ประขาสัมพันธ์จากศูนย์ภาษาอังกฤษ
ข่าวประขาสัมพันธ์จากศูนย์ภาษาอังกฤษ
1.รายการแข่งขัน crossword game ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันประเภทเดี่ยว (1คน)
2.รายการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษskitสามารถส่งราย
ชื่อครูผู้ควบคุมได้2ท่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 15:50 น.