
1. นางสาวสาคร  ฤทธิจันทร์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายนพดล  ไทรแก้ว
 
1. นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงรักชนก  อุดมทรัพย์
 
1. นายสัณฐิติ  แก้วคงที่
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาววิชญาดา  สังข์โชติ
 
1. นายโกวิทย์  ประทุมสุวรรณ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. นายกิตติธัช  ทรายทอง
 
1. นายทิชานนท์  หนอนวุ่น
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวคณากร  อุ่นเสียม
 
1. นางพรรณี  อินทรปาน
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายศรชัย  ชนะสุข
 
1. นายชำนาญ  นาคินทร์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายชัยวัฒน์  จันทร์แป้น
 
1. นายธนายุทธ  เหลื่อมเภา
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพังไกร 1. เด็กหญิงณัฐวิมล  หนูจัน
 
1. นางสาวสาคร  ฤทธิจันทร์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 1. เด็กหญิงทยิดา  ทรงศรี
 
1. นายจตุพร  เนินหนู
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายพีรวิชญ์  ใจห้าว
 
1. นายสัณฐิติ  แก้วคงที่
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวพัชธิดา  จินกระวี
 
1. นางวิลาศ  จันทร์ณรงค์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  นพรัตน์
 
1. นางปิยนัย  กวยะปาณิก
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นายจักรพงศ์  เจริญรูป
 
1. นายธนายุทธ  เหลื่อมเภา
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 1. นางสาวอรอุมา  ศิริกุล
 
1. นายกิตติณัฏฐ  จันทรจิตจิงใจ
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  กาญจนดี
 
1. นายสฤษดิ์  จันทร์ณรงค์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวอริสรา  บวชเหตุ
 
1. นายมนูญ  หวันเหล็ม
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มูสิกะ
 
1. นายไพรัช  สุคตะ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวสุวิตรี  ชูทอง
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. นางสาวนิภาวรรณ  จันทร์ชุม
 
1. นายธีรพงศ์  นิลพัฒน์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  วัฒนะสงค์
 
1. นายสมพร  เจริญคำ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวพรนัชชา  นุรักษ์
 
1. นางสาวสิริพร  กลับแก้ว
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นางสาวอรอุมา  รัตนะ
 
1. นายธนายุทธ  เหลื่อมเภา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมประภัทร  แดงสงวนสุข
 
1. นายสมผล  พาหุบุตร
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวศุราภรณ์  ตาสาย
 
1. นายสฤษดิ์  จันทร์ณรงค์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เจริญคำ
 
1. นายวิทวัชญ์  วัฒนประพันธ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กหญิงธนวรรณ์  เพ็ชรศรี
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวธันยธรณ์  ฉายมณี
 
1. นายสมพร  ธรรมรัตน์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  นพรัตน์
 
1. นายสมพร  เจริญคำ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวพิมรภัส  เพชรนิล
 
1. นางสาวสิริพร  กลับแก้ว
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 1. นางสาวเนตรชนก  สิทธิดำรงค์
 
1. นายจตุพร  เนินหนู
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ขวดแก้ว
2. เด็กหญิงพรอุษา  พรหมคีรี
 
1. นางสาวอรอนงค์  เต่งยี่ภู่
2. นางสุภาภรณ์  ทองใหญ่
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอียดนุช
2. เด็กหญิงธัญญาพร  กลับศรี
 
1. นางบุญศิริ  นกเพชร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  หนูน้อย
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชำนาญ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  พิรุณละออง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กหญิงอภิญญา  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงอลดา  ศรีอ่อน
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
2. นายไพรัช  สุคตะ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมประภัทร  แดงสงวนสุข
 
1. นายสมผล  พาหุบุตร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หิรัญธานี
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงวีร์ธยาน์  พยัคพันธ์
 
1. นางพรรณี  อินทรปาน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายพีรวิชญ์  ใจห้าว
 
1. นายสัณฐิติ  แก้วคงที่
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวมานิดา  จิตเขม้น
 
1. นายระพีพัฒน์  เชาวพ้อง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายชยากร  ไชยจิตต์
 
1. นายวิทวัชญ์  วัฒนประพันธ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. นายดำรงศักดิ์  คำดวง
 
1. นายอนุพันธ์  กรรมการ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวฐิติโสพาพรรณ  สุขนิตย์
 
1. นายโกวิทย์  ประทุมสุวรรณ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  หนูเสน
2. เด็กชายกล้าณรงค์  ทองสวนแก้ว
3. เด็กชายภูมิพิพัทธ์  รักษ์ทอง
 
1. นายสุธี  สกุลคง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. เด็กชายชนาธิป  เจ๊ะหมิน
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  กุลภักดิ์
3. เด็กชายวรินทร  จงเทพ
 
1. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงรัชณีกร  แสงดาว
2. เด็กชายสราวุติ  จำปาเงิน
3. เด็กชายเฉลิมชัย  อินทรบุตร
 
1. นายธนายุทธ  เหลื่อมเภา
2. นางโสภา  เพชรแก้ว
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กชายฐาวรักษ์  นุ่นทิพย์
2. เด็กชายธีรเดช  สุวรรณคช
3. เด็กชายปกรณ์  จันศรีนาค
 
1. นางสาวสุวิตรี  ชูทอง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นางสาวทิพย์สุดา  พลหาญ
2. นายวันชัย  จำปีพันธ์
3. นายสิทธชัย  มณีพรหม
 
1. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นายคุณากร  ทองเกียว
2. นางสาวธมลวรรณ  ศรีสมโภชน์
3. นายสุริยา  ชวดชุม
 
1. นายธนายุทธ  เหลื่อมเภา
2. นางโสภา  เพชรแก้ว
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นายณรงค์  คงแก้ว
2. นายอดิศักดิ์  ชูสุวรรณ
3. นายเตมี  อ่อนแก้ว
 
1. นายไพรัช  สุคตะ
2. นายกรุงทอง  มามาก
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 1. นายกล้าณรงค์  สวนกูล
2. นายสุริยวงศ์  มีแถม
3. นายเลอศักดิ์  ตรีกำจร
 
1. นายจตุพร  เนินหนู
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายอนุพงศ์  แก้วรัตน์
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรัสพิชากร 1. นายธนภัทร  คมศร
 
1. นายราชัย  แป้นถนอม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กชายฐิติพันธ์  อ้อยศรีสกุล
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายวัฒนวิชญ์  เจริญพงษ์
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ชะโณวรรณะ
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายธีรภัทร  คำป้อม
 
1. นายสันต์ติ  เกราะแก้ว
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ดียืน
 
1. นายเสกสิทธิ์  เวชสาร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายวัฒนวิชญ์  เจริญพงษ์
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวภัทรลภา  วงษ์มณี
 
1. นายจีระพงษ์  ทองจันทร์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงพรรวษา  มหาสุข
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ถาวรสังข์
 
1. นายสันต์ติ  เกราะแก้ว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ดียืน
 
1. นายวรภพ  ช่วยกลับ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายธเนศ  มลิชู
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายพศิน  ไหมสีเขียว
 
1. นายจีระพงษ์  ทองจันทร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกนกวรรณ  นวลศรี
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายอนุพงศ์  แก้วรัตน์
 
1. นายทักษ์วงศ์  ขามพิทักษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวณัฐวรา  พาสกล
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 1. นายธีรวัฒน์  คงวัดใหม่
 
1. นางธนภรณ์  ฉายประทีป
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวภัทราพร  ทองกระจ่าง
 
1. นายเสกสิทธิ์  เวชสาร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่วงโชค
 
1. นายทักษ์วงศ์  ขามพิทักษ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงวันวิสาข์   อยู่คง
 
1. นางธิตินาฏย์  ท่ากลาง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวอรยา  เกสรินทร์
 
1. นายภูวนาถ  ลาดทุ่ง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวรัชฎาพร  จันทร์ทอง
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงสุทัตตา  ฉาโยทัย
 
1. นายภูวนาถ  ลาดทุ่ง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงพัชราภา  บุญเหลือ
 
1. นางธิตินาฏย์  ท่ากลาง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวเสาวลักษณ์  คำจันทร์
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวปาจรีย์  แซ่จึง
 
1. นายภูวนาถ  ลาดทุ่ง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายวชิรายุทธ  ศรีทอง
 
1. นายนภเกตน์  รัตนกุสุมภ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จริตงาม
 
1. นายภูวนาถ  ลาดทุ่ง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาววรัญญา  ศิริปัญญา
 
1. นายภูวนาถ  ลาดทุ่ง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 77.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายณัฐวุฒิ  สุดหนู
 
1. นายจีระพงษ์  ทองจันทร์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงกุญช์ภัสส์  มณีโชติรัตน์
 
1. นางสาววาสนา  สุขพันธุ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงกรวรินทร์  เจษฎารมย์
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงสุชาฎา  ภักดีสุวรรณ์
 
1. นายทักษ์วงศ์  ขามพิทักษ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวอุษณรัศมิ์  ทิพย์บำรุง
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวอริสรา  ศรีนวล
 
1. นายภูวนาถ  ลาดทุ่ง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวคัทยวรรณ  วรรณโน
 
1. นายจีระพงษ์  ทองจันทร์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายภูมินทร์  สุทธิพูน
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายทวีพงศ์  ชูศรี
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงภาวิตา  ธรรมโชติ
 
1. นายนภเกตน์  รัตนกุสุมภ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงนฤกานต์  ปานสังข์
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทรายขาววิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   สงแก้ว
 
1. นายกิตติชัย  ท่ากลาง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวอรยา  เกสรินทร์
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 70.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายนิรวัจ  วิศาลเสาวภาคย์
 
1. นายจีระพงษ์  ทองจันทร์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวชนัญธิดา  เกสรินทร์
2. นางสาวณัฐวรา  พาสกล
3. นางสาวนภัสสร  อินโต
4. นายนราธิป  ธนาวุฒิ
5. นางสาวปาจรีย์  แซ่จึง
6. นางสาววรัญญา  ศิริปัญญา
7. นางสาววราทิพย์  รัตนสุภา
8. นางสาวอรยา  เกสรินทร์
9. นางสาวอริสรา  ศรีนวล
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
2. นายภูวนาถ  ลาดทุ่ง
3. นางสาวนิศาชล  จริตงาม
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงกรวรินทร์  เจษฎารมย์
2. เด็กชายฐิติพันธ์  อ้อยศรีสกุล
3. เด็กหญิงธนพร  ทองขาว
4. นางสาวภัทราพร  ทองกระจ่าง
5. นางสาวรัชฎาพร  จันทร์ทอง
6. นายศราวุธ  รักบางบูรณ์
7. เด็กหญิงศรุตา  โทมณี
8. นางสาวสูธิดา  รัตนนุกูล
9. นางสาวเสาวลักษณ์  คำจันทร์
 
1. นายเสกสิทธิ์  เวชสาร
2. นายธเนศ  คำพรรณ์
3. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายทวีพงศ์  ชูศรี
2. นายธัชพล  สุทธิวา
3. เด็กชายธิติวุฒิ  ชะโณวรรณะ
4. นายธเนศ  มลิชู
5. นางสาวนันท์นภัส  คำแหง
6. นางสาวปภาวดี  ศิขิวัตร
7. นายภูมินทร์  สุทธิพูน
8. นายรัฐพงษ์  อุปฐาก
9. นายวัฒนวิชญ์  เจริญพงษ์
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่วงโชค
11. เด็กหญิงสุชาฎา  ภักดีสุวรรณ์
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  หนูสวัสดิ์
13. นางสาวสุดารัตน์  ชาญสวัสดิ์
14. เด็กชายอนุพงศ์  แก้วรัตน์
15. นางสาวเกษรัตน์  เกตุชู
 
1. นายทักษ์วงศ์  ขามพิทักษ์
2. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
3. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกนกวรรณ  นวลศรี
2. เด็กหญิงกรวรินทร์  เจษฎารมย์
3. นายกิตติชัย  ท่ากลาง
4. เด็กชายฐิติพันธ์  อ้อยศรีสกุล
5. เด็กหญิงธนพร  ทองขาว
6. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ดียืน
7. นางสาวภัทราพร  ทองกระจ่าง
8. นางสาวรัชฎาพร  จันทร์ทอง
9. นายศราวุธ  รักบางบูรณ์
10. เด็กหญิงศรุตา  โทมณี
11. นางสาวสูธิดา  รัตนนุกูล
12. นางสาวเสาวลักษณ์  คำจันทร์
 
1. นายเสกสิทธิ์  เวชสาร
2. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
3. นายธเนศ  คำพรรณ์
4. นายวรภพ  ช่วยกลับ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวชนัญธิดา  เกสรินทร์
2. นางสาวณัฐวรา  พาสกล
3. นางสาวนภัสสร  อินโต
4. นายนราธิป  ธนาวุฒิ
5. เด็กหญิงนริศรา  อุปการณ์
6. นายพชร  จันทร์จาลักษณ์
7. เด็กหญิงพรรวษา  มหาสุข
8. นางสาววรัญญา  ศิริปัญญา
9. นางสาววราทิพย์  รัตนสุภา
10. นางสาวอรยา  เกสรินทร์
11. นางสาวอริสรา  ศรีนวล
12. เด็กหญิงอังค์วรา  อินทร์สุวรรณ
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
2. นายภูวนาถ  ลาดทุ่ง
3. นางสาวนิศาชล  จริตงาม
4. นางวนิตดา  หนูพลิบตา
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กชายกายกีรติ  ธรรมชาติ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  แดงเรือง
3. เด็กชายจรัญ  จิตถนอม
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  สุตานันต์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูหนู
6. เด็กหญิงธนพร  ยกชม
7. เด็กชายธนาวุฒิ  สินทอง
8. เด็กหญิงธิดาชนก  แก้วกูล
9. เด็กชายนวพล  ปูทอง
10. เด็กหญิงนิชรีน  อิราณี
11. เด็กชายปฏิภาณ  โชติมณี
12. เด็กชายปณวัตร  เขียวเหลือ
13. เด็กหญิงปนัดดา  นาคมาศ
14. นางสาวปวิชญา  วรรณคำผุย
15. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นาคมาศ
16. เด็กชายพลกฤษ  หัตถกรรมกูล
17. เด็กหญิงมนัสวี  ผดุงกาญจน์
18. เด็กหญิงวรรณวิสา  ณรงค์ฤทธิ์
19. เด็กชายวัชรินทร์  หมื่นศรี
20. เด็กชายอัมรินทร์  พันธ์บุญ
21. เด็กชายอัษฎาวุธ  หล้าสุด
 
1. นายเสกสิทธิ์  เวชสาร
2. นายธเนศ  คำพรรณ์
3. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
4. นายวรภพ  ช่วยกลับ
5. นายจักรชัย  สายมณี
6. นางสาวชริญญา  เพกกิ้ม
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทร์เขียว
2. เด็กชายกฤติน  นุราช
3. เด็กชายกันติทัต  ผุดผ่อง
4. เด็กหญิงขมิ้น  บุญที่สุด
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จิตอำนวย
6. เด็กหญิงชนิกานต์  สุชลจิต
7. เด็กชายต้นตระกูล  กลั่นซ้าย
8. เด็กหญิงธัญภัฏ  ทิพรัตน์
9. เด็กหญิงธิปนรรจ์  พรายหนู
10. เด็กหญิงปณิดา  มณีสุวรรณ
11. นางสาวปรียาพร  กาละ
12. เด็กชายวงษ์วรชาติ  วงษ์พิทักษ์
13. นางสาววรมาศ  ส่งแสง
14. นายศักรินทร์  จงกล
15. เด็กชายศุภสัณห์  ไชยพาณิช
16. เด็กหญิงศุภารมย์  ทองฉิม
17. เด็กหญิงสิริกัลยา  บุญชัย
18. เด็กหญิงสุพรรณวษา  มีสกุล
19. นางสาวอาทิตยา  สุขศรี
20. เด็กหญิงเกษราพร  เสนไสย
 
1. นายประทีป  มุขดาร์
2. นางสาววาสนา  สุขพันธุ์
3. นายนภเกตน์  รัตนกุสุมภ์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นายก้องแก้ว  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ชุมชู
3. เด็กชายธนธรณ์  พ่วงคง
4. เด็กชายพรพิพัฒน์  พูลกลับ
5. เด็กชายพัชรพล  แซ่เอี่ยว
6. เด็กชายอิทธิเดช  สุวรรณจันทร์
 
1. นายพงษ์พันธ์  ชูศรี
2. นางสุภาภรณ์  ทองใหญ่
3. นางสาวอรอนงค์  เต่งยี่ภู่
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุวรรณา
2. นายพศิน  กว้านเจริญ
3. นายภูษณ  ทัศนวิสุทธิ์
4. เด็กหญิงวิชญ์กาญจน์  เกศะรักษ์
5. นายสิรวิชญ์  กรุณา
6. นางสาวเรือนรัตน์  ลีละตานนท์
 
1. นายอิสร่อเฝน  บิลหล๊ะเต๊ะ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก   สิงหาบุตร
2. เด็กชายจตุรวิทย์   นนทแก้ว
3. เด็กชายชโยดม   คงแก้ว
4. เด็กชายธนภัทร์   ศรีเทพ
5. เด็กชายวสันต์   ศรีสุขใส
6. เด็กชายวิทยา   พลรัฐธนาสิทธิ์
 
1. นายกิตติ   โทบุรี
2. นายประสงค์  เหมมณี
3. นางสาวศิริวรรณ  ทองกลัด
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นายกิตติชัย  แสงปลอด
2. นายฐานันดร  อธิคมานนท์
3. นายรพีพัฒน์  เข็มสม
4. นายศุภกร  อินทร์สุวรรณ
5. นายอรรถโกวิท  กาญจนะ
6. นางสาวอลิตา  เจียมตน
 
1. นายพงษ์พันธ์  ชูศรี
2. นางสุภาภรณ์  ทองใหญ่
3. นางสาวอรอนงค์  เต่งยี่ภู่
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายนนทวัฒน์  นาคชู
2. นายภานุวัฒน์  คงมณี
3. นายสุทธิวิทย์  วงษาพล
4. นายอนิรุต  เอี่ยมเซี่ยม
5. นายอัจฉริยะ  เม่งช่วย
6. นายเกรียงไกร  รอดเกตุ
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
2. นางผกาศรี   สุวรรณบำรุง
3. นางสาวสุพรพรรณ  เหมือนวงษ์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายธนดล  สุขศรีแก้ว
2. นายธนน  ปิยรักษ์
3. นายพลวัฒน์  แก้วประสม
4. นายศตพรรษ  แก้วมหิทธิ์
5. นายสหสวรรษ์  จักรหรัด
6. นายอิทธิพล  สุวรรณรักษ์
 
1. นายสุนิสันต์  จำปากลาย
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายกฤษณ์  ไกรลาศ
2. นายณัฐพงศ์  ซัง
3. นายพัชระ  นวลปาน
4. นางสาวภาวินี  มีศรี
5. นายวรเมธ  โคกเขา
6. นางสาวเอลียาห์  ทองทา
 
1. นายวัฒนา  แก้วนพรัตน์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวกตัญชลี  ทองคำ
2. นางสาวจิตรา  พรหมเพ็ญ
3. เด็กหญิงฐานิตา  อินทร์แก้ว
4. นางสาวณัฐฌาน์  ใจกระจ่าง
5. นายณัฐพล  ชุมวงศ์
6. เด็กชายทศธร  คุ่ยยกสุย
7. เด็กชายทินกฤต  วิเศษพุทธพงศ์
8. เด็กหญิงทิพยรัตน์  ช่างพูด
9. เด็กชายธรารักษ์  ตนุยาอภินันท์
10. นางสาวธันยพร  แก้วศรีนวล
11. นางสาวธันยพร  เซ่งหนู
12. เด็กชายธิชา  เต็งมีศรี
13. เด็กหญิงนฤนาถ  ผลอ่อน
14. เด็กหญิงนฤภร  จ้องโก้
15. นางสาวนัฐวรา  พิทักษ์โยธา
16. เด็กหญิงนุชนาฏ  ดอกกะฐิน
17. เด็กหญิงปาริชาต  บุญมาเกิด
18. เด็กหญิงพรญานี  แซ่ฮั่น
19. เด็กหญิงพรรณผกา  บัวดำ
20. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เหมธานินทร์
21. นางสาวภัทราภรณ์  เสือรุ่ง
22. นางสาวมนพร  พุ่มเกลี้ยง
23. นางสาวมายาวีย์  สุวรรณพฤกษ์
24. นางสาวรัตนาภรณ์  รอดอยู่
25. เด็กหญิงรัตน์กนก  ครุฑทอง
26. นางสาววรนัน  แก้วสุข
27. เด็กหญิงวัลหทัย  รัตนสุภา
28. นางสาววิมลทิพย์  พรหมทอง
29. นายวิษณุ  หมกทอง
30. เด็กหญิงศศิภา  นิลพันธ์
31. นางสาวศิริลักษณ์  อักษรนำ
32. นายศุภกร  บุตรเอก
33. นายสราวุธฒ์  แก้วมีชัย
34. เด็กหญิงสิริกร  รัตนพันธ์
35. เด็กหญิงสุพรรณิกา  นาวาแก้ว
36. นางสาวสุระจิตร์  เอียดแสง
37. เด็กหญิงหัสกานต์  พรหมดนตรี
38. นางสาวอชิรญา  รสมาลี
39. นายอัษฎาวุธ  เกลี้ยงส่ง
40. เด็กหญิงเมธินี  นวลมุสิก
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายกัณฑภัทร  พันธ์เมือง
2. นายกิตติคุณ  บุญแก้ว
3. นายกิตติภพ  มณีชัย
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สงวนศักดิ์
5. นางสาวจิญาภรณ์  ใจห้าว
6. นางสาวจุไรรัตน์  ศรีจำนงค์
7. นางสาวชณิกา  สุทธิพิทักษ์
8. นายชวัลวิทย์  คงรัตน์
9. นายชินภัทร  แก้วชื่น
10. นางสาวชุรีพร  เวชผสาร
11. นางสาวฌัชฌา  ศรีหรัญ
12. นางสาวฐิตา  วิมลเมือง
13. นายณัฐพงศ์  ซัง
14. นายณัฐพล  ฤทธิรงค์
15. นายณัฐพล  สุขสำราญ
16. นายณัฐวุฒิ  หนูสอน
17. นางสาวณิชนันท์  สมพูเวช
18. นายทัตพล  สุวรรณชานิ
19. นายธนภัณธ์  มากเพ็ง
20. นางสาวธันยพร  ทวีทรัพย์
21. นางสาวนวพร  จันทวาสน์
22. นางสาวนัทธมน  พึ่งญาติ
23. นายนันทวัฒน์  ไทรแก้ว
24. นางสาวปณิตา  แซ่จิว
25. นางสาวปรีดาวรรณ  สุขจิตร
26. นายพัชระ  นวลปาน
27. นางสาวภาวินี  มีศรี
28. นางสาวมณฑาทิพย์  เฮงสกุล
29. นายวชิรพงษ์  ก้าวพัฒนกิจ
30. นางสาววรินทรา  อนุศิลป์
31. นายวรเมธ  โคกเขา
32. นางสาววิรวรรณ  สาธรี
33. นายสถาพร  วรินทรเวช
34. นายสพลดนัย  ชินนาพันธ์
35. นางสาวสุวนันท์  คงดุก
36. นางสาวอุนา  ไชยบุญ
37. นายเมภัส  ฤทธิวงศ์
 
1. นายวัฒนา  แก้วนพรัตน์
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  สินธุ์สาย
2. นางสาวกนกวรรณ  เกิดศิริ
3. เด็กชายคณาธิป  คงขลิก
4. นางสาวชุติมา   จุลหิรัญ
5. เด็กหญิงญาณิศา  บัวสีทอง
6. นางสาวณัฐชา   สงอักษร
7. เด็กชายณัฐพงศ์   พานทรัพย์
8. นายตระกานต์   เดชแก้ว
9. นางสาวทิพวัลย์   นรสิงห์
10. เด็กชายธนาวุฒิ   อ่อนภักดี
11. เด็กชายธวัชชัย   พรหมนุ้ย
12. นางสาวประภาศิริ  ปุ้ยทอง
13. นายปุณณรัตน์   ขำปราง
14. เด็กชายพงศกร   คงดำ
15. นายพงศ์พณิช  ราชกิจ
16. นางสาวพัชราภรณ์   ช่วยเกื้อ
17. นางสาวพิราวรรณ  บัวศรี
18. เด็กชายพีระพัฒน์   มีประไพ
19. นายยศกร   ชะนะสงคราม
20. นางสาวยุวิสา   ศรีแก้วคง
21. นายรัฐกิจ   เนียมเกลี้ยง
22. นางสาวรัฐพร   จิตติศักดิ์
23. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เกื้อกูล
24. เด็กหญิงวริศรา   ทองมา
25. นางสาววัลลิษา   รักเลิศ
26. นายวิกรม  รักเอียด
27. นางสาววิภาวรรณ   ทองมาก
28. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   นรสิงห์
29. นางสาวศิริวรรณ   นวลจันทร์
30. เด็กหญิงสริตา  ตรีแก้ว
31. นายสหกิจ   เนียมเกลี้ยง
32. นางสาวสุปวีณ์  มณีโชติ
33. นางสาวสุภานัน  ดำชู
34. นางสาวอรพรรณ   ชุมประมาณ
35. นายอัมรินทร์   ทองเอียด
36. นางสาวอาภัสรา   นิ่มเรือง
37. เด็กหญิงเขมิกา  นาคปลัด
38. เด็กหญิงเนาวรัตน์   เผื่อนคำไฮ
39. นางสาวเพชรลดา   เรืองฤทธิ์
 
1. นายวรรณวิทย์   ควนวิไล
2. นางจิราพร  ควนวิไล
3. นางชุติมา  วินิโย
4. นางอารมณ์  มีชนะ
5. นางฉลวย  หนูจันทร์
6. นางสาววจิรา  สังข์ทอง
7. นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ์
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นางสาวกิตติยา   ประมัยพิมพ์
2. นางสาวจันทรักษ์   วิเศษโชค
3. นายจิรวัฒน์  เพชรรัตน์
4. เด็กชายจิรานุวัฒน์   ตรีสุข
5. นางสาวชัชฎาภรณ์   ชูดำ
6. เด็กชายชานนท์   ไชยพังยาง
7. นางสาวชุติพร   รักบำรุง
8. นายฐิติพงค์   พันธ์ดี
9. นายณรงค์ศักดิ์   พูลแก้ว
10. เด็กหญิงณัฐกาญจน์   สีละพงศ์วัฒนา
11. เด็กหญิงณัฐชญา   สีละพงศ์วัฒนา
12. เด็กชายณัฐพล   สุขศิริ
13. นายณัฐวัตร  รัตนไตร
14. นายณัฐวุฒิ   ประณิธิพงศ์
15. นายตันติกร   มากมารศรี
16. เด็กชายถิรวัฒน์  สังข์ทอง
17. นายธนานันท์   นิลดำ
18. นายธวัชชัย   ยกชู
19. นางสาวธัญลักษณ์   สงติโพช
20. นางสาวนริสา   แซ่ภู่
21. เด็กชายนิติ  ลุยจันทร์
22. เด็กชายบัญชา   เกตุวงศ์
23. เด็กหญิงปวริศว  เจริญบูล
24. เด็กหญิงปวริศา  เจริญพูล
25. เด็กหญิงปวีณณภา   เวชาสิริมาลย์
26. นางสาวภัทรวดี   พรหมทองแก้ว
27. นายภาณุวัฒน์   พงศ์เกื้อ
28. นายราเชนทร์   เถื่อนเหมือน
29. นางสาววิภาวรรณ   บุญญาปฏิภา
30. นางสาวศิริขวัญ   ก้งวัตร
31. นางสาวศิริประภา   สิมมะลิ
32. นางสาวสรวรรณ   หนูหวาน
33. นางสาวสัญห์ษมา   พรหมศาสตร์
34. นางสาวสุธัญญา   ไกรรอด
35. เด็กหญิงอรัญญา   หนูคง
36. เด็กชายอัมรินทร์   อินทร์ศวร
37. นายอิทธินัตท์    แดงขาว
 
1. นายวีระพงษ์  ลุยจันทร์
2. นางสาวกุลธิดา  สว่างศรี
3. นายจิรายุทธ  รัศมี
4. นางวาสนา  ไชยวรรณ์
5. นายสันต์ติ  เกราะแก้ว
6. นางสาวเยาวนารถ  ยอดสุรางค์
7. นางสาวกัญญา  แสงอรุณ
8. นางนุสรณ์  จิตพิทักษ์
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นายกิตตินันท์  ชูแก้ว
2. นางสาวกิตติมา  แซ่ย่าง
3. นางสาวจันทร์ทิพย์  ชนะสัตย์
4. นางสาวจุรีพร  หนูเอียด
5. นายณัฐพล  หวังชูแก้ว
6. นางสาวณัฐวิภา  จันทรมณี
7. นางสาวณัฐสุรางค์  มณีโชติ
8. นายธนพล  ชูแก้ว
9. เด็กหญิงนิศานาถ  สุขช่วย
10. นางสาวปวันรัตน์  สุขศรีแก้ว
11. เด็กหญิงปิยดา  นุ่นหยู
12. นางสาวปิยะธิดา  วงศ์เอกสิทธิ์
13. นายพยุงศักดิ์  เขียวแต้ม
14. นางสาวพรแสงทิพย์  บุษบง
15. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เรืองศรี
16. เด็กหญิงพันธิสา  หนูนะ
17. เด็กชายพิพัฒน์พล  มงคล
18. นายภันทวัช  กุลไกรจักร
19. นายภาณุวัฒน์  ส่งแสง
20. นางสาวมัณฑนา  มีเจริญ
21. นางสาวมัทฑริกา  น้อยจินดา
22. เด็กชายรชตะ  เกสรินทร์
23. นายวงศกร   เวทการ
24. นายวรากร   มณีโชติ
25. นางสาววริศรา  ชุมพล
26. นางสาววิภาวี  จันทอุดม
27. นางสาวศิวนาถ  แป้นเอียด
28. นางสาวสุนิตา  เจ้ยแก้ว
29. นางสาวสุวิชญา  เจ้นแก้ว
30. นางสาวหนึ่งฤดี  แก้วกาญจน์
31. นางสาวอณัฐตา  หนิหวัน
32. นางสาวอนิสรา  บุญมา
33. นางสาวอรนงค์  สุวรรณโณ
34. นางสาวอุษณรัศมิ์  ทิพย์บำรุง
35. เด็กหญิงเจนจิรา  เวียงธรรม
36. นางสาวเจนจิรา  วรรณจันทร์
37. นางสาวเบญจมาศ  ภักดีสังข์
38. นายเอกชัย  ปลอดชุ่ม
 
1. นายกิตติศักดิ์  โปณะทอง
2. นายจำลอง  เพ่งบุญ
3. นายเกรียงศักดิ์  ทิพย์บำรุง
4. นายเสรีวรรธน์  ธนาวุฒิ
5. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
6. นางอุบล  ศิริพงศ์ประพันธ์
7. นางจำเนียร  ตำหรับ
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ   เชื้อกูลชาติ
2. นางสาวกนกอร   กำปา
3. นางสาวกมลชนก   ทองมา
4. นางสาวกฤษณา  ทองแท้
5. นายกานต์ดนัย    อิงประภานนท์
6. เด็กชายจตุรวิทย์   นนทแก้ว
7. นายจิรายุ   ฉุริกา
8. เด็กชายชนะชัย   ไกรนรา
9. นายชนินทร์    สุดรัก
10. เด็กชายชโยดม   คงแก้ว
11. นางสาวทิพวรรณ   ขนานใต้
12. เด็กชายธนภัทร์   ศรีเทพ
13. นายธนากร   บุญมา
14. นางสาวธนิฏฐา   คงแก้ว
15. นายธวัชชัย   หลานไทย
16. นายนภดล   อำลอย
17. นางสาวนภัสสร    ปัญญา
18. นางสาวนริศรา   ช้างกลาง
19. นายนัทวุฒิ   มาศทอง
20. นางสาวนัยนา   แก้วสกุลทอง
21. เด็กหญิงปนัดดา    เพชรขำ
22. นางสาวปัทมา   เพ็ชร์แก้ว
23. เด็กหญิงฝนทิพย์   แดงสี
24. เด็กหญิงพรชิตา    เสนามิตร
25. เด็กหญิงภัทราพร   นาควงค์
26. นางสาวมินทรา   สารานิตย์
27. เด็กชายยุทธการ   พรหมชัยศรี
28. เด็กชายวสันต์   ศรีสุขใส
29. นางสาววิชญาพร    พลายชนะ
30. เด็กชายวิทยา   พลรัฐธนาสิทธิ์
31. นางสาววิไลวรรณ   ชัยฤทธิ์
32. นายศตวรรษ   ห่วงกระโทก
33. นายศิรวิชญ์   นนทา
34. นางสาวศีตลา   ถาวรวงศ์
35. นายสาธิต   รักทอง
36. นางสาวสุชาดา   ศรีเทพ
37. นายอดุลวิทย์   กายแก้ว
38. นายอรรถกร   ดาวกระจาย
39. เด็กหญิงอินทิรา   อินทร์แก้ว
40. นายโชคดี   บุญทราบ
 
1. นายกิตติ   โทบุรี
2. นางสาวศิริวรรณ  ทองกลัด
3. นายประสงค์  เหมมณี
4. นายสุวัชรินทร์  ต่างสี
5. นายนราฤทธิ์  ทองอุกฤษ์
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์   จันทร์รัตนะ
2. นางสาวกาญจนา  นิยมเดชา
3. นางสาวกิ่งฉัตร  เกิดมีวงศ์
4. นางสาวกุลวดี   ผจงจิตยางกูล
5. นางสาวจิตรานุช   วิลาศลักษณ์
6. เด็กชายณัฐดนัย   มีศรี
7. เด็กชายณัฐนนท์   เชาวลิต
8. นายตะวัน  จันทร์พร้อย
9. เด็กชายทัตพงศ์   ไชโย
10. เด็กชายทิพวรรณ   ชำนาญ
11. เด็กชายธริษตร์  ขวัญเมือง
12. นางสาวธิดารัตน์   สมเชื้อ
13. นายนฤดล   ชลสินธุ์
14. เด็กชายนฤพล  น้อยเมืองคุณ
15. นางสาวนัทธมน   ศรีวิวัฒน์
16. เด็กชายนันทวัฒณ์   ขวัญซ้าย
17. นางสาวนิยะดา   ขวัญแก้ว
18. เด็กชายปฏิพัฒน์  ยุโส้
19. เด็กหญิงปาริชาติ   ประดิษย์ษร
20. นางสาวปาลิตา   รัตนะ
21. เด็กชายพงศธร  บุญฤทธิ์
22. นางสาวพรรณนิภา   ราษนุกูล
23. นางสาวพัชชฎา   พุกเกลี้ยง
24. เด็กหญิงพัชรา   ประดับเพชร
25. เด็กชายภัทรดนัย   เจริญสุข
26. นางสาวลลิตา   ชุมทอง
27. นายวงศกร  บุรณะวงศ์
28. นางสาววรรณพร  สุวรรณพะโยม
29. นางสาววรรนิศา  จูเจ้ย
30. เด็กหญิงวาสิตา    รัตนะ
31. เด็กหญิงวินิตย์ภรณ์  ฤทธิเดช
32. นางสาววิภาวดี  รัตนวิโรจน์
33. เด็กหญิงวิรยา  วัชรกาฬ
34. นายวิศรุต  สังยวน
35. เด็กหญิงศุภรดา   พลายด้วง
36. เด็กชายสุทธิพงษ์   กูเปี้ย
37. นายอภิสิทธิ์  จามิต
38. เด็กหญิงอาทิตยา  ภาคภูมิพงศ์
39. นางสาวอาทิตยา   โชคศิริโภคา
 
1. นายไพบูลย์   จันทร์ศรี
2. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กชายสิทธิราช  ยืนยาว
 
1. นายสุทธา  ชาลีทา
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กชายยศกร  หนูเมือง
 
1. นายยืนยง  หลงขาว
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  หนูแก้ว
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายพงศธร  เรืองฤทธิ์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นายพงศกร  จันทร์แก้ว
 
1. นายกิตติ  ชินณฤวงษ์สกุล
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายกิตติพงศ์  สุคนธปฏิภาค
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายอภิสิทธิ์  เม่งช่วย
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นายศิลปิน  เงาอัศวชัย
 
1. นายพงษ์พันธ์  ชูศรี
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงปิยดา  นุ่นหยู
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณริสสา  ดำเนินผล
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ประดิษฐ์ษร
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงกุสุมาวดี  ส้มเขียวหวาน
 
1. นายสุนิสันต์  จำปากลาย
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวดาราวรรณ  เสียงเพราะ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาค
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีเจริญ
 
1. นายสุนิสันต์  จำปากลาย
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวประภาศิริ  ปุ้ยทอง
 
1. นายวรรณวิทย์   ควนวิไล
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวภาวินี  มีศรี
 
1. นายวัฒนา  แก้วนพรัตน์
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีแก้ว
 
1. นางสังคีตทิพย์  สุทธิ
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กชายชินวัฒน์  ศรีพลราช
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายชายใหญ่  แสงพันธ์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นายธันวา  วงษ์ชนะ
 
1. นายกิตติ  ชินณฤวงษ์สกุล
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายกิตติพงศ์  สุคนธปฏิภาค
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายเกรียงไกร  รอดเกตุ
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายศราวุธ  สุบรรณ
 
1. นายคชานนท์  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงปิยดา  นุ่นหยู
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณริสสา  ดำเนินผล
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. เด็กหญิงนัทธมน  ทองจำรูญ
 
1. นางบุษบา  สุทธิมาศ
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ประดิษฐ์ษร
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวนัทธมน  ลิขิตชัยศิลป์
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวศศิรา  สิงโสดา
 
1. นางผกาศรี  สุวรรณบำรุง
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวมายาวีย์  สุวรรณพฤกษ์
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวเมธิณีย์  แก่นทอง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาค
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีแก้ว
 
1. นางสังคีตทิพย์  สุทธิ
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายพงศธร  เรืองฤทธิ์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นายธันวา  วงษ์ชนะ
 
1. นายกิตติ  ชินณฤวงษ์สกุล
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายณัฐศักดิ์  สุวรรณบรรจง
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายเกรียงไกร  รอดเกตุ
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายศราวุธ  สุบรรณ
 
1. นายคชานนท์  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงวาทิตา  เกิดมณี
 
1. นางสาวพิมพ์สวาสดิ์  ผกากรอง
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์แป้น
 
1. นายสังเวียน  หนูทอง
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ประดิษฐ์ษร
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวฟาติมะห์  เอกชน
 
1. นายอิสร่อเฝน  บิลหล๊ะเต๊ะ
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีเจริญ
 
1. นายสุนิสันต์  จำปากลาย
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวประภาศิริ  ปุ้ยทอง
 
1. นายวรรณวิทย์   ควนวิไล
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายนวดิษย์  ทองนอก
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กชายอธิวัฒน์  คงเจาะ
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายชายใหญ่  แสงพันธ์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายกิตติพงศ์  สุคนธปฏิภาค
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายอภิสิทธิ์  เม่งช่วย
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายศตพรรษ  แก้วมหิทธิ์
 
1. นายสุนิสันต์  จำปากลาย
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายนฤดล  ชลสินธุ์
 
1. นายธนัย  ช่วยชู
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงปิยดา  นุ่นหยู
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. เด็กหญิงนิรชา  โหสิ
 
1. นางบุษบา  สุทธิมาศ
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณริสสา  ดำเนินผล
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ประดิษฐ์ษร
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. นางสาวธันย์ชนก  พ่วงกิ่ม
 
1. นายปธิณญากร  สุทธิ
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวธันยพร  เซ่งหนู
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวศศิรา  สิงโสดา
 
1. นางผกาศรี  สุวรรณบำรุง
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวลลิตา  รอดฤทธิ์
 
1. นายธนัย  ช่วยชู
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกฤษกร  เถาว์ราม
2. เด็กหญิงกฤษณา  ดาราไก่
3. เด็กหญิงกิติยา  คำแก้ว
4. เด็กหญิงกุลณัฐ  เพชรแก้ว
5. นางสาวจุฑาทิพย์  มัคจิตร์
6. เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ผลพานิช
7. เด็กหญิงชนัญธิดา  พานทอง
8. เด็กหญิงชรินรัตน์  จันชุม
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชุมชวด
10. เด็กชายตันติกร  สมสวาท
11. เด็กชายทวีศักดิ์  ด้วงแก้ว
12. เด็กหญิงธนาภรณ์  พับบำนาญ
13. เด็กหญิงนริศรา  สีคามา
14. เด็กหญิงนลินทิพย์  ละหุการ
15. เด็กหญิงปณิธี  ชนะชล
16. เด็กหญิงปิยนันท์  บุรีรักษ์
17. นายพงศกร  บุญฤทธิ์
18. เด็กชายพงศกร  ศรีมุข
19. เด็กหญิงพรประภา  สุทธิวรา
20. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  บุปผากาญจน์
21. เด็กหญิงพัณณิตา   สุภาพโรจน์
22. เด็กหญิงพัสริยา  ช่วยขุน
23. เด็กชายภานุวัชร์  วงค์จำปา
24. เด็กหญิงรสิตา  คีรีนาถ
25. นายรังสิมันต์  สุขพันธุ์
26. เด็กหญิงวิชญา  เรียมรักษ์
27. เด็กชายวิโรจน์  โชคสกุลวัฒนา
28. เด็กชายศรันย์  ถาวระ
29. เด็กหญิงศศิกานต์  จิตบรรจง
30. เด็กหญิงศิริพร  สมยินดี
31. เด็กชายสิทธิพงษ์  เรืองรุก
32. นายสิทธิพร  ขุมบัวมาศ
33. เด็กหญิงสุดารัตน์   หนูแข
34. เด็กหญิงสุพัตรา  นาคากูล
35. นางสาวสุพิชชา  สุทธิวรา
36. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เกื้อเม่ง
37. เด็กหญิงอรยา  คุณกาย
38. เด็กชายอาทิตย์  จันทรโชติ
39. เด็กหญิงเจนจิรา  ธุระเจน
40. เด็กหญิงเนตรนภา  เดชประทุม
 
1. นายปธิณญากร  สุทธิ
2. นายดนัย  ดิษฐ์คล้าย
3. นางสาวณฐมน  แต้วัฒนา
4. นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก
5. นางสาวสุนิสา  ไตรรัตน์
6. นางสาววศินี  นิธิสกุลกาญน์
7. นางจริยา  พิศแลงาม
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบอน 1. เด็กหญิงกรวลัย  ราชคงแก้ว
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ท้ายสำเภา
3. เด็กชายกัปตัน  จันทร์ดี
4. เด็กชายจรณชัย  รักมิตร
5. เด็กชายจิณณวัตร  รัตนกระจ่าง
6. เด็กหญิงจิรารัตน์  ไชยศร
7. เด็กชายณรงค์ฤทธิพร  สุพรรณ
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขสม
9. เด็กหญิงทิพย์ปัญญา  ชำนาญกิจ
10. เด็กชายธนวัฒน์  ทองคำชุม
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิขิวัฒน์
12. เด็กชายนนทวัฒน์  เป้าเงิน
13. เด็กหญิงปริยฉัตร  ลิขิตเจริญธรรม
14. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชุมคง
15. เด็กชายปิยะวัฒน์  รัตนพันธ์
16. เด็กชายพศิน  อินทรสาร
17. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญทอง
18. เด็กหญิงพิศมัย  ดาวกระจาย
19. เด็กหญิงมาริสา  รักษามั่น
20. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ราษฎร์ฉวาง
21. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดาวัลย์
22. เด็กชายฤทธิวงค์  ศิลปวิสุทธิ์
23. เด็กหญิงวันดี  แซ่เบ๊
24. เด็กชายวีระศักดิ์  สุขใส
25. เด็กหญิงศศิกานต์  พรหมกุล
26. เด็กหญิงศศิธร  พรหมกุล
27. เด็กชายศักดิ์เจริญ  เจริญรูป
28. เด็กหญิงศุภษา  สิรพัฒนพิพัฒน์
29. เด็กหญิงสุชานาฎ  ขวัญแก้ว
30. เด็กหญิงสุนิษา  สังเกื้อ
31. เด็กชายสุมนัส  โมลิกา
32. เด็กหญิงอรณิชา  ชุมบุญ
33. เด็กชายเจษฎา  ชูบัวทอง
34. เด็กชายแสงตะวัน  หมวดทอง
 
1. นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นายธนิต  ชูมาก
3. นางพิมภ์ลภัส  วานิช
4. นางสักการะ  จู่ซู่
5. นายสมจิตร  ปั้นรอบรู้
6. นายวันทยา  ชำนาญกิจ
7. นางพัสตราภรณ์  แผลงรักษา
8. นายวันชัย  มณีสม
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. นางสาวกมลทิพย์  ฤทธิมาส
2. นางสาวกมลทิพย์  ปินะพัง
3. นางสาวกมลพรรณ  ริยาพันธ์
4. นางสาวกวิตา  เวชพิศ
5. นางสาวกัญชสิภา  นิยมวรรณ์
6. นางสาวกัลยาวดี  นิยมวรรณ์
7. นายจักรพงษ์  ชุมแดง
8. นางสาวณัฐพร  นาคขวัญ
9. นางสาวดลพร  คาวันทร
10. นางสาวธมนวรรณ์  โมราศิลป์
11. นายธุระกิจ  แซ่ฮ่ำ
12. นางสาวนิชานาถ  โพธิ์ถาวร
13. นางสาวปาริฉัตร  ไชยโย
14. นางสาวพนิดา  สรรพสารชล
15. นางสาวพลอยไพลิน  แก้วนุ้ย
16. นางสาวพัชรินทร์  กาญจนะ
17. นายพิชิต  จินตโรจน์
18. นายพีรพล  หัวหิน
19. นายพุฒิพงศ์  ล่องตี้
20. นางสาวภัทรวดี  หัสภาค
21. นางสาวภัสวดี  มะลิหอม
22. นายภานุวิชญ์  เจริญสุข
23. นายมนัส  สุขชนะ
24. นางสาวรัตนา  ชุมชวด
25. นางสาววณิกา  เรืองรุก
26. นางสาววรรณวิภา  วาระเพียง
27. นางสาววราพร  สัพโรจน์
28. นางสาววริศรา  พฤกษภักดิ์
29. นางสาวศิริมา  สงอาจินต์
30. นายสง่าชัย  ช่วยรอด
31. นายสัญปกรณ์  คาร
32. นางสาวสุพรรณิษา  จุลเลศ
33. นางสาวอมราวดี  นวลสง
34. นางสาวอริสรา  ชาภิรมย์
35. นายอลงกรณ์  เจาะจิตร
 
1. นายปธิณญากร  สุทธิ
2. นางสาวสุนิสา  ไตรรัตน์
3. นางสาวณฐมน  แต้วัฒนา
4. นายดนัย  ดิษฐ์คล้าย
5. นางจริยา  พิศแลงาม
6. นางสาววศินี  นิธิสกุลกาญน์
7. นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบอน 1. นางสาวกัญญ์วรา  ทิษารักษ์
2. นางสาวกาญจนา  ชิตเตชะ
3. นางสาวกานต์รวี  บัวทองคำ
4. นางสาวกิตติยา  หนูรุ่น
5. นางสาวกุลภรณ์  วุฒิวงค์
6. นายชัยวัฒน์  รัตนคช
7. นายชิษณุพงศ์  ทองทิพย์
8. นางสาวณัฐฐา  ศรีแก้ว
9. นายธนภัทร  เรืองแก้ว
10. นางสาวธัญญลักษณ์  ชัยชนะ
11. นางสาวธัญลักษณ์  สุริยนต์
12. นางสาวนฤมล  รอดบัวทอง
13. นายปัณส์ปาณัสม์  แก้วหย่อง
14. นางสาวปัทมา  คงกะพันธ์
15. นางสาวพัชรินทร์  หนูหนอง
16. นายพิชรัตน์  จีนพันธ์
17. นายวรท  ปรีชามารถ
18. นางสาววิภาดา  อินทร์แก้ว
19. นางสาวศรัณย์พร  สุมาส
20. นางสาวศรุตยา  จันทร์ทรัพย์
21. นางสาวศศิธร  รอดเพชร
22. นายศิริพงษ์  สุมงคล
23. นางสาวศุภานัน  เพ็งธรรม
24. นางสาวสาริดา  ชูขาว
25. นางสาวสุจิรา  หนูเนตร
26. นางสาวสุรางคณา  จำปา
27. นางสาวอภิชญา  ทองทิพย์
28. นายอภิสิทธิ์  เหล่าภัทรเกษม
29. นางสาวอรษา  จันทร์เพชร
30. นางสาวอะธิเมธิ์  เพ็งชัย
31. นางสาวอังคณา  เรืองสังข์
32. นายอุดมศักดิ์  ชัยวิชิต
33. นางสาวเรณุกา  ทิพย์ปัญญา
 
1. นายธนิต  ชูมาก
2. นายวันชัย  มณีสม
3. นายวันทยา  ชำนาญกิจ
4. นางพิมภ์ลภัส  วานิช
5. นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
6. นางสักการะ  จู่ซู่
7. นายสมจิตร  ปั้นรอบรู้
8. นางพัสตราภรณ์  แผลงรักษา
 
202 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกัณฐ์กมล  นวลล่อง
2. เด็กหญิงณัฐธภัทร  ผิวแก้ว
3. เด็กหญิงปาราตี  เพิงรัตน์
4. เด็กชายภัทรภูมิ  ชูรักษา
5. เด็กหญิงภัทรลดา  กิจผดุง
6. เด็กชายภาสกร  สกล
7. เด็กชายสรรเพชญ  สุภาวงศ์
8. เด็กชายสิรวิชญ์  รามณรงค์
9. เด็กชายอัครพล  จันทร์คง
10. เด็กหญิงเกศศิณีย์  เพียงพิมพ์
 
1. นางนวพร  อักษรทอง
2. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
3. นายฉัตรชัย  ฉิมประสิทธิ์
 
203 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กชายกันตวิชญ์  ไชยเดช
2. เด็กหญิงจันทรัสม์  รัตนวงค์
3. เด็กหญิงจีราภรณ์  สายทองอินทร์
4. เด็กชายนนทกร  เมืองเสน
5. เด็กชายศุภชัย  ชูทอง
6. เด็กชายสิทธิโชค  บุญทอง
7. เด็กหญิงหัสดา  ภักดีรัตน์
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เรืองศรี
 
1. นางสาวสุภาวดี  พลฤทธิ์
2. นางสาวศณัญรัตน์  ศิริฒอนันต์
 
204 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกชมนปภานัน  ทองมณี
2. เด็กหญิงกิตติยา  ชุมทอง
3. เด็กชายชิษณุพงษ์  หอมประสิทธิ์
4. เด็กหญิงญาณิศา  หวานวงศ์
5. เด็กชายธุวชิต  แร่สุวรรณ
6. เด็กหญิงนลินี  ศรีแก้ว
7. เด็กชายนวพล  พลบุปผา
8. เด็กชายวรุฬชัย  นาคสีทอง
9. นายอนุชา  เวียงชัย
10. เด็กหญิงเอื้ออังกูร  ขำแก้ว
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
 
205 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายจารุเดช  มณี
2. เด็กชายชญานนท์  สวัสดิ์ขวัญ
3. นางสาวณัฐนิชา  โสระดี
4. เด็กหญิงธันยพร  หนูเมือง
5. เด็กหญิงนภิสา  ส่งธานี
6. นางสาวพรวดี  วัยวัฒน์
7. นางสาวรุ่งทิวา  เบญจาธิกุล
8. นายศรายุทธ  โลหะรัตน์
9. เด็กชายอนาวิล  จันทร์เกิด
10. เด็กชายเกริกพล  เท็กเชย
 
1. นางเบญจมาศ   ชามทอง
2. นางดารณี  พรหมเพชร
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
 
206 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นายธนพัฒน์  พุทธรอด
2. นายปฏิเวธ  ฉีดเสน
3. นายพงศธร  บุญสุข
4. นางสาวมลชนก  สนธิคุณ
5. นางสาวศรัญญา  แซ่อั้ง
6. นางสาวสาธินี  เทพไชย
7. นายสุรบถ  มูสิกะ
8. นางสาวอาทิตติยา  ไทรทองคำ
 
1. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
2. นางสาวอนงค์นุช  ยอดสุรางค์
 
207 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวณัฏฐิดา  สุขบำเพิง
2. นางสาวปิญชาน์  ท่าพริก
3. นายพุฒิพงศ์  รูปโอ
4. นายภูพิงค์  แก้วบางพูด
5. นายภูเขา  แก้วบางพูด
6. นายอดิเทพ  เดชพรหม
7. นางสาวอรณิช  เถาว์เป็น
8. นางสาวอรณิชา  ชูโฉม
9. นางสาวเบญญาภา  พรหมเทพ
10. นาย์ปัณณพัฒน์  พรมกิตติยานนท์
 
1. นางนวพร  อักษรทอง
2. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
3. นายฉัตรชัย  ฉิมประสิทธิ์
 
208 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายกฤษณ์ติณ  ล่องชุม
2. นายณัฐพงศ์  เพ็ชรสงฆ์
3. นางสาวธนัชพร  เบี้ยขาว
4. นางสาวปภาวรินทร์  กัลยากาญจน์
5. นายพีรวิชญ์  มณีฉาย
6. นางสาวรมย์นลิน  บุญฮอง
7. นายอนพัทย์  กำเนิดไทย
8. นางสาวอาทิตยา  เรืองสุวรรณ
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
 
209 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกมลวรรณ  แตงขาว
2. นายกฤษฎา  ตรึกตรอง
3. นางสาวชนิดา  ดาบทอง
4. นายนฤชา  ทานนท์
5. นางสาวภารดี  วัยวัฒน์
6. นางสาวลัดดา  ปิ่นสุวรรณ
7. นางสาวศุภนิดา  เกติยะ
8. นายสมเกียรติ  มีทรัพย์
9. นายอนาวิน  บุญสนอง
10. นายอภิสิทธิ์  หวันกะเหร็ม
 
1. นางเบญจมาศ   ชามทอง
2. นางดารณี  พรหมเพชร
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
 
210 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงคีตภัทร  สังข์เถี่ยว
2. เด็กหญิงชญานิน  บัวน้อย
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  ศรีไพโรจน์
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  บัวน้อย
5. เด็กหญิงเจนนิสา  พุทธาโร
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  ใสแวว
 
1. นางปฏิญาภรณ์  ธานีรัตน์
2. นางหทัยรัตน์  วัตรุจีกฤต
 
211 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกชมนปภานัน  ทองมณี
2. เด็กหญิงกิตติยา  ชุมทอง
3. เด็กหญิงญาณิศา  หวานวงศ์
4. เด็กหญิงนภารินทร์  เพ็ชรสี่หมื่น
5. เด็กหญิงนลินี  ศรีแก้ว
6. เด็กหญิงศศิธร  แซ่ผ้าง
7. เด็กหญิงอภิชญา  ณ สุวรรณ
8. เด็กหญิงอัญชิสา  ด้วงเกื้อ
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
 
212 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงจารุกิตติ์  ผุดแจ่มใส
2. เด็กหญิงนริศรา  รักสถาน
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ทองสีนวล
4. เด็กหญิงรัตติญา  สอาด
5. เด็กหญิงวิกานดา  ยอดวารี
6. เด็กหญิงสุหมัย  ยอดวารี
 
1. นางสาวปิยะนุช  พินโท
2. นางสาววารุณี  จิรัญเวทย์
 
213 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวจันจิรา  บุญจริง
2. นางสาวจันทกานต์  สุวรรณสถิตย์
3. นางสาวชุติมา  ตั้งชู
4. นางสาวณัฐกานต์   หนูสุด
5. นางสาวนุสรา  รัตนพันธ์ุ
6. นางสาวสโรชา   วันธงไชย
7. นางสาวอรยา   ตรีโชติ
8. นางสาวเกศรินทร์  นามเสน
 
1. นางแอนนา  ขาวเรือง
 
214 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นางสาวธัญญารักษ์  ภูเชตะวัน
2. นางสาวนพรัตน์  ลือแล้ว
3. นายภานุวัฒน์  สุโขรัมย์
4. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์สง่า
5. นายสุวพิชญ์  ยวงจันทร์
6. นายอนิรุทธิ์  เพ็ชรทอง
7. นางสาวอัญชิษฐา  บุญทอง
8. นายโตยธร  เสวกวัง
 
1. นายจำนงค์  กาญจนพันธ์
2. นางสุภาภรณ์  ทองใหญ่
3. นางสาวอรอนงค์  เต่งยี่ภู่
4. นางสาวเบญจวรรณ  นุ่นทอง
 
215 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายปัณณพัฒน์  พรมกิตติยานนท์
2. นางสาวปิญชาน์  ท่าพริก
3. นายพุฒิพงศ์  รูปโอ
4. นายอดิเทพ  เดชพรหม
5. นางสาวอรณิช  เถาว์เป็น
6. นางสาวเบญญาภา  พรหมเทพ
 
1. นางนวพร  อักษรทอง
2. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
3. นางสาวกนกอร  คำสีไพร
4. นายฉัตรชัย  ฉิมประสิทธิ์
 
216 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญจกร  เคารพาพงศ์
2. เด็กหญิงกัญญารักษ์  พันสิน
3. เด็กหญิงญาณสุมินทร์  ขาววงค์
4. เด็กหญิงดารุณี  มุ่งหมาย
5. เด็กหญิงนุชจิรา  จันทร์สุข
6. เด็กหญิงวิรุฬรัตน์  รักมาก
7. เด็กหญิงสิริกานต์  วัฒนศิริ
8. เด็กหญิงสิรินยา  รุ่งเรือง
 
1. นางสุทิชา  ปรีดาศักดิ์
2. นางสาวนันทพันธ  บัวแสง
 
217 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกชมนปภานัน  ทองมณี
2. เด็กหญิงกิตติยา  ชุมทอง
3. เด็กหญิงญาณิศา  หวานวงศ์
4. เด็กหญิงนภารินทร์  เพ็ชรสี่หมื่น
5. เด็กหญิงนลินี  ศรีแก้ว
6. เด็กหญิงพัณณิตา  กิจคาม
7. เด็กหญิงรมิดา  เดชาฐาน
8. เด็กหญิงศศิธร  แซ่ผ้าง
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
 
218 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกัณฐ์กมล  นวลล่อง
2. เด็กหญิงฉมามิญฐ์  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฐธภัทร  ผิวแก้ว
4. เด็กหญิงปาราตี  เพิงรัตน์
5. เด็กหญิงภัทรลดา  กิจผดุง
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ไตรระเบียบ
7. เด็กหญิงเกศศิณีย์  เพียงพิมพ์
 
1. นางนวพร  อักษรทอง
2. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
3. นางสาวกนกอร  คำสีไพร
4. นายฉัตรชัย  ฉิมประสิทธิ์
 
219 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  จิตต์ประไพ
2. นางสาวณัฐนิชา  โสระดี
3. เด็กหญิงทักชิยา  ปักสงค์
4. เด็กหญิงธันยพร  หนูเมือง
5. เด็กหญิงนภิสา  ส่งธานี
6. นางสาวพรวดี  วัยวัฒน์
7. นางสาวรุ่งทิวา  เบญจาธิกุล
 
1. นางดารณี  พรหมเพชร
2. นางเบญจมาศ   ชามทอง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
 
220 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวจันจิรา  บุญจริง
2. นางสาวจันทกานต์  สุวรรณสถิตย์
3. นางสาวชุติมา  ตั้งชู
4. นางสาวณัฐกานต์  หนูสุด
5. นางสาวธาดารัตน์  ปิติเกียรติกุล
6. นางสาวนุสรา  รัตนพันธุ์
7. นางสาวพรสินี  มหาสุข
8. นางสาวสโรชา  วันธงไชย
9. นางสาวอรยา  ตรีโชติ
10. นางสาวเกศรินทร์  นามเสน
 
1. นางแอนนา  ขาวเรือง
 
221 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวชนาธินาถ  คงแก้ว
2. นางสาวพิลาศลักษณ์  เอียวเจริญ
3. นางสาวรัชนก  สุขแพง
4. นางสาวสาวิตรี  คงสว่าง
5. นางสาวเจนจิรา  นารี
 
1. นางสาวอนงค์นุช  ยอดสุรางค์
2. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
 
222 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวนฤมล  พรประสิทธิ์
2. นางสาวปิญชาน์  ท่าพริก
3. นางสาวสิรินภา  โชติศักดิ์
4. นางสาวสุชานาถ  สุวรรณระ
5. นางสาวอรณิช  เถาว์เป็น
6. นางสาวอรณิชา  ชูโฉม
7. นางสาวเบญญาภา  พรหมเทพ
 
1. นางนวพร  อักษรทอง
2. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
3. นางสาวกนกอร  คำสีไพร
4. นายฉัตรชัย  ฉิมประสิทธิ์
 
223 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกมลวรรณ  แตงขาว
2. นางสาวชนิดา  ดาบทอง
3. นางสาวณิชกานต์  จันทร์แก้ว
4. นางสาวณิชนันท์  จันทร์จำปา
5. นางสาวธันยมัย  รอดนวล
6. นางสาวภารดี  วัยวัฒน์
7. นางสาวศุภนิดา  เกติยะ
 
1. นางดารณี  พรหมเพชร
2. นางเบญจมาศ   ชามทอง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
 
224 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชุมวงษ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนพันธ์
3. เด็กหญิงธนัญทิชา  มาสแสวง
4. เด็กหญิงธนันญา  สุขช่วย
5. เด็กหญิงธัญรดา  สมพรม
6. เด็กหญิงธันย์ชนก  แผ่นทอง
7. เด็กหญิงนุสบา  รัตนพันธุ์
8. เด็กหญิงปิ่นมณี  ทองหัตถา
9. เด็กหญิงวรรณวิศา  สุชาติพงศ์
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มณีฉาย
11. เด็กหญิงอินทิรา  จินดาโชติ
12. เด็กหญิงแพรพรรณ  ไหมละเอียด
 
1. นางแอนนา  ขาวเรือง
 
225 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกนกพร  รอดพุฒ
2. เด็กหญิงจริวรรณ  บุญช่วย
3. เด็กหญิงจิระกมล  เมืองแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สีละพงศ์วัฒนา
5. เด็กหญิงณัฐชญา  สีละพงศ์วัฒนา
6. เด็กหญิงนริศรา  พิมพ์ลอย
7. เด็กหญิงปวริศา  เจริญพูล
8. เด็กหญิงรุจิรา  หวันตะหา
9. เด็กหญิงวิภาวี  คุ้มตัว
10. เด็กหญิงอรัญญา  หนูคง
 
1. นางสาวกุลธิดา  สว่างศรี
2. นางสาวกัญญา  แสงอรุณ
3. นางวาสนา  ไชยวรรณ์
4. นายสันต์ติ  เกราะแก้ว
 
226 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายกฤษณ์ติณ  ล่องชุม
2. นางสาวจิรัฐติกาล  ไหมพรหม
3. นายณัฐพงศ์  เพ็ชรสงฆ์
4. นางสาวธนัชพร  เบี้ยขาว
5. นางสาวปภาวรินทร์  กัลยากาญจน์
6. นางสาวผกาวดี  รณรงค์
7. นายพีรวิชญ์  มณีฉาย
8. นางสาวรมย์นลิน  บุญฮอง
9. นางสาวศุทธินี  เพชรสุวรรณ
10. นางสาวสุนันท์  ดอนบ้านเขียว
11. นายอนพัทย์  กำเนิดไทย
12. นางสาวอัจฉริยา  ขำยินดี
13. นางสาวอัญมณี  ไชยซื่อ
14. นางสาวอาทิตยา  เรืองสุวรรณ
15. นางสาวเบญจมาศ  เกตุรัตนัง
16. นางสาวเบญจศิริ  เปรมสถิตย์
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
 
227 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวณัฏฐิดา  สุขบำเพิง
2. นางสาวนฤมล  พรประสิทธิ์
3. นายปัณณพัฒน์  พรมกิตติยานนท์
4. นางสาวปิญชาน์  ท่าพริก
5. นายพุฒิพงศ์  รูปโอ
6. นางสาวสิรินภา  โชติศักดิ์
7. นางสาวสุชานาถ  สุวรรณระ
8. นายอดิเทพ  เดชพรหม
9. นางสาวอรณิช  เถาว์เป็น
10. นางสาวอรณิชา  ชูโฉม
11. นางสาวอัจฉราภรณ์  สุวรรณวัฒน์
12. นางสาวเบญญาภา  พรหมเทพ
 
1. นางนวพร  อักษรทอง
2. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
3. นายวิชาญ  เพ็งสงค์
4. นางสาวกนกอร  คำสีไพร
5. นายฉัตรชัย  ฉิมประสิทธิ์
 
228 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกฤดา  บวรศุภศรี
2. นางสาวชลิตา  สมพันธุ์
3. เด็กชายธุวชิต  แร่สุวรรณ
4. นางสาวฤทัยชนก  แสงสุวรรณ
5. นายศุภกิจ  รัตนคช
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
 
229 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายกานต์  วิศาลทรง
2. เด็กหญิงนีรชา  ทวีกาญจน์
3. เด็กชายปรมินทร์  อกนิษฐ์อดิศัย
4. เด็กหญิงปาลิตา  มนตรี
5. นายอัครพล  จันทร์คง
 
1. นางนวพร  อักษรทอง
2. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
 
230 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มีแก้ว
2. เด็กชายปรเมศวร์  แพรกบรรเทิง
 
1. นางนวพร  อักษรทอง
2. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
 
231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกิติศักดิ์  จุลเลศ
2. เด็กชายธนิภณ  ตุ้งกู้
3. เด็กชายพชร  บุหลันพฤษ
4. เด็กชายพิเชษฐ์  นำนาผล
5. เด็กชายรัฐภูมิ  เต็มเปี่ยม
6. เด็กชายวสวิตติ์  ตลึงพัฒน์
7. เด็กชายศิลปชัย  จันทรมณี
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มุนีวรรณ
 
1. นายณรงค์  เที่ยวแสวง
2. นางสุภาวดี   สุริยผล
3. นายทรงพร  ทองนวล
 
232 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  ปานทอง
2. เด็กหญิงชลิศวรา  ไม้หอม
3. เด็กชายธีรภัทร   ชูเรือง
4. เด็กชายนันทพงศ์  วันทอง
5. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  สงสว่าง
6. เด็กหญิงพัชรี  เกิดสุวรรณ
7. เด็กชายภราดร  ภิรมย์มั่น
8. เด็กชายอดิศร  สงนุ่น
 
1. นางพิมพ์ลภัส  สุนทรานุรักษ์
2. นายสุรศักดิ์  นุ่นแก้ว
3. นางสาวสุนันทา  เพ็ชรสังข์
 
233 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายกฤษฎา  คงสัง
2. นายชัยวุฒิ  กวนซัง
3. นายณัฐวุฒิ  ปานยืน
4. นายบัญญพนต์   มีชัย
5. นายสิทธิพร  นกทวี
6. นายอนิวัตร  ดำโอ
7. นายอนุชิต  ศรีสุขสวัสดิ์
8. นายเมธานนท์  บรรจบ
 
1. นายสุรชัย  แสนภักดี
2. นางสาววันวิสาข์  รักษาวงศ์
3. นายธีรพงษ์  ใจหมั้น
 
234 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. นายคณิศร  นาคัน
2. นายธนดล  รัชราษฎร์
3. นายสรรพวิทย์  บุญช่วยส่ง
4. นายสิทธิชัย  มีแก้ว
5. นายสิทธิชัย  ศรีเมือง
6. นายสุรพล  ขุนทอง
 
1. นายธวัชชัย  ชูพันธ์
2. นางยุพเยาว์  ชูช่วย
3. นายจักรณรงค์  คงสุข
 
235 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แจ่มกระจ่าง
2. เด็กหญิงศวิตา  รองเดช
3. เด็กหญิงเรวดี  ศรีชัย
 
1. นางสุนีย์  เชยบัวแก้ว
2. นางพวงเพ็ญ  บัวชุม
 
236 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงธธิดา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงรวงข้าว  ประเสริฐศรี
3. เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วเรือง
 
1. นางลัดดา  แก้วพูล
2. นางสุดใจ  วิเศษสิงห์
 
237 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียานุช  พงศ์พ้นภัย
2. เด็กหญิงศิริสุดา  เดชศิริ
3. เด็กชายสุรยุทธ์  เจดีย์รัตน์
 
1. นางโอภา  บัวรัตนกาญจน์
2. นางสาวไมตรี  มุสิกวงศ์
 
238 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กหญิงขวัญตะวัน  จารณะ
2. เด็กหญิงภคสุภา  จันทร์บุญแก้ว
3. เด็กหญิงวรวรรณ  พลสวัสดิ์
 
1. นางประภานุสรณ์  ทองคงใหม่
2. นางวรรณา  พรหมชัยศรี
 
239 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกัณฐมาศ  ฟองงาม
2. นางสาวบุญสิตา  พร้อมพัฒนกุล
3. นายเกริกพล  วัฒกีเจริญ
 
1. นางพวงเพ็ญ  บัวชุม
2. นางสาวเสาวภา  เสนา
 
240 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. นางสาวฐิตาภรณ์  แก้วประพาฬ
2. นางสาวปัทมาพร  สีช้าง
3. นางสาวสุรางคณา  ปาณะศรี
 
1. นางจรียา  พิศแลงาม
2. นางสาวนนทพร  วรรณโสภณ
 
241 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกมลวรรณ  อินทร์จันทร์
2. นายตะวัน  บำรุงชู
3. นางสาวสุรัชนา   สุทธิรักษ์
 
1. นางสาวบัญญัติ  พรหมทอง
2. นางสาวมาลี  จันทรศรี
 
242 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวธิิรารัตน์  ชูศรี
2. นางสาวสุกานดา  งามสวน
3. นางสาวอนุสรา  คิดขยัน
 
1. นางอภัย  จรุงกิจสิทธิกุล
2. นางโสพิน  แก้วสุข
 
243 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายกิตติภพ  คำสมาน
2. นายธีมธัช  สวาสดิ์ธรรม
 
1. นางสาวละมัย  ธารเนตร
2. นางสาวภารตี  หนูสังข์
 
244 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงกุลธนิกา  อุบลกาญจน์
2. เด็กหญิงธัญชนก  คงทอง
 
1. นางสุจารีย์  กุลเทศ
2. นางสาวอชิรญา  ชนะสงคราม
 
245 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ดำชู
2. เด็กชายนาวิน  นิลวงค์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ชูแก้ว
2. นายทัศนัย  สุวรรโณ
 
246 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  สายทอง
2. เด็กชายสรวิชญ์  ณ นคร
 
1. นางสาวสุจารีย์  ภู่เฉลิมศักดิ์
2. นางสาวทวีทรัพย์  แก้วเรือง
 
247 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวพาขวัญ  นพชัยยา
2. เด็กหญิงสิรีธร  สง่างาม
 
1. นายนฤทธิ์  จันมณี
2. นางสาวทรรศยา  ทองทราย
 
248 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปิ่นประภาภรณ์  พรมพันใจ
2. เด็กหญิงอาภัสสร  ช่วยบุญชู
 
1. นางสาววิจิตรา  ชูพันธ์
 
249 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายมฆวัน  บัณฑิต
2. เด็กชายยศพัฒน์  ชลสาคร
 
1. นางยินดี  คงทน
2. นางจงกล  เดชสุวรรณ์
 
250 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายกนต์ธีร์  ตันพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เชื้อกูลชาติ
 
1. นายเสียงเริง  อินทรสุวรรณ
2. นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร
 
251 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นายติณณภพ  ด่านสุวรรณรัตน์
2. นายทนงเกียรติ  ขนอม
 
1. นางสาวศรัณย์ภัทร์  ไตรสุวรรณ
2. นายกฤษณะ  สุขพันธ์
 
252 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายณัฐวัฒน์  แดงวิไล
2. นายราจีฟ  หมอเต๊ะ
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นางพรพิมล  ชุมแสง
 
253 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นางสาวพรจิตรา  ภู่แป้น
2. นางสาววิรงรอง  ราชเดช
 
1. นางสาวอัจฉรา  ชูแก้ว
2. นางสาวเพ็ญนภา  สังข์ขาว
 
254 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวปลารี  เครือจันทร์
2. นายภราดร  ปล้องอ้วน
 
1. นายเสียงเริง  อินทรสุวรรณ
2. นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร
 
255 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ศิริสมบัติ
2. เด็กชายศรัณย์  หนูสิงห์
 
1. นายนฤทธิ์  จันมณี
2. นางอุบลรัตน์  กฐินหอม
 
256 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายปฏิพล  บำเบ็ญ
2. เด็กชายสุริบา  มัฏฐาพันธ์
 
1. นายอดิศร  รอดเหลื่อม
2. นางอุไรวรรณ  นรินทร
 
257 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายจักษณา  อนันต์
2. เด็กชายสุรกิจ  วรเวทย์ชลิต
 
1. นางจงกล  เดชสุวรรณ์
2. นางยินดี  คงทน
 
258 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  แซ่ลิ่ม
2. เด็กหญิงศศิธร  บุญพันธ์
 
1. นายณปวร  คงทอง
2. นางสาวเสาวันดี  ชนะเพ็ชร์
 
259 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายธีธัช  แก้วเกตุ
2. นายปฐวี  ดาวัลย์
 
1. นางเยาวธิดา  คำคง
2. นายเอกตวัน  เลิศไกร
 
260 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ 1. นายนัทพงศ์  จันทร์แก้ว
2. นายสวิสส์  ชมภู
 
1. นายอดิศร  รอดเหลื่อม
2. นางุอุไรวรรณ  นรินทร
 
261 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายกัมพล  เงินส่ง
2. นายอภิสิทธิ์  เพชรแก้ว
 
1. นางจงกล  เดชสุวรรณ์
2. นางยินดี  คงทน
 
262 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นายณัฐพล  บุญชูวงศ์
2. นายนลธวัช  แก้วจีน
 
1. นายณปวร  คงทอง
2. นางสาวนันทรัตน์  คงทน
 
263 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กชายจิรกิตต์  แก้วคง
2. เด็กหญิงฐิตามร  ชำนาญ
 
1. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร
2. นางสุภนีตา  กังเซ่ง
 
264 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงนิรพร  จงไกรจักร
2. เด็กหญิงปาลิตา  เชาวลิต
 
1. นางปริยาภัทร  ช้างกลาง
2. นางปวีณา  สักคุนา
 
265 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กหญิงนฤมล  เรืองอ่อน
2. เด็กหญิงอรอุมา  สระประทุม
 
1. นางสาวโชษิตา  แป้นคง
2. นางสาววีร์ธิมา  เกลี้ยงเสน
 
266 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงกรสิวรรณ์  โปนะทอง
2. เด็กหญิงปานดวงใจ  ฮามวงศ์
 
1. นางจิราภรณ์  กวีพันธ์
2. นางณัฎฐ์กานดา  ดำศรี
 
267 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายภูวิศ  ธานีรัตน์
2. เด็กชายรัชฌานนท์  สถิตย์ภูมิ
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
268 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายชนาธิป  บัวผัน
2. เด็กชายณัฐวิทย์  จุลวัจน์
 
1. นายชัยนุรักษ์  ศรีวิสุทธิ์
2. นางยินดี  คงทน
 
269 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  สิงหาบุตร
2. เด็กชายเจตณรงค์  ขาวแก้ว
 
1. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
2. นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร
 
270 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มูสิกะ
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  เลิศไพบูลย์
 
1. นายณปวร  คงทอง
2. นางมลฤดี  แสงศรีดำ
 
271 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กชายรัชชานนท์   สว่างรัตน์
2. เด็กชายวรพล   มะลิวงศ์
 
1. นางสาวชัชฎา  มากแก้ว
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง
 
272 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกันตพงศ์  หีบเพ็ชร
2. เด็กชายแสนไกร  พฤษภาณิชย์
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นางพรพิมล  ชุมแสง
 
273 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายพุฒิพิสิฐ  ทุ่งกลาง
2. เด็กชายเทพไทย  ไชยสิทธิ์
 
1. นางณัฎฐ์กานดา  ดำศรี
2. นางสาวศจี  เพิ่มพูน
 
274 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  ณ นคร
2. เด็กชายยศภูมิ  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวสุจารีย์  ภู่เฉลิมศักดิ์
2. นางสาวทวีทรัพย์  แก้วเรือง
 
275 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวฉวีพร  สามัครคี
2. นางสาวสราวดี  นกทวี
 
1. นางอัจฉรา  ไชยทอง
2. นางสาวชัชฎา  มากแก้ว
 
276 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวหทัยกาญจน์  รัตนุศักดิ์
2. นายอนุชิต  รักษาพล
 
1. นางวิภาพร  แก้วกำเหนิด
2. นายธเนศ  หาญใจ
 
277 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายปรีชา  รักทอง
2. นายภูรี  เขื่อนดำรงตระกูล
 
1. นางสาวสุจารีย์  ภู่เฉลิมศักดิ์
2. นางสาวทวีทรัพย์  แก้วเรือง
 
278 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นายจิรโชติ  โทนไทย
2. นายพรวนัส  สุขภัคพงษ์
 
1. นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร
2. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
 
279 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวรัญชิดา  เชื้อสาย
2. นายวิริยะกาล  ทรงศรี
 
1. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
2. นายไพศาล  ลิ้มเจริญ
 
280 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นางสาวภูสุดา  จันทร์มาศ
2. นางสาววิภารัตน์  ปทุมมาศ
 
1. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร
2. นางสุภนีตา  กังเซ่ง
 
281 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นายพีระพล  มะลิวงค์
2. นายสันติ  ฤทธิจันทร์
 
1. นางสาวชัชฎา  มากแก้ว
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง
 
282 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวชลชา  อักษรทอง
2. นางสาวพอดี  เพชรศิริ
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นางพรพิมล  ชุมแสง
 
283 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายปริญญา  มะอักษร
2. นายพูลเพิ่ม  ธานีรัตน์
 
1. นางจิราภรณ์  กวีพันธ์
2. นางสุจารีย์  กุลเทศ
 
284 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายปรเมศ  จำนงค์
2. นายศราวุธ  คำเศษ
 
1. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ
2. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
 
285 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวชลดา  ทองคลอด
2. นางสาวบุษราภรณ์  อรัญรัตน์
 
1. นางสาวเสาวันดี  ชนะเพ็ชร์
2. นางมลฤดี  แสงศรีดำ
 
286 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวทิฆัมพร  ถาวรสาร
2. นางสาวนวรัตน์  นิยมผล
3. เด็กหญิงโสภิตา  เกื้อชุม
 
1. นางสุธิตา  ศรีบุญนาค
2. นางสาวศศิวิมล  หนูเรือง
 
287 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นายณัฐพงศ์  ประดงจงเนตร
2. นายทัศน์พล  ถาวรนุรักษ์
3. นายสหัชชัย  บัวเกศ
 
1. นางนภาพร  จงกล
2. นางสาวสุวัฒนา  พรหมสุวรรณ์
 
288 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงกีรติกานต์  แก้วบัวทอง
2. เด็กหญิงปริยามญชุ์  ชูสุวรรณ์
3. เด็กชายเทพไทย  ชัยสิทธิ์
 
1. นางสุจารีย์  กุลเทศ
2. นางจิราภรณ์  กวีพันธ์
 
289 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายพูลเพิ่ม  ธานีรัตน์
2. นายวัชรพัฒน์  ปานแก้ว
3. นายสุวรรณชัย  ภักดีสุวรรณ
 
1. นางจิราภรณ์  กวีพันธ์
2. นางสุจารีย์  กุลเทศ
 
290 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายจิรเดช  ขนาบแก้ว
2. นายณชวนนท์  เพชราภรณ์
3. นายหฤษฎ์  สินกำเนิด
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
291 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวชลิดา  จันทนรารักษ์
2. นางสาวน่านฟ้า  แสงนคร
3. นางสาวพัชราภรณ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวนันทรัตน์  คงทน
2. นางมลฤดี  แสงศรีดำ
 
292 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นายทวีศักดิ์  มีนุ่น
2. นายอภิสิทธิ์   สัตถาพร
 
1. นายพรณรงค์   ลักษณะกุล
2. นายภาณุมาศ   ดีแก้ว
 
293 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นายจิรวัฒน์  สมภักดิ์
2. นายพรพิชิต  ฉิมชนะ
 
1. นางสาวศรัณย์ภัทร์  ไตรสุวรรณ
2. นายกฤษณะ  สุขพันธ์
 
294 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. นางสาวผกาวดี  แปรคันธ์
2. นางสาวอินทิรา  บุญฤทธิ์
 
1. นายจักรรัตน์  ภักดีกิจ
2. นายอรรถวุฒิ  บุญเทพ
 
295 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นายณัฐกิตติ์  สุขอ้น
2. นางสาวสุณี  หมิดหวัง
 
1. นายอนันต์  ร่มเย็น
2. นางสาวเพ็ญนภา  สังข์ขาว
 
296 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีสว่าง
2. เด็กชายภูวดล  ฤทธิภักดี
3. เด็กชายอัณณพ  แสนภักดี
 
1. นายปริญญา  นุ่มน้อย
2. นายนิคม  กาญจนาพงศ์
 
297 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพงศกร  ก้านกิ่ง
2. เด็กชายวรินทร  อินทอง
3. เด็กชายอภิเดช  หัสรังษี
 
1. นายชัยกฎ  พรหมอินทร์
2. นายธิติภัทร  ไพชำนาญ
 
298 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายธนกฤต  แจ้งไสว
2. นายธนพัฒน์  ผลกล่ำ
3. นายนรเทพ  ศรีนะคช
 
1. นายพัฒนศักดิ์  คงเสน
 
299 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  ปานเหลือ
2. นายอรรถวุฒิ  นุชลำยอง
3. นายโสภณวิชญ์  นนทวงษ์
 
1. นายปิยะรัฐ  อารมย์
2. นางสาวทวีทรัพย์  แก้วเรือง
 
300 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 1. นายทักษวัช  เวหน
2. นายภานุวัฒน์  สังทอง
3. นายสุรชัย  แสงแก้ว
 
1. นายชัยกฎ  พรหมอินทร์
2. นายธิติภัทร  ไพชำนาญ
 
301 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กชายณัฐนันท์  ดิษฐ์คำเริง
2. เด็กชายภควัต  ธาดาบุญภิพัฒน์
3. เด็กชายเอกฉัตร  ตั้งฉัตรทอง
 
1. นางสาวพิชญา  ภู่นพกิจ
2. นางสาวชไมพร  พุมดวง
 
302 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายปารเมศ  ไกรสิทธิ์
2. เด็กชายพัชรพงค์  ทองเนื้อสุก
3. เด็กชายศิริศักดิ์  พุ้มด้วง
 
1. นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ
 
303 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. นางสาวปิยฉัตร  รองพล
2. เด็กหญิงปิยดา  โอชู
3. เด็กหญิงศศิภา  หัสเส็น
 
1. นางรัตนา  ฤทธิรงค์
2. นางสาวนิภาพร  พรหมทอง
 
304 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายพงศกร  บรรจงทอง
2. เด็กชายราชวัตร์  ซังเอียด
3. เด็กชายสิทธิชัย  โปณะทอง
 
1. นายวิวัฒน์  ศรีสังข์ทอง
2. นายบุญณรงค์  ขลิบทอง
 
305 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  จิตเขม้น
2. เด็กหญิงทัศนีย์  แสงสี
3. เด็กหญิงศุภิสรา   ทองสุขดี
 
1. นายพงศธร  จินดาพรรณ
2. นายอรุณ  อินทองปาน
 
306 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 1. นายนันทวัฒน์  โต๊ะหมาด
2. เด็กชายวิทวัส  แสงทอง
3. นายฮัมดานี  มาหะ
 
1. นายวิทวัส  โต๊ะเส็น
2. นายกวี  เจ๊ะหมัด
 
307 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก 1. นายชาคริต  บำรุงภักดิ์
2. นายอภิชาติ  กรดมาก
3. นายเกวรินทร์  พลพิชัย
 
1. นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ
 
308 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  คงเทพ
2. นางสาวพุทธิดา  ทองแก้ว
3. นางสาวมะลิวรรณ  เพชรแดง
 
1. นางรัตนา  ฤทธิรงค์
2. นางสาวนิภาพร  พรหมทอง
 
309 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นายวุฒิไกร  เรืองแสง
2. นายสรวิชญ์  อ้อวิจิตร
3. นายเหมรัศมิ์  หนูเกลี้ยง
 
1. นายวิวัฒน์  ศรีสังข์ทอง
2. นายบุญณรงค์  ขลิบทอง
 
310 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายนวมินทร์  มาลาดวง
2. เด็กชายสัตปริภัณฑ์  จันทร์สีนาค
3. เด็กชายสิทธิพร  ชนะพล
 
1. นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ
 
311 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนิดา  จันทร์ทองอ่อน
2. เด็กหญิงมัณฑนา  เรืองฤทธิ์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ทองสุขดี
 
1. นายพงศธร  จินดาพรรณ
2. นายสุริยา  อินทุ่ม
 
312 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจุฑาทิพย์  แสงระวี
2. นางสาวมลิณี  รัตนบุรี
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ช่วยศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ
 
313 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวนิธิสา  ดุกคง
2. นางสาวยุภาพร  แพทย์รัตน์
3. นางสาวอรวี  ไทยสุชาติ
 
1. นายสุชิน  ปานน้อย
2. นางพาณิภัค  แซ่ภู่
 
314 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ก้านกิ่ง
2. นางสาวณัฐธิดา  รักษา
3. นางสาวภัทรภรณ์  เจินทำ
 
1. นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ
2. นายสุชาติ  คตน่วม
 
315 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ศิริพันธ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   บุญสิน
3. เด็กหญิงชญาน์นันท์   วิทยาพล
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชูละเอียด
5. เด็กหญิงสิราวรรณ   พรหมพฤกษ์
6. เด็กหญิงอรณิชา   สำราญสุข
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
2. นางศิวาพร   ผลความดี
 
316 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงฑาริกา  เผือกทิพย์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พัดปาน
3. เด็กหญิงพรรณภษา  อินทวงค์
4. เด็กหญิงลลิตา  ทองสุขดี
5. เด็กหญิงวรุณี  ลิบัง
6. เด็กหญิงอมรา  เจะล่าเตะ
 
1. นางวณี  รอดนวล
2. นางสาวถนอม  เอียดแก้ว
3. นายปราโมทย์  รอดนวล
 
317 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  มุลละม่อม
2. เด็กหญิงปทัญฑิญา  ศรีชู
3. เด็กชายปิยวัฒน์  แหวนเพ็ชร
4. เด็กหญิงวิลาสินี  กุญชรินทร์
5. เด็กหญิงศุภักษร  บำเพ็ญ
6. เด็กหญิงสัณห์สินี  จันทร์สุข
 
1. นางสุวรรณา  ด้วงคง
2. นายรัตนวุฒิ  รัตนพันธ์
 
318 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคเพ็ง
2. เด็กชายธีระวัฒน์  เสรีสมบูรณ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เติมทอง
4. เด็กหญิงวิมลณัฐ  บุญกิจ
5. เด็กหญิงอารียา  สุขสมบูรณ์
6. เด็กหญิงอินทรา  บุญแปลง
 
1. นางชปานาฎ  พลสวัสดิ์
2. นางจินต์กัญญา  พงศ์นาคินทร์
3. นางวรรณา  มีศิริ
 
319 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวจอมนาง   สุวรรณ์
2. นางสาวจิรวรรณ   เพ็ชรา
3. นางสาวชนิสรา   วงค์นวล
4. นายศิวพันธุ์   พันธมาศ
5. นางสาวอนงค์นารถ  จันทรมุณี
6. นางสาวอมรรัตน์  บุญสัน
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
2. นางศิวาพร   ผลความดี
 
320 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวชฎาภรณ์  ศรียัง
2. นางสาวธันยมัย  รอดนวล
3. นางสาวนิศารัตน์  เพชรนิล
4. นางสาววรพรรณ  ล่องลอย
5. นายสุรศักดิ์  พุทธคุ้ม
6. นายเอกพจน์  พนาลี
 
1. นางวณี  รอดนวล
2. นางสาวถนอม  เอียดแก้ว
3. นายปราโมทย์  รอดนวล
 
321 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นางสาวมัลลิกา  รอดมี
2. นางสาวฤทัยกานต์  รอดหยู่
3. นายวราพงษ์  เกลี้ยงดำ
4. นายวิษณุ  ปลอดดำ
5. นางสาวศรีประภา  รอดสีเสน
6. นางสาวสไบทอง  เกื้อบุญแก้ว
 
1. นางสุวรรณา  ด้วงคง
 
322 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวชนัญดา  พันธุ์เพ็ง
2. นางสาวทาริกา  จงจิตร
3. นางสาวธิดารัตน์  เครือหวัง
4. นางสาวมุกดา  บุญกิจ
5. นางสาวสุนิดา  มะลิแก้ว
6. นางสาวเสาวนิตย์  มิสโร
 
1. นางชปานาฎ  พลสวัสดิ์
2. นางจินต์กัญญา  พงศ์นาคินทร์
3. นางวรรณา  มีศิริ
 
323 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงเกศกัญญา  โกฏิรัฐ์ญ์
3. เด็กหญิงเรวดี  บัวทิพย์
 
1. นางจินตนา  นิยมชาติ
2. นางอารีย์  กลับศรี
 
324 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ศรีไหม
2. เด็กหญิงรัชนีกร  แซ่ลือ
3. เด็กหญิงสุนิษา  ปัญญาทิพย์
 
1. นางกอบกุล  ภาติกะโชดก
2. นางจิระพร  ภู่ขำ
 
325 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทำการเหมาะ
2. นางสาวอภัสรา  บุญสุข
3. นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วกุล
 
1. นางพัศนี  ภาชนะกาญจน์
2. นางสาวสรญา  เพชรรัตน์
 
326 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวกมลชนก  ทองสงค์
2. เด็กชายจตุพล  จันทร์มล
3. นางสาวพัธณภรณ์  ศิริพัฒน์
 
1. นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ
2. นางยินดี  ปรัชญาวรกุล
 
327 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวณัฐนรี  ชัยวิริยะกิจ
2. นางสาวนุชนาถ  ฤทธิ์แก้ว
3. นางสาววันวิสา  อินทรโชติ
 
1. นางจินตนา  นิยมชาติ
2. นางอารีย์  กลับศรี
 
328 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายณัฐสิทธิ์  สุขใหม่
2. นางสาวปันตวัน  บุญเพ็ชร
3. นางสาวพัฒนี  พิศาลวัชรินทร์
 
1. นางกอบกุล  ภาติกะโชดก
2. นางจิระพร  ภู่ขำ
 
329 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นายกิตติธัช  หนูช่วย
2. นางสาวปัทมา  วงศ์ประพันธ์
3. นางสาวสุวลักษณ์  สามใหม่
 
1. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว
 
330 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายภูริเดช  คงเมือง
2. นายสุธินันท์  สุขสบาย
3. นางสาวอุบลรัตน์  รื่นรส
 
1. นางนวิยา  จินดาวัฒน์
2. นางสาวสุจิตรา  พันธนิตย์
 
331 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายณัฐปคัลป์  วัฒนสิทธิ์
2. เด็กชายธนพัฒน์  ชลยิ่งยง
3. เด็กชายธันทิศ  อิสรธราดล
 
1. นายพหล   จุลนวล
2. นางสาวเรวดี  ศรีใหม่
 
332 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สองเมืองสุข
2. เด็กหญิงนวลรัตน์  เสือแสง
3. เด็กหญิงวิสสุตา  รอดรู้
 
1. นายสุริยันต์  สุทธิ
2. นายสมนึก  ไหมบุญแก้ว
 
333 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  โมราศิลป์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฉันทกุล
3. เด็กหญิงเนติรัตน์  เสนานอก
 
1. นายไสว  แก้วชื่น
 
334 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สืบสาย
2. เด็กชายวุฒิภัทร   เครือคง
3. เด็กชายเอกรัตน์   สุวรรณปักขิณ
 
1. นายบุญเอก  นวลล่อง
2. นายสมพร  ชนะแก้ว
 
335 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวพรชนก  ศรีวงค์ษา
2. นายอดิศร  เมฆดี
3. นางสาวอลิษา  บุญบวร
 
1. นายบุญเอก  นวลล่อง
2. นายสมพร  ชนะแก้ว
 
336 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวชนิกานต์  ปล้องคง
2. นางสาวปิ่นมนัส  แซ่ภู่
3. นางสาววชิราพร  สุขสมเสรี
 
1. นายพหล   จุลนวล
2. นางสาวเรวดี  ศรีใหม่
 
337 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 1. นางสาวชนากานต์  พิศการณ์
2. นายทิวากร  ขันธรักษ์
3. นางสาวเกศวลี  จิตต์อำนวย
 
1. นายเวทินทร์  เฉวียงหงส์
 
338 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวกนกพิชญ์  เกลี้ยงเกลา
2. นางสาวนธาทิพย์  อำนวย
3. นางสาววรรณพร  สังวัง
 
1. นายสมนึก  ไหมบุญแก้ว
2. นายสุริยันต์  สุทธิ
 
339 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ลั่นซ้าย
2. เด็กหญิงพรทิพย์  บัวเกตุ
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เรืองช่วย
 
1. นางเนาวรัตน์  กิตติบงกช
 
340 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. เด็กหญิงธนัชชา  สุทธิมาก
2. เด็กหญิงธันยพร  พุ่มสง
3. เด็กหญิงธารารัตน์  ปานแป้น
 
1. นางยุพเยาว์  ชูช่วย
2. นางสาวกนกวรรณ  นนทศักดิ์
 
341 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงคีตภัทร  พลไชย
2. เด็กหญิงภัทธรา  ชนะรัตน์
3. เด็กหญิงลณิตา  มาสแก้ว
 
1. นางสาวสุรณาต  เพ็ชรภูเขียว
2. นางบุญเรือน  สมจิต
 
342 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นางสาวนฤมล  เพียรทอง
2. นางสาวอารียา  ทองประไพ
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  จิตต์จำนงค์
 
1. นางฤดี  ทองเนื้อห้า
2. นางสาวกุลนันท์  ขุนทองจันทร์
 
343 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. นายวันเฉลิม  พรหมมินทร์
2. นางสาวสุชานันท์  ผลเจริญ
3. นางสาวอรจิรา  แซ่ติ่ง
 
1. นางเสาวลักษณ์  จุลโพธิ์
 
344 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวธิดารัตน์  ขาวผ่อง
2. นางสาวศศิธร  มัคสิงห์
3. นางสาวเมภาวดี  ศรีแสง
 
1. นางสุมาลี  รัตนบันดาล
2. นางนิรมล  เกษราพงศ์
 
345 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. นางสาวณัฐพร  จิตต์ถาวรมณี
2. นางสาวธนาภรณ์  ศิวภักดิ์วัจนะเลิศ
3. นางสาวปวันรัตน์  แทบทับ
 
1. นางยุพเยาว์  ชูช่วย
2. นางกนกวรรณ  นนทศักดิ์
 
346 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นางสาวอรอุมา  เสือแก้ว
2. นางสาวอริสรา  สาระพางค์
3. นางสาวโศภิษฐา  สุขคง
 
1. นางสาวสุรณาต  เพ็ชรภูเขียว
2. นางบุญเรือน  สมจิต
 
347 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 1. เด็กหญิงณัฐฐา  หมินหมัน
2. เด็กหญิงธัญจิรา  สามารถ
3. เด็กหญิงนาเดีย  หลงจิ
 
1. นางนิตาล  กาญจนสดุ้ง
2. นางโสภา  ยาเหม
 
348 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกมลชนก  วิวังสู
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  จะนู
3. เด็กหญิงศศิภรณ์  จุลจงกล
 
1. นางกัญจนาภรณ์  สุภวิทยา
2. นางลัดดาพร  พูลสวัสดิ์
 
349 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คำนึง
2. เด็กหญิงพันพสา  ชูจันทร์
3. เด็กหญิงวิศรุตา  ไชยสุวรรณ
 
1. นางสาวจิตรตรา  แกล้วทนงค์
2. นางสาวศิริพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
350 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 74.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 1. นางสาวทิพวรรณ  สรรเพ็ชร์
2. นางสาวมนัสนันท์  บัวสกัด
3. นางสาวสุจิตรา  อยู่ทอง
 
1. นางอังคณา  เพ็งประสพ
2. นางณฐินี  เพ็งมาก
 
351 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวพลอยไพลิน  คงดุก
2. นางสาวฟ้ารุ่ง  เชียรแก้ว
3. นางสาวสุชาวลี  นพเดช
 
1. นางกัญจนาภรณ์  สุภวิทยา
2. นางลัดดาพร  พูลสวัสดิ์
 
352 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นายกิตติศักดิ์  มุสาเหม
2. นางสาววราภรณ์  สุขแสวง
3. นางสาวเกวลี  รักขพันธ์
 
1. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
2. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
 
353 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หลังหลี
2. เด็กหญิงวศิกา  หลีหลัง
3. เด็กหญิงสุนิษา  จันทรัตรา
 
1. นางนิตาล  กาญจนสดุ้ง
2. นางโสภา  ยาเหม
 
354 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  รักด้วง
2. เด็กหญิงรุจิพัชร  รัตนะ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ปานสังข์
 
1. นางสาวสุรณาต  เพ็ชรภูเขียว
2. นางสาวปรียาพร  แก้วมี
 
355 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  จะกอ
2. นางสาวณิชนันทน์  สกูลกุล
3. นางสาวปุญญพัฒน์  สกูลกุล
 
1. นางอังคณา  เพ็งประสพ
2. นางณฐินี  เพ็งมาก
 
356 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นางสาวกมลชนก   จิตแจ่ม
2. นางสาวชนกรัตน์  คชชุม
3. นางสาวรุ่งทิพย์  สุขภาคกุล
 
1. นางจรัญญา  เชื้อพงษ์พันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะรัตน์  ฉิมดี
 
357 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวกนกบัว  เพชรรัตน์
2. นางสาวสิรินาถ  จินนะวงศ์
3. นางสาวเกษรา  เพ็ชรศรี
 
1. นางพรทิพย์  ลำดับพงศ์
2. นางสุภิญญา  สุดวิไล
 
358 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นางสาวจินตรา  ปานนิยม
2. นางสาวทัศนีย์  เพียรดี
3. นางสาวทิพวรรณ  แสงศรี
 
1. นางสุวรรณา  ด้วงคง
 
359 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  ฤทธิเดช
3. เด็กชายวรพงศ์  ศรเกลี้ยง
 
1. นางอรพินท์  ชอบประกอบกิจ
2. นางพเยาว์  จันทร์เสน
 
360 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  คชสิทธิ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  โมฬี
3. เด็กหญิงอัจฉรียา  ลิกขะไชย
 
1. นางมณีจันทร์  จินดาวงศ์
2. นางสาวสุมลฑา  จงไกรจักร์
 
361 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กชายพีรวิชญ์   นิชานนท์
2. เด็กหญิงวทันยา  แดงสกิจ
3. เด็กหญิงอรวรรณยา   ไตรระเบียบ
 
1. นางวรรณิการ์   วงศ์มยุรา
2. นางศิวาพร   ผลความดี
 
362 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิดา  การิสันต์
2. เด็กหญิงวนิศรา  ไพบูลย์
3. เด็กหญิงสุชาดา  รัตนวิไล
 
1. นางไพศล  โสนารถ
 
363 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกนกวรรณ  ช่วยโครธะ
2. นางสาวปิยวรรณ  คงวัดใหม่
3. นางสาวเยาวลักษณ์  ไทรสุวรรณ
 
1. นางพิกุล  เรืองรัตน์
2. นางอรพินท์  ชอบประกอบกิจ
 
364 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวจริยา  ศรีเทพ
2. นางสาวบัณฑิตา  แพรกปาน
3. นางสาวบุษราคัม  พุฒิซ้อน
 
1. นางมณีจันทร์  จินดาวงศ์
2. นางสาวสุมลฑา  จงไกรจักร์
 
365 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. นางสาวดารารัตน์  ศรีเผด็จ
2. นางสาวภัทราภรณ์  พงศ์เตรียง
3. นางสาววิชุดา  จุลจงกล
 
1. นางนิธิมา  ชิดเชี่ยว
2. นางอรทัย  รัตนบรรดาล
 
366 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวชลิดา  ญาตินิยม
2. นางสาวศศิธร  นวลน้ำจิตร
3. นางสาวใยทิพย์  โมราศิลป์
 
1. นางไพศล  โสนารถ
 
367 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 55.34 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. นางสาวกาญจนา  ลิกขไชย
2. นางสาววรรณดี  ชูจรูญเดช
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์  เหมือนหนู
 
1. นางพรทิพย์  รัตนกระจ่าง
2. นางอรวรรณ์  บริสุทธิ์
 
368 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิง สมใจ   จินกระวี
2. เด็กชายธวัชชัย   ภูธรภักดี
3. เด็กชายอุกฤต   จุติโชติ
 
1. นางสาวพรนัชชา  เชื่อมใจ
2. นางกรณ์ภัสสรณ์  ลายพยัคฆ์
 
369 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กหญิงดารา  คำวังฆ้อง
 
1. นางสาวสุพวงรัตน์  ไชยฉิม
 
370 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 1. เด็กชายอนันตวุธ  คงปาน
 
1. นางสาวมยุรีย์  เสือล่อง
 
371 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  รัตนพันธ์
 
1. นางอมรรัตน์  แขดวง
 
372 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  ภักดีบุรี
 
1. นายธนายุทธ  เหลื่อมเภา
 
373 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 1. เด็กชายศักดิ์หรินทร์  โชติทอง
 
1. นายภานิวัฒน์  ฮั้นตระกูล
 
374 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายเจษฎาวุธ  เส้งเซ้ง
 
1. นางสาวสุภาลักษณ์  พ่อค้า
 
375 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวัตร  นุ่มนวล
 
1. นางสาวสุพิญญา  พรหมหมอเฒ่า
 
376 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพูน 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศิริพันธ์
 
1. นายอภิชาติ  ศรีทองสม
 
377 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. เด็กชายจิรพัส  แก้วจำรัส
 
1. นางวาสนา  ฉายประทีป
 
378 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กหญิงวาทินีย์  ทองเนื้อเก้า
 
1. นางศรีสุดา  กรรมการ
 
379 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงวรางคณา  ยอดเอียด
 
1. นางมณฑา  เต็มไป
 
380 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจิรภา    นุวรรณ์
 
1. นางสาวกชนิภา  ลายพยัคฆ์
 
381 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ทองสกุล
 
1. นางวาสนา  ฉายประทีป
 
382 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 1. เด็กชายอนันตวุธ  คงปาน
 
1. นางสาวมยุรีย์  เสือล่อง
 
383 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ทองสกุล
 
1. นางวาสนา  ฉายประทีป
 
384 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิตา  ยุทธวารี
 
1. นางสาวจริยา   ยงกำลัง
 
385 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรียบร้อย
 
1. นางสาวชมัยภรณ์  โดดำ
 
386 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชัญญา  บูรณปัทมะ
 
1. นายปธิณญากร  สุทธิ
 
387 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงวรางคณา  ยอดเอียด
 
1. นางสาวปิยะนุช  พินโท
 
388 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  คลอดทองเพชร
 
1. นายเฉลิมชาติ  ลิ่มกุล
 
389 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ตรัยภูมิ
 
1. นางกฤติยา  สุขเรือง
 
390 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 1. นายปฏิภาณ  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวสุภาลักษณ์  พ่อค้า
 
391 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 1. นายปวิตร  ฤทธิชัย
 
1. นายสรายุทธ  ถนอมกาย
 
392 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 1. เด็กหญิงรักขณา  รักชื่น
2. เด็กชายอนันตวุธ  คงปาน
 
1. นางสาวมยุรีย์  เสือล่อง
2. นางสาวจิตรา  เภรีพาส
 
393 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 1. เด็กชายนนทวัช  มูณีรัตน์
2. นางสาววิชุดา  ศักดิ์เวช
 
1. นางสุภาวดี  ฤทธิจักร
2. นายเจนวิทย์  ฉลาด
 
394 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. นายธนพล  โฃติรัตน์
2. นายภาณุวัตร  กาเลี่ยง
 
1. นางขวัญฤทัย  คงสังข์
2. นายมูฮัมหมัด  โต๊ะเจ๊ะ
 
395 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 1. เด็กชายศักดิ์หรินทร์  โชติทอง
2. เด็กชายไตรรัตน์  อินทรมณี
 
1. นายภานิวัฒน์  ฮั้นตระกูล
2. นางอาภรณ์  รัตนคช
 
396 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กชายชาริฟ  ชาติคีรี
2. เด็กชายธนณัติ  ผอมแก้ว
 
1. นางกฤติยา  สุขเรือง
2. นางบุณยกร  อินทร์แก้วศรี
 
397 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. เด็กชายพงศธร  ทองยอด
2. เด็กชายภาณุสินธุ์  ปัทมาวิไล
 
1. นายกรีฑาพล  เทพแก้ว
2. นางสาวเกษร  เชาวลิต
 
398 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 1. เด็กชายณัฐพล  เจะแหละหมัน
2. เด็กชายดุษฎี  แสงสินธุ์
 
1. นายสมใจ  จันสุกสี
2. นายเกรียงไกร  เบญจกุล
 
399 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายอดิศักดิ์   ฆังคะ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  โชคชื่น
 
1. นางสาวกชนิภา  ลายพยัคฆ์
2. นางสาวรักชนก  บรรจงพาศ