ประกาศจากฝ่ายทะเบียนและรายงานผล

                           ประกาศจากฝ่ายทะเบียน

การใช้สถานที่และระบบสื่อสาร
1. 
ศูนย์แข่งขันใดที่จะใช้สถานที่ ณ ศูนย์อำนวยการจัดการแข่งขัน
       (ฝ่ายทะเบียน) บริเวณห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจฯ
       ในการบันทึกคะแนนและประกาศผลการแข่งขันของศูนย์ ให้
        ประสานงาน แจ้งชื่อศูนย์และจำนวนคนที่มาปฏิบัติงาน     ได้ที่
        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯสพม.12   โทรศัพท์  075345050 ต่อ 107
        ภายในวันนี้ 
เพื่อเตรียมระบบคอมพิวเตอร์และสถานที่
2.     ระบบสื่อสารที่ใช้ในการยืนยันผลการแข่งขัน มีดังนี้
           2.1 ไลน์กลุ่มฝ่ายทะเบียนงานมัธยม
           2.2  วิทยุสื่อสาร ย่านความถี่ CB 245 (เครื่องแดง)
                  ช่อง 76 และ VHF 147.450 Mhz
                   มีเครื่องให้ยืมใช้ แจ้งได้ที่ฝ่ายทะเบียน
           3.3 โทรศัพท์ของผู้ดูแลระบบระดับเขต
                  
1. นายไตรรงค์  สาดแว         081-2711742   
                   
                   2. น.ส. จิตติมา เพชรมูณีย์     088-3123643  
                    
                   3. น.ส. รณิดา  อินนุพัฒน์      086-5946388 
          โดยให้ทุกศูนย์แข่งขันพิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสม
การรายงานและประกาศผล
1.    ก่อนการกรอกคะแนนเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนต้องตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
      และครุผู้ฝึกสอน ให้เป็นปัจจุบัน
2.    ก่อนการประกาศผลการแข่งขันให้เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน แจ้งมายัง
       ฝ่ายทะเบียน โดยแจ้ง หมายเลขรายการเพื่อขอประกาศผล  ทั้งนี้เพื่อ
       เจ้าหน้าที่จะได้รอตรวจสอบ หากผิดพลาดจะยกเลิกการประกาศผล
       ให้ทันทีโดยไม่ต้องมีเขียนคำร้อง (DOC7)  ถ้าไม่แจ้งก่อนเมื่อมีการ
       ผิดพลาดต้องเขียนคำร้อง ขอยกเลิก

3.  นายทะเบียนทุกศูนย์แข่งต้องส่งสำเนา แบบตัดสินผลคะแนนที่กรรมการ
      ลงนาม ให้ฝ่ายทะเบียนทุกรายการที่มีการประกาศผลทางระบบ วันต่อวัน
      ทาง e-mail ของผู้ดูแลระบบ 
 trirong_sa@hotmail.com             
        ,   chipet2611@obecmail.obec.go.th    หรือด้วยตัวเอง
4.   การขอยกเลิกการประกาศผล แบบDOC7 ต้องแนบแบบให้คะแนนของเก่า
      และของใหม่มาพร้อมกันกับคำร้อง

วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 08:16 น.