สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบญจมราชูทิศ 187 40 23 16 250
2 กัลยาณีศรีธรรมราช 151 48 20 11 219
3 สตรีทุ่งสง 141 44 35 21 220
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 113 58 56 64 227
5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 112 49 21 22 182
6 ปากพนัง 109 47 29 43 185
7 ทุ่งสง 106 51 34 32 191
8 โยธินบำรุง 101 55 46 49 202
9 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 101 38 27 39 166
10 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 90 35 29 44 154
11 ฉวางรัชดาภิเษก 85 36 24 35 145
12 พรหมคีรีพิทยาคม 85 33 36 47 154
13 เมืองนครศรีธรรมราช 69 44 37 44 150
14 บางขันวิทยา 64 51 20 42 135
15 หัวไทรบำรุงราษฎร์ 64 29 23 40 116
16 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 63 19 11 16 93
17 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 58 28 31 54 117
18 ชะอวดวิทยาคาร 52 42 37 39 131
19 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 52 27 34 61 113
20 สิชลคุณาธารวิทยา 49 31 21 39 101
21 ทุ่งสงวิทยา 48 42 25 45 115
22 เชียรใหญ่ 48 36 21 41 105
23 ชะอวด 48 36 17 52 101
24 สิชลประชาสรรค์ 47 36 31 48 114
25 ขนอมพิทยา 41 22 23 42 86
26 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 40 20 21 42 81
27 นบพิตำวิทยา 39 27 15 47 81
28 สตรีปากพนัง 38 29 9 38 76
29 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 36 16 9 42 61
30 ก้างปลาวิทยาคม 33 21 13 38 67
31 นาบอน 32 25 32 53 89
32 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 28 25 26 59 79
33 คีรีราษฎร์พัฒนา 26 16 11 13 53
34 แหลมราษฎร์บำรุง 21 17 18 39 56
35 ตรีนิมิตรวิทยา 21 7 13 39 41
36 วังหินวิทยาคม 20 14 10 8 44
37 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก 20 12 21 34 53
38 คงคาประชารักษ์ 19 17 12 43 48
39 ประทีปศาสน์ 18 22 28 53 68
40 ทรายขาววิทยา 17 21 18 32 56
41 เฉลิมราชประชาอุทิศ 17 20 11 46 48
42 เสาธงวิทยา 17 15 15 33 47
43 ราชประชานุเคราะห์ 19 17 11 7 22 35
44 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 16 19 19 49 54
45 โศภนคณาภรณ์ 16 9 9 6 34
46 ทางพูนวิทยาคาร 15 15 11 42 41
47 ช้างกลางประชานุกูล 15 7 14 37 36
48 ขอนหาดประชาสรรค์ 15 6 16 31 37
49 โมคลานประชาสรรค์ 14 10 11 32 35
50 นพคุณประชาสรรค์ 14 9 11 25 34
51 พระพรหมพิทยานุสรณ์ 12 22 19 47 53
52 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 12 22 18 45 52
53 ปากพูน 12 18 14 42 44
54 สระแก้วรัตนวิทย์ 12 11 15 42 38
55 กรุงหยันวิทยาคาร 12 10 20 42 42
56 ละอายพิทยานุสรณ์ 11 17 17 24 45
57 เสม็ดจวนวิทยาคม 11 13 21 45 45
58 ควนเกยสุทธิวิทยา 11 13 14 19 38
59 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 10 15 13 23 38
60 เขาพังไกร 10 11 16 48 37
61 เทพราชพิทยาสรรค์ 10 11 13 14 34
62 บ้านเกาะวิทยา 9 8 5 14 22
63 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 8 15 12 26 35
64 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 8 11 16 29 35
65 ท้องเนียนคณาภิบาล 8 7 7 45 22
66 เจริญวิทย์ 7 9 7 13 23
67 ชะอวดวิทยา 7 8 7 10 22
68 นางเอื้อยวิทยา 7 5 7 12 19
69 เกาะขันธ์ประชาภิบาล 6 8 4 14 18
70 ตระพังพิทยาคม 6 5 7 24 18
71 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง 5 6 15 20 26
72 ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 4 10 7 31 21
73 ขุนทะเลวิทยาคม 3 11 8 25 22
74 ทุ่งสังพิทยาคม 3 6 9 11 18
75 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 3 6 1 21 10
76 วิเชียรประชาสรรค์ 2 3 7 9 12
77 อินทร์ธานีวิทยาคม 1 6 9 15 16
78 จุฑาวิทย์ 1 2 2 7 5
79 พณิชยการทุ่งสง 1 2 2 4 5
80 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสะเรียง 1 1 0 4 2
81 จรัสพิชากร 1 0 0 0 1
82 ธัญญาวดีศึกษา 0 4 5 14 9
83 บำรุงวิทยา 0 0 0 0 0
84 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 0
85 สหมิตรบำรุง 0 0 0 0 0
รวม 2,862 1,683 1,408 2,628 8,581