ผู้ประสานงาน สพม.12

ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน

1.นายเรืองศักดิ์  สุพงษ์วิบูลพันธ์  รอง ผอ. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช                 
   โทร  081-0773661     e-mail : 
rong-22@hotmail.com
2. นางสุรัชนี   อยู่สบาย              088-7523909     e-mail : yoosabai9 @gmail.com
3. นายวิเชียร  ปาณะพงศ์         089-6743218      e-mail :
wichain11@gmail.com
4. นางจิรา  ชูช่วย                       081-0796308      e-mail : SV.jira@hotmail.com
5. นายสุภรณ์ แสงผะกาย         081-7899004      e-mail : supornnew@yahoo.co.th

ผู้ดูแลระบบระดับเขต

1. นายไตรรงค์  สาดแว        081-2711742 e-mail :
trirong_sa@hotmail.com
2. น.ส. จิตติมา เพชรมูณีย์    088-3123643 e-mail :
chipet2611@obecmail.obec.go.th  
3. น.ส. รณิดา  อินนุพัฒน์      086-5946388 e-mail : ranida6388@gmail.com

ผู้ดูแลระบบสนามแข่งขัน

1. นายเอกตวัน  เลิศไกร    081-9565669   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
2. นายสมพร  วัชรกาฬ        088-7656153   โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
3. นายสุวัฒน์  สุทิน              088-7657354   โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
4. นายมานิตย์  จิตจำ           0865932191     โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
5. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ  0840574440     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีฯ

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค 

1. นายธเนศ   ใจหาร          0872818690     โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สพม.12
โทร 075-345050 ต่อ 107  โทรสาร 075-345050 ต่อ 117