ประกาศจากสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง ลำดับการแสดง

ทางวิทยาศาสตร์ (science show) งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25
ปีการศึกษา 2558 กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ลำดับการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)ระดับ ม1-3
ลำดับการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)ระดับ ม4-6

วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 11:53 น.