หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 276 187 70.3% 40 15.04% 23 8.65% 16 6.02% 266
2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 239 151 65.65% 48 20.87% 20 8.7% 11 4.78% 230
3 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 255 141 58.51% 44 18.26% 35 14.52% 21 8.71% 241
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 300 114 39.04% 58 19.86% 56 19.18% 64 21.92% 292
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 210 112 54.9% 49 24.02% 21 10.29% 22 10.78% 204
6 โรงเรียนปากพนัง 236 109 47.81% 47 20.61% 29 12.72% 43 18.86% 228
7 โรงเรียนทุ่งสง 230 106 47.53% 51 22.87% 34 15.25% 32 14.35% 223
8 โรงเรียนโยธินบำรุง 260 101 40.24% 55 21.91% 46 18.33% 49 19.52% 251
9 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 208 101 49.27% 38 18.54% 27 13.17% 39 19.02% 205
10 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 203 90 45.23% 35 17.59% 30 15.08% 44 22.11% 199
11 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 193 85 47.22% 36 20% 24 13.33% 35 19.44% 180
12 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 215 85 42.29% 33 16.42% 36 17.91% 47 23.38% 201
13 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 219 71 35.15% 46 22.77% 40 19.8% 45 22.28% 202
14 โรงเรียนบางขันวิทยา 185 64 35.96% 52 29.21% 20 11.24% 42 23.6% 178
15 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 157 64 41.03% 29 18.59% 23 14.74% 40 25.64% 156
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 110 63 57.8% 19 17.43% 11 10.09% 16 14.68% 109
17 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 174 59 34.3% 28 16.28% 31 18.02% 54 31.4% 172
18 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 174 52 30.59% 42 24.71% 37 21.76% 39 22.94% 170
19 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 179 52 29.89% 27 15.52% 34 19.54% 61 35.06% 174
20 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 171 49 30.25% 43 26.54% 25 15.43% 45 27.78% 162
21 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 143 49 35% 31 22.14% 21 15% 39 27.86% 140
22 โรงเรียนเชียรใหญ่ 151 48 32.88% 36 24.66% 21 14.38% 41 28.08% 146
23 โรงเรียนชะอวด 156 48 31.37% 36 23.53% 17 11.11% 52 33.99% 153
24 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 164 47 29.01% 36 22.22% 31 19.14% 48 29.63% 162
25 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 143 42 33.07% 20 15.75% 22 17.32% 43 33.86% 127
26 โรงเรียนขนอมพิทยา 131 41 32.03% 22 17.19% 23 17.97% 42 32.81% 128
27 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 132 40 31.01% 27 20.93% 15 11.63% 47 36.43% 129
28 โรงเรียนสตรีปากพนัง 121 38 33.33% 29 25.44% 9 7.89% 38 33.33% 114
29 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 106 36 34.95% 16 15.53% 9 8.74% 42 40.78% 103
30 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 107 33 31.43% 21 20% 13 12.38% 38 36.19% 105
31 โรงเรียนนาบอน 157 32 22.54% 25 17.61% 32 22.54% 53 37.32% 142
32 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 153 30 21.43% 25 17.86% 26 18.57% 59 42.14% 140
33 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 71 28 40% 17 24.29% 11 15.71% 14 20% 70
34 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 60 23 38.33% 14 23.33% 12 20% 11 18.33% 60
35 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 107 21 22.11% 17 17.89% 18 18.95% 39 41.05% 95
36 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 51 21 44.68% 10 21.28% 10 21.28% 6 12.77% 47
37 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 86 21 26.25% 7 8.75% 13 16.25% 39 48.75% 80
38 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก 88 20 22.99% 12 13.79% 21 24.14% 34 39.08% 87
39 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 95 19 20.88% 17 18.68% 12 13.19% 43 47.25% 91
40 โรงเรียนประทีปศาสน์ 127 18 14.88% 22 18.18% 28 23.14% 53 43.8% 121
41 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 101 18 18.18% 21 21.21% 12 12.12% 48 48.48% 99
42 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 108 18 17.14% 19 18.1% 19 18.1% 49 46.67% 105
43 โรงเรียนเสาธงวิทยา 91 18 22.22% 15 18.52% 15 18.52% 33 40.74% 81
44 โรงเรียนทรายขาววิทยา 91 17 19.32% 21 23.86% 18 20.45% 32 36.36% 88
45 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 100 17 19.54% 13 14.94% 15 17.24% 42 48.28% 87
46 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 64 17 28.81% 12 20.34% 7 11.86% 23 38.98% 59
47 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 91 16 18.18% 15 17.05% 13 14.77% 44 50% 88
48 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 106 15 14.71% 23 22.55% 19 18.63% 45 44.12% 102
49 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 76 15 20.55% 7 9.59% 14 19.18% 37 50.68% 73
50 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 70 15 22.06% 6 8.82% 16 23.53% 31 45.59% 68
51 โรงเรียนปากพูน 101 14 15.22% 19 20.65% 15 16.3% 44 47.83% 92
52 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 73 14 20.9% 10 14.93% 11 16.42% 32 47.76% 67
53 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ 67 14 23.73% 9 15.25% 11 18.64% 25 42.37% 59
54 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 105 13 14.61% 10 11.24% 22 24.72% 44 49.44% 89
55 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 102 12 12% 22 22% 19 19% 47 47% 100
56 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 100 12 13.19% 13 14.29% 21 23.08% 45 49.45% 91
57 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ 76 11 15.94% 17 24.64% 17 24.64% 24 34.78% 69
58 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 60 11 19.3% 13 22.81% 14 24.56% 19 33.33% 57
59 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 70 10 16.39% 15 24.59% 13 21.31% 23 37.7% 61
60 โรงเรียนเขาพังไกร 89 10 11.76% 11 12.94% 16 18.82% 48 56.47% 85
61 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 49 10 20.83% 11 22.92% 13 27.08% 14 29.17% 48
62 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 42 9 24.32% 9 24.32% 5 13.51% 14 37.84% 37
63 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 63 8 13.11% 15 24.59% 12 19.67% 26 42.62% 61
64 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 68 8 12.5% 11 17.19% 16 25% 29 45.31% 64
65 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 68 8 11.94% 7 10.45% 7 10.45% 45 67.16% 67
66 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา 35 8 25% 5 15.63% 7 21.88% 12 37.5% 32
67 โรงเรียนเจริญวิทย์ 39 7 19.44% 9 25% 7 19.44% 13 36.11% 36
68 โรงเรียนชะอวดวิทยา 39 7 21.88% 8 25% 7 21.88% 10 31.25% 32
69 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 35 7 21.21% 8 24.24% 4 12.12% 14 42.42% 33
70 โรงเรียนตระพังพิทยาคม 43 6 14.29% 5 11.9% 7 16.67% 24 57.14% 42
71 โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง 53 5 10.87% 6 13.04% 15 32.61% 20 43.48% 46
72 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 52 4 8% 12 24% 9 18% 25 50% 50
73 โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 54 4 7.69% 10 19.23% 7 13.46% 31 59.62% 52
74 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 33 3 10.34% 6 20.69% 9 31.03% 11 37.93% 29
75 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 33 3 9.68% 6 19.35% 1 3.23% 21 67.74% 31
76 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 30 2 6.9% 4 13.79% 8 27.59% 15 51.72% 29
77 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 22 2 9.52% 3 14.29% 7 33.33% 9 42.86% 21
78 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม 32 1 3.23% 6 19.35% 9 29.03% 15 48.39% 31
79 โรงเรียนจุฑาวิทย์ 18 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 7 58.33% 12
80 โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง 9 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 9
81 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสะเรียง 7 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 6
82 โรงเรียนจรัสพิชากร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบำรุงวิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
84 โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
85 โรงเรียนสหมิตรบำรุง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]