แผนที่/แผนผังจัดงาน

แผนที่/แผนผัง
การจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2558


แผนที่แสดงสถานที่จัดกิจกรรม 4 จุด

แผนผังแสดงสถานที่จัดกิจกรรม/แข่งขันทักษะ :
 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ             แผนผังอาคาร
 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช