ประกาศจากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ประกาศจากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

               กำหนดส่งเอกสารรายงานตามรูปแบบการเขียนรายงานที่กำหนดล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน จำนวน 3 เล่ม ส่งถึงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 น.ในรายการแข่งขันต่อไปนี้
     1.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
      2.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
      3.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ
หมายเหตุ
       การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้ทำรายงานส่งตามรูปแบบการเขียนรายงานที่กำหนด และส่งให้คณะกรรมการในวันรายงานตัว
วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 13:38 น.