หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 26 - 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการอำนวยการแข่งขันทักษะ ลูกเสือ-เนตรนารี  
2 นายนิษา แสงมณี ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการอำนวยการแข่งขันทักษะ ลูกเสือ-เนตรนารี  
3 นายสมมารถ จำนองวุฒิ ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการอำนวยการแข่งขันทักษะ ลูกเสือ-เนตรนารี  
4 นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการอำนวยการแข่งขันทักษะ ลูกเสือ-เนตรนารี  
5 นายอนุชา ส่งทวี ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการอำนวยการแข่งขันทักษะ ลูกเสือ-เนตรนารี  
6 นายขจร สายทอง ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการอำนวยการแข่งขันทักษะ ลูกเสือ-เนตรนารี  
7 นางสุวิมล ไชยถาวร ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการอำนวยการแข่งขันทักษะ ลูกเสือ-เนตรนารี  
8 นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
9 นายนิษา แสงมณี ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
10 นายขจร สายทอง ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
11 นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
12 นางพิมลภัส สุนทรานุรักษ์ ครู โรงเรียนชะอวด คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
13 นายอักษร ทองดี ครู โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
14 นายสุรชัย แสนภักดี ครู โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
15 นายปัญญา พลายชุม ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
16 นายธวัชชัย ชูพันธ์ ครู โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
17 นายสุเทพ เพชรช่วย ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
18 นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
19 นายอุดร ดวงมณี ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
20 นางสาคร แรกคำนวณ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
21 นางสุวิมล ไชยถาวร ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
22 นางจันทร์พร ผาดศรี ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
23 นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการประเมินและตัดสินผลงานการประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี  
24 นายปัญญา พลายชุม ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการประเมินและตัดสินผลงานการประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี  
25 นายเรืองศักดิ์ เรืองรอด ครู โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินผลงานการประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี  
26 นางสาคร แรกคำนวณ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประเมินและตัดสินผลงานการประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี  
27 นางสุวิมล ไชยถาวร ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการประเมินและตัดสินผลงานการประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี  
28 นางสุวิมล ไชยถาวร ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลงานการประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี  
29 นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลงานการประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี  
30 นางสาววารุณี จิรัญเวทย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลงานการประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี  
31 นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณ พนักงานธุรการ ส4/หน. โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลงานการประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี  
32 นางจันทร์พร ผาดศรี ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลงานการประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี  
33 นางวนิดา วารีรักษ์ ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี  
34 นางณัฐรดา เครือยศ ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี  
35 นางสาวบุปผาพรรณ ทองนวล ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี  
36 นายวุฒิชัย จีนเมือง ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี  
37 นายอธิพงศ์ ขุนชำนาญ ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี  
38 นางจันทร์พร ผาดศรี ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี  
39 นางสาววารุณี จิรัญเวทย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี  
40 นายปริญญา นุ่มน้อย โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะอนุกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์หุ่นยนต์  
41 นางสาวจุฑารัตน์ สังขนุกิจ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะอนุกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์หุ่นยนต์  
42 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
43 ดร.พรศักดิ์ จินา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
44 นายสุทัศน์ แก้วพูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
45 นายมนูญ บุญชูวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
46 นายจตุรงค์ สุขแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
47 นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
48 นางละอองทิพย์ บุญยเกียรติ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 12 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
49 นายไพบูลย์ พรหมดำ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.เขต12 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
50 นางรัชนี อยู่สบาย ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต12 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
51 นายไตรรงค์ สาดแว ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต12 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
52 นายวิเชียร ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต12 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
53 นายสมนึก รักดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
54 นายประพฤติ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
55 นายปชานนท์ ชนะราวี ผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
56 ว่าที่ ร.ต.สมพร แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
57 นางกิ่งขวัญ สุขสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
58 นายไตรรัตน์ คงโต รองผู้อำนวยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
59 นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อำนวยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
60 นายดุสิต คงจันทร์ รองผู้อำนวยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
61 นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ รองผู้อำนวยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
62 นายสุธีรุจ อุปภัมภ์ รองผู้อำนวยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
63 นายสุทิน อยู่สบาย รองผู้อำนวยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
64 นายชัยมิตร วงศ์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
65 นางสุภาภรณ์ พรหมแก้ว รองผู้อำนวยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
66 นายสมชาย พุมดวง ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
67 นางสุพรรณี ภักษา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
68 นางสาวผิน จิตต์ชื่น ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
69 นางสุมาลี เพชรชนะ ครู โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
70 นายพริษฐ์ พงศ์พิทักษ์ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
71 นางรัตนา ฤทธิรงค์ ครู โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
72 นางสุเบญจางค์ จันทรวิมล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
73 นายคมเดช เกมตาสา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
74 นางสาวฉวีวรรณ กาพย์เกิด ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
75 นางพิมลรัฐ รัฐธรรม ครู โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
76 นางพัชราภรณ์ รักช่วย ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
77 นางอาภรณ์ สัตยาสุชีพ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
78 นางสุทิชา ปรีดาศักดิ์ ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
79 นางสัมพันธ์ ดั่นสกุล ครู โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
80 นางสุพิศ บุญฤทธิ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
81 นางพราวนภา ผลบุญ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
82 นางนรินทร์สินี สุวรรณชาตรี ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
83 นางสาวลัดดา วงศ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
84 นางเกษร เกิดด้วยทอง ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
85 นางมะลิ พุตละพันธ์ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
86 นางพรภิรมย์ ยีสา ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
87 นายอนุชา หนูเสมียน นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการบันทึกภาพศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
88 นายสุธีรุจ อุปภัมภ์ รองผู้อำนวยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
89 นางสุเบญจางค์ จันทรวิมล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
90 นางสาวเบญจมาภรณ์ อักษรนำ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
91 นางพิมลรัฐ รัฐธรรม ครู โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
92 นางนรินทร์สินี สุวรรณชาตรี ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
93 นางพัชรี ชูกลิ่น ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
94 นางสุพิศ บุญฤทธิ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
95 นายกัลยา นามโชติ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
96 นายสมชาย พุมดวง ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
97 นายสุรพงศ์ รักษาแก้ว ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
98 นางสาวศิริวรางค์ เพ็ชรศิลป์ ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
99 นางสาวนิชลักษณ์ สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
100 นางอุไรวรรณ เที่ยวแสวง ครู โรงเรียนปากพูน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
101 นางสาวฉวีวรรณ กาพย์เกิด ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
102 นางสาวฉวีวรรณ กาพย์เกิด ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดเต็นท์กิจกรรมแนะแนว  
103 นางชุติรัตน์ สุวรรณทิพย์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดเต็นท์กิจกรรมแนะแนว  
104 นางสุภา นาวารัตน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดเต็นท์กิจกรรมแนะแนว  
105 นายณกฤช บัวจันทร์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดเต็นท์กิจกรรมแนะแนว  
106 นางปัญจรี วงศ์เมฆ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดเต็นท์กิจกรรมแนะแนว  
107 นางกัลยา ผลใหม่ ครู โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดเต็นท์กิจกรรมแนะแนว  
108 นางรัตนา ฤทธิรงค์ ครู โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเต็นท์กิจกรรมแนะแนว  
109 นางอุไรวรรณ เที่ยวแสวง ครู โรงเรียนปากพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดเต็นท์กิจกรรมแนะแนว  
110 นางพิมลรัฐ รัฐธรรม ครู โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเต็นท์กิจกรรมแนะแนว  
111 นางสาวลัดดา วงศ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดเต็นท์กิจกรรมแนะแนว  
112 นางนรินทร์สินี สุวรรณชาตรี ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดเต็นท์กิจกรรมแนะแนว  
113 นางพรภิรมย์ ยีสา ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
114 นางทิพวรรณ คุณารักษ์ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
115 นางนรินทร์สินี สุวรรณชาตรี ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
116 นางสาวิกา ตะกี่ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
117 นางสุพิศ บุญฤทธิ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
118 นางยุวเรศ จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
119 นางรัชนีวรรณ ช่วยสถิตย์ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
120 นางสาวกรรณิการ์ แสงทอง นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
121 นางสาวพิมพิไลย์ คงเพชร นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
122 นางสาวสถบดี ภูชฎาภิรมย์ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
123 นายพริษฐ์ พงศ์พิทักษ์ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
124 นางมะลิ พุตละพันธ์ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
125 นางละวิม เอกมาตฤกุล ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
126 นางสาวไพลิน บัญชสิงห์ ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
127 นางเจนจิรา เทพนุรักษ์ ครู โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
128 นางพิมลรัฐ รัฐธรรม ครู โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
129 นางวราภรณ์ บุญพิศ ครู โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
130 นางขวัญจุธาม์ ทรัพย์เจริญ ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
131 นางพวงจิต กุลหาบ ครู โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
132 นายพสิษฎ์ แสนเสนาะ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
133 นางสาวลัดดา วงศ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
134 นางพราวนภา ผลบุญ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
135 นางนรินทร์สินี สุวรรณชาตรี ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
136 นางรินนภา แหลมเกาะ นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
137 นางสาวสายน้ำผึ้ง หมึกดำ นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
138 นางสาวสมฤทัย ช่วยชัย นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
139 นางสาวสุภาพร ด้วงเมฆ พนักงานธุรการ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
140 นายสุธีรุจ อุปภัมภ์ รองผู้อำนวยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการจัดบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
141 นางสาวอุทัยวรรณ สัจจารักษ์ พนักงานธุรการ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการจัดบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
142 นางสาวอัจฉริยา ศิริวาริน พนักงานธุรการ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการจัดบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
143 นางพราวนภา ผลบุญ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายธุรการ เลขานุการและประเมินผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
144 นางพรภิรมย์ ยีสา ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายธุรการ เลขานุการและประเมินผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
145 นางเกษร เกิดด้วยทอง ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายธุรการ เลขานุการและประเมินผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
146 นางมะลิ พุตละพันธ์ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายธุรการ เลขานุการและประเมินผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
147 นางนรินทร์สินี สุวรรณชาตรี ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายธุรการ เลขานุการและประเมินผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
148 นางสาวลัดดา วงศ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายธุรการ เลขานุการและประเมินผล ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
149 นางสาวนิชลักษณ์ สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมแนะแนว  
150 นางเสาวลักษณ์ รัตนอรุณ ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมแนะแนว  
151 นางจิรนันท์ เรืองรุก ครู โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมแนะแนว  
152 นางจุไรรัตน์ หมื่นทิพย์ ครู โรงเรียนคงคาประชารักษ์ คณะกรรมการผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมแนะแนว  
153 นางเสาวลักษณ์ นบนอบ ครู โรงเรียนชะอวด คณะกรรมการผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมแนะแนว  
154 นางพรพนา ช่วยรักษา ครู โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม คณะกรรมการผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมแนะแนว  
155 นางสาวนาฏยา ส่งแสง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมแนะแนว  
156 นางรัตนา ยีโหว๊ะ ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์ คณะกรรมการผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมแนะแนว  
157 นายสุนทรัสส์ เพชรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
158 นายสนั่น พลรัฐธนาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
159 นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
160 นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
161 นายอนันต์ ปิยวัชรพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
162 นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
163 นายสุวรรณ ผลเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
164 นายสมปอง ภักดีกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
165 นายพีระพงษ์ สองวิหค ผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
166 นางละอองทิพย์ บุญยเกียรติ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.12 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
167 นายสุธรรม ช่วยชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
168 นางพรชนิตว์ อิสระพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
169 นายอุดม เจริญผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
170 นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
171 นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
172 นายชิตพล สังข์วงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
173 นายอดุลย์ พันทอง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
174 นายชิตพล สังข์วงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
175 นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
176 นายธีรพล เหมือนหาญ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
177 นายดำรงค์ศักดิ์ ธานีรัตน์ ครูโรงเรียนควนเกยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
178 นายสมโชค เอียดเฉลิม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
179 นายสุธน บุญละออ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
180 นายศักดาเดช เดชศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
181 นายกษม ชาติสมบูรณ์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
182 นายสรศักดิ์ โปฎกรัตน์ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
183 นายวิรัช หัตถประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
184 นางสมพร ทองสมัคร ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
185 นายจริญ ชีช้าง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
186 นายนิวัฒน์ วัตรุจีกฤต ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
187 นายมทูร พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
188 นายดำหริ สกุลวิโรจน์ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
189 นางจิตรา ยอดแก้ว ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
190 นายอดุลย์ พันทอง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
191 นายดนัย ดิษฐ์คล้าย ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
192 นางศิริวรรณ ธุระเจน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
193 นายอาทร แก้วสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
194 นายพรเทพ บุญพอก ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
195 นายจารุวัฒน์ เขียวกุ้ง ครูโรงเรียนขนอมพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา  
196 นางสุนิตย์ เลื่องลือสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
197 นางวิลาศ จันทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
198 นายสุเทพ สุนทร ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
199 นางปวิตรา สมถวิล ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
200 นางนุชรี ลุ้งกี่ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
201 นางสาวโศรยา คารวินพฤกษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
202 นางสาวดรุณี รัตนพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
203 นางสาวลักษณา เสนาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
204 นางสาวเจนจิรา ศรีวิบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
205 นายชัยณรงค์ วิไลศรี พนักงานขับรถโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
206 นางยุรวรรณ จันทรชิต พนักงานบริการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
207 นายสัญญา ทองพันธ์ พนักงานบริการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
208 นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
209 นางนวิยา จินดาวัฒน์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
210 นายวิทวัชญ์ วัฒนประพันธ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
211 นายสุเทพ สุนทร ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
212 นางละเมียด ดินเด็ม ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
213 นายอภินันท์ นิติกิจสัมพันธ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
214 นายสมพร ธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
215 นายธีระ เงินแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
216 นายสายัณ เชาวลิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
217 นายศักดาเดช เดชศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
218 นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
219 นายสามารถ แต่งอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
220 นายธีรนันท์ เรืองอ่อน ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
221 นายอภินันท์ นิติกิจสัมพันธ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
222 นายอนันต์ ปัญญายุทธศักดิ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
223 นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
224 นายสุเทพ สุนทร ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
225 นางวิลาศ จันทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
226 นางนวิยา จินดาวัฒน์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
227 นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
228 นายชำนาญ นาคินทร์ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน รวมศิลป์สร้างสรรค์  
229 นายธนายุทธ เหลื่อมเภา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน รวมศิลป์สร้างสรรค์  
230 นายจำลอง เพ่งบุญ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน รวมศิลป์สร้างสรรค์  
231 นายเมธา สามัคคี ครูโรงเรียนโยธิน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน รวมศิลป์สร้างสรรค์  
232 นายดนัย ดิษฐ์คล้าย ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน รวมศิลป์สร้างสรรค์  
233 นายสุทธิชัย เผ่าสุริยะ ครูโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน รวมศิลป์สร้างสรรค์  
234 นายจำลอง เพ่งบุญ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน รวมศิลป์สร้างสรรค์  
235 นายจักรชัย สายมณี ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
236 นางสาวสิริพร กลับแก้ว ครูโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
237 นายสาโรจน์ ชุมโชติ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
238 นายสุวัชรินทร์ ต่างสี ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
239 นายคชารัตน์ บุญขวัญ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
240 นายนิยม ปรีชา ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
241 นายสมพร เจริญคำ ครูโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
242 นายสุรพล เต็มภาชนะ ครูโรงเรียนทางพูนวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
243 นางพรรณี อินทรปาน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
244 นายณัฐดนัย สายวิจิตร ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
245 นายบุญนำ สว่างภพ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
246 นางปิยนัย กวยะปาณิก ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
247 นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
248 นางโสภา เพ็ชรแก้ว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ฯ คณะกรรมการการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
249 นายทิชานนท์ หนอนวุ่น ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
250 นางสาวกานต์ รัตนเมือง ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
251 นายสบาย ทองสลัก ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
252 นายปราโมทย์ รอดนวล ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
253 นายธีรนันท์ เรืองอ่อน ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  
254 นางสาวพิมพ์สวาสดิ์ ผกากรอง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  
255 นางพิมพ์ศรี บุญลาภ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  
256 นายภานิวัฒน์ ฮั้นตระกูล ครูโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา คณะกรรมการการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  
257 นางวิลาศ จันทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  
258 นายวิทวัชญ์ วัฒนประพันธ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการการแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
259 นายสถิต ชูโลก ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการการแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
260 นายแสวง เหลืองแก่ ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
261 นายธนิต ชูมาก ครูโรงเรียนนาบอน คณะกรรมการการแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
262 นายมนูญ หวันเหล็ม ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการการแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
263 นายสราญ บุราสิทธิ์ ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะกรรมการการแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
264 นายธีรพงศ์ นิลพัฒน์ ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะกรรมการการแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
265 นายวัชรินทร์ อินทรปาน ครูโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันประติมากรรม  
266 นายธรรมรัตน์ วงศ์สุวรรณ ครูโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ คณะกรรมการการแข่งขันประติมากรรม  
267 นายกิตติณัฐ จันทร์จิตต่างใจ ครูโรงเรียนมัธมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะกรรมการการแข่งขันประติมากรรม  
268 นายไพรัตน์ สุคตะ ครูโรงเรียนชะอวด คณะกรรมการการแข่งขันประติมากรรม  
269 นายเสรี สมภูเวช ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการการแข่งขันประติมากรรม  
270 นายสยาม เมฆาวรรณ ครูโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันประติมากรรม  
271 นายพิษณุ ชะลา ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการการแข่งขันประติมากรรม  
272 นายสุเทพ สุนทร ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขัน วาดภาพระบายสี (นักเรียนพิเศษเรียนร่วม)  
273 นายอภินันท์ นิติกิจสัมพันธ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขัน วาดภาพระบายสี (นักเรียนพิเศษเรียนร่วม)  
274 นายอนันต์ ปัญญายุทธศักดิ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขัน วาดภาพระบายสี (นักเรียนพิเศษเรียนร่วม)  
275 นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขัน วาดภาพระบายสี (นักเรียนพิเศษเรียนร่วม)  
276 นายสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
277 นางนวพร อักษรทอง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
278 นายคณิศ ถิรารางค์กูล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
279 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
280 นางนวพร อักษรทอง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสารการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
281 นางมธุรส ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานฝ่ายทะเบียนและเอกสารการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
282 นางบวร ทองเพ็งจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสารการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
283 นางตรีชฎา จิตมนัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสารการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
284 นางสาวปาริฉตร ทองเลี่ยมนาค ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสารการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
285 นางรัชนู เพียรดี ครูโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสารการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
286 นางอภิญญา ช้างทรัพย์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโนภาสอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสารการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
287 นางอัมพร แสงจันทร์ ครูโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสารการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
288 นางกาญจนา ศรีปร่างค์ ครูโรงเรียนปากพูน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสารการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
289 นายอิสร่อเฝน บิลหล๊ะเต๊ะ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร ฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
290 นายมนตรี มนูญผล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร ฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
291 นายวัชรพงศ์ นุราช ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร ฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
292 นายวชิระ ชินวงศ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร ฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
293 นายเทพนิกร แก้วสุวรรณ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร ฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
294 นายบรรดร สุราราช ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร ฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
295 นายเอกพงศ์ รุ่งเรือง พนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร ฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
296 นายณัฐพร สัตย์นาโค ช่างไฟฟ้า สพม.12 เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร ฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
297 นายเอกตวัน เลิศไกร ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการคอมพิวเตอร์  
298 นางจิรายุ สุวรรณา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการคอมพิวเตอร์  
299 นางเยาวธิดา คำคง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการคอมพิวเตอร์  
300 นางเสาวนีย์ ลีละวัฒนพันธ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการคอมพิวเตอร์  
301 นายพงศ์ศักดิ์ ลีละวัฒนพันธ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการคอมพิวเตอร์  
302 นางสาวสุจิตรา คงสถิตย์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการคอมพิวเตอร์  
303 นางสาวภารตี หนูสังข์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการคอมพิวเตอร์  
304 นางสาวละมัย ธารเนตร ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการคอมพิวเตอร์  
305 นางสาวสุพรรณิการ์ ฤกษ์มงคล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการคอมพิวเตอร์  
306 ว่าที่ร้อยตรีวรพล ครุฑวิสัย ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการคอมพิวเตอร์  
307 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนและเอกสารการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
308 นางตรีชฎา จิตมนัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
309 นางวาทนันท์ พรหมดำ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
310 นางสุภาวดี พลฤทธิ์ ครูโรงเรียนชะอวด คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
311 นางชูศรี บุญทอง ครูโรงเรียนสิชลคุณาธาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
312 นางอรุณรัตน์ ถาวรจักร์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
313 นางมยุรี สำเภาพล ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
314 นางสาวยสมร วัฒนวิถี ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
315 นางผกาศรี สุวรรณบำรุง ครูโรงเรียนร่อนพิบูรย์เกียรติสุนทรภิวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
316 นางกาญจนา ศรีปร่างค์ ครูโรงเรียนปากพูน คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
317 นางมธุรส ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
318 นางแอนนา ขาวเรือง ครูโรงเรียนทุ่งสง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
319 นางอัมพร แสงจันทร์ ครูโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
320 นางภูษิตา มีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
321 นางวีณา ทองขาว ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
322 นางดารณี พรหมเพชร ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
323 นางณิชกมล รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
324 ว่าที่ร้อยตรีกัญญาภัค ทองปาน ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
325 นางศืริวรรณ ทองกลัด ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดงการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
326 นางสาวนฤมล นาคปลัด ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินการแสดงการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
327 นางนฤมล ทองกลัด ครูโรงเรียนปากพนัง ประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกการแสดงการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
328 นางอุ่นจิตร ฉายวิริยะ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกการแสดงการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
329 นางมณฑิรา อนันต์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายบันทึกการแสดงการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
330 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกการแสดงการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
331 นางช่อแก้ว จุลนวล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย  
332 นางสาวสุวิมล อ้นทอง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย  
333 นางสาวเมษารัตน์ จินตรารักษ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย  
334 นางสาวสุธิรัตน์ ประดิษฐ์ผล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทย  
335 นางสาววันเพ็ญ หัตถประดิษฐ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขันศูนย์คณิตศาสตร์  
336 นางณัชปภา นิยมผล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขันศูนย์คณิตศาสตร์  
337 นางเกษศิรินทร์ นาคสง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขันศูนย์คณิตศาสตร์  
338 นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน ศูนย์วิทยาศาสตร์  
339 นางจิรฐา คงแก้ว ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน ศูนย์วิทยาศาสตร์  
340 นายเอกตวัน เลิศไกร ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯคอมพิวเตอร์  
341 นางสาวภารดี หนูสังข์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯคอมพิวเตอร์  
342 นางจิรายุ สุวรรณา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯคอมพิวเตอร์  
343 นางสาวญาณิศา แดงงาม ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาเกาหลี  
344 นางศุทธวีร์ ตันอุ๋ย ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ภาษาเกาหลี  
345 นางสุพรรณี เลิศไกร ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯภาษาฝรั่งเศส  
346 นายพฤฒ โบระหมาน ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯภาษาฝรั่งเศส  
347 นางสาวเอริน บุญมณี ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ดนตรีสากล  
348 นางสาวธันยพร สุดตเมือง ครูโรงเรียนโยธิน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ดนตรีสากล  
349 นางนุจรี ฐาปนภาคย์ ครูโรงเรียนโยธิน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ดนตรีสากล  
350 นายจรูญ บุญล้อม ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน ศูนย์สังคม  
351 นางสาวรัตนาภรณ์ เขียวบรรจง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน ศูนย์สังคม  
352 นายอนุวัฒนา เอียดขลิก ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน ศูนย์สังคม  
353 นาสาวพร อุฌพันธุ์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน ศูนย์สังคม  
354 นางสาวจุฑามาศ หล้าฤทธิ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯภาษาจีน  
355 นางคณิศ ถิรารางค์กูล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯภาษาจีน  
356 นายประดับ แก้วนาม ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯภาษาอังกฤษ  
357 นางสาววาณี บุญพิศ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯภาษาอังกฤษ  
358 นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯภาษาอังกฤษ  
359 นายประเสริฐผล ริยาพันธ์ ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์เกษตรกรรม  
360 นางสาวดวงเดือน ณ นคร ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์เกษตรกรรม  
361 นางสาวปรัศนี เสนารัตน์ ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์เกษตรกรรม  
362 นายพลากร ศิริพงศ์ ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์เกษตรกรรม  
363 นายจำนงค์ กาญจนพันธ์ ครู โรงเรียนขนอมพิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯนาฏศิลป์  
364 ว่าที่ รต. หญิงกัญญาภัค ทองปาน ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯนาฏศิลป์  
365 นางสาวสุชาดา สุขขี ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯนาฏศิลป์  
366 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯนาฏศิลป์  
367 นางวาสนา สุภาพ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์คหกรรม  
368 นางสาวสุภารัตน์ หมวดเมือง ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์คหกรรม  
369 นางสุชาดา จะรา ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์คหกรรม  
370 นายอาทร แก้วสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯสุขศึกษาและพลศึกษา  
371 นายอดุลย์ พันทอง ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯสุขศึกษาและพลศึกษา  
372 นางสาวศศิธร ปานคง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯภาษาญี่ปุ่น  
373 นางสาวสุชาดา ศรีอำมร ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯภาษาญี่ปุ่น  
374 นางวรรณเพ็ญ ทิพย์รัตน์ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯอาเซียน  
375 นายสมชาย ผลชัย ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯอาเซียน  
376 นายอณัส ซาดัดคาน ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯอาเซียน  
377 นางนวิยา จินดาวัตน์ ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯศิลปะ  
378 นางสาวดรุณี รัตนพงศ์ ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯศิลปะ  
379 นางสาวโศรยา คารวินพฤกษ์ ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯศิลปะ  
380 นายสว่าง เกตุแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯอุตสาหกรรม  
381 นายจรูญ ครุฑจ้อน ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯอุตสาหกรรม  
382 นายจักรเลิศ ณ นคร ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯอุตสาหกรรม  
383 นางกิ่งแก้ว คำพรรณ์ ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯดนตรีไทย  
384 นายเสกสิทธิ์ เวชสาร ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯดนตรีไทย  
385 นางสาวชริญญา เพกกิ้ม ครู โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ฯดนตรีไทย  
386 นางศุภลักษณ์ สมภูเวช ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เรียนร่วม  
387 นางนงค์รัตน์ อัครกุล ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เรียนร่วม  
388 นางพราวนภา ผลบุญ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
389 นางสาวสุภาพร ด้วงเมฆ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
390 นางสาวอุทัยวรรณ สัจจารักษ์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
391 นางสาวอัจฉริยา ศิริวาริน ครูโรงเรียนท่่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
392 นางสุวิมล ไชยถาวร ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ลูกเสือ-เนตรนารี  
393 นางสุุพิศ ชัยสุวรรณ ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ลูกเสือ-เนตรนารี  
394 นางสาววารุณี จิรัญเวทย์ ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ลูกเสือ-เนตรนารี  
395 นายปริญญา นุ่มน้อย ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์หุ่นยนต์  
396 นางสาวจุฑารัตน์ สังขนุกิจ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์หุ่นยนต์  
397 นายจักรพันธุ์ จันทร์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
398 นางสาวโชษิตา แป้นคง ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
399 นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์ ครูโรงเรียนปากพูน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
400 นายจรูญ ครุฑจ้อน ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
401 นายจักรเลิศ ณ นคร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ประกอบวิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
402 นายสัมภาษณ์ ดารากุล ครูโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
403 นายธวัช ไกรนุกูล ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
404 นายพงษ์จรัส ชื่นเจริญวงศ์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
405 นายอุทัย สุวรรณโมกข์ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
406 นายเล็ก แสนสมพร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
407 นายสุธี คชาผล ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
408 นายสมศักดิ์ สุพรรณพงศ์ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
409 นายธวัช เพชรโกมล ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
410 นายสมนึก ผลความดี ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
411 นายสถิตย์ รัตนสิงห์ ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
412 นายอวยชัย หิรัญกาญจน์ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
413 นายอรรถ เภรีกุล ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
414 นายเลอพงค์ แพ่งกุล ครูโรงเรียนชะอวด คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
415 นายสมชาย ศรทอง ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
416 นายสุวิทย์ กลิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
417 นางสาคร แก้วใจดี ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
418 นายวิชรัช รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
419 นายอดิศักดิ์ เจ๊ะดะระหมาน ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
420 นายบุญณรงค์ ขลิบทอง ครูโรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีฯ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
421 นายสมใจ อนุรักษ์ ครูโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
422 นางกมลรัตน์ ไชยสุภา ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
423 นางกมลรัตน์ ไชยสุภา ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
424 นายสมยศ ไชยสุภา ครูโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
425 นายปรเมศว์ วิบูลศิลป์ ครูโรงเรียนนาบอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
426 นายดำรงศักดิ์ ภารพบ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
427 นายเรืองเดช วิชัยดิษฐ์ ครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
428 นายวิวัฒน์ ศรีสังข์ทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
429 นายสุชิน ปานน้อย ครูโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
430 นายฉัตรชัย ขุนชำนาญ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
431 นายสาโรจน์ รัตนคำ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
432 นายสันติ์ จันทนะทรัพย์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
433 นายธนิต ทองถึง ครูโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
434 นายสถิตย์ ธัญญา ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
435 นายชำนาญ ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
436 นายดุรงค์ แก้วประดับ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
437 นายยงยศ ทองคำ ครูโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
438 นายสถาพร แสงระวี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
439 นายเสรี แซ่ตั่น ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
440 นายสามารถ จำนองวุฒิ ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
441 นายวิยุทธ ชายพรม ครูโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
442 นายวิชัย เภอแสละ ครูโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
443 นายพิชัย อินทวิมล ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
444 นางสาวนัทธ์ชนันต์ สุวรรณชนะ ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
445 นายอนันต์ คงเกตุ ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
446 นายอุทัย สุวรรณโมกข์ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
447 นายเสฏฐวุฒิ เกียรติวทนะ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
448 นายทวี แนวจำปา ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
449 นายสถิตย์ ธัญญา ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
450 นายจุมพล งามสง่า ครูโรงเรียนคงคาประชารักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
451 นายวิเชียร บุญรัตน์ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
452 นายวิยุทธ ชายพรหม ครูโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
453 นายวิยุทธ ชายพรหม ครูโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
454 นายอนุชา สุรพงศามาศ ครูโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
455 นายวัชรพงศ์ นุราช ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
456 นายดำรงศักดิ์ ภารพบ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
457 นายบุญณรงค์ ขลิบทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
458 นายสุวิทย์ โอมาก ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
459 นายวิชิต พูลแก้ว ครูโรงเรียนร่อนพิบูลเกียรติวสุนทราภิวัฒก์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
460 นายณรงค์ เที่ยวแสวง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีฯ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
461 นางสาวสุจิภา แรกจำนงค์ นักศึกษาฝึกงาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
462 นายประภูศักดิ์ ณ นคร นักศึกษาฝึกงาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
463 นายนัฐพงศ์ ศรีอินทร์ นักศึกษาฝึกงาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
464 นายอภิเศรษฐ์ นาคสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกงาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
465 นายเรวัติ นวลขาว เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
466 นายจัตุพร คำคง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
467 นางจิรายุ สุวรรณา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกคะแนน  
468 นางสาวภารตี หนูสังข์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกคะแนน  
469 นางสาวทัดดาว จันทร์ทัศน์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์ฯอุตสาหกรรม  
470 นางสาวสมิตา หลีชัยเลิศ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์ฯอุตสาหกรรม  
471 นางสาวธารวิมล คีรีเดช นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์ฯอุตสาหกรรม  
472 นางสาวเกวลี แก้วหล้า นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์ฯอุตสาหกรรม  
473 นางพันธิภา รุจิวณชย์กุล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ฝ่ายพิธีการ  
474 ดร.สุภาพ เต็มรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโศภนคณาภรณ์ ฝ่ายพิธีการ  
475 นางบังอร แป้นคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
476 นายประยูร รักษ์กำเนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ฝ่ายเลขานุการ  
477 นางสุภาภรณ์ คงคานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ฝ่ายเลขานุการ  
478 นายกำพล ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยา ฝ่ายเลขานุการ  
479 นางวิมพ์วิภา รักสม ผู้อำนวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ฝ่ายเลขานุการ  
480 นายดุสิต คงจันทร์ รองผู้อำนวยการโงเรียนเบญจมราชูทิศ ฝ่ายเลขานุการ  
481 นายวิศาล ภูริวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ฝ่ายเลขานุการ  
482 นายสามารถ แต่งอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ฝ่ายเลขานุการ  
483 นายศักดิ์ชัย คงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ฝ่ายเลขานุการ  
484 นายสุธรรม ช่วยชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ฝ่ายเลขานุการ  
485 นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ฝ่ายเลขานุการ  
486 ดร.สันติกร รักษ์สองหมื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ฝ่ายเลขานุการ  
487 นางสารี ณรงค์ทิพย์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ฝ่ายเลขานุการ  
488 นางเบญจมาศ เขียวฤทธิ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ฝ่ายเลขานุการ  
489 นางสาวสุภาพร พูดเพราะ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ฝ่ายเลขานุการ  
490 นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เลขานุการศูนย์ฯวิทยาศาสตร์  
491 นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายทะเบียนศูนย์ฯวิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
492 นางสุมณฑินี สมัครพงศ์์ ครูโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะกรรมการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น รางวัล Best Practices  
493 นางสมจิตร สุทธิวิริวรรณ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศีธรรมราช คณะกรรมการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น รางวัล Best Practices  
494 นายสิทธิศักดิ์ ชัยชนะ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น รางวัล Best Practices  
495 นางสาวธัญญรัน์ มาลากาญจน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น รางวัล Best Practices  
496 นายภัทร์พงศ์ ศิลป์ประเสริฐ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดบูธนิทรรศการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)โรงเรียนทุ่งสง  
497 นางสาวณภัทร อักษรพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดบูธนิทรรศการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)โรงเรียนทุ่งสง  
498 นายกวีวัฒน์ เงินทอง นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดบูธนิทรรศการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)โรงเรียนทุ่งสง  
499 ณัฐภัทร ศรีเปารยะ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดบูธนิทรรศการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)โรงเรียนทุ่งสง  
500 นายศราวุฒื สุวรรณ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดบูธนิทรรศการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)โรงเรียนทุ่งสง  
501 นายกฤษณะพงศ์ ธานีรัตน์ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดบูธนิทรรศการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)โรงเรียนทุ่งสง  
502 นายภูวดล พวงปะชัง ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดบูธนิทรรศการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)โรงเรียนทุ่งสง  
503 นายจุฑาพัฒน์ ตุ้งซี่ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดบูธนิทรรศการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)โรงเรียนทุ่งสง  
504 นายณรงค์ศักดิ์ ดำเกลี้ยง ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดบูธนิทรรศการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)โรงเรียนทุ่งสง  
505 นางสาววาณี บุญพิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
506 นางขวัญฤทัย วัฒนกุล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
507 นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
508 นางสาวงามพิศ วิชชุวรรณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
509 นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
510 นางธมลพรรณ เดชนุ่น โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
511 นางสาวฐิตารีย์ จันทรศร โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
512 นางสุดใจ จันทร์ศิริ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
513 นางสุพิศ บุญฤทธิ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
514 นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
515 นางสุพิชญา เฉลิมวรรณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
516 นางสุดา นิลอาญา โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
517 นางระพีภรณ์ ทองเชิด โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
518 นางนุชนารถ เปียแดง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
519 นางมาลัย สงพุ่ม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
520 นางสาววาณี บุญพิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
521 นางสุจิตตรา จันทรัตน์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
522 นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
523 นางสาวสุชาดา ศรีอำมร โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
524 นางสาวพัชรนันท์ ใหม่ละเอียด โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
525 นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
526 นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
527 นายไตรรัตน์ คงโต รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
528 นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
529 นายดุสิต คงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
530 นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
531 นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
532 นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
533 นายดุสิต คงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
534 นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12 คณะกรรมการอำนวยการ  
535 นายมนูญ บุญชูวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต12 คณะกรรมการอำนวยการ  
536 นายสุทัศน์ แก้วพูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต12 คณะกรรมการอำนวยการ  
537 นายจตุรงค์ สุขแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต12 คณะกรรมการอำนวยการ  
538 ผศ.ดร. หมุดตอเล็บ นิสอ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
539 นางปริตตา ลีละวัฒน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
540 นางฐิติมา ทิพย์มโนสิงห์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
541 นายพงศธร บัวผัน ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
542 นางสาวคุณัญญา แพรกเมือง ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
543 นางสาวภาชินี รัตนศรีปัญญะ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
544 นางจลา สุดวิไล ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
545 นางสาวรัชนีวรรณ แซ่โง้ว ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
546 นางสาวสายฝน ปาเมืองมูล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
547 นางสาววศินี นิธิสกุลกาญจน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
548 นางอภิญญา สิตีหะมะ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
549 นางกัณฑิมา ตันติชำนาญกุล ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
550 นางสาวณฐิดา ทองสงค์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
551 นางสาวศิริวรรณ สโมสร ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
552 นางสุวิญณา วงศ์เบี้ยสัจจ์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
553 นางสาวรุ่งทิพย์ ด้วงปราง ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
554 นางสาวชญาษร จุลิรัชนีกร ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
555 นางสาวทิพย์สุดา โกยวาณิชย์ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
556 นางยุพดี กำจรฤทธิ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
557 นางรัศมี แสงสว่างสัจกุล ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
558 นางสาวนิตยาพันธ์ ชาตะกาญจน์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
559 นางสาวสาวิตรี แซ่โค้ว ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
560 นายไตรรัตน์ คงโต รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
561 นางฐิติมา ทิพย์มโนสิงห์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
562 นายพงศธร บัวผัน ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
563 นายพงศธร บัวผัน ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
564 นางสาวคุณัญญา แพรกเมือง ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
565 นางสาวภาชินี รัตนศรีปัญญะ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
566 นางจลา สุดวิไล ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
567 นางสาวรัชนีวรรณ แซ่โง้ว ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
568 นางสาวสายฝน ปาเมืองมูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
569 นางสาววศินี นิธิสกุลกาญจน์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
570 นางอภิญญา สิตีหะมะ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
571 นางกัณฑิมา ตันติชำนาญกุล ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
572 นางสาวณฐิดา ทองสงค์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
573 นางสาวศิริวรรณ สโมสร ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
574 นางสุวิญณา วงศ์เบี้ยสัจจ์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
575 นางสาวรุ่งทิพย์ ด้วงปราง ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
576 นางสาวชญาษร จุลิรัชนีกร ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
577 นางสาวทิพย์สุดา โกยวาณิชย์ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
578 นางยุพดี กำจรฤทธิ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
579 นางรัศมี แสงสว่างสัจกุล ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
580 นางสาวนิตยาพันธ์ ชาตะกาญจน์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
581 นางสาวสุนิสา ปานสุข ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
582 นางสาวสาวิตรี แซ่โค้ว ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
583 นายประดับ แก้วนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
584 นายสมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
585 นายสุวรรณ ผลเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
586 นายสมมุ่ง หนูพยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
587 นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวด รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
588 นายจิรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ ผู้อำนวยการแหลมราษฎร์บำรุง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
589 นายปราโมทย์ พรหมนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายขาว รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
590 นายสิทธิพร นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
591 นายอรุณ รอดสันติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
592 นายจำเริญศักดิ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
593 นายศักดิ์ชัย คงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
594 นายวิศาล ภูริวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
595 นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลย์พันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
596 นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
597 นายวิทยา เพชรจู รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
598 นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
599 นายอนุชณ สุรพงศามาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
600 นางวิมล หนูชุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
601 นางศุภาพิชญ์ ศรภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติสุนทรภิวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
602 นายไตรรงค์ สาดแว ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
603 นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
604 นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษา สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
605 นายธเนศ หาญใจ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
606 นางสาวซาปิยา รัตนศรีสุข ลูกจ้างชั่วคราว สพม.12 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
607 นายสมพร วัชรกาฬ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
608 นายมานิตร จิตจำ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
609 นายสุวัฒน์ สุทิน ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
610 นายเอกตวัน เลิศไกร ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
611 นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
612 นายวิเชียร ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
613 นางสุรัชนี อยู่สบาย ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
614 นางจิรา ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
615 นายสุภรณ์ แสงผะกาย ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
616 นางสาวพรทิพย์ เกิดสม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
617 นางนุจรี ฐาปนภาคย์ โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
618 นางสาวเอริน บุญมณี โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
619 นายจำนงค์ กาญจนพันธ์ ครูโรงเรียนขนอมพิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
620 นางสุชาดา สุขขี ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
621 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค ทองปาน ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
622 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
623 นางสาววไลภรณ์ คงทอง นักศึกษาฝึกงาน สพม. 12 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
624 นายวุฒิชัย ศิริแก้ว นักศึกษาฝึกงาน สพม. 12 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
625 นายพรศักดิ์ จินา รองผู้อำนวยการ สพม. ๑๒ ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
626 นายภูตินันท์ เฮงศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
627 นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและ รายงานผลการแข่งขัน  
628 นางปริตตา ลีละวัฒน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
629 นางปริตตา ลีละวัฒน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
630 นางปริตตา ลีละวัฒน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
631 นางสาวรัตนาภรณ์ เขียวบรรจง ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
632 นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
633 นายสุธรรม ช่วยชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
634 นายอุดม เจริญผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
635 นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
636 นายณัฐชัย สมจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
637 นางวนิดา มากนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
638 นางกาญจนา สวนกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
639 นายวิทยา เพชรจู รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
640 นายจรูญ บุญล้อม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
641 นางสาวอนงค์นาฏ บุญแก้ววรรณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
642 นางพรชนิตว์ อิสระพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
643 นายสุชาติ สุขคง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
644 นางสุกัญญา สุวรรณสุข ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
645 นางอภิญญา การิกาญจน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
646 นายอาทร โส้สมัน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
647 นายพงษ์ศิริ พวงทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
648 นายนิเวศน์ เพ็ชรคงทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
649 นายแหล่งฤทธิ์ เพชรหอม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
650 นายนิวัฒน์ วัฒรุจีกฤต ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
651 นางนพคุณ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
652 นางสายพร อุณพันธุ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
653 นางสุนิสา เชาวลิต ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
654 นางวิภารัตน์ ศรีสังข์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
655 นางจีรา เภอแสละ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
656 นางสาวจิรัญญา เกิดสม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
657 นางสาวรัชนี พลชัย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
658 นางปรารถนา ยอดมณี ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
659 นางพัชรินทร์ วิเชียรกาญจน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
660 นางประทุม อร่ามศักดิ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
661 นางอุมาพร มีแก้ว ครูโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
662 นางโชคดี สงพราหมณ์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
663 นางสาวพิมพา แก้วจำนง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
664 นายศรชัย ช่วยอักษร ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
665 นางสาวจิตรา กันไพเราะ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
666 นางสาวเบญจมะ นาคพงศ์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
667 นางธนรัตน์ พูลพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
668 นางปาริชาต ทับสุทธิ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
669 นางดวงพร แซ่แต้ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
670 นางสาวกิตติมา จิ๋ว ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
671 นางสาวสุนิสา ปานสุข ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
672 นายคณิศ ถิรารางค์กูล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
673 นายคณิศ ถิรารางค์กูล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
674 นางสาวจุฑามาศ หล้าฤทธิ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
675 นางสาวจุฑามาศ หล้าฤทธิ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
676 นางสาวจุฑามาศ หล้าฤทธิ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
677 นายคณิศ ถิรารางค์กูล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
678 นางสาวจุฑามาศ หล้าฤทธิ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
679 นายคณิศ ถิรารางค์กูล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
680 นางสาวจุฑามาศ หล้าฤทธิ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
681 นายคณิศ ถิรารางค์กูล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
682 นางสาวจุฑามาศ หล้าฤทธิ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน  
683 นายสามารถ แต่งอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
684 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
685 นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
686 นายสมพร วัชรการฬ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
687 นายสมชัย มุขดาร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
688 นางมธุรส ทองกัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
689 นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
690 นางมธุรส ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
691 นายตรีชฎา จิตมนัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
692 นางบวร ทองเพ็งจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
693 นางดุษฎี บุญหนูกลับ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
694 นางกุหลาบ โกฏิกุล ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
695 นางวาสนา ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
696 นางสุนิดา ศรีสมบัติ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
697 นายธีรนันท์ เรืองอ่อน ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
698 นายสามารถ แต่งอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
699 นางสาวนฤมล นาคปลัด ครูโรงเรียนปากพนัง ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
700 นางอุ่นจิตร ฉายวิริยะ ครโรงเรียนสตรีปากพนัง ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
701 นายวิศาล ภูริวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
702 นายศักดิ์ชัย คงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
703 นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลย์พันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
704 นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
705 นายไตรรัตน์ คงโต รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
706 นางอมรรัตน์ เจรียงพร ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ประธานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
707 นางปรีญา ยอดเพ็ชร ครูโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ ประธานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
708 นางพัชราภรณ์ คิดเหมาะ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา ประธานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
709 นางนันทพร อามิตร ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ประธานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
710 ดร.พมรศรี ชูรัตน์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประธานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
711 นางวาสินี ขวัญฤทธิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
712 น.ส.เปมิกา มุสิกวงศ์ ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ประธานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
713 นางกนกพร อุดมถาวรสวัสดิ์ ครูโรงเรียนทุ่งสง ประธานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
714 นางกชกร สิริกัญญกุล ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง ประธานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
715 นางจุฑาทิพย์ สวนกูล ครูโรงเรียนโยธินบำรุง ประธานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
716 นางกรณ์ภัสสรณ์ ลายพยัคฆ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
717 นายสุบรรณ เดชเชียร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครรินทร์ฯ ประธานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
718 นางสุมาลี ใบธน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
719 นางนารีรัตน์ พรหมศร ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ การจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
720 นางจำเรียง ทรัพยาสาร ครูโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ การจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
721 น.ส.สุธารัตน์ รัตนคช ครูโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการและเลขานุการ การจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
722 น.ส.อุดมศรี บัวแก้ว ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการและเลขานุการ การจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
723 นางอรชร สมประดิษฐ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการและเลขานุการ การจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
724 น.ส.ภัทรญาดา ไชยฤกษ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ การจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
725 น.ส.ไมตรี มุสิกวงศ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ การจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
726 นายสิทธิศักดิ์ ชัยชนะ ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการและเลขานุการ การจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
727 นางอุไร ช่วยเจริญ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการและเลขานุการ การจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
728 นางนฤมล ปรุงเสริม ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการและเลขานุการ การจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
729 น.ส.พรนัชชา เชื่อมใจ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ การจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
730 น.ส.เยาวนารถ ยอดสุรางค์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครรินทร์ฯ กรรมการและเลขานุการ การจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
731 น.ส.ชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา กรรมการและเลขานุการ การจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
732 นางช่อแก้ว จุลนวล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการ การจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
733 นางบำเพ็ญ ไชยศรี ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
734 นางสุนิสา ถนอมพงค์ ครูโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
735 น.ส.น้ำอ้อย ชุมทอง ครูโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
736 น.ส.จิรา สุวรรณมณี ครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
737 นางเพียงจันทร์ หนูคง ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
738 นางจุฑาทิพย์ สวนกูล ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
739 น.ส.สุพรรณี คงดี ครูโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
740 น.ส.บุษบา พิทักษ์ ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
741 นายศิวพล พงษ์สมุทร ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
742 นางอิงอร ชัยรัตน์ ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
743 น.ส.เสาวนีย์ ศรีอินทร์ ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
744 นางกฤติกา อยู่พิทักษ์ ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
745 นายอมรินทร์ ชัยประพันธ์ ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
746 นางออนสา อ่อนเกลี้ยง ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
747 น.ส.อภิรดี นุ่นวิเชียร ครูโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
748 น.ส.ศุภวรรณ มีแก้ว ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
749 น.ส.สุรัสวดี นาจิตร ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่พิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
750 นางอัมพวัลย์ นุ่นสง ครูโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
751 นางลิสา ศรีใหม่ ครูโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
752 น.ส.จิราพร สมทอง ครูโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
753 นายอภิชาติ อินทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
754 น.ส.เสาวนีย์ ศรีอินทร์ ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
755 น.ส.น้ำอ้อย ชุมทอง ครูโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
756 นายทัศนัย ทัศโร ครูโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยาวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
757 นางจินตรัตน์ ทิพย์สุขุม ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
758 น.ส.ชลธิชา จันทร์ขาว ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
759 น.ส.ราศี เอียดไสย ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
760 นางรานี รักษาแก้ว ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
761 นางสุภาภรณ์ จันทร์จำปา ครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
762 นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
763 นางจารุณี ลายทิพย์ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
764 น.ส.นราภรณ์ ศรีสุชาติ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
765 นางนพยง วงศ์สีแก้ว ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
766 น.ส.ละออง หมื่นรักษ์ ครูโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
767 น.ส.อนุสรา บ่อน้อย ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
768 น.ส.อรรทรรศน์ รัญจุล ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
769 น.ส.วิจิตรา อินนุพัชร ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
770 น.ส.ณัฐธีรา แต่งวงค์ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
771 นางคุณศรี ศรีพิทักษ์ ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
772 นายศรีศักดิ์ นามเสน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
773 นางพวงเพ็ชร ขุนชำนาญ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
774 ดร.สุภาพ รักถิ่นเดิม ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาส กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
775 ดร.ธนชพร ภูวรณ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
776 น.ส.อวยพร อิศรเดช ครูโรงเรียนขนอมพิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
777 นางพนิดา เจริญศิลป์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
778 น.ส.ธิดารัตน์ อินทรโชติ ครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
779 น.ส.สุธารัตน์ รัตนคช ครูโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
780 นางกัลยา ยอดวิจารณ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
781 นางอรัญญา ยกล้วน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
782 น.ส.อัญชลิกร การัยภูมิ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
783 นางสุดาวรรณ อภิศักดิ์มนตรี ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
784 น.ส.ชณิดาภา ศรีเปารยะ ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
785 นายสาธร พฤกษะศรี ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
786 นางกชกร สิริกัญกุล ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
787 นางวิสาขะ บุญปถัมป์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
788 นางจิราพร รัตนบุรี ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
789 นางเกษฎา ทั่วด้าว ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
790 น.ส.บุญญารัตน์ มีฮิ่น ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
791 นายศิลปชัย สุหลง ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
792 นางสุนันทา วงศ์เมฆ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
793 นางฉวีวรรณ ไชยศร ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
794 นายณัษฐา สิงห์พันธุ์ ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
795 นางอนงค์ ทองนุ่น ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
796 นางอภัย จรุงกิจสิทธิกุล ครูโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
797 นางสุมณฑินี สมัครพงศ์ ครูโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
798 นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์ ครูโรงเรียนนาบอน กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
799 นายณรงค์ กิจแถลง ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
800 น.ส.จุทาภรณ์ อึ่งทอง ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
801 นางพวงเพ็ญ บัวชุม ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
802 นางลัดดา แก้วพูล ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
803 นางสุดใจ วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
804 นางนิภาพร รักใหม่ ครโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
805 น.ส.เสาวภา เสนา ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
806 นายหยา ชายภักตร์ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
807 นายธานต์โรตม์ พูลชัย ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
808 นางพัชรี เทพทอง ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
809 นางอุไรวรรณ โอฬาพฤกษ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
810 น.ส.อนงค์นาฏ บุญแก้ววรรณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครรินทร์ฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
811 นางประพิมพ์ไพ จันทร์กลับ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
812 น.ส.โสภา ทองประเสริฐ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
813 นางมณฑิรา วัฒนา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
814 น.ส.ณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
815 น.ส.ชนากานต์ คงทองสังข์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
816 นางจินตรักษ์ ทิพย์สุขุม ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
817 นางธัญญาพร นาคินทร์ ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
818 นางจินดา ไตรภูมิ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
819 น.ส.กฤติมา แก้วประเสริฐ ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
820 นายนิรัตน์ หอมทิพย์ ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
821 นางปุญชรัศมิ์ เพ็งกุล ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
822 นางอิงอร ชัยรัตน์ ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
823 น.ส.กนกวรรณ เหมทานนท์ ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
824 นายไพโรจน์ รักษ์พงศ์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
825 นายสมเกียรติ คำแหง ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
826 นางจิราพร รัตนบุรี ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
827 นายปราโมทย์ ธารีวิบูลย์ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
828 นางจิราพร สุดถนอม ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
829 นายวันทยา ชำนาญกิจ ครูโรงเรียนนาบอน กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
830 นางสุนิสา สงวนถ้อย ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
831 นางฮามีด๊ะ ดาราแมง ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
832 นางพรทิพย์ มโนเลิศ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
833 นางปุญชรัศมิ์ เพ็งกุล ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
834 น.ส.นงเยาว์ นินทรกิจ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
835 นางลำเจียก ศุกระกาญจน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
836 นางเรวดี ช่วยอักษร ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
837 นางจรัญญา มาศบรรเจิด ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
838 น.ส.นนทพร วรรณโสภณ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
839 นางสุนีย์ เชยบัวแก้ว ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
840 นายมงคลมณีรัตน์ สำเภาพล ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
841 นางจรรยา ถนอมทรัพย์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
842 นายธนสรณ์ ศากยโรจน์ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
843 นางจิรวรรณ ทองมาก ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
844 นางยินดี อินทรสุวรรณ ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
845 นางศิรินทิพย์ รจนา ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
846 น.ส.สุจิตรา ภู่ภักดี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
847 นายธาดา รองคีรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
848 น.ส.สุทิพา รักษามั่น ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครรินทร์ฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
849 นางออนสา อ่อนเกลี้ยง ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
850 น.ส.เครือวัลย์ ทองมาก ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
851 นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์ ครูโรงเรียนขนอมพิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
852 นางชนาพร เทพลักษณ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
853 นายปกรณ์ เพ็ญนุกูล ครูโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
854 นางกรกนก บุญเมือง ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
855 น.ส.พะเยาว์ หอมเกตุ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
856 นางธนภรณ์ กรรณิการ์ ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
857 นางณัฐปราง สุจารีย์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
858 นางโอภา บัวรัตนกาญจน์ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
859 นางประเทืองทิพย์ บัวจันทร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
860 นางอารมย์ ชลสิทธิ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
861 นางนิ่มนวล สาระดิษฐ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
862 นางอุไรวรรณ สุพรรณ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษ๋าไทย  
863 นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
864 น.ส.สุทธิรัตน์ ประดิษฐผล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
865 นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
866 นายนภัทร เฮ้งศิริ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
867 น.ส.สุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
868 นางสายจิต พันธรักษ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
869 น.ส.สุดา จิตวิบูลย์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
870 น.ส.เสาวลักษณ์ กั๋งเซ่ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
871 น.ส.เมษารัตน์ จินตรารักษ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
872 น.ส.นงเยาว์ มาศมาลัย ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
873 น.ส.สาวิตรี ทองจำรัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
874 นางวรรณภา ผลอินทร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
875 นางสุมาลี ใบธน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
876 น.ส.ฉวีวรรณ มหาพรหมประเสริฐ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
877 น.ส.ธัญญรัตน์ มาลากาญจน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนพิเศษเรียนร่วม  
878 นางสุมณฑินี สมัครพงศ์ ครูโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนพิเศษเรียนร่วม  
879 น.ส.เปมิกา มุสิกวงศ์ ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนพิเศษเรียนร่วม  
880 นางช่อแก้ว จุลนวล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนพิเศษเรียนร่วม  
881 นางสายจิต พันธรักษ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนพิเศษเรียนร่วม  
882 นางวรรณภา ผลอินทร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนพิเศษเรียนร่วม  
883 นางสุมาลี ใบธน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนพิเศษเรียนร่วม  
884 นางละม่อม เฉวียงหงส์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนพิเศษเรียนร่วม  
885 นางพวงเพ็ญ บัวชุม ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนพิเศษเรียนร่วม  
886 นางจิตติยา ทองอำภา ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนพิเศษเรียนร่วม  
887 นางวรรณภา ผลอินทร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน  
888 น.ส.เสาวลักษณ์ กั๋งเซ่ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน  
889 นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน  
890 น.ส.สาวิตรี ทองจำรัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน  
891 นายนภัทร เฮ้งศิริ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน  
892 น.ส.สุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน  
893 น.ส.สุทธิรัตน์ ประดิษฐผล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน  
894 น.ส.เมษารัตน์ จินตรารักษ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน  
895 นางช่อแก้ว จุลนวล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน  
896 นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน  
897 นางสาวสุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการบันทึกภาพศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
898 น.ส.เมษารัตน์ จินตรารักษ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการบันทึกภาพศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
899 น.ส.บุญญารัตน์ มีฮิ่น ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยา นครศรีฯ กรรมการบันทึกภาพศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
900 น.ส.สุทธิรัตน์ ประดิษฐผล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการบันทึกภาพศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
901 น.ส.นงเยาว์ มาศมาลัย ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
902 น.ส.ฉวีวรรณ มหาพรหมประเสริฐ ครูโรงเรียนเบญจมราชทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
903 นางสุมาลี ใบธน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
904 นางวรรณภา ผลอินทร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
905 น.ส.สุดา จิตรวิบูลย์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
906 นางอุไรวรรณ สุพรรณ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
907 นางสาววิรัญชนา เจียรมาศ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
908 นางสาวสุชาดา มานพพงศ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
909 นายกานต์ ปัญจเวสารัช นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
910 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ขวัญสง นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
911 เด็กหญิงนิศิตา รัตนอรุณ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
912 เด็กหญิงปานทิพย์ จุติผล นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
913 นายติณห์ อักษรนิตย์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
914 นางสาวชนิสรา ยอดแก้ว นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
915 นางสาวณัฐวดี โชติวัน นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
916 นางสาวปิยพร อักษรศรี นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
917 นางสาวมิลาน โพธิคม นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
918 เด็กหญิงฐิตาธิษณา วนิชกุล นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
919 เด็กหญิงธัชชาภรณ์ วนิชกุล นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
920 เด็กหญิงมิณวรา กรรมโชติ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราช฿ทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
921 เด็กหญิงภณิดา เดชาสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
922 นายรัฐพงษ์ วิชัยสูง นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
923 นางสาวขวัญชนก ศรีลา นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
924 นางสาวชนิษฎา บุญวรรณ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
925 นายภูษณดล หุพาทิพย์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
926 นางสาวธันยชนก เงินสยาม นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
927 นางสาวชลากร ดีช่วย นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
928 นายศิรสิทธิ์ ณะเสนน นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
929 นางสาวสิริปัฐรักษ์ วิเชียรทอง นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
930 นายสมพจน์ จันทรวงศ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
931 นายกันพงศ์ จันทร์ภักดี นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
932 นายวรวรรธน์ ธนเสถียรวิชญ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
933 นายภานุวัฒน์ มานะสุขุม นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
934 เด็กหญิงบุณยานุช แซ่เซียว นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
935 เด็กชายธนโชติ เตือนวีระเดช นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
936 เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์ทิพย์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
937 เด็กหญิงตวิษา เกื้อนุ้ย นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
938 เด็กหญิงพรรณรมณ ศรีแก้ว นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
939 เด็กชายมนัสพล จิตมนัส นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
940 เด็กหญิงชาลิสา บุญพิทักษ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
941 เด็กหญิงบุลพร จีรนันทพร นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
942 นางสาวธนัญกาญจน์ อักษรวงศ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
943 เด็กหญิงนัจภรณ์ ชูเสือหึง นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
944 เด็กหญิงวรรณศิริ เพชโรภาส นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
945 เด็กหญิงสุภาวิดา สุขประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
946 เด็กชายณภัสภพ สุวรรณณา นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
947 นายกรภัทร์ ฝ่ายราช นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
948 นายสิทธิโชค ขุนแก้ว นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
949 นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
950 นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
951 น.ส.สุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
952 น.ส.เมษารัตน์ จินตรารักษ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
953 น.ส.สุทธิรัตน์ ประดิษฐผล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
954 นางสาวชมมณี สุวรรณรัตน์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
955 นางสาวภิมสินี พวงมาลา นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
956 นางสาวญาตาวี แก่นคำ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
957 นางสาวณิชกุล เกตุกำพล นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
958 นางสาวธีรนาฏ โสทรจิตร์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
959 นางสาวลวัณยา ปรีชาวาท นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
960 นางสาวสุชาดา มานพพงศ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
961 นางวรรณภา ผลอินทร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายการเงินศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
962 น.ส.สุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายการเงินศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
963 นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายการเงินศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
964 นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายการเงินศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
965 นายไตรรัตน์ คงโต รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
966 นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
967 นายดุสิต คงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
968 นางวิภาวี อุ่นเสียม ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
969 นายสาธร พฤกษะศรี ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
970 นายสิทธิศักดิ์ ชัยชนะ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
971 นางกชกร สิริกัญญกุล ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
972 นางวาสินี ขวัญฤทธิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
973 นางสมจิตร สุทธิวิริวรรณ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
974 นางอำไพ วัยวัฒน์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
975 น.ส.ธัญญรัตน์ มาลากาญจน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
976 นางช่อแก้ว จุลนวล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
977 น.ส.ฉวีวรรณ มหาพรหมประเสริฐ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
978 นางวรรณภา ผลอินทร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
979 นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
980 นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  
981 นายสุคนธ์ แสงประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
982 นายอธิศ ระแบบเลศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
983 นางสุวรรณี สุวรรณรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
984 นางกลกาญจน์ น้อยทับทิม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
985 นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
986 นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
987 นางละอองทิพย์ บุญยเกียรติ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
988 ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ดูแลหลักสูตร มหาวิทยาวลัยลักษณ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
989 นายสามารถ แต่งอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
990 ดร.สันติกร รักสองหมื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
991 นายสุธรรม ช่วยชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
992 นางพรชนิตว์ อิสระพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
993 นายอุดม เจริญผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
994 นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
995 นางเบญจมาศ ทองส่งโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
996 นายวรงค์ บุญทอง ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
997 นางเพียงเดือน วิทยาประดิษฐ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
998 นางสาวนุงนุช บุญเรือง ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
999 นางศิริวรรณ์ ชาญอาวุธ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
1000 นางสารี ณรงค์ทิพย์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
1001 นางจิรนันท์ ทองขาวบัว ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
1002 นายบุญฤทธิ์ สุขพิทักษ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
1003 นางถนอมศรี รักษา ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
1004 นางส่งเสริม แต่งอักษร ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
1005 นางสาวขนิษฐา พฤกษาพิทักษ์ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
1006 นางสาวจันทร์ทรา ภู่เจริญพงศ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
1007 นางสาวปิยะรัตน์ หมื่นใจ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
1008 นางสาวสุจิตรา พันธนิตย์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
1009 นางจินต์จุฑา คงคุ้ม ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
1010 นางกุหลาบ โกฏิกุล ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
1011 นางสาวนภาภรณ์ ชี้ช้าง ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
1012 นางสาวสุดใจ พิชัยรักษ์ ครูโรงเรียนคงคาประชารักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
1013 นางบุญพา บุญศรีโรจน์ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
1014 นางสุดา จันทสุรางค์ ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
1015 นางสาคร มะยะเฉียว ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
1016 นางสาวจินตนา แป้นคง ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
1017 นางจำเนียร เปลี่ยนจันทร์ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
1018 นางนงเยาว์ วิภูษณะภัทร์ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
1019 นางสาวนันทิยา มุสิกะ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
1020 นายวรวุฒิ ฐาปนภาคย์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
1021 นางชลาลัย เพชรรัตน์ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
1022 นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1023 นางมณฑา สุขเกื้อ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1024 นายสมชาย ผลชัย ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1025 นางยุพดี กำจรฤทธิ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1026 นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1027 นายสุเมธ สอดจิตต์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1028 นางเบญจมาศ ทองส่งโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1029 นางวรรณเพ็ญ ทิพย์รัตน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1030 นายอณัส ซาดัดคาน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1031 นางสาวนิลุบล ศิลาพรหม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1032 นางสาวสุรีย์ ทรงอนงค์ ครูโรงเรียนโยธินบํารุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1033 นางแววตา มฤดี ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1034 นายอารักษ์ ยอดรัก ครูโรงเรียนปากพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1035 นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหม ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1036 นางสาวพรวีนัส อัมพวัน ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1037 นายสุภาส มณีโชติ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1038 นางนาตยา ช่วยไชยศรี ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1039 นางศิริพร เสาวลักษณ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1040 นางโชติกา ชูแก้ว ครูโรงเรียนปากพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1041 นายคมสันติ คงเซ่ง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1042 นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1043 นางเรวดี บัวทอง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1044 Mr. David Hogg ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1045 นางจิราภรณ์ บรรณโศภิษฐ์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1046 นางสาวดาราทิพย์ สุวรรณพะโยม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1047 นางเบญจมาศ ทองส่งโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1048 ว่าที่ รต.วุฒิ ราตรีพฤกษ์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1049 Mr. Thomas Hodgson ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1050 นายอุเทน แก้วมรกต ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1051 นางสาวพงาลักษณ์ จิตบรรจง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1052 นายแหล่งฤทธิ์ เพชรหอม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1053 นางจรียา พิศแลงาม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1054 นางสาววันเพ็ญ ขุนราช ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1055 นายสุทิน กิจจะ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1056 นางสดใส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1057 นางสาวพ.พิรภัทร อิ่มสีสด ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1058 นายวันชาติ ไชยภู ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1059 Miss Michelle Bebbington ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1060 นางธันยาลักษณ์ สุจิพงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1061 นางสาวชฎากาญจน์ ชูโสด ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1062 Mr. Shea Jones ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1063 นางสุจิตรา บุญแก้ว ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1064 นายขวัญไชย เย็นเอง ครูโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1065 นางพวงเพ็ญ จันทวงศ์ ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1066 นางโชคดี สงพราหมณ์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1067 Mr. Sean VandeLinde ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1068 นางจิรนันท์ แซมมงคล ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1069 นางนัยนา แก้วสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1070 นางจิราภรณ์ จุติโชติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1071 นายปณิดล ปานช่วย ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1072 นางบุษกร สุวรรณรักษ์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1073 นายศรชัย ช่วยอักษร ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1074 Mr. Thomas Hodgson ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1075 นายรัฐพร จันทวงศ์ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1076 นางยุพดี กำจรฤทธิ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1077 นางสาวธิดารัตน์ แสงสีดำ ครูโรงเรียนโยธินบํารุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1078 นายสุเมธ สอดจิตต์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1079 นางพรรณี อินทรปาน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1080 นางปาริชาติ ทับสุทธิ ครูโรงเรียนโยธินบํารุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1081 นายธวัชชัย ทิพย์รัตน์ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1082 นายดนัย ดิษฐ์คล้าย ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1083 นางสาวสกาวเดือน พรหมทอง ครูโรงเรียนโยธินบํารุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1084 นางสาวนิลุบล ศิลาพรหม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1085 นายอณัส ซาดัดคาน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1086 นางเบญจมาศ ทองส่งโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1087 นายอณัส ซาดัดคาน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1088 นางสาวนิลุบล ศิลาพรหม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1089 นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานดีเด่นข้าราชการครูและครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1090 นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานดีเด่นข้าราชการครูและครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1091 นางสารภี สว่างล้ำ ครูโรงเรียนปากพูน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานดีเด่นข้าราชการครูและครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1092 นางยุพดี กำจรฤทธิ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานดีเด่นข้าราชการครูและครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1093 นายรัฐพร จันทวงศ์ โรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานดีเด่นข้าราชการครูและครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1094 นางเบญจมาศ ทองส่งโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานดีเด่นข้าราชการครูและครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1095 นางดุษฎี สิรันทวิเนติ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1096 นางยุพดี กำจรฤทธิ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1097 นายอณัส ซาดัดคาน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1098 นางจรียา พิศแลงาม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1099 นางจินดาภรณ์ บุญอนันต์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1100 นางอภิญญา การิกาญจน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1101 นางสาวนิลุบล ศิลาพรหม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1102 นางสาวอรษา วณิชยเศรษฐ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ปฏิคม และบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1103 นายสุชาติ สุขคง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ปฏิคม และบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1104 นางกรองแก้ว ทองเลี่ยมนาค ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ปฏิคม และบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1105 นางนวลรหง หมวดชัยทอง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ปฏิคม และบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1106 นางวรรณเพ็ญ ทิพย์รัตน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายงานผลและบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1107 นายสมชาย ผลชัย ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายงานผลและบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1108 นายอณัส ซาดัดคาน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายงานผลและบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1109 นางวรรณา พัชนี ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1110 นายสุวัฒน์ สุทิน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1111 นายกวินท์ เกื้อสังข์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง นักดนตรีประกอบการแข่งขันตลก  
1112 นายนิรัติศัย ชนะ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง นักดนตรีประกอบการแข่งขันตลก  
1113 เด็กชายชนุดม เรืองขนาบ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นักดนตรีประกอบการแข่งขันตลก  
1114 เด็กชายสหัสวิทย์ จะรา นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นักดนตรีประกอบการแข่งขันตลก  
1115 นายศังกร ว่องกุล นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นักดนตรีประกอบการแข่งขันตลก  
1116 นายอินทร จันทร์อุดม นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นักดนตรีประกอบการแข่งขันตลก  
1117 นายณภัทร นิธิสกุลกานต์ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นักดนตรีประกอบการแข่งขันตลก  
1118 นางสาวจุรีรัตน์ โบกระณี นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1119 นางสาวฉวีวรรณ แซ่ซั่ว นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1120 นางสาวณัฐมล จักขุรักษ์ นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1121 นางสาวน้ำเพชร ยุชยะทัตน์ นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1122 นางสาวพรชิตา จิตมัง นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1123 นางสาวรัชนก ทองจันทร์แก้ว นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1124 นางสาวรัฎฐพร พิยังคานนท์ นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1125 นางสาววนิดา ผุยคำ นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1126 นางสาววรกานต์ เฟื่องฟ้า นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1127 นางสาววรินทร สกุลรัตน์ นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1128 นางสาวศาตนันทร์ ลิ้มอภิวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1129 นางสาวสุนิษา ไมตรีแก้ว นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1130 นางสาวสุรัสวดี แก้วนุ่น นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1131 นายกฤตวรรษ บุญเทียม นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1132 นายจักรกริช สุขันทอง นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1133 นายจิรภัทร เภรีกุล นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1134 นายธนิสร เอี่ยมชลคำ นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1135 นายอนุกูล บุญบำรุง นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการแสดง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
1136 นายอำพล ยะสะนพ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
1137 นางวันดี ชูประจง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
1138 นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
1139 นายประดับ แก้วนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
1140 นายไพรัช วงศ์นาถกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
1141 นางกันตยา กระจาย หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
1142 นางสาวศศิธร ปานคง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
1143 นางวันดี ชูประจง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
1144 นางกันตยา กระจาย หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
1145 นางสาวศศิธร ปานคง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
1146 นางปริตตา ลีละวัฒน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
1147 นางสาวสุชาดา ศรีอำมร ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
1148 นางสาวธนภรณ์ วรรณเหวก ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
1149 นางมธุรส ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1150 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1151 นายจำนงค์ กาญจนพันธ์ ครูโรงเรียนขนอมพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1152 นายสิทธิชัย พรรณวชัย ครูโรงเรียนเกาะขันประชาภิบาล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1153 นางขวัญเรือน มุกดาร์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1154 นางสายสมร วัฒนวิถี ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1155 นายวิชาญ เพ็งสงค์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1156 นางสาวกนกอร คำสีไพร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1157 นางสาวสุวดี ศักดิ์แก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1158 นายวรพล โลหะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1159 นายสมใจ มุขดาร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1160 นางนวพร อักษรทอง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1161 นางตรีชฎา จิตมนัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1162 นางสมจิตร มารคคงค์แก้ว ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1163 นางอุ่นจิตร ฉายวิริยะ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1164 นางแอนนา ขาวเรือง ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1165 นางสาวสุชาดา สุขขี ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1166 นางสาวปิยะนุช พินโท ครูโรงเรียนคีรีราฎร์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1167 นางวาสนา ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1168 นางสาวกุลธิดา สว่างศรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1169 นางปาริฉัตร ทองเลี่ยมนาค ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1170 นางสุนิดา ศรีสมบัติ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1171 นางสุจิตรา ยกทวน ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1172 นายวิชาญ เพ็งสงค์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1173 นางสาวกนกอร คำสีไพร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1174 นางสาวสุวดี ศักดิ์แก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1175 นายวรพล โลหะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1176 นางนวพร อักษรทอง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1177 นางณิชกมล รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1178 นางปฏิมาภรณ์ ธานีรัตน์ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1179 นางสุนิดา ศรีสมบัติ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1180 นางดุษฎี บุญหนูกลับ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง ประธานกรรมการฝ่ายพิธีกรการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1181 นางนวพร อักษรทอง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีกรการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1182 นางสุทิชา ปรีดาศักดิ์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีกรการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1183 นางพิมภ์ลภัส วานิช ครูโรงเรียนนาบอน คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารเครื่องดื่มการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1184 นางอรัญญา ช่วยนาค ครูโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารเครื่องดื่มการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1185 นางชุติมา วานิโย ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารเครื่องดื่มการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1186 นางสายสมร วัฒนวิถี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารเครื่องดื่มการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1187 นางสาวสุชาดา สุขขี ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารเครื่องดื่มการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1188 นางบวร ทองเพ็งจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารเครื่องดื่มการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1189 นางสาวอภิญญา ช้างทรัพย์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโนภาสอุทิศ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารเครื่องดื่มการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1190 นางกาญจนา ศรีปร่างค์ ครูโรงเรียนปากพูน กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริการอาหารเครื่องดื่มการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1191 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิกการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1192 นางนวพร อักษรทอง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายเหรัญญิกการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1193 นางกุหลาบ โกฏิกุล ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิกการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1194 นางกฤติยา หนูวุ่น ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิกการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1195 นางสาวกนกอร คำสีไพร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1196 นางสาวสุวดี ศักดิ์แก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1197 นางสุนิดา ศรีสมบัติ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1198 นางณิชกมล รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1199 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค ทองปาน ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1200 นางวาสนา ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1201 นางสาวสุชาดา สุขขี ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1202 นางสุทิชา ปรีดาศักดิ์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1203 นางสาวกนกอร คำสีไพร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1204 นางสาวสุวดี ศักดิ์แก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1205 นายจำนงค์ กาญจนพันธ์ ครูโรงเรียนขนอมพิทยา คณะกรรมและเลขานุการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1206 นายประดับ แก้วนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกครูนาฏศิลป์ดีเด่น ประจำปี 2558  
1207 นายสามารถ แต่งอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกครูนาฏศิลป์ดีเด่น ประจำปี 2558  
1208 นางมธุรส ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกครูนาฏศิลป์ดีเด่น ประจำปี 2558  
1209 นางแอนนา ขาวเรือง ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกครูนาฏศิลป์ดีเด่น ประจำปี 2558  
1210 นางอภิญญา ช้างทรัพย์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโนภาสอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกครูนาฏศิลป์ดีเด่น ประจำปี 2558  
1211 นางนวพร อักษรทอง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายคัดเลือกครูนาฏศิลป์ดีเด่น ประจำปี 2558  
1212 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายคัดเลือกครูนาฏศิลป์ดีเด่น ประจำปี 2558  
1213 นางสาวณิชกานต์ สุมงคล นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-3/ม.4-6  
1214 นางสาวเกษราภรณ์ ด้วงแป้น นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-3/ม.4-6  
1215 นางสาวณัฏฐธิดา ขนอม นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-3/ม.4-6  
1216 นางสาวชินานาง พรหมแก้ว นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-3/ม.4-6  
1217 นางสาวพัชราภรณ์ แซ่ค้าง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-3/ม.4-6  
1218 นายพันธกานต์ เกียรติไพศาลโสภณ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1219 นางสาวเกียรติระวี สว่างวงศ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1220 นางสาวสุฐิตา บุญศิริ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1221 นาวสาวพิมพ์ลภัส วิชัยดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1222 นางสาวอาภาพัชร เซ่งล่าย นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1223 นางสาวสายธาร เพชรสงค์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1224 นายนิติเทพ สุขหลังสวน นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1225 นางสาวจิดาภา มีบุญ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1226 นางสาวอาจารี แก้วเรือง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1227 นางสาวบุษราภรณ์ ศิริประภารัตน์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1228 นางสาวณัฐนน ไชยฤกษ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1229 นางสาวปนัดดา ศรีเมือง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1230 นางสาวเจนจิรา ชูแก้ว นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1231 นางสาวพัชรมัย รัตนนิตน์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1232 นายชนชนม์ ชูเกื้อ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1233 นางจริยา จิตสำรวย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประธานค่ณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1234 นายจำนง ซ้ายหุย ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1235 นายอรุณ ไชยวรรณ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1236 นางศิรดา สันตยากร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1237 นายสมหมาย ทองเมือง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1238 นายบัญญัติ ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1239 นางประทุมพร จันทร์ภักดี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1240 นายสมชัย รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1241 นางสาวกฤษณี เพชรทอง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1242 นางพิมพกานต์ รัชทูล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1243 นางบุษบา มณีโชติ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1244 นางเกษศิรินทร์ นาคสง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1245 นางสาววันเพ็ญ หัตถประดิษฐ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1246 นางณัชปภา นิยมผล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1247 นางสาวปัทมา ปัญจเดช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1248 นางสาวสุดารัตน์ ศิลปมณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1249 นางสาวศิรินธร จั่วนาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1250 นางสาวอารียา คงยิ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1251 นางสาวสุพรรณนิภา เศวตสุทธิสิริกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1252 นางสาวสุนิสา ชูกลิ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1253 นางสาวเกสรา สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1254 นายภัทราวุธ ปานสุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1255 นางสาวปัญลักษณ์ เมืองมุสิก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1256 นางสาวอภิสรา สุขาทิพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1257 นางสาวณิชาภัทร ม้ากาบแ้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1258 นางสาวจุฑารัตน์ จันทรชิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1259 นางสาววรัฐชนา สิงหบุญพงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1260 นางสาวศรธนัญญ์ ชูดวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1261 นางสาวจันทิมา รัตนะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1262 นายมุนินทร์ธร ดวงประทุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1263 นางสาวธัญรดา ทองนอก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1264 นางสาวฐิติรัตน์ ช่วยศรีนวล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1265 นางสาวพิมชนก นิ่มเรือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1266 นางสาวเนติมา สวัสดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1267 นางสาวเจนจิรา รัตนพงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1268 นางสาวจิรัฐติกาล ศรีเป็นทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1269 นางสาวมันตรินี มัชฌิมวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1270 นางสาวนิภาพร บุษยากุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1271 นางสาวนฤมล รุ่งเรือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1272 นางสาวอรอนงค์ ตะวัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1273 นางสาวอุษณีย์ ชัยกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1274 นางสาวสุธิดา ลักษโฯสุรางค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1275 นางสาวสิตานัน บุญนาโค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1276 นางสาวณัฐธิดา มีศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1277 นางสาวกนกนาฏ อุบลกาญจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1278 นางสาวสาธิดา บุญนาโค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1279 นางสาวกฤษศิณ๊ ทองด้วง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1280 นางสาวจันทนิภา แป้นโคตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1281 นางสาวจุฬารัตน์ อนงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1282 นางสาวฌานิกา วงศ์ลิ่ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1283 นางสาวนันทิยา จิตรา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1284 นางสาวอินทิรา จีนคงศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1285 นางสาวธันยพร ศิริแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1286 นางสาวสร้อยสุดา วงค์พรต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1287 นางสาวมุทิตา สุทธิประจักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1288 นางสาวกนกพร อินนุพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1289 นางสาววรัญชลี เพชรมณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1290 นางสาวนวพร คมขำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1291 นางสาวศิริกัญญา ไชยรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1292 นางสาววรัญญา งามขำ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3/ม.4-6  
1293 นางสาวณัฐสรณ์ พรมประถม นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3/ม.4-6  
1294 นางสาวญาดา ทยาวุฒิกุล นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3/ม.4-6  
1295 นางสาวณัฐณิชา กลับดี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3/ม.4-6  
1296 นางสาวภัทรภร มูสิกะ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3/ม.4-6  
1297 นางสาวณาตชา ไพนิรันตร์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1298 นางสาวนิรชา ยี่แพร นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1299 นางสาวรวิสรา แขวงรถ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1300 นางสาวเนตรนรี เมืองน้อย นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1301 นางสาวจิราพร ชูแก้ว นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1302 นางสาวกัญญาวีร์ ยีฆพันธ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1303 นางสาวพุธิตา สุวรรณไตร นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1304 นางสาวมัทธีรัฐ อุทุมพิรัตน์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1305 นางสาวณัฐนันท์ ชูศรี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1306 นางสาวอภิชญา คงมาก นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1307 นางสาวปวีณ์กร สิริสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1308 นางสาวปนาทิพย์ ฉิมรักษ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1309 นางสาวอาภัสสร จันทพราหมณ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยินครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1310 นางสาวอาภรณ์ รับไซ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
1311 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
1312 นายสิทธิพล กิจงาน นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1313 นางสาวชวัลลักษณ์ สุขทอง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1314 นางสาวฉัตรรุ้ง วาสนา นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3/ม.4-6  
1315 นายแทน ทองรักษ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่)  
1316 นายพิชเญศ ไชยเดช นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่)  
1317 นายอภิสิทธิ์ ไทยทะบะ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่)  
1318 นายจีรยุทร ทุมรัตน์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่)  
1319 นายโมไนย พรหมปลอด นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่)  
1320 นายปาณัสม์ ชูรักษ์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่)  
1321 นายพิชญุตม์ สุขคุ้ม นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่)  
1322 นายจีรภัทร รักษา นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่)  
1323 นายธนยศ ม่วงแก้ว นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่)  
1324 นายธนบดี แสงประจง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่)  
1325 นายปัณณธร แสงมณี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่)  
1326 นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
1327 นางสาวกนกวรรณ พานิช นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน และบินไกล ม.1-3/ม.4-6  
1328 นางสาวณัฐริกา เหล่ไม้ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน และบินไกล ม.1-3/ม.4-6  
1329 นางสาวนภัสสร ทองใส นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน และบินไกล ม.1-3/ม.4-6  
1330 นางสาวสายธาร สุวรรณสังข์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน และบินไกล ม.1-3/ม.4-6  
1331 นางสาวอรกช สงหนู นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน และบินไกล ม.1-3/ม.4-6  
1332 นายธนกฤต ดวงแก้ว นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน และบินไกล ม.1-3/ม.4-6  
1333 นายเนติธร พัฒชนะ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน และบินไกล ม.1-3/ม.4-6  
1334 นายศุภวิชญ์ คงเดช นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน และบินไกล ม.1-3/ม.4-6  
1335 นางสาวศิริญญา ม่วงสอน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายประสานงานด้านการเงิน-บัญชี  
1336 นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
1337 นางสาวกุสุมา เชาวลิต ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
1338 นายบัชชิรีน หัดจำนงค์ พนักงานราชการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
1339 นางสาวสุพรรษา บุหลันพฤกษ์ พนักงานราชการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
1340 นายธนกฤช ผลศิริ พนักงานราชการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
1341 นางจิรฐา คงแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
1342 นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร  
1343 นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร  
1344 นางจิรฐา คงแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร  
1345 นางสาวอาภรณ์ รับไซ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร  
1346 นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1347 นายบัชชิรีน หัดจำนงค์ พนักงานราชการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1348 นางสาวมนต์ตรา ไกรนรา พนักงานราชการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายประเมินผล  
1349 นางสาวประภาพร ลิ่มเรืองธรรม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล  
1350 นางจิรฐา คงแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล  
1351 นางสาวปีย์วรา มุสิกะพันธ์ุ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช การแข่งวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3/ม.4-6  
1352 นางสาวนภัสสร นะไว นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช การแข่งวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3/ม.4-6  
1353 นางสาวสุชาภา บัวศรี นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช การแข่งวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3/ม.4-6  
1354 นายต้นตระกูล ตบะนิยม นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช การแข่งวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3/ม.4-6  
1355 นายวัชรากร แท่นแก้ว นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช การแข่งวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3/ม.4-6  
1356 นายตุลยรัท นฤภัย นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช การแข่งวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3/ม.4-6  
1357 นางสาวกนกวรรณ พานิช นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1-3  
1358 นางสาวณัฐริกา เหล่ไม้ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1-3  
1359 นางสาวนภัสสร ทองใส นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1-3  
1360 นางสาวสายธาร สุวรรณสังข์ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1-3  
1361 นางสาวมนันยา ประทีป ณ ถลาง นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1-3  
1362 นายธนกฤต ดวงแก้ว นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1-3  
1363 นายเนติธร พัฒชนะ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1-3  
1364 นายศุภวิชญ์ คงเดช นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1-3  
1365 นายสุทัศน์ แก้วพูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1366 นายประดับ แก้วนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1367 นายอำพล ยะสะนพ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1368 นายสนั่น พลรัฐธนาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1369 นายวิเชียร ชนะราวี ผู้อำนวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1370 นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1371 นายเอกรัฐ เพ็งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1372 นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวด คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1373 นายจำเริญศักดิ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1374 นายสุวรรณ ผลเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1375 นางวิมพ์วิภา รักสม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1376 นายประทีป ปานเนือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1377 นายอุดม เจริญผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1378 นายสุจินต์ วิเชียรฉาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1379 นายชัยศักดิ์ คงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1380 นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลย์พันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1381 นายสุทิน อยู่สบาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1382 นายคีรี มากสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1383 นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1384 ว่าที่ร้อยตรีสมพร แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ์ คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1385 นายเฉลิมพงศ์ ช่วยคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1386 นายอรุณ รอดสันติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1387 นายภูดิศ หนูคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1388 นายวิชาญ เพชรแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1389 นางบังอร แป้นคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีฯ คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1390 นางสุจิตรา รัตนบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1391 นายสุธีรุจ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1392 นางศุภาพิชญ์ ศรภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1393 นายวัฒนา ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1394 นายปชานนท์ ชนะราวี ผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1395 นายสิทธิพร นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1396 นายอนันต์ รักษ์ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1397 นายสถิต รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1398 นายวิชัย สุขพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1399 นายประพฤติ วงชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1400 นายศักดิ์ชัย คงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1401 นายปรีดา ภิรมรส รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1402 นายประยูรศักดิ์ ขวัญสงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1403 นางสิริวรรณ มณีโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1404 นายสามารถ แต่งอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1405 นายสมศักดิ์ คงแป้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1406 นางสุนิตย์ เลื่องลือสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1407 นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1408 ดร.สุภาพ เต็มรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณคณาภรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1409 นายปราโมทย์ พรหมนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1410 นางสุวรรณี เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ์ คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1411 ดร.สันติกร รักสองหมื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  
1412 นางสาวกรกนก แป้นศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตรการเข้าชมนิทรรศการ  
1413 นางสาวกฤตยา สิทธิชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตรการเข้าชมนิทรรศการ  
1414 นายแทนไทย ขาวโต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตรการเข้าชมนิทรรศการ  
1415 นายจิรศักดิ์ แก้วมี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตรการเข้าชมนิทรรศการ  
1416 นางสาวขวัญสุดา เจะมุสา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตรการเข้าชมนิทรรศการ  
1417 นางสาวฉัตรจงกล สุวรรณพงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตรการเข้าชมนิทรรศการ  
1418 นางสาวเบญจวรรณ กลสามัญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตรการเข้าชมนิทรรศการ  
1419 นายธีระวัฒน์ นาคชูทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตรการเข้าชมนิทรรศการ  
1420 นางสาวทิพย์สุดา คันธิก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตรการเข้าชมนิทรรศการ  
1421 นางสาวนิฐิมา ชูโชติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตรการเข้าชมนิทรรศการ  
1422 นางสาวณิชารีย์ ทวีแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตรการเข้าชมนิทรรศการ  
1423 นางสาวธิดารัตน์ มัจฉาชาญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตรการเข้าชมนิทรรศการ  
1424 อ.ปริญทิพย์ รัตนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสิน การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ม.1-ม.3  
1425 อ.เกษมศักดิ์ แซ่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสิน การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ม.1-ม.3  
1426 ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการตัดสิน การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ม.4-ม.6  
1427 ดร.วีระเกียรติ ทรัพย์มี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรรมการตัดสิน การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ม.4-ม.6  
1428 อ.จุฑามาศ ศุภพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสิน การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ม.4-ม.6  
1429 ดร.จิต นวนแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสิน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
1430 ดร.พันธุ์ศักดิ์ เกิดทองมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กรรมการตัดสิน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
1431 ผศ.ดร.หัสชัย สิทธิรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการตัดสิน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
1432 ดร.กฤตยา หนูสาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3  
1433 ดร.ฐิติกร จันทร์วุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3  
1434 ดร.อังคณา ใสเกื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3  
1435 อ.รุ่งโรจน์ จีนด้วง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6  
1436 อ.สุธาทิพย์ เจียรศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6  
1437 ดร.บุญเรือน สรรเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6  
1438 อ.อนิรุทธิ์ ส่งศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3  
1439 อ.จรินทร์ พูดงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3  
1440 ผศ.พงษ์พันธ์ ราชภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3  
1441 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6  
1442 อ.สุธาพร เกตุพันธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6  
1443 ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6  
1444 นายภัทรภูมิ ชูรักษา นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1445 นายสิรวิชญ์ รามณรงค์ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1446 นายสรรเพชญ สุภาวงศ์ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1447 เด็กหญิงกัญญาวีร์ เภรีฤกษ์ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1448 เด็กหญิงปิยวรรณ สุบรรณ์ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1449 เด็กหญิงปาลิดา เลิศสุทธิชวาล นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1450 เด็กหญิงพิมพ์ชนก หิรัญ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1451 เด็กหญิงพิลาสิณี กาฬสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1452 เด็กหญิงอสมาภรณ์ ขวัญมาศ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1453 เด็กหญิงมัณฑนา นาคฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1454 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ กิ่งแก้ว นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1455 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ กิ่งรัตน์ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1456 นายปิยะวัฒน์ ทองพัว นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1457 นายปัญญากร เพชรแก้ว นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1458 นางสาวหทัยชนก บุญญวงศ์ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1459 นางสาวปวริศา ฤทธิ์เทวา นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1460 นายอดิเทพ เดชพรหม นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1461 เด็กหญิงนิรชา โอ๋เรือง นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1462 นางสาวสิรินภา โชติศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1463 นางสาวอัจฉราภรณ์ สุวรรณวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พิธีกรการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1464 นายพิชญ์พล หนูนวล นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พิธีกรการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
1465 เด็กชายธัชนนท์ ช่วยสกุล นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1466 เด็กชายรณพีร์ ตรึกตรอง นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1467 เด็กชายค.คณิน ทองทวี นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1468 เด็กชายเชิดศักดิ์ ประจักษ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1469 เด็กชายนราวิชญ์ แก้วสองศรี นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1470 เด็กชายปวัน ขยันกิจกุล นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1471 เด็กชายณัฐวุฒิ ไทยทัน นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1472 เด็กชายดนุพล ไม้เรียง นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1473 เด็กหญิงดำรัสสิริ บุญเรือง นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1474 เด็กชายชวิศ หนูคง นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1475 เด็กชายตะวัน พรหมจรรย์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1476 เด้กหญิงอนัญญา อินทร์ทุ่ม นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1477 นางสาวเกศไพลิน ลักษณะวิลาศ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1478 นางสาวสุพรรณิการ์ ทองสม นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1479 นายพงศกร รัตนาวสี นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1480 นายรัฐพงษ์ วิชัยสูง นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1481 นายกรกฤษ เกตุแก้ว นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1482 นายพรพิรุณ ผลพนม นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1483 เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วพินิจ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1484 เด็กหญิงอารียา เวชวิทยาอำไพกิจ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1485 นายสิริธากร สุทธิ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1486 นายชนาธิป พระแก้ว นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1487 นายณรงค์ศักดิ์ วัฒนสุนทร นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1488 นางสาวปรารถนา แซ่ปัก นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1489 นายสุริยา นารีพล นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1490 นายพิชญ์ฌานนท์ ทรัพยสมบูรณ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1491 นางสาวณิชานันทน์ สถิตดำรงกุล นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1492 นายศักรินทร์ เพียรจัด นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1493 นางสาวบัณฑิตา จินา นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1494 นายภูริณัฐ เพชรสุทธิ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1495 นางสาวพัทธนันท์ แก้วพินิจ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1496 นางสาวนภัสสร การกรณ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1497 นางสาวบุญยดา แก้วละเอียด นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  
1498 นางสาวปัทมา ยวนทอง นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนแสดงวงโยธวาทิตพิธีเปิด  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]