สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบญจมราชูทิศ 187 40 23 16 250
2 กัลยาณีศรีธรรมราช 151 48 20 11 219
3 สตรีทุ่งสง 141 44 35 21 220
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 114 58 56 64 228
5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 112 49 21 22 182
6 ปากพนัง 109 47 29 43 185
7 ทุ่งสง 106 51 34 32 191
8 โยธินบำรุง 101 55 46 49 202
9 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 101 38 27 39 166
10 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 90 35 30 44 155
11 ฉวางรัชดาภิเษก 85 36 24 35 145
12 พรหมคีรีพิทยาคม 85 33 36 47 154
13 เมืองนครศรีธรรมราช 71 46 40 45 157
14 บางขันวิทยา 64 52 20 42 136
15 หัวไทรบำรุงราษฎร์ 64 29 23 40 116
16 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 63 19 11 16 93
17 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 59 28 31 54 118
18 ชะอวดวิทยาคาร 52 42 37 39 131
19 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 52 27 34 61 113
20 ทุ่งสงวิทยา 49 43 25 45 117
21 สิชลคุณาธารวิทยา 49 31 21 39 101
22 เชียรใหญ่ 48 36 21 41 105
23 ชะอวด 48 36 17 52 101
24 สิชลประชาสรรค์ 47 36 31 48 114
25 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 42 20 22 43 84
26 ขนอมพิทยา 41 22 23 42 86
27 นบพิตำวิทยา 40 27 15 47 82
28 สตรีปากพนัง 38 29 9 38 76
29 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 36 16 9 42 61
30 ก้างปลาวิทยาคม 33 21 13 38 67
31 นาบอน 32 25 32 53 89
32 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 30 25 26 59 81
33 คีรีราษฎร์พัฒนา 28 17 11 14 56
34 วังหินวิทยาคม 23 14 12 11 49
35 แหลมราษฎร์บำรุง 21 17 18 39 56
36 โศภนคณาภรณ์ 21 10 10 6 41
37 ตรีนิมิตรวิทยา 21 7 13 39 41
38 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก 20 12 21 34 53
39 คงคาประชารักษ์ 19 17 12 43 48
40 ประทีปศาสน์ 18 22 28 53 68
41 เฉลิมราชประชาอุทิศ 18 21 12 48 51
42 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 18 19 19 49 56
43 เสาธงวิทยา 18 15 15 33 48
44 ทรายขาววิทยา 17 21 18 32 56
45 สระแก้วรัตนวิทย์ 17 13 15 42 45
46 ราชประชานุเคราะห์ 19 17 12 7 23 36
47 ทางพูนวิทยาคาร 16 15 13 44 44
48 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 15 23 19 45 57
49 ช้างกลางประชานุกูล 15 7 14 37 36
50 ขอนหาดประชาสรรค์ 15 6 16 31 37
51 ปากพูน 14 19 15 44 48
52 โมคลานประชาสรรค์ 14 10 11 32 35
53 นพคุณประชาสรรค์ 14 9 11 25 34
54 กรุงหยันวิทยาคาร 13 10 22 44 45
55 พระพรหมพิทยานุสรณ์ 12 22 19 47 53
56 เสม็ดจวนวิทยาคม 12 13 21 45 46
57 ละอายพิทยานุสรณ์ 11 17 17 24 45
58 ควนเกยสุทธิวิทยา 11 13 14 19 38
59 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 10 15 13 23 38
60 เขาพังไกร 10 11 16 48 37
61 เทพราชพิทยาสรรค์ 10 11 13 14 34
62 บ้านเกาะวิทยา 9 9 5 14 23
63 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 8 15 12 26 35
64 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 8 11 16 29 35
65 ท้องเนียนคณาภิบาล 8 7 7 45 22
66 นางเอื้อยวิทยา 8 5 7 12 20
67 เจริญวิทย์ 7 9 7 13 23
68 ชะอวดวิทยา 7 8 7 10 22
69 เกาะขันธ์ประชาภิบาล 7 8 4 14 19
70 ตระพังพิทยาคม 6 5 7 24 18
71 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง 5 6 15 20 26
72 ขุนทะเลวิทยาคม 4 12 9 25 25
73 ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 4 10 7 31 21
74 ทุ่งสังพิทยาคม 3 6 9 11 18
75 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 3 6 1 21 10
76 ธัญญาวดีศึกษา 2 4 8 15 14
77 วิเชียรประชาสรรค์ 2 3 7 9 12
78 อินทร์ธานีวิทยาคม 1 6 9 15 16
79 จุฑาวิทย์ 1 2 2 7 5
80 พณิชยการทุ่งสง 1 2 2 4 5
81 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสะเรียง 1 1 0 4 2
82 จรัสพิชากร 1 0 0 0 1
83 บำรุงวิทยา 0 0 0 0 0
84 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 0
85 สหมิตรบำรุง 0 0 0 0 0
รวม 2,904 1,697 1,427 2,644 6,028