คำร้องขอแก้ไข:DOC5
เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ : DOC5

แนวปฏิบัติ :
1) ให้ครูผู้ฝึกสอนหรือครูผู้ควบคุมนักเรียน ยื่นเอกสารต่อนายทะเบียนศูนย์ฯ ก่อนเวลารายงานตัวเข้าแข่งขัน
2) เพิ่มรายชื่อนักเรียนได้ ในกรณีเป็นการแข่งขันประเภททีมที่ยังส่งชื่อไม่ครบจำนวนตามเกณฑ์เท่านั้น
3) นายทะเบียนศูนย์ฯ ใช้ DOC5 ในการแก้ไขข้อมูล ก่อนบันทึกคะแนนและประกาศผลการแข่งขัน