ประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน

แนวปฏิบัติในการบันทึกคะแนน :
1.
เข้าสู่ระบบบันทึกคะแนน > เลือก เมนูลงทะเบียน นร. ครู กก./คะแนน
    (หากไม่มีรายการกิจกรรมใดๆ แสดงขึ้นมา ต้องให้นายทะเบียนศูนย์กำหนดสิทธิ
    ในกิจกรรมที่จะบันทึกคะแนน ให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนก่อน)
2. ก่อนบันทึกคะแนน ให้ตรวจสอบ/ แก้ไขรายชื่อนักเรียน, ครูผู้ฝึกสอน,
    กรรมการให้ถูกต้องตามหลักฐานการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน (เนื่องจากจะมีผล
    กับการพิมพ์เกียรติบัตร) โดยเลือกกลุ่มสาระ > กิจกรรม > ในช่องแก้ไข คลิกที่
    นักเรียน/ครู หรือกรรมการ และแก้ไขชื่อ - สกุล ให้ถูกต้อง
3. บันทึกคะแนน โดยคลิกเลือก จัดการคะแนน > กรอกคะแนน ตามแบบฟอร์ม
   ให้คะแนนของกรรมการตัดสินที่ได้ลงนามแล้วครบถ้วน 
    * ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน ต้องให้คะแนนผู้ที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค 
       มากกว่า 0.1 (หากให้คะแนนเท่ากัน ระบบจะไม่ตัดสินผลให้)
4. โรงเรียนที่ลงทะเบียนไว้แต่ไม่ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ไม่ต้องยกเลิกทีมแข่งขัน
     แต่ให้คงคะแนนเป็น -1 ไว้ เพื่อเก็บข้อมูลสถิติการลงทะเบียน (หากให้คะแนน 0
    นักเรียนที่ไม่ได้เข้าแข่งขันจะสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ด้วย)

 

5. กิจกรรมที่โรงเรียนลงทะเบียนไว้ แต่ไม่มีนักเรียนมารายงานตัวเข้าแข่งขัน ให้เลือกสถานะเป็น
    "ไม่มีการแข่งขัน"
5. หากมีการแก้ไขผลการแข่งขันที่มีการประกาศผลผ่านระบบไปแล้ว ด้วยสาเหตุใดๆ
    ก็ตาม ระยะเวลา เกิน 1 นาทีให้ศูนย์ฯ ประสานขอยกเลิกประกาศไปยังศูนย์อำนวยการจัดการ
    แข่งขัน (ฝ่ายทะเบียนฯ) โดยยื่น "แบบคำร้องขอยกเลิกประกาศผลการแข่งขัน (DOC7)" 
     พร้อมแนบผลการแข่งขันฉบับเดิมและฉบับแก้ไขที่ถูกต้อง

* หลังจากประกาศผลการแข่งขันบนเว็บไซต์แล้ว ขอให้ทุกศูนย์ฯ ส่งสำเนาแบบบันทึกคะแนนการแข่งขัน (DOC4) ให้ฝ่ายทะเบียนและรายงานผลกลาง จำนวน 1 ชุด
* เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนของศูนย์พัฒนาวิชาการ สนามแข่งขันโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ที่ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน ณ จุดแข่งขัน สามารถไปปฏิบัติงานบันทึกคะแนนในระบบบริหารจัดการแข่งขันได้ที่ ห้องสืบค้นสารสนเทศ 1 (ชั้น 1 อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ) ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตไว้บริการ โดยให้แจ้งมาก่อนที่ 075-345050 ต่อ 107 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 เพื่อจัดเตรียมสถานที่ และรหัสผ่านอินเตอร์เน็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 13:35 น.