หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 105 208 131
2 002 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 239 561 330
3 092 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 107 213 132
4 006 โรงเรียนขนอมพิทยา 131 279 183
5 093 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 70 147 79
6 008 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 52 98 65
7 010 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 95 217 118
8 011 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 60 108 75
9 012 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 71 153 86
10 014 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 210 427 271
11 017 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 106 208 120
12 018 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 193 477 252
13 021 โรงเรียนชะอวด 156 344 200
14 024 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 174 360 216
15 022 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 108 213 132
16 025 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 76 140 85
17 029 โรงเรียนตระพังพิทยาคม 43 78 43
18 030 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 86 146 95
19 032 โรงเรียนทรายขาววิทยา 91 185 110
20 034 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 91 174 115
21 039 โรงเรียนทุ่งสง 230 533 266
22 037 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 171 432 224
23 038 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 63 126 75
24 040 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 33 55 37
25 042 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 203 480 254
26 041 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก 88 153 104
27 035 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 143 266 156
28 036 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 208 518 275
29 033 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 68 126 78
30 045 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 30 51 34
31 091 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 132 263 164
32 047 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ 67 128 75
33 048 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา 35 58 44
34 049 โรงเรียนนาบอน 157 404 207
35 050 โรงเรียนบางขันวิทยา 185 453 222
36 099 โรงเรียนบางขันวิทยา 0 0 0
37 051 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 42 73 52
38 056 โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง 53 108 57
39 058 โรงเรียนปากพนัง 236 550 318
40 059 โรงเรียนปากพูน 101 188 113
41 062 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 215 495 253
42 063 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 102 207 116
43 064 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 106 210 114
44 066 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 153 281 175
45 071 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 174 371 222
46 073 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ 76 130 92
47 074 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 60 138 82
48 094 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 22 38 27
49 078 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 255 612 324
50 079 โรงเรียนสตรีปากพนัง 121 210 147
51 080 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 100 179 117
52 081 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 179 423 223
53 083 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 143 271 183
54 084 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 164 369 207
55 087 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 157 359 200
56 089 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม 32 60 38
57 005 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 35 65 46
58 009 โรงเรียนเขาพังไกร 89 185 104
59 019 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 300 741 408
60 020 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 101 178 128
61 027 โรงเรียนเชียรใหญ่ 151 304 169
62 026 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 68 110 73
63 031 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 110 264 112
64 043 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 49 83 61
65 052 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 276 661 345
66 067 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 219 538 292
67 085 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 100 186 122
68 086 โรงเรียนเสาธงวิทยา 91 143 90
69 088 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 107 188 129
70 068 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 73 147 92
71 070 โรงเรียนโยธินบำรุง 260 584 333
72 077 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 51 78 57
73 096 โรงเรียนจรัสพิชากร 1 1 1
74 013 โรงเรียนจุฑาวิทย์ 18 26 14
75 023 โรงเรียนชะอวดวิทยา 39 83 47
76 028 โรงเรียนดรุณศึกษา 0 0 0
77 098 โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 1 1 1
78 044 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 33 71 45
79 090 โรงเรียนบำรุงวิทยา 2 4 3
80 054 โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ 0 0 0
81 095 โรงเรียนประทีปศาสน์ 127 213 149
82 055 โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช 0 0 0
83 057 โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 54 88 65
84 061 โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง 9 19 11
85 097 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสะเรียง 7 13 8
86 065 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 70 119 79
87 076 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 0 0 0
88 082 โรงเรียนสหมิตรบำรุง 1 0 0
89 004 โรงเรียนเกตุชาติศึกษา 0 0 0
90 015 โรงเรียนเจริญมิตร 0 0 0
91 016 โรงเรียนเจริญวิทย์ 39 74 44
92 069 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ 0 0 0
93 072 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 64 141 88
รวม 9113 19362 11229
30591

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]