การแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนของนักเรียนที่เข้าแข่งขันประเภทเดี่ยว

เนื่องจากมีหลายโรงเรียนต้องการขอแก้ไขชื่อ - สกุล และขอเปลี่ยนตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมประเภทเดี่ยว ซึ่งไม่สามารถยื่นขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ผ่านทางระบบได้
เพื่อลดภาระงานของศูนย์ฯ ในช่วงวันแข่งขัน และป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการแก้ไขข้อมูลในเอกสารการแข่งขัน (แบบลงทะเบียน แบบบันทึกคะแนน)
รวมทั้งการประกาศผล และเกียรติบัตร จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
 

 


โรงเรียน
1. ประสานงานการขอแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นไปยังนายทะเบียนศูนย์ฯ
2. ส่งหนังสือราชการพร้อมด้วยเอกสารขอแก้ไขฯ : DOC 5 ไปยังอีเมล์นายทะเบียน
    ศูนย์หรือทางโทรสาร (กรณีที่ขอเปลี่ยนตัวให้ระบุสาเหตุ/ความจำเป็น)
3. ตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลของศูนย์จากเว็บไซต์การแข่งขัน
ศูนย์วิชาการ
1. นายทะเบียนศูนย์ฯ ตรวจสอบเอกสารของโรงเรียน
2. มอบเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ดำเนินการแก้ไขข้อมูล  โดยเข้าที่ระบบบันทึกคะแนน
    >>  เมนูลงทะเบียน นร. ครู กก./คะแนน 

 ทั้งนี้ ขอให้ทุกโรงเรียนเร่งตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยภายใน 21 สิงหาคม 2558
    เพื่อความถูกต้อง สะดวก รวดเร็วของทุกฝ่าย

วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 14:04 น.