สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีทุ่งสง 108 60 22 190 141 44 35 21 220
2 เบญจมราชูทิศ 106 65 32 203 187 40 23 16 250
3 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 103 43 18 164 101 38 27 39 166
4 ปากพนัง 94 42 26 162 109 47 29 43 185
5 กัลยาณีศรีธรรมราช 87 55 39 181 151 48 20 11 219
6 พรหมคีรีพิทยาคม 75 53 26 154 85 33 36 47 154
7 ทุ่งสง 70 57 36 163 106 51 34 32 191
8 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 57 52 31 140 112 49 21 22 182
9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 53 33 45 131 114 58 56 64 228
10 สิชลประชาสรรค์ 48 24 22 94 47 36 31 48 114
11 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 45 39 30 114 90 35 30 44 155
12 ฉวางรัชดาภิเษก 42 26 26 94 85 36 24 35 145
13 หัวไทรบำรุงราษฎร์ 42 23 18 83 64 29 23 40 116
14 โยธินบำรุง 36 38 36 110 101 55 46 49 202
15 ชะอวดวิทยาคาร 36 25 22 83 52 42 37 39 131
16 สิชลคุณาธารวิทยา 35 28 24 87 49 31 21 39 101
17 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 34 25 20 79 59 28 31 54 118
18 เมืองนครศรีธรรมราช 28 33 30 91 71 46 40 45 157
19 สตรีปากพนัง 26 19 8 53 38 29 9 38 76
20 บางขันวิทยา 24 43 16 83 64 52 20 42 136
21 ชะอวด 23 22 19 64 48 36 17 52 101
22 นบพิตำวิทยา 21 24 15 60 40 27 15 47 82
23 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 21 17 16 54 52 27 34 61 113
24 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 19 29 20 68 63 19 11 16 93
25 ทุ่งสงวิทยา 18 21 23 62 49 43 25 45 117
26 เชียรใหญ่ 15 27 18 60 48 36 21 41 105
27 ขนอมพิทยา 15 19 26 60 41 22 23 42 86
28 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 15 11 12 38 36 16 9 42 61
29 สระแก้วรัตนวิทย์ 15 9 9 33 17 13 15 42 45
30 นาบอน 14 16 22 52 32 25 32 53 89
31 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 13 11 16 40 30 25 26 59 81
32 คงคาประชารักษ์ 13 9 14 36 19 17 12 43 48
33 คีรีราษฎร์พัฒนา 13 8 7 28 28 17 11 14 56
34 แหลมราษฎร์บำรุง 13 6 3 22 21 17 18 39 56
35 โมคลานประชาสรรค์ 11 8 6 25 14 10 11 32 35
36 โศภนคณาภรณ์ 11 8 5 24 21 10 10 6 41
37 ปากพูน 11 7 2 20 14 19 15 44 48
38 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 10 15 11 36 15 23 19 45 57
39 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 10 9 15 34 42 20 22 43 84
40 ขอนหาดประชาสรรค์ 10 8 8 26 15 6 16 31 37
41 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 10 6 6 22 10 15 13 23 38
42 วังหินวิทยาคม 9 7 6 22 23 14 12 11 49
43 ทรายขาววิทยา 9 7 3 19 17 21 18 32 56
44 ตรีนิมิตรวิทยา 8 8 7 23 21 7 13 39 41
45 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 8 7 9 24 18 19 19 49 56
46 ละอายพิทยานุสรณ์ 8 3 7 18 11 17 17 24 45
47 ชะอวดวิทยา 8 3 1 12 7 8 7 10 22
48 นพคุณประชาสรรค์ 8 2 6 16 14 9 11 25 34
49 ช้างกลางประชานุกูล 7 4 12 23 15 7 14 37 36
50 เขาพังไกร 7 2 6 15 10 11 16 48 37
51 เฉลิมราชประชาอุทิศ 6 9 5 20 18 21 12 48 51
52 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก 6 8 5 19 20 12 21 34 53
53 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 6 7 7 20 8 11 16 29 35
54 ก้างปลาวิทยาคม 5 15 16 36 33 21 13 38 67
55 ราชประชานุเคราะห์ 19 5 9 7 21 17 12 7 23 36
56 ทางพูนวิทยาคาร 5 9 2 16 16 15 13 44 44
57 เสาธงวิทยา 5 8 5 18 18 15 15 33 48
58 ประทีปศาสน์ 5 7 16 28 18 22 28 53 68
59 กรุงหยันวิทยาคาร 5 6 9 20 13 10 22 44 45
60 ท้องเนียนคณาภิบาล 5 5 6 16 8 7 7 45 22
61 เทพราชพิทยาสรรค์ 5 4 5 14 10 11 13 14 34
62 บ้านเกาะวิทยา 5 2 4 11 9 9 5 14 23
63 ธัญญาวดีศึกษา 5 1 2 8 2 4 8 15 14
64 เสม็ดจวนวิทยาคม 4 7 11 22 12 13 21 45 46
65 ขุนทะเลวิทยาคม 4 1 1 6 4 12 9 25 25
66 เจริญวิทย์ 3 6 3 12 7 9 7 13 23
67 นางเอื้อยวิทยา 3 5 2 10 8 5 7 12 20
68 เกาะขันธ์ประชาภิบาล 3 3 3 9 7 8 4 14 19
69 ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 2 8 8 18 4 10 7 31 21
70 พระพรหมพิทยานุสรณ์ 2 6 9 17 12 22 19 47 53
71 ตระพังพิทยาคม 2 3 2 7 6 5 7 24 18
72 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 2 2 2 6 3 6 1 21 10
73 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง 2 2 1 5 5 6 15 20 26
74 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 2 1 0 3 8 15 12 26 35
75 ควนเกยสุทธิวิทยา 1 5 8 14 11 13 14 19 38
76 จุฑาวิทย์ 1 2 0 3 1 2 2 7 5
77 ทุ่งสังพิทยาคม 1 1 2 4 3 6 9 11 18
78 อินทร์ธานีวิทยาคม 1 1 1 3 1 6 9 15 16
79 จรัสพิชากร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 วิเชียรประชาสรรค์ 0 1 0 1 2 3 7 9 12
81 พณิชยการทุ่งสง 0 0 0 0 1 2 2 4 5
82 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสะเรียง 0 0 0 0 1 1 0 4 2
83 บำรุงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 สหมิตรบำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,624 1,260 999 3,883 2,904 1,697 1,427 2,644 6,028