หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nrt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภวรรณ มีแก้ว โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัสวดี นาจิตร โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางอัมพวัลย์ นุ่นสงโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอภิรดี นุ่นวิเชียร โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางลิสา ศรีใหม่ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ ศรีอินทร์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายอภิชาติ อินทร์สุวรรณ โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาวจิราพร สมทองโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจินตรัตน์ ทิพย์สุขุม โรงเรียนทุ่งสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธารัตน์ รัตนคช โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
3. นางสาวราศรี เอียดไสยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ฯประธานกรรมการ
2. นางรานี รักษาแก้ว โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ จันทร์จำปา โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายทวี แดงหวานข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาวจิตเลขา สุคนธจรสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายฐชนม์พรหม สมสุขสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายจรัญ อินทมุสิกโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายทวี แดงหวานข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายจรัญ อินทมุสิกโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
3. นายฐชนม์พรหม สมสุขสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายบุญเสริม แก้วพรหมศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4กรรมการ
2. นายจิรกานต์ แก้วพรหมนักเขียนอิสระกรรมการ
3. นายโชติ พรมเช็กโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสายใจ ตระกูลสันติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ กำเนิดทองโรงเรียนวัดกะเปียดกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยงมหวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรรมการ
การฟัง ม.1-ม.3
1. นายวนิต หมีรักษา โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ชมพูโคตร โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางรุจิรา จิตติมงคล โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางชาลี คงฤทธิ์ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
5. นางสุนีย์ เชยบัวแก้ว โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นางแอร่ม สุชาติพงศ์ โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นางมยุรา บุญธรรม โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การฟัง ม.4-ม.6
1. นายวนิต หมีรักษา โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
2. นางวรรณา บำรุงภักดิ์ โรงเรียนเฉลิมราชอนุสรณ์ฯกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ จันทร์หอม โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวสุพิญญา พรหมหมอเฒ่าโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นางวรมน เกื้อมา โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
7. นางนงรัตน์ เหมทานนท์ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางจิตราพร จิตสมบูรณ์ โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
9. นางชนัฏฐา สังข์ทอง โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นางเกษฎา ทั่วด้าว โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
อ่านทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนางสมจิตร สุทธิวิริวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ ประธานกรรมการ
2. นายทรงธรรม สุวรรณรัตน์ โรงเรียนทางพูนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิมล แซ่เดี่ยว โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นางสาวอนงค์นาฏ บุญแก้ววรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครรินทร์ฯกรรมการ
5. นางสาวกัญญา โอมาก โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางเสาวนี ทองขำ โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. นายทัศนัย ทัศโร โรงเรียนเชียรใหม่สามัคคีวิทยากรรมการ
8. นายมาณัธสร กาญจนประทุม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ กรรมการและเลขานุการ
อ่านทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายทรงธรรม สุวรรณรัตน์ โรงเรียนทางพูนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. นางรานี รักษาแก้ว โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางนงรัตน์ เหมทานนท์ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางอุษา พนังนุวงศ์ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติฯกรรมการ
เพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ ชัยชนะ โรงเรียนทุ่งสง ประธานกรรมการ
2. นางจินดา ไตรภูมิ โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
3. นางอิงอร ชัยรัตน์ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายวันทยา ชำนาญกิจโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นางสุมาลัย รอดสวัสดิ์โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
เพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ รักษ์พงศ์ โรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ ธารีวิบูลย์ โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
3. นางสุนิสา สงวนถ้อย โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นางอุไร ช่วยเจริญ โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
อ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เลิศล้ำโรงเรียนทุ่งสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยลักษณ์ เกตุแก้ว โรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายจารุณี ลายทิพย์ โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
4. นางรำไพ ทรัพย์มี โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
อ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวชณิดาภา ศรีเปารยะ โรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางจตุภรณ์ ม่วงปลอด โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุรเดช เกิดสมบูรณ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรทิพย์ มโนเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
ตอบคำถามจากสารานุกรมไทย ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย วิไลประสงค์ โรงเรียนคงคาประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ เดชพรหม โรงเรียนท้องเนียนคณะภิบาลกรรมการ
3. นางนิชาดา เจ๊ะโน๊ะ โรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
4. นางนารีรัตน์ พรหมศร โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางเครือวัล สารถวิล โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นางวิลาด พรหมเกิดโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
7. นางสาวสุพรรณี ทรัพย์ทน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. นางเตือนจิตร เดชพรหม โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นายดำรงค์ชัย แก้วนพรัตน์ โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นางสาวภานุช ไชยพันธ์ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
11. นางชญานิศ คงหอม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางอลิศรา เพชระ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ กรรมการและเลขานุการ
ตอบคำถามจากสารานุกรมไทย ม.4-ม.6
1. นางพิศมัย วิไลประสงค์ โรงเรียนคงคาประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ พืชโรจน์ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
3. นางข้องทิพย์ มีแก้ว โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางสว่างจิต ไชยรัตน์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางวรมณ เกื้อมา โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
6. นางศศิกานต์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนฉลองรัฐราชอุทิศกรรมการ
7. นางจำลอง บุญกาญจน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
8. นางคำคม ชาลี โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
9. นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู โรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวฉวีวรรณ มหาพรหมประเสริฐโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
11. นางอมรรรัตน์ คำพุทธ โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
12. นางอลิศรา เพชระ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการและเลขานุการ
คัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ เชยบัวแก้ว โรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ถนอมทรัพย์ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
คัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายธนสรณ์ ศากยโรจน์ โรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นางจิรวรรณ ทองมาก โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางสาวศิรินทิพย์ รจนา โรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางสาวบุญศิรินฐ์ กลับอำไพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครรินทร์ฯกรรมการ
เล่านิทานพื้นบ้าน ม.1-ม.3
1. นายภัควัฒน์ ช่วยด้วง โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เนาว์สุวรรณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางนารี เล่นทัศน์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางฮามีด๊ะ ดาราแมง โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
เล่านิทานพื้นบ้าน ม.4-ม.6
1. นางสาวศมนวรรณ สุขชุ่ม โรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายมนตรี คงแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายดำรงค์ หนูทอง โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี สุทธิวงศ์ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
5. นายสมเกียรติ คำแหง โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
นักเรียนดีเด่นภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญญรัตน์ มาลากาญจน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว จุลนวลโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสายจิต พันธรักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสาวนงเยาว์ มาศมาลัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางสาวสุวิมล อ้นทองโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
นักเรียนดีเด่นภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญญรัตน์ มาลากาญจน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว จุลนวลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสายจิต พันธรักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล อ้นทองโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายประยูร อ่อนจันทร์อมโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางบุษบา มณีโชติโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสายชล บุญศิริโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเจนวิทย์ ฉลาดโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรพรรฒ คชเชนทร์โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
6. นางสาวภาวดี วงศ์ดีโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นางสาวอนงค์รัตน์ คงจังหวัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กรรมการ
8. นางจินตนา วิวัฒน์วรเศรษฐ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นางแดง กาญจนะภังคะโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
10. นางสวรรค์ทิพย์ ขุนฤทธิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นางสาวสิมาลัย ชัยชนะโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
12. นางสาวนฤมล ราชธานีโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
13. นางนิรมล สักคุนาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
14. นายจิรวัตร์ จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
15. นายวิชิต จันทร์แก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
16. นางสาวสุดารัตน์ หอมหวนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
17. นายวันวิสา ชูมีโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
18. นายสมนึก เจรียงพรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางลัดดาวัลย์ พุทธิพงษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ปานอุดมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางจิตรลดา อุ่นประเดิมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสุนีย์ ขวัญคีรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสุนิสา พานิชกุลโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกาญจนา สงณรงค์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นางสาวณาตยา ดีหนูโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
8. นางกิ่งดาว บัวรัตนกาญจน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
9. นางจรรย์ธน เดชเดโชโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ทองบุญยังโรงเรียนชะอวดประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ บุญฤทธิ์โรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรี ภูนฤมิตโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
4. นางสาววิลัยภรณ์ ชำนาญกิจโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นางจตุพร สุจเสนโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
6. นายเฉลิมเกียรติ อุ่นสุขโรงเรียนเขาพังไกรกรรมการ
7. นางพรพิมล ศิริอนันต์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
8. นางพัชรีย์ เอียดแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
9. นางนฐมน กิติยามาศโรงเรียนชะอวดกรรมการ
10. นายธนกฤต โมราศิลป์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
11. นางภัทรา ชายวงศ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
12. นางสาวจันทร์ทิพย์ รอดมาโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
13. นางชุลีพร หมันเร๊ะโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
14. นายธนิต โสธรจิตต์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
15. นางจินตนา ชุมทองโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
16. นางสาวมณีทิพ อ่อนเกตุพลโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
17. นางสุภาภรณ์ สังขะเลขาโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
18. นางจำเนียร ตำหรับโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
19. นางสาววรวรรณ วิชิตวาทีโรงเรียนปากพนังกรรมการ
20. นางปราณี ขนานทองโรงเรียนปากพนังกรรมการ
21. นางจุฑานาฎ เมฆเจริญวิวัฒนาโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
22. นายฤชายุส พลายด้วงโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
23. นางนิรมล ยิ่งยงค์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
24. นางสาวศุภราภรณ์ โหราโชติโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
25. นายจำนงค์ ซ้ายหุยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
26. นางอดใจ ทองคำโรงเรียนชะอวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสำเริง ทองบุญยังโรงเรียนชะอวดประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ บุญฤทธิ์โรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิติกานต์ สุวรรณประเสริฐโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
4. นายสหรัฐ ปานศรีโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
5. นางคุณาพร สิงหเดชาโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
6. นางพัชรีย์ เอียดแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
7. นางปราณี ขนานทองโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นางพรพิมล ศิริอนันต์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
9. นางนฐมน กิติยามาศโรงเรียนชะอวดกรรมการ
10. นางธิดารัตน์ แปะเง้าสุขโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
11. นางสาวมณฑา สังข์แก้วโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
12. นางราณี วิชัยดิษฐ์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
13. นางสาวภูรินาถ โภคาภรณ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
14. นางโสภา บุญล้อมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
15. นายธวัชชัย แก้วสวัสดิ์โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
16. นายมรกต ชุมเปียโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒนก์กรรมการ
17. นางสาวสุปราณีต ปานมาโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
18. นายฤชายุส พลายด้วงโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
19. นางสาวพิชญ์รตา ศิวาโมกข์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
20. นางสาวศิวพร ถนอมชูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
21. นางสาววรวรรณ วิชิตวาทีโรงเรียนปากพนังกรรมการ
22. นายอำนาจ สุขห่อโรงเรียนปากพนังกรรมการ
23. นางอดใจ ทองคำโรงเรียนชะอวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเทสเซลเลชัน ม.1-ม.3
1. นางเวียงนา ปานหงษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางชไมพร เลี่ยมแก้วโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ นุ่นทองโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
4. นางเนตรทิพย์ รอดเหลี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
5. นางสาววีนัส ชูเกลี้ยงโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นางคนึงนิจ ไชยทองโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
7. นางสาวจิตติพร จงสิทธิ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นางสาวศิริพรรณ รัตนะรัตโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางเมตตา วุฒิพงษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. นางสาวนงค์เยาว์ สินสี่โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจินตนา ขูโชนาคโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา อดุลย์ฐานานุศักดิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางนิติมา ไพศาลธรรมโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นางผกามาศ สิงหพันธุ์โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจินตนา วงศ์แก้วโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นางสาวมณฑา แก้วประวัติโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
7. นางสุกานดา เงินแก้วโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวกิตติมา ฐิตะธรรมกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางอานุชา รัตนพลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นายชูศักดิ์ พิศแลงามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
11. นางนิภา หนูทองโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
12. นางกรกวีย์ สุจิตะพันธ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
13. นางโสพิศ พิบูลย์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
14. นายอธิพงศ์ ขุนชำนาญโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
15. นายไกรสร ขุนวิเศษโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
16. นายวชิระ สุวรรณวงศ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
17. นายกรวิชญ์ ทิพย์สุขุมโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
18. นางอินทิรา วัชรศิริโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางมัณฑณีย์ จินดาวัฒน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายบรรดร สุราราชโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางวไลลักษณ์ ทองวิจิตรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอภิชาติ สาระพันธ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นายจารึก สุทินโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ นุ่นแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
8. นางสาวสุนันทา เพ็ชรสังข์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
9. นางอรอุมา นิตย์วิมลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
10. นางสุจิตรา สุวรรณชัยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
11. นายเจษฎา สินธูโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
12. นายอภิเชษฐ์ พังยางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ ศรีประเสริฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายกรมศิลป์ ลิ่มประสิทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายธรรมศักดิ์ จันทวาสโรงเรียนเขาพังไกรกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ นุ่นแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
5. นางสาวสุนันทา เพ็ชรสังข์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
6. นางอรอุมา นิตย์วิมลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุจิตรา สุวรรณชัยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
8. นายจิรพันธ์ บัวแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางวไลลักษณ์ ทองวิจิตรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
10. นายอับดุลเร๊าฮิม ดาราแมงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทสร้างทฤษฎี) ม.1-ม.3
1. นางวรวรรณ ชูแก้วโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ซ้ายเกลี้ยงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางจุลีพร ภู่พงศ์เพ็ชรโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นางวิชุดา เวชสารศรีโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นางรักษ์ชล พัสดุสารโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางขัตติยา เจนการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางนิรมล หนูแก้วโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
8. นางวารี พชนะโชติโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นางนิภาพร ดาบทองโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นางนิรมล คงรอดโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
11. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคินโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวจันทรา จันทรังษีโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทสร้างทฤษฎี) ม.4-ม.6
1. นางสริยา ทองสมัครโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางวรวรรณ ชูแก้วโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา ฐิตะธรรมกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคินโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอโณทัย ถาวโรฤทธิ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ หนูคงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทบูรณาการ) ม.1-ม.3
1. นางวรวรรณ ชูแก้วโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ซ้ายเกลี้ยงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางจุลีพร ภู่พงศ์เพ็ชรโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นางวิชุดา เวชสารศรีโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นางรักษ์ชล พัสดุสารโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางขัตติยา เจนการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางนิรมล หนูแก้วโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
8. นางวารี พชนะโชติโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นางนิภาพร ดาบทองโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นางนิรมล คงรอดโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
11. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคินโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวจันทรา จันทรังษีโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทบูรณาการ) ม.4-ม.6
1. นางสาวสริยา ทองสมัครโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางวรวรรณ ชูแก้วโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา ฐิตะธรรมกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคินโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอโณทัย ถาวโรฤทธิ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ หนูคงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ เรืองรุกโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ สุวรรณโณโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจิตตินันท์ รัตนบุรีโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นางอุบล ไชยชนะโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
5. นางปฏิมา สุพงษ์วิบูลย์พันธ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางอุษณีย์ ศิริสานต์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นางสาวสุดา เงินคีรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางสุวรรณี สุวรรณโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นางกษมาวดี กำลังเกื้อโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
11. นางรัตนา ด่านไชยเพชรโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
12. นางพรรณทิพา ซังอินทร์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
13. นางซัลมา พงษ์ยี่หล้าโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
14. นายธวัชชัย พันธ์นิตย์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
15. นางพิมพจี พันธ์นิตย์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
16. นางสุดาวรรณ เดชศิริโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวพิมพ์ชนก ภูมิสถิตย์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
18. นางเอมอร ภู่ขวัญทองโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
19. นางสาวอาทิตยา โมราบุญโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
20. นางสาววัชราภร แก้วอุดมโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
21. นางสาวถนอมศรี สุขศิริโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.2 ม.1-ม.3
1. นางจีรวัลย์ สุวรรฤทธิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายบุญยเกียรติ ศรีชาเยศโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางวรรณี ธรรมชาติโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นางสาวอ้อย นริทธิกุลโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นางนวลอนงค์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางกุลณพัชร นิลสลับโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
7. นางสาวเพ็ญพร บัวบุตรโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
8. นางสาวผิน จิตชื่นโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางศิริมา แก่นคำโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
10. นางวนิดา ยุเหล็กโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
11. นางสาวศุภราภรณ์ โหราโชติโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
12. นางสุวรรณี สุวรรณโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
13. นางนิรมล ยิ่งยงค์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ สุขห่อโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางมารศรี ศรีไชยโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางพวงรัตน์ ถิรโชติโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางพรทิพย์ มีสวนโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายศุภชัย สัจจาดุลย์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นางวัลลภา โสภิกุลโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาวพัชรี ปานอุดมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางณัฐติยา อ่อนชาติโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
9. นางปิยนันท์ ยิ่งคำนึงโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายกรีฑาพล เทพแก้วโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
11. นางมณทิพย์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
12. นางสุวดี เรืองเดชโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
13. นางณิชรินทร์ พินทองโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
14. นายศุภชัย สินธูโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
15. นางสาวขวัญใจ บุญฤทธิ์โรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 ม.4-ม.6
1. นายสหรัฐ ปานศรีโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ แขดวงโรงเรียนทุ่งสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา คงสุขโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุพานี ฉิมพลีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางเบญจมาศ มะห์โมดีโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
6. นางปรานี สุวรรณชัยโรงเรียนนาบอนกรรมการ
7. นางศรีวิบูลย์ สุทินโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. นางพรทิพย์ สุหลงโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นายประพันธ์ พงษ์พานิชโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒนก์กรรมการ
10. นางเสาวรัตน์ รามแก้วโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
11. นางสโรชา สุวรรณจินดาโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาววนิดา ชูมณีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
13. นางนภาภรณ์ วัจนไพศาลโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
14. นายฤชายุส พลายด้วงโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
15. นางสุมณฑา มีสุนทรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
16. นางเพ็ญศรี วงศ์แก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.5 ม.4-ม.6
1. นายสุภาพ มั่นวงศ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางนนทภัทร วิชัยยุทธ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์รองประธานกรรมการ
3. นางจันจิรา ชูศรีพัฒน์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
4. นางธารทิพย์ ศรีทวีปโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายจารุพันธ์ บุญฤทธิ์โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
6. นายวรายุทธ นวลจันทร์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นางนิตยา อนันต์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. นางสาวดวงพร จุลพงศ์โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวอารีรัตน์ สังข์แก้วโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นายสุริยา สินธุ์ทองโรงเรียนชะอวดกรรมการ
12. นางไพรวรรณ เพชรสงค์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
13. นายฤชายุส พลายด้วงโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
14. นางปาริชาติ เต็มนาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นางพจนาถ บกเขาแดงโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
16. นายจำนงค์ ซ้ายหุยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
17. นางสาวสุพร ศรีชาเยศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นายถาวร พันธนียะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางรติกร เส้งสุ้นโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางเรณู สวพนังกุลโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ นาคฤทธิ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี อินพรหมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางมัจทรี รอดภัยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นายจำลอง รักช้างโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. นางสาวศิวพร ถนอมชูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
9. นางวรรณภรณ์ พันธนียะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางเบญจพร คีรีพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางสาวเสาวนีย์ บุญแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นายบุญเสริฐ จันทร์ทินโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นายศุภนัส นงค์นวลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
14. นางประภาศรี จิตจำนองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
15. นางสาวษิราณีย์ บุญเกิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน เกม 24 ม.1 ม.1-ม.3
1. นายธานี วงษ์สุวรรณโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นางมาลัย สุขห่อโรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภรณี จันถิโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายสมนึก คิดดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
5. นางอ้อยใจ ชูโชติโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวสุวณี หนูคงโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นางอรัญญา ทัศนวิสุทธิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
8. นางสุนิสา หมัดอาดำ้โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นายอำนาจ ยิ่งคำนึงโรงเรียนนาบอนกรรมการ
10. นางณิชกานต์ อมรลักษณ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
11. นางสาววิไลวรรณ อิสลามโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาววรมน จันทร์รอดโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
13. นางพเยาว์ คชน่วมโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
14. นางสมฤดี แป้นจำรัสโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
15. นายสุชีพ ปริยานุกูลโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
16. นางสาวธิติกานต์ สุวรรณประเสริฐโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
17. นางสาวนิรมล โต๊ะตามโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
18. นายเฉลียว สุวรรณบำรุงโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒนก์กรรมการ
19. นางสาวพนิตา อินณรงค์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
20. นางสาวรัชดาภรณ์ ศิริคำโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
21. นางอุผา ศรีเจริญโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางอัจนา ปัจฉิมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย ทองเมืองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราพร บุญมากโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวอรชุมา บุญไกรโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวรัชฎาภรณ์ เครือจันทร์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเอกมัย ไกรเกตุโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางพรรณี ชัยฤกษ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
8. นางสาวพักตร์ผกา ศรีสว่างโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
9. นางเอกพร ทองแท้โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
10. นางรัฏจิตา เห็นพร้อมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
11. นางสาวเกตุระวี แปะหลงโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางอัจนา ปัจฉิมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย ทองเมืองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราพร บุญมากโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวอรชุมา บุญไกรโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวรัชฎาภรณ์ เครือจันทร์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเอกมัย ไกรเกตุโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางพรรณี ชัยฤกษ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
8. นางสาวพักตร์ผกา ศรีสว่างโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
9. นางเอกพร ทองแท้โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
10. นางรัฏจิตา เห็นพร้อมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
11. นางสาวเกตุระวี แปะหลงโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาววสุ เที่ยวแสวงโรงเรียนนบพิตำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ เจริญขุนโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายนิคม กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นายเกษม เศรษฐ์ทวิศานต์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวจิรัญญา เกิดสมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางนฤมล สุทธิชนโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายยศกฤต ใจสะอาดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายกฤษ สุขพันธ์โรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
9. นางขวัญตา วรรณรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาววสุ เที่ยวแสวงโรงเรียนนบพิตำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิคม กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยศกฤต ใจสะอาดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเกษม เศรษฐ์ทวิศานต์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายพิสุทธิ์ เจริญขุนโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางนฤมล สุทธิชนโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายกฤษนะ สุขะพันธ์โรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
8. นางขวัญตา วรรณรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี มีนุ่นโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร ขวัญชุมโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร เอียดขลิกโรงเรียนชะอวดกรรมการ
4. นางสาวสาคร สงครามโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
5. นางสาวกิติมา โอพั่งโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวอรณี ปรีชาโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาวสุวลักษณ์ เกิดมณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นางนัฐกานต์ พรมประถมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางสาวสุพรรษา บุหลันพฤกษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางสาวกุสุมา เชาวลิตโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางอุไรวรรณ จุลสิกขีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเจตนา พิศบุญโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภาภรณ์ ไสฉิมโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางจันทรธิมาศ ทองเลี่ยมนาคโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาวพวงน้อย บิลมาสโรงเรียนฉวางรัชดาภิเสกกรรมการ
5. นางสาวสุภิญญา สังข์ดำโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวนัชชา แดงงามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายสมเจตน์ เจนการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางพัชรี แดงช่วงโรงเรียนชะอวดกรรมการ
9. นางสาวสุพรรษา บุหลันพฤกษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางสาวกุสุมา เชาวลิตโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางอุไรวรรณ จุลสิกขีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางณัฐนันท์ คงรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย จีนเมืองโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวิตรี รัตนบุรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาวอาทิกา เพชรทับโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางจุรีย์ ชื่นบานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางปรีดา เปาะทองคำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางพชรมน ไตรเมศโรงเรียนพรหมคีรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญา ภู่นพกิจโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางจุรีย์ ชื่นบานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายสมัย ชำนาญกิจโรงเรียนนบพิตำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมนต์ตรา ไกรนราโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางเรณู รักดำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางจินตนา วรรคจันทร์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาศอุทิศประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ หอมหวลโรงเรียนเสาธงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวหทัยชนก เพ็ชรมาตศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาวมนต์ตรา ไกรนราโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรกมล นาคปลัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางศุภนุช ศรีจันทร์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นางวาสนา รัตนบุรีโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวหทัยภัทร อำลอยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวผกามาศ สิริอินทร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางสาวกุลธิดา ขันสุขโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ ไพศาลธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางประไพพิมพ์ สีแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้รองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภากร เชาวลิตโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางอุมา บุญเทียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
5. นางนงรัตน์ กัญจนกาญจน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
6. นางมณฑา ชินวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นายฉัตรชัย อรุณกมลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
8. นางสาวฤทัย สุขเกษมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
9. นางสิริภรณ์ นวลศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
10. นางสาวเสาว์ทิพย์ ด้วงฤทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
11. นางภาวิณี ชัยสงครามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางสาวศรีเมฆ ตู้ลารักษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
13. นางสาวศิริญญา ม่วงสอนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ บัวเพ็ชรโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเรวดี อนุรักษ์โรงเรียนโศภณคณาภรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรพิมล เรืองเพ็งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ บัวเพ็ชรโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเรวดี อนุรักษ์โรงเรียนโศภณคณาภรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรพิมล เรืองเพ็งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ขาวปลอดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปาโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวรศักดิ์ ดวงมุสิกโรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
4. นายสุเทพ หนูเสนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ สุขไกรไทยโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
6. นายทัศดาพงศ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายอาทิตย์ รักขาวโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นายปิยะ พละคชโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นายจุติ ชนะกุลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นางศิริพร รัตนพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
11. นางสาวชไมพร พุมดวงโรงเรียนปากพนังกรรมการ
12. นายทนงศักดิ์ มุมทองโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ขาวปลอดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปาโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุเทพ หนูเสนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ สุขไกรไทยโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
5. นายทัศดาพงศ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายอาทิตย์ รักขาวโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายปิยะ พละคชโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. นายจุติ ชนะกุลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางศิริพร รัตนพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
10. นายวรศักดิ์ ดวงมุสิกโรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
11. นางสาวชไมพร พุมดวงโรงเรียนปากพนังกรรมการ
12. นายทนงศักดิ์ มุมทองโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ขาวปลอดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปาโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุเทพ หนูเสนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ สุขไกรไทยโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
5. นายทัศดาพงศ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายอาทิตย์ รักขาวโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายปิยะ พละคชโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. นายจุติ ชนะกุลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางศิริพร รัตนพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
10. นายวรศักดิ์ ดวงมุสิกโรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
11. นางสาวชไมพร พุมดวงโรงเรียนปากพนังกรรมการ
12. นายทนงศักดิ์ มุมทองโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ขาวปลอดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปาโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุเทพ หนูเสนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ สุขไกรไทยโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
5. นายทัศดาพงศ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายอาทิตย์ รักขาวโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายปิยะ พละคชโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. นายจุติ ชนะกุลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางศิริพร รัตนพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
10. นายวรศักดิ์ ดวงมุสิกโรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
11. นางสาวชไมพร พุมดวงโรงเรียนปากพนังกรรมการ
12. นายทนงศักดิ์ มุมทองโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทบินนาน ม.1 ม.1-ม.3
1. นางสายสนีย์ อรุณกมลโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยคชบาลโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายธนยศ คงแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี แผ่นทองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวฉันทนา คงแป้นโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ อุมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทบินนาน ม.2 ม.1-ม.3
1. นางสายสนีย์ อรุณกมลโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยคชบาลโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายธนยศ คงแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี แผ่นทองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวฉันทนา คงแป้นโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ อุมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทบินนาน ม.3 ม.1-ม.3
1. นางสายสนีย์ อรุณกมลโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยคชบาลโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายธนยศ คงแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี แผ่นทองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวฉันทนา คงแป้นโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ อุมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดารัตน์ แท่นเนี่ยวโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางสาวบุปผาพรรณ ทองนวลโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายธนากร นาควรรณโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสุธิรา เพชรชูช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางณัฐรดา เครือยศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดารัตน์ แท่นเนี่ยวโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายธนากร นาควรรณโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสุธิรา เพชรชูช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจรินทร์ ทองปัสโนโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนุช วังจำนงค์โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภาพร ลิ่มเรืองธรรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสุรีพร สิทธิศักดิ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางกนกวรรณ แสงระวีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางจิตติมา วชิระพงษ์โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวประภารัตน์ สุขจันทร์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายจรินทร์ ทองปัสโนโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนุช วังจำนงค์โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภาพร ลิ่มเรืองธรรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสุรีพร สิทธิศักดิ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางกนกวรรณ แสงระวีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางจิตติมา วชิระพงษ์โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวประภารัตน์ สุขจันทร์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ วรเวทย์ชลิตโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางภาวณี รัตนสมบูรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้รองประธานกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ทองคำชุมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุนีโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
6. นายสิทธิพร ปรีชาโรงเรียนท่านครญาณวโรภาศอุทิศกรรมการ
7. นายธวัช แพรกทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ วรเวทย์ชลิตโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางภาวณี รัตนสมบูรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้รองประธานกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ทองคำชุมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุนีโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
6. นายสิทธิพร ปรีชาโรงเรียนท่านครญาณวโรภาศอุทิศกรรมการ
7. นายธวัช แพรกทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ เพชรแก้ววิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา นิ่มนวลโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุนทร แก้วศรีอ่อนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายบัณฑิต พรหมณะโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายสุชาติ เพชรสีเงินโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ เพชรแก้ววิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา นิ่มนวลโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุนทร แก้วศรีอ่อนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายบัณฑิต พรหมณะโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายสุชาติ เพชรสีเงินโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เรืองช่วยพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางชญานนท์ สุวรรณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสมศรี แสงแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางกาญจนา แสงสีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายนิติพัฒน์ หันสังข์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา เรืองช่วยพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางชญานนท์ สุวรรณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสมศรี แสงแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางกาญจนา แสงสีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายนิติพัฒน์ หันสังข์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สอดจิตต์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ชูวาลาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นายสมชาย วังบุญคงโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายโกมล วุฒิมานพโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวปวันรัตน์ ยศศักดิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางทัศนา สว่างอารมณ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. นายสุพร จินดาวงศ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ สอดจิตต์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ชูวาลาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นายสมชาย วังบุญคงโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายโกมล วุฒิมานพโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวปวันรัตน์ ยศศักดิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางทัศนา สว่างอารมณ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. นายสุพร จินดาวงศ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไกรสิทธิ์ จันทร์สว่างโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางทรงศรี นาคินทร์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ ทองยังโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
4. นายอุดมรัตน์ สุขสมโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายเกษมศักดิ์ หนูชุมโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นายกิตติวงค์ บำเพิงรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นายสุทิน กิจจะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสาวศรีเรือน นารีเลิศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวฐิติกานต์ นวพงศ์รัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นางณภาภัช พงษ์คุ้มภัยโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายไกรสิทธิ์ จันทร์สว่างโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางทรงศรี นาคินทร์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ ทองยังโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
4. นายอุดมรัตน์ สุขสมโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายเกษมศักดิ์ หนูชุมโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นายกิตติวงค์ บำเพิงรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นายสุทิน กิจจะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสาวศรีเรือน นารีเลิศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวฐิติกานต์ นวพงศ์รัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นางณภาภัช พงษ์คุ้มภัยโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายพุฒิพงศ์ ทุ่งสว่างโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายอัมรินทร์ เจริญรูปโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายประยุทธ เมฆมณีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายพิชาภพ ศรีทองมาศโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางจินตนาพร ญาณสูตรโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายเดชา เพชรอาวุธโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายถนอม จิตพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชูชัย สุวรรณมณีโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา กลางนุรักษ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ จันทร์อุดมโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางธารารัตน์ จิตต์ตรงโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางณัฏฐธิดา คงประพันธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางกัลย์กมล ภักดีภูธรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายกุลชร มุสิแก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นายไวยากรณ์ สบายโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
9. นางสุธีกานต์ ช่วยพิทักษ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นางสาวอาจิน เหมทานนท์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชูชัย สุวรรณมณีโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา กลางนุรักษ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ จันทร์อุดมโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางธารารัตน์ จิตต์ตรงโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางณัฏฐธิดา คงประพันธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางกัลย์กมล ภักดีภูธรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายกุลชร มุสิแก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นายไวยากรณ์ สบายโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
9. นางสุธีกานต์ ช่วยพิทักษ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นางสาวอาจิน เหมทานนท์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระมหาสุพจน์ สุเมโธมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.พีระศิลป์ บุญทองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. ดร.ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางพูนสุข รัตนบุรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. ดร.โสภณ บัวจันทร์โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียงกรรมการ
6. นางสาวมลฑา กระวีพันธ์โรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการและเลขานุการ
พระพุทธศาสนา ม.1-ม.3
1. นางภาสินี ยะกัณฐะโรงเรียนชะอวดประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ พงศ์วิทยารักษ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
3. นางพิมพ์ลภัส สุนทรานุรักษ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
4. นางสุวรรณา ฤทธิมนตรีโรงเรียนชะอวดกรรมการ
5. นางกาญจนา คงพ่วงโรงเรียนชะอวดกรรมการ
6. นายโชคดี คำปานโรงเรียนชะอวดกรรมการ
7. นางสาววันดี รอดประดิษฐ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
8. นางสาวศิรินทร์ พิชัยยุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
9. นางรัชนี รัตนมุณีโรงเรียนชะอวดกรรมการ
10. นางสาวสญามล ทองขาวโรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นางอวยพร เพ็ชรเสรีโรงเรียนชะอวดกรรมการและเลขานุการ
พระพุทธศาสนา ม.4-ม.6
1. นายเกษมศักดิ์ หนูชุมโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ การสสุวรรณโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
3. นายเจริญ บุษบงกรดโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองชัยโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี ทองแก้วโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นางสาวลัดดาวัลย์ ทองแดงโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางบุณฑริกา เกื้อกูลสงฆ์โรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
8. นายธีรพงศ์ ช่วยเกิดโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการและเลขานุการ
หน้าที่พลเมือง ม.1-ม.3
1. นางปาริชาต ทับสุทธิโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางรัตนา รัตนสมบัติโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางสาวสกาวเดือน พรหมทองโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นางวาสนา จ่าทองโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นางสุมาลี รัตนศักดิ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นางสาวสุรีย์ ทรงอนงค์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายสมศักดิ์ ทองคำโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นางจินตนาพร ญาณสูตรโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
9. นางสุพัตรา ทิพย์รัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นางนันทาวดี ปรีชาพรโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
11. นางพวงรัตน์ ลอยประเสริฐโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
12. นางสาวจิราภรณ์ มาศประสิทธิ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
13. นายอนุชา ไทยสนองโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
14. นายธันวา ดาราวัลย์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
หน้าที่พลเมือง ม.4-ม.6
1. นายสมชาย วังบุญคงโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัมรินทร์ เจริญรูปโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกมลภัทร ประสงค์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิชัย สุขสมโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา นวลใยโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางพัชรวัลย์ จินดาวงศ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเบญจทิพย์ ชูขันญ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวโสภิตา ไทยกำเนิดโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
9. นางศุภวรรณ อุวุธเพชรโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมกรรมการ
10. นางธนิสรา ชูขันญ์โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
11. นางพจนา พรหมพิชญานนท์โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
12. นางสุกัญยา สุทธิ์ทองแท้โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาววาสนา กลางนุรักษ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ภูมิศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เพชรสีเงินโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวิรัช บุญวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายสุทิน รัตนสุภาโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายประเสริฐ หนูชุมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ กำแพงแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางมยุรา ศฤงคารโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายทศพร ทองคำชูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางสาวชญาดา จงจิตต์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
9. นางนันท์นภัส ขวัญเมืองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
10. นางสาววรพรรณ สุวรรณะโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
11. นางสาวจุฑามาศ เทพคงโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
12. นางสาวปิยดา ทองมณีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
ภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมพร พันธุ์ทิพย์แพทย์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายราชัน โกศัลวิตรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายคมสันติ คงเส้งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายนิวัตร ชูแสงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางนันทนา หวานสนิทโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางบุปผา พิกุลทองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางพัชรี ขวัญสงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางมนชยา นาวากาญจน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายชำนาญ ชัยศรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางศิรินุช ธนาวุฒิโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางอาภรณ์ จันทร์มงคลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางสาวดวงพร วงศ์นาถกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
13. นายโสภณ ภักดีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
14. นางอารีย์ ถังมณีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
15. นายธีรวุฒิ เกตสาปัญโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
16. นางรัตติกา ฑีฆาวงศ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
17. นายตุลย์ จันทรอุดมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
18. นายฐิติกร ชัยยังโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
19. นางสาวเรณู พันธ์ชูศรีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
20. นางสาวอัจฉรา โชคชัยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
21. นางสาวไอร์ลดา เอกชนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
22. นางสาวนารีรัตน์ จิ้วบุญชูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
23. นางสาวนุชสรา บุญถนอมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
24. นางสายใจ สังข์บัวโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.4-ม.6
1. นายวิชัย พูลสวัสดิ์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายสมพร นุราชโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
3. นายวิทยา รอบคอบโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
4. นางนงเยาว์ จันทร์คงโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
5. นางจินดารัตน์ บุญตามช่วยโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
6. นางปราณี จุลพูลโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
7. นายสราวุธ สุมนัสพงศ์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
8. นายอนันต์ ผลอินทร์โรงเรียนเขาพังไกรกรรมการ
9. นางนงนุช เชาวลิตโรงเรียนเขาพังไกรกรรมการ
10. นายสหเทพ ใจมนต์โรงเรียนเขาพังไกรกรรมการ
11. นางศิษฎี เกตุนิ่มโรงเรียนเขาพังไกรกรรมการ
12. นางสาวเจริญพร บุญฤทธิ์โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
13. นายธวัชชัย ถนนแก้วโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
14. นางสาวสุนันทิยา ปรีชารัตน์โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
15. นายอนุเทพ ศรีเพ็ชรใสโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
16. นางเพ็ญศรี ทิพย์บุญแก้วโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
17. นางจุฬารัตน์ ทองยังโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
18. นายสาธร มหาสวัสดิ์โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
19. นายเชิดศักดิ์ จันทร์ขาวโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
20. นางสาวเขมภัสสร์ วัลลภาโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
ประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิค โปทองโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสนั่น แผ่นทองโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ จันทรอุดมโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวอัจจิมา ขวัญเมืองโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางวิพู ศรีเพิ่มโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางพจนา พรหมพิชญานนท์โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุกัญยา สุทธิ์ทองแท้โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจีระภา บุญไชยโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคมกรรมการ
9. นางพัชฏาภรณ์ รัตนบุรีโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
ประวัติศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพุฒิพงศ์ ทุ่งสว่างโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ชูขาวโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางอัญชนา ณ นครโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นายบัณฑิต พรหมณะโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางกัญญา ทองฉิมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายสุภาพ ทองฉิมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นายพิทักษ์ รัตนวรรณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นายสมพร ผลอินทร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางขวัญชนก สีคงคาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. นายสังวรณ์ สิรันทวิเนติโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
11. นางสาวนันทรัตน์ จินดาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
12. นางทิพยาภรณ์ เกื้อกูลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
13. นางสาวนาตยา วรรณมาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
14. นางสาวนุชนาฏ หาญสกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นางสาวณัฐชาณันท์ ผลเกลี้ยงโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
16. นางเบญจวรรณ ชูวาลาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การเมืองการปกครอง ม.1-ม.3
1. นางสาวอาจิน เหมทานนท์โรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางทัศนา สว่างอารมณ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นางพูนสุข รัตนบุรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางสมศรี สอิ้งทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีผดุงศักดิ์ เชาว์ช่างเหล็กโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวศรีเรือน นารีเลิศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. นายนิรันดร์ ชูศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นายวิสิทธิ์ กุกแก้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นายสุรินทร์ มณีฉายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นายสุพร จินดาวงศ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
11. นางสาวฐิติกานต์ นวพงศ์รัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
12. นางธีรกานต์ ช่วยพิทักษ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
13. นางสาวกุลยา รักเพชรโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
14. นางสาวมาริษา พุทธพงศ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
15. นายวินิจ มณีฉายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
16. นายชาญกมล นิยมจิตร์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
17. นายพินิจ หนูปลื้มโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การเมืองการปกครอง ม.4-ม.6
1. นางสาวจิตติมา ระยะวรรณโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทองอาจ อุทิศสารโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นายถนอม จิตพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางมาลี อินทร์จันทร์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกิตติวงค์ บำเพิงรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นางสาวอิสรา โต๊ะยีโกบโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นางสาวพรวีนัส อัมพวันโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. นายสุภาส มณีโชติโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา หล้าจิโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
10. นางเสาวณิต อุปการสังข์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
11. นางสาวนงนุช ตรีวัยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
12. นายรวมศักดิ์ เบญจศักดิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
13. นางอุไรวรรณ์ รัตนสิงห์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
14. นางมะลิ พุตละพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
15. สิบเอกวันชนะ เรืองสังข์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
16. นายประยุทธ เมฆมณีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
17. นางสุนีย์ ภูมิเวชโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
18. นางสาวสุริยะ สรางโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
19. นายสมชาย สุขะภาพโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
20. นางสาวสุมาลี หวันนุรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
21. นางสาวธิดารัตน์ แก้วชูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
22. นางสาวสวนิตย์ ไชยชนะโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
23. นางสาวรินนภา แหลมเกาะโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
24. นายวงศกร พรหมทองโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
เศรษฐศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชญาณิน ธรรมประเสริฐโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายวัชระ ส้มแป้นโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางอุมาพร มีแก้วโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ แต้มแก้วโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายอาทร โส้สมันโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายอาลักษณ์ คานแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
9. นายอุดร แย้มเกิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
10. นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปารยะโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
เศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุจินดา จันชุมโรงเรียนนบพิตำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณภาภัช พงษ์พ้นภัยโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
3. นางณัฏฐวรรณ ศรีแก้วโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นางรจนีย์ ชัยประสพโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นางรัตนาวดี รัตนพันธ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
6. นางเบญจมาศ นาคะโรโรงเรียนนาบอนกรรมการ
7. นายสมจิตร ปั้นรอบรู้โรงเรียนนาบอนกรรมการ
8. นางนิภา ใหม่ชุมโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการและเลขานุการ
กฎหมาย ม.1-ม.3
1. นายชูชัย สุวรรณมณีโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสุนทร แก้วศรีอ่อนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายไกรสิทธิ์ จันทร์สว่างโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายปราโมทย์ ชัยรัตน์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายปราโมทย์ ไทยเจริญโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางแน่งน้อย ธราพรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางประภักดิ์ ไทยเจริญโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นางสุจิตรา ริยาพันธ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นางสาวปวันรัตน์ ยศศักดิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
10. นางสาวจิตรา โภชากรณ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นางรัชนี แนวจำปาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
12. นางอุษาวรรณ์ นราชัยโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
กฎหมาย ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ ลอยวิสุทธิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพานิช จันทวีโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพชรา จอมพงศ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นายยูซุฟ โอกฤษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ ทองศรีโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
6. นางแววตา มฤดีโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
7. นางพนัสดา ชำนาญนาโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
8. นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
อาเซียนศึกษา ม.1-ม.3
1. นางปวีณา ฑียาพงศ์โรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นางภาณี แสนเดชโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นางสุชาดา ประมุขโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
4. นางจิตปิ่น ทองวิจิตรโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นายสมโชค ทองวิจิตรโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
6. นายอำนวย ส่งทวนโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
7. นายสุวัชร บุญชูดวงโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
8. นางสาวศิโรรัฐ ชูพร้อมโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
อาเซียนศึกษา ม.4-ม.6
1. นางทรงศรี นาคินทร์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ แก้วผ่องโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
3. นายศุภกฤษ์ โรจนธรรมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ โรจนธรรมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
5. นายไพศาล อังคณานนท์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
6. นางสาวฉวีวรรณ แก้วผ่องโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
7. นางปรารถนา พรหมกมลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
8. นางหรรษภรณ์ ภู่พันธ์ตระกูลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
9. นายทรงวุฒิ เฉียงลิบโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
10. นางสาวจุฬารัตน์ ทองทรัพย์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
11. นางสาวศุภรดา เพิงรัตน์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
12. นางสุธีพร สมเขาใหญ่โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
13. นายธีรนัย สนิยาโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
14. นางสสิณัฐ จินดาเงินโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
ท้องถิ่นของเรา ม.1-ม.3
1. นายเดชา เพชรอาวุธโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายกุลชร มุสิแก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นายมลรักษ์ ฆังมณีโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางละม้าย คงโตโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางสุวนี ศรีชุมโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางสาวบุญญา ขรัวทองเขียวโรงเรียนปากพนังกรรมการ
7. นางแสงจันทร์ หาญเผชิญโชคโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นางชนิภา ศรีสังข์ทองโรงเรียนปากพนังกรรมการ
9. นางรัชดาพร วรรณเกื้อโรงเรียนปากพนังกรรมการ
10. นายธวัชชัย ทิพย์รัตน์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
11. นางสาวธัญลักษณ์ ไกรสยามโรงเรียนปากพนังกรรมการ
12. นายพิชาภพ ศรีทองมาศโรงเรียนปากพนังกรรมการ
13. นางสาวหทัยทิพย์ จิตจำโรงเรียนปากพนังกรรมการ
14. นางสาวธัญญารัตน์ จุลแก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
15. นางสาวภาวิณี พูลเกิดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
16. นางสาวจันทร์จิรา ทองแก้วโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
17. นางสาวอรอนงค์ ศรีรัตน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
18. นางสาวศราภรณ์ ส่งแสงรัตน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
19. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ราหมาดโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา การิกาญจน์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจรียา พิศแลงามโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางจินดาภรณ์ บุญอนันต์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.4-ม.6
1. นางยุพดี กำจรฤทธิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสดใส ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวพ.พิรภัทร อิ่มสีสดโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีย์ ทรงอนงค์โรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางแววตา มฤดีโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหมโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวพรวีนัส อัมพวันโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.4-ม.6
1. นายสุภาส มณีโชติโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ประธานกรรมการ
2. นางนาตยา ช่วยไชยศรีโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางศิริพร เสาวลักษณ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางโชติกา ชูแก้วโรงเรียนปากพูนกรรมการ
5. นายคมสันติ คงเส้งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสมพร ทองสมัครโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอัศนีย์ บัวสามโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวเสาวนิตย์ กิตติดำรงค์ศักดิ์ชมรมแอโรบิกท่าศาลากรรมการ
4. นางสาวสุวภัทร ทองเนื้อหาชมรมแอโรบิกท่าศาลากรรมการ
5. นายธีวินทร์ จีรพงศ์ชมรมแอโรบิกท่าศาลากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางจิตรา ยอดแก้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางปรียา บุญให้ผลโรงเรียนทุ่งสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางยุพิน หนูในน้ำโรงเรียนบางขันวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางพิชญาภรณ์ กาญจนอุดมโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยากรรมการ
5. นางสมพร ทองสมัครโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นางสุวิมล ไชยพรหมโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางผาสุก ถาวรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางควรพิศ เพ็ชรคงทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
9. นางนิชากร ชูมณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. นางนงรัตน์ สุขสมโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
11. นายมทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางผาสุข ถาวรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
13. นางสาวรัชนีวรรณ บำรุงภักดิ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางจิตรา ยอดแก้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางปรียา บุญให้ผลโรงเรียนทุ่งสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางยุพิน หนูในน้ำโรงเรียนบางขันวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางพิชญาภรณ์ กาญจนอุดมโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยากรรมการ
5. นางสมพร ทองสมัครโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นางสุวิมล ไชยพรหมโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางผาสุก ถาวรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางควรพิศ เพ็ชรคงทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
9. นางนิชากร ชูมณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. นางนงรัตน์ สุขสมโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
11. นายมทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางผาสุข ถาวรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
13. นางสาวรัชนีวรรณ บำรุงภักดิ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาบาสเก็ตบอล Lay up ชาย ม.1-ม.3
1. นายสุธน บุญละออโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ งามจรัสโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายปานจิตต์ ตั้นเส้งโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นายมนัส หาญเผชิญโชคโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เคเอสโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางสาวชุตินันท์ วุฒิมานพโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายสาโรจน์ สาเหล้โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายนมัส เพชรชูช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาบาสเก็ตบอล Lay up หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุธน บุญละออโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ งามจรัสโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายปานจิตต์ ตั้นเส้งโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นายมนัส หาญเผชิญโชคโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เคเอสโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางสาวชุตินันท์ วุฒิมานพโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายสาโรจน์ สาเหล้โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายนมัส เพชรชูช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาบาสเก็ตบอล Lay up ชาย ม.4-ม.6
1. นายสุธน บุญละออโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ งามจรัสโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายปานจิตต์ ตั้นเส้งโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นายมนัส หาญเผชิญโชคโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เคเอสโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางสาวชุตินันท์ วุฒิมานพโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายสาโรจน์ สาเหล้โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายนมัส เพชรชูช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาบาสเก็ตบอล Lay up หญิง ม.4-ม.6
1. นายสุธน บุญละออโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ งามจรัสโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายปานจิตต์ ตั้นเส้งโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นายมนัส หาญเผชิญโชคโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เคเอสโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางสาวชุตินันท์ วุฒิมานพโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายสาโรจน์ สาเหล้โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายนมัส เพชรชูช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาบาสเก็ตบอลการยิงลูกโทษ(Free Throw) ชาย ม.1-ม.3
1. นายสุธน บุญละออโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ งามจรัสโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายปานจิตต์ ตั้นเส้งโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นายมนัส หาญเผชิญโชคโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เคเอสโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางสาวชุตินันท์ วุฒิมานพโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายสาโรจน์ สาเหล้โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายนมัส เพชรชูช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาบาสเก็ตบอลการยิงลูกโทษ(Free Throw) หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุธน บุญละออโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ งามจรัสโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายปานจิตต์ ตั้นเส้งโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นายมนัส หาญเผชิญโชคโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เคเอสโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางสาวชุตินันท์ วุฒิมานพโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายสาโรจน์ สาเหล้โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายนมัส เพชรชูช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาบาสเก็ตบอลการยิงลูกโทษ(Free Throw) ชาย ม.4-ม.6
1. นายสุธน บุญละออโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ งามจรัสโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายปานจิตต์ ตั้นเส้งโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นายมนัส หาญเผชิญโชคโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เคเอสโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางสาวชุตินันท์ วุฒิมานพโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายสาโรจน์ สาเหล้โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายนมัส เพชรชูช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาบาสเก็ตบอลการยิงลูกโทษ(Free Throw) หญิง ม.4-ม.6
1. นายสุธน บุญละออโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ งามจรัสโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายปานจิตต์ ตั้นเส้งโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นายมนัส หาญเผชิญโชคโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เคเอสโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางสาวชุตินันท์ วุฒิมานพโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายสาโรจน์ สาเหล้โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายนมัส เพชรชูช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาแฮนด์บอล การรับส่งบอล ชาย ม.1-ม.3
1. นายมทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายจริญ ชีช้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ปลอดอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายสายัณห์ เจริญโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายไพรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
7. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสิทธินันท์ แก้วจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาแฮนด์บอล การรับส่งบอล หญิง ม.1-ม.3
1. นายมทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายจริญ ชีช้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ปลอดอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายสายัณห์ เจริญโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายไพรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
7. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสิทธินันท์ แก้วจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาแฮนด์บอล การรับส่งบอล ชาย ม.4-ม.6
1. นายมทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายจริญ ชีช้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ปลอดอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายสายัณห์ เจริญโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายไพรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
7. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสิทธินันท์ แก้วจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาแฮนด์บอล การรับส่งบอล หญิง ม.4-ม.6
1. นายมทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายจริญ ชีช้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ปลอดอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายสายัณห์ เจริญโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายไพรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
7. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสิทธินันท์ แก้วจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาแฮนด์บอล การยิงประตูแบบวิ่งกระโดดยิง ชาย ม.1-ม.3
1. นายมทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายจริญ ชีช้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ปลอดอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายสายัณห์ เจริญโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายไพรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
7. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสิทธินันท์ แก้วจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาแฮนด์บอล การยิงประตูแบบวิ่งกระโดดยิง หญิง ม.1-ม.3
1. นายมทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายจริญ ชีช้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ปลอดอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายสายัณห์ เจริญโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายไพรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
7. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสิทธินันท์ แก้วจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาแฮนด์บอล การยิงประตูแบบวิ่งกระโดดยิง ชาย ม.4-ม.6
1. นายมทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายจริญ ชีช้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ปลอดอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายสายัณห์ เจริญโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายไพรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
7. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสิทธินันท์ แก้วจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาแฮนด์บอล การยิงประตูแบบวิ่งกระโดดยิง หญิง ม.4-ม.6
1. นายมทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายจริญ ชีช้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ปลอดอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายสายัณห์ เจริญโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายไพรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
7. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสิทธินันท์ แก้วจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
แข่งขันแฮนด์บอล ทีมชาย ม.1-ม.6
1. นายมทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายจริญ ชีช้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ปลอดอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายสายัณห์ เจริญโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายไพรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
7. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสิทธินันท์ แก้วจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
แข่งขันแฮนด์บอล ทีมหญิง ม.1-ม.6
1. นายมทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายจริญ ชีช้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ปลอดอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายสายัณห์ เจริญโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายไพรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
7. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสิทธินันท์ แก้วจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาตะกร้อข้ามตาข่าย ชาย ม.1-ม.3
1. นายดำรงศักดิ์ ธานีรัตน์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไตรรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทองโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายมนูญ ขับกล่อมโรงเรียนชะอวดกรรมการ
6. นายสงบ บุญกองโรงเรียนตระพังวิทยากรรมการ
7. นายจรัส นวลเลื่อนโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
8. นายทวีป วังวิเศษกุศลโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
9. นายชูศักดิ์ นวลจุ้ยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
10. นางจิราภรณ์ สุขสมพรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาตะกร้อข้ามตาข่าย หญิง ม.1-ม.3
1. นายดำรงศักดิ์ ธานีรัตน์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไตรรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทองโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายมนูญ ขับกล่อมโรงเรียนชะอวดกรรมการ
6. นายสงบ บุญกองโรงเรียนตระพังวิทยากรรมการ
7. นายจรัส นวลเลื่อนโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
8. นายทวีป วังวิเศษกุศลโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
9. นายชูศักดิ์ นวลจุ้ยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
10. นางจิราภรณ์ สุขสมพรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาตะกร้อข้ามตาข่าย ชาย ม.4-ม.6
1. นายดำรงศักดิ์ ธานีรัตน์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไตรรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทองโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายมนูญ ขับกล่อมโรงเรียนชะอวดกรรมการ
6. นายสงบ บุญกองโรงเรียนตระพังวิทยากรรมการ
7. นายจรัส นวลเลื่อนโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
8. นายทวีป วังวิเศษกุศลโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
9. นายชูศักดิ์ นวลจุ้ยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
10. นางจิราภรณ์ สุขสมพรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาตะกร้อข้ามตาข่าย หญิง ม.4-ม.6
1. นายดำรงศักดิ์ ธานีรัตน์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไตรรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ ส้มเขียวหวานโรงเรียนทุ่งสงประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทองโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายมนูญ ขับกล่อมโรงเรียนชะอวดกรรมการ
6. นายสงบ บุญกองโรงเรียนตระพังวิทยากรรมการ
7. นายจรัส นวลเลื่อนโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
8. นายทวีป วังวิเศษกุศลโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
9. นายชูศักดิ์ นวลจุ้ยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
10. นางจิราภรณ์ สุขสมพรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาฟุตซอล การยิงประตู ชาย ม.1-ม.3
1. นายสมโชค เอียดเฉลิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายสมพงค์ จงจิตรโรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ รัตนะโรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
4. นายสานนธ์ เลิศวิชัยกาญณ์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ คงปล้องโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
6. นายจรัญ ทองมีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
7. นายอุดร เขียวเล็ก โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ
8. นายวิรัตน์ จันทร์คงโรงเรียนเขาพังไกรกรรมการ
9. นายอดุลย์ พันทองโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นายศุภชัย คูหาพงศ์โรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
11. นายณัฐกร จิ้วฮวดโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
12. นายณรงค์ นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
13. นายกิตติกร กาญจนอุดมโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยากรรมการ
14. นายชัยยุทธ ฤทธิจักรโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาฟุตซอล การยิงประตู หญิง ม.1-ม.3
1. นายสมโชค เอียดเฉลิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายสมพงค์ จงจิตรโรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ รัตนะโรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
4. นายสานนธ์ เลิศวิชัยกาญณ์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ คงปล้องโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
6. นายจรัญ ทองมีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
7. นายอุดร เขียวเล็ก โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ
8. นายวิรัตน์ จันทร์คงโรงเรียนเขาพังไกรกรรมการ
9. นายอดุลย์ พันทองโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นายศุภชัย คูหาพงศ์โรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
11. นายณัฐกร จิ้วฮวดโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
12. นายณรงค์ นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
13. นายกิตติกร กาญจนอุดมโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยากรรมการ
14. นายชัยยุทธ ฤทธิจักรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาฟุตซอล การยิงประตู ชาย ม.4-ม.6
1. นายสมโชค เอียดเฉลิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายสมพงค์ จงจิตรโรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ รัตนะโรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
4. นายสานนธ์ เลิศวิชัยกาญณ์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ คงปล้องโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
6. นายจรัญ ทองมีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
7. นายอุดร เขียวเล็ก โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ
8. นายวิรัตน์ จันทร์คงโรงเรียนเขาพังไกรกรรมการ
9. นายอดุลย์ พันทองโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นายศุภชัย คูหาพงศ์โรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
11. นายณัฐกร จิ้วฮวดโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
12. นายณรงค์ นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
13. นายกิตติกร กาญจนอุดมโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยากรรมการ
14. นายชัยยุทธ ฤทธิจักรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาฟุตซอล การยิงประตู หญิง ม.4-ม.6
1. นายสมโชค เอียดเฉลิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายสมพงค์ จงจิตรโรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ รัตนะโรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
4. นายสานนธ์ เลิศวิชัยกาญณ์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ คงปล้องโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
6. นายจรัญ ทองมีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
7. นายอุดร เขียวเล็ก โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ
8. นายวิรัตน์ จันทร์คงโรงเรียนเขาพังไกรกรรมการ
9. นายอดุลย์ พันทองโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นายศุภชัย คูหาพงศ์โรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
11. นายณัฐกร จิ้วฮวดโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
12. นายณรงค์ นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
13. นายกิตติกร กาญจนอุดมโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยากรรมการ
14. นายชัยยุทธ ฤทธิจักรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาฟุตบอล แข่งขันเดาะบอล ชาย ม.1-ม.3
1. นายกษม ชาติสมบูรณ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ประธานกรรมการ
2. นายรัชพร จันทร์ประไพโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
3. นายสุคนธ์ สุขขาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายรัฐพล ศิริวงศ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายธวัชชัย สุวรรณรัตน์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาฟุตบอล แข่งขันเดาะบอล หญิง ม.1-ม.3
1. นายกษม ชาติสมบูรณ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ประธานกรรมการ
2. นายรัชพร จันทร์ประไพโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ
3. นายสุคนธ์ สุขขาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายรัฐพล ศิริวงศ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายธวัชชัย สุวรรณรัตน์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาฟุตบอล แข่งขันเดาะบอล ชาย ม.4-ม.6
1. นายกษม ชาติสมบูรณ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศประธานกรรมการ
2. นายรัชพร จันทร์ประไพโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
3. นายสุคนธ์ สุขขาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายรัฐพล ศิริวงศ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายธวัชชัย สุวรรณรัตน์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาฟุตบอล แข่งขันเดาะบอล หญิง ม.4-ม.6
1. นายกษม ชาติสมบูรณ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศประธานกรรมการ
2. นายรัชพร จันทร์ประไพโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
3. นายสุคนธ์ สุขขาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายรัฐพล ศิริวงศ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายธวัชชัย สุวรรณรัตน์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาเปตอง ประเภทแข่งขันทีม ชาย ม.1-ม.3
1. นายศักดาเดช เดชศิริโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เพชรช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาติ ยศถาโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศรองประธานกรรมการ
4. นายเชษฐา ชื่นบานโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
5. นายธวัชชัย โสนารถโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นายสุบิน แก้วเทพโรงเรียนขนอมพิทยาคมกรรมการ
7. นายปรีชา มุสิกองโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
8. นายวีรพล ปานกองโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาลกรรมการ
9. นายวิรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
10. นายนักเรียน จำนวน 20 คนโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
11. นายวันชัย คีรีเพชรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
12. นายสัมพันธ์ โสทรจิตร์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาเปตอง ประเภทแข่งขันทีม หญิง ม.1-ม.3
1. นายศักดาเดช เดชศิริโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เพชรช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาติ ยศถาโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศรองประธานกรรมการ
4. นายเชษฐา ชื่นบานโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
5. นายธวัชชัย โสนารถโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นายสุบิน แก้วเทพโรงเรียนขนอมพิทยาคมกรรมการ
7. นายปรีชา มุสิกองโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
8. นายวีรพล ปานกองโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาลกรรมการ
9. นายวิรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
10. นายนักเรียน จำนวน 20 คนโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
11. นายวันชัย คีรีเพชรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
12. นายสัมพันธ์ โสทรจิตร์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาเปตอง ประเภทแข่งขันทีม ชาย ม.4-ม.6
1. นายศักดาเดช เดชศิริโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เพชรช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาติ ยศถาโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศรองประธานกรรมการ
4. นายเชษฐา ชื่นบานโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
5. นายธวัชชัย โสนารถโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นายสุบิน แก้วเทพโรงเรียนขนอมพิทยาคมกรรมการ
7. นายปรีชา มุสิกองโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
8. นายวีรพล ปานกองโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาลกรรมการ
9. นายวิรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
10. นายนักเรียน จำนวน 20 คนโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
11. นายวันชัย คีรีเพชรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
12. นายสัมพันธ์ โสทรจิตร์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาเปตอง ประเภทแข่งขันทีม หญิง ม.4-ม.6
1. นายศักดาเดช เดชศิริโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เพชรช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาติ ยศถาโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศรองประธานกรรมการ
4. นายเชษฐา ชื่นบานโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
5. นายธวัชชัย โสนารถโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นายสุบิน แก้วเทพโรงเรียนขนอมพิทยาคมกรรมการ
7. นายปรีชา มุสิกองโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
8. นายวีรพล ปานกองโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาลกรรมการ
9. นายวิรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
10. นายนักเรียน จำนวน 20 คนโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
11. นายวันชัย คีรีเพชรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
12. นายสัมพันธ์ โสทรจิตร์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซตข้ามตาข่าย ชาย ม.1-ม.3
1. นายสรศักดิ์ โปฎกรัตน์โรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายสมคิด พรหมดนตรีโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
4. นายทราศักดิ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายสมยศ สอิ้งทองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายณัฐมน หงส์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซตข้ามตาข่าย หญิง ม.1-ม.3
1. นายสรศักดิ์ โปฎกรัตน์โรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายสมคิด พรหมดนตรีโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
4. นายทราศักดิ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายสมยศ สอิ้งทองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายณัฐมน หงส์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซตข้ามตาข่าย ชาย ม.4-ม.6
1. นายสรศักดิ์ โปฎกรัตน์โรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายสมคิด พรหมดนตรีโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
4. นายทราศักดิ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายสมยศ สอิ้งทองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายณัฐมน หงส์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซตข้ามตาข่าย หญิง ม.4-ม.6
1. นายสรศักดิ์ โปฎกรัตน์โรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายสมคิด พรหมดนตรีโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
4. นายทราศักดิ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายสมยศ สอิ้งทองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายณัฐมน หงส์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล อันเดอร์กับฝาผนัง ชาย ม.1-ม.3
1. นายสรศักดิ์ โปฎกรัตน์โรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายสมคิด พรหมดนตรีโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
4. นายทราศักดิ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายสมยศ สอิ้งทองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายณัฐมน หงส์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล อันเดอร์กับฝาผนัง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสรศักดิ์ โปฎกรัตน์โรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายสมคิด พรหมดนตรีโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
4. นายทราศักดิ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายสมยศ สอิ้งทองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายณัฐมน หงส์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล อันเดอร์กับฝาผนัง ชาย ม.4-ม.6
1. นายสรศักดิ์ โปฎกรัตน์โรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายสมคิด พรหมดนตรีโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
4. นายทราศักดิ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายสมยศ สอิ้งทองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายณัฐมน หงส์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล อันเดอร์กับฝาผนัง หญิง ม.4-ม.6
1. นายสรศักดิ์ โปฎกรัตน์โรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายสมคิด พรหมดนตรีโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
4. นายทราศักดิ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายสมยศ สอิ้งทองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายณัฐมน หงส์ตันโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
ไหว้ครูมวยไทย หญิง ม.4-ม.6
1. นายวิรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จุลนวลโรงเรียนเสาธงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ล้วนศิริโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายอรุณ ด้วงปานโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
ไหว้ครูมวยไทย หญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จุลนวลโรงเรียนเสาธงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ล้วนศิริโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายอรุณ ด้วงปานโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
ไหว้ครูมวยไทย ชาย ม.1-ม.3
1. นายวิรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จุลนวลโรงเรียนเสาธงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ล้วนศิริโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายอรุณ ด้วงปานโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
ไหว้ครูมวยไทย ชาย ม.4-ม.6
1. นายวิรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จุลนวลโรงเรียนเสาธงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ล้วนศิริโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายอรุณ ด้วงปานโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
ตะกร้อลอดห่วงสากล ชาย ม.1-ม.3
1. นายดำหริ สกุลวิโรจน์โรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สุวรรณโรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ หนูแก้วโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายธารินทร์ เม่งห้องโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นายปฐวี ศรีโยธาโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นายนิสิต ไชยรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายวรวุฒิ ช่วยเกิดโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นายชัยณรงค์ โต๊ะสอีโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
9. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
ตะกร้อลอดห่วงสากล ชาย ม.4-ม.6
1. นายดำหริ สกุลวิโรจน์โรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณรัตน์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศรองประธานกรรมการ
ตะกร้อลอดห่วงสากล หญิง ม.1-ม.3
1. นายดำหริ สกุลวิโรจน์โรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณรัตน์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศรองประธานกรรมการ
ตะกร้อลอดห่วงสากล หญิง ม.4-ม.6
1. นายดำหริ สกุลวิโรจน์โรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณรัตน์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศรองประธานกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สหวิศิษฏ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมชาย สหวิศิษฏ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สหวิศิษฏ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสมชาย สหวิศิษฏ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สหวิศิษฏ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมชาย สหวิศิษฏ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สหวิศิษฏ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย สหวิศิษฏ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สหวิศิษฏ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สหวิศิษฏ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสมชาย สหวิศิษฏ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สหวิศิษฏ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมชาย สหวิศิษฏ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีอาเซียน ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สอดจิตต์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพรรณี อินทรปานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปาริชาติ ทับสุทธิโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีอาเซียน ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ทิพย์รัตน์โรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายดนัย ดิษฐ์คล้ายโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวสกาวเดือน พรหมทองโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ๋กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ๋กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ๋กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ๋กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ๋กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ๋กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ๋กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ๋กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ๋กรรมการ
3. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ๋กรรมการ
3. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ๋กรรมการ
4. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ๋กรรมการ
5. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ๋กรรมการ
5. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ๋กรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนดำรงเวทรองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศร๊ธรรมราชศึกษากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนดำรงเวทรองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศร๊ธรรมราชศึกษากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนดำรงเวทกรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศร๊ธรรมราชศึกษากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนดำรงเวทรองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศร๊ธรรมราชศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายบุลเสฎฐิ์ เพ็ชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายบุลเสฎฐิ์ เพ็ชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายบุลเสฎฐิ์ เพ็ชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายบุลเสฎฐิ์ เพ็ชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายบุลเสฎฐิ์ เพ็ชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายบุลเสฎฐิ์ เพ็ชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายบุลเสฎฐิ์ เพ็ชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายบุลเสฎฐิ์ เพ็ชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายบุลเสฎฐิ์ เพ็ชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายบุลเสฎฐิ์ เพ็ชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายบุลเสฎฐิ์ เพ็ชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายบุลเสฎฐิ์ เพ็ชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายบุลเสฎฐิ์ เพ็ชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายบุลเสฎฐิ์ เพ็ชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายบุลเสฎฐิ์ เพ็ชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายบุลเสฎฐิ์ เพ็ชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนดำรงเวทรองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศร๊ธรรมราชศึกษากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนดำรงเวทรองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศร๊ธรรมราชศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายเสกสิทธิ์ เวชสารโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.4-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายเสกสิทธิ์ เวชสารโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายเสกสิทธิ์ เวชสารโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.4-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายเสกสิทธิ์ เวชสารโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.1-ม.3
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายเสกสิทธิ์ เวชสารโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.4-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.1-ม.3
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.4-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ๋กรรมการ
3. นายเสกสิทธิ์ เวชสารโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ๋กรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ๋กรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ๋กรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ๋ประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
3. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชประธานกรรมการ
2. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ๋กรรมการ
3. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีไทยผสม ประเภท ข ม.1-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
4. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
6. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
6. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวลภัสรดา โพธิ์แสวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวลภัสรดา โพธิ์แสวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์ใจ เมธีภัทรกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวโสรฎา บุญวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางคุณรัตน์ บัวทองวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมพ์ใจ เมธีภัทรกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางคุณรัตน์ บัวทองวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางโสรฎา บุญวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางลภัสรดา โพธิ์แสวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางคณรัตน์ บัวทองวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางโสรฎา บุญวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ใจ เมธีภัทรกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางคณรัตน์ บัวทองวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางโสรฎา บุญวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพิมพ์ใจ เมธีภัทรกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลอนงค์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางพิมพ์ใจ เมธีภัทรกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางคณรัตน์ บัวทองวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางโสรฎา บุญวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางพิมพ์ใจ เมธีภัทรกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางคุณรัตน์ บัวทองวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางโสรฎา บุญวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันหนังตะลุงแสดงสด ม.1-ม.3
1. นายสมปอง ภักดีกิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
2. นายบุญเอิบ วรรณคงหนังเอิบน้อย ยอดขุนพล อ.ปากพนังกรรมการ
3. นายมนตรี คงแก้วครู คศ.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันหนังตะลุงแสดงสด ม.4-ม.6
1. นายสมปอง ภักดีกิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
2. นายบุญเอิบ วรรณคงหนังเอิบน้อย ยอดขุนพล อ.ปากพนังกรรมการ
3. นายมนตรี คงแก้วครู คศ.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเพลงบอก ม.1-ม.3
1. นายสงวน กลิ่นหอมข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอารมณ์ โจมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายจวน ชูส่งแสงข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเพลงบอก ม.4-ม.6
1. นายสงวน กลิ่นหอมข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอารมณ์ โจมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายจวน ชูส่งแสงข้าราชการบำนาญกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ ทองส่งโสม โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นางศุภวรรณ ณ นครโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ มะเดชโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ
4. Mr.Daniel John Eagleโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. Mr.Thomas Hodgsonโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
6. นางสาววิบูลย์ศรี มีเสน โรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
7. นายอุเทน แก้วมรกตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
8. นางสาวนฤมล ฉ่ำเมืองปักษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. MissAshleigh Hayward โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสุพิชญา เฉลิมวรรณโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางเรวดี บัวทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ
3. นางจุลีพร บุราสิทธิ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
4. นางมณฑิรา ธราพรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางเบญจพิศ พรหมสุวรรณโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
6. MissMartha Wigginsโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช กรรมการ
7. Mr.Jamie Carrollโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการ
8. Mr.Shea Jones โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางซ่อนกลิ่น อำนักมณีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นางปดิวรัดา ณ อุบลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
11. นายไรหยาด มะโมดีโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3
1. นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ พงษ์เกษมพรกุลโรงเรียนทุ่งสง รองประธานกรรมการ
3. นางละไม สมหมายโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ต่อม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ บรรณโศภิษฐ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
6. นางสุมิตรา อ่องหลีโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. MissAllison Grace Wielandโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสุวิมล นพนิช โรงเรียนชะอวด กรรมการ
9. นางสาวฐิตกมล สมหมายโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ กรรมการ
10. นางสาวกิ๊ก เกษมสุขวงศ์ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวอัจฉราพร ปรีชาชาญโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
12. Mr.Sean VandeLindeโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
กิจกรรม (Spelling Bee) ม.4-ม.6
1. นายบุญฤทธิ์ ระวังวงค์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชวนี ปุริโสดมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานกรรมการ
3. Mr.Choy Annson Camachoโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางลภารัตน์ รอดสงโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางอรวรรณ ศรีสะอาด โรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการ
6. นางสาวลิซนา ลิโสยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการ
7. นางสุจิตตรา บุญแก้วครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
8. Ms.Alexander Lzak Jansen Van Vurenโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นางจิราภรณ์ จุติโชติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
10. นางสาวสมพร ฉาโยทัย โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
11. MissEmma Taylorโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี สังข์สัพพันธ์ โรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางวลัยพร ดิษฐานโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุพิศ พลเกษตรโรงเรียนชะอวดกรรมการ
4. นางสาวมลทิรา ธรรมรงรักษ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายอุเทน แก้วมรกตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
6. นางสาวมลฤดี ศิริมาศโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. Mr.Pandi Arunachalamโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Anthony Johnsonโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางสุปรียา มากช่วยโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นางอำไพ เกษีสมโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
11. นางวาสนา สมชิตต์โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
12. นางมยุรฉัฑฐ์ เกื้อนุ้ยโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางอรศรี สุราราชโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการ
2. นางชลิตา ภุมรินทร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ สุทินโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
4. นางจุฑาภรณ์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
5. นางวิไลลักษ์ หนูขาวโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางวนิดา ตุลยพัชร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราชกรรมการ
7. Mr.Shane Ryanโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
8. Mr.Alax Whewallโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
9. นางสัญลักษณ์ สุจิพงศ์โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
Reading skills ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิ ราตรีพฤกษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางผกาภรณ์ ณ นครโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางชิระพร วังบุญคงโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางอมรัตน์ เสถียรโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาลิพร เจริญรูปโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภาพร ศรศิลป์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
7. นางอารีย์ อุดมดีโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
8. นางสาววาสนา รัตนพันธ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
9. นางจตุพร จตุรลาวัลย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
10. นางอำนวย รักเถาว์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
Reading skills ม.4-ม.6
1. นายปณิดล ปานช่วยโรงเรียนมัธยมจุฬาภรณ์ประธานกรรมการ
2. นายขวัญไชย เย็นเองโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจิรวรรณ สุทธิมาศโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพรัตน์ เดชสุรางค์โรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
5. นางขนบ ศรีสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
6. นางรัชนี ชิตรัฐฐาโรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนากรรมการ
7. นายบุญพา ยานพะโยมโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
8. นางเครือทิพย์ ฉิมดิษฐ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
9. นางสุรีย์ ธีรพงค์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นางพิมพ์พันธุ์ บูรพันธุ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
Crossword Game ม.1-ม.3
1. นางมณฑา คำนุ่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณลดา อนงค์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุนงค์น้อย จันทรศิริโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
5. นางสาวเอื้อมเดือน สุริยะโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
6. นายไพสิทธิ์ นิลพัฒน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นางรุ่งรัตน์ หิตวัฒนะกุลโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นางมาลิวรรณ ราชธานีโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
Crossword Game ม.4-ม.6
1. นางมณฑา คำนุ่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายเอกรัฐ เพชรรักษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาววนิดา คลิ้งเคล้าโรงเรียนท่าศาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางพรปวีณ์ จันทรชิตโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
6. นางสาวอัญชลี กั๋งเซ่งโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
7. Mr.Michael Bonomeโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสาวสมหมาย บัวจันทร์โรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ม.1-ม.3
1. นางภูริชญา เผือกพรหมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวจนิสญา อินทระโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. Mr.Jonathan Lewisโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาวสุนา ณ สุโหลงโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
5. Mr.Melvin Fordanโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวธชกร เทพสังข์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
7. นางวีณา อินณรงค์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ม.4-ม.6
1. นายเอกรัฐ เพชรรักษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางเมธาวดี ชูผลโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. Mr.Fon Auqustieโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. Mr.Nestor Olacoโรงเรียนท่าศาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางณภัทร เมืองไทยโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. MissAnnest Williamsโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
7. Mr.Joseph Nana Koomsonโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นางสาวพัชรีย์ จันทร์ทองโรงเรียนปากพนังกรรมการ
การเล่านิทาน Story Telling ม.1-ม.3
1. นางสาวบวรเพ็ญ ทีวะเวชโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการ
2. นางสาวดาราทิพย์ สุวรรณพะโยมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
3. นางอุมากร สุวรรณฤกษ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
4. Ms.Bianca Eillisโรงเรียนทุ่งสง กรรมการ
5. นางสาวเกษร เชาวลิตโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
6. Mr.Sandor Jankovicsโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช กรรมการ
7. นางเปรมปรีดา คีรีเพ็ชร์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
8. นางรพีพรรณ เพ็ชรสีทอง โรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการ
9. นางรื่นจิต แสงแก้วสุขโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
10. Mr. Stuart Thomas Vineโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
การเล่านิทาน Story Telling ม.4-ม.6
1. นางจินตนา องค์กรเชาวลิตโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางเมธาวดี ชูผลโรงเรียนทุ่งสง กรรมการ
3. นางวรรณา พัชนีโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวสุรัสวดี บุญติดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
5. นางขวัญศิริ อินทฤทธิ์โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
6. Mr.Morqan Gilโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. Mr.Michael Finn โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นางแพรวพรรณ ศรทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. MissAshley Moniqueโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นายสโรพันธ์ สวนจันทร์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
Error Identification ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ ระวังวงค์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา เชยบัวแก้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรัตน์ เดชสุรางค์โรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิตยาพันธ์ ชาตะกาญจน์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. นางธารารัตน์ ภิรมย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
6. นางอรุณี ตันติวิธิเวชโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
7. นางทิพวรรณ สตางรัตน์โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนากรรมการ
8. นางธนวรรณ ทองเอียดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางสาวณฌิฏา ศรีกระจ่างโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวพัชรี จิ้วฮวดโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
11. นางศิริวรรณ นนตรีโรงเรียนชะอวดกรรมการ
Error Identification ม.4-ม.6
1. นายบุญฤทธิ์ ระวังวงค์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สุขเนาว์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล นุภักดิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ หลินมาโรงเรียนชะอวดกรรมการ
5. นางสาวรมย์ชลี บุตรกริมโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ ดุลเภรีย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
7. นางวราภรณ์ เขียวมาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
8. นางวรุบล พลไชยโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางจุฑาทิพย์ บัวพูนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นายสุวรรณ ดิษฐานโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสายฝน ปาเมืองมูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริคุณ พันธ์รังษีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรรมการ
3. MissZhang YangZiมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรรมการ
4. MissGao WenHengวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางจลา สุดวิไลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวภาชินี รัตนศรีปัญญะโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริคุณ พันธ์รังษี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรรมการ
3. MissZhang YangZiมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรรมการ
4. MissGao WenHengวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวนฤมล กันตฤทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววิชุตา คีรีมาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. MissLiu Yiโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. MissZhu LiFuโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
4. นางสาวณฐิยา ทองสงค์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี แซ่โค้ว โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสายฝน ปาเมืองมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. MissLei Cuiโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. MissZhu HuiFen โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาวทิพย์สุดา โกยวาณิชย์ โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นางอภิญญา สิตีหะมะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเรื่องและตอบคำถามภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี แซ่โค้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐิยา ทองสงค์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
3. Mr.Ye Tongโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการ
4. MissLuo Rongโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
5. นางสาวชญาษร จุลิรัชนีกรโรงเรียนปากพนัง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเรื่องและตอบคำถามภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิสา ปานสุขโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissZhang LiQiongโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. Mr.Deng RuoYuโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางสาวรัศมี แสงสว่างสัจกุลโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
5. นางสาววศินี นิธิสกุลกาญจน์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางกันฑิมา ตันติชำนาญกุลโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. MissHe Yunโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. MissNing BiNaโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวภัทรศยา กลับศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการ
5. นายพงศธร บัวผันโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวรัศมี แสงสว่างสัจกุลโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศประธานกรรมการ
2. MissSu YanYanโรงเรียนปากพนัง กรรมการ
3. Mr.Ma ShiWangโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสาวกานต์รวี จันทร์อักษรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวคุณัญญา แพรกเมืองโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพย์สุดา โกยวาณิชย์โรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. MissLiu ZhaoHuiโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. Mr.Zhang Haoโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิพย์ ด้วงปรางโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางกิติญา นามเสนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวชญาษร จุลิรัชนีกรโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. MissHu Haoโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Ma ShiWangโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ปานสุขโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัทรศยา กลับศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร แซ่ผ้างโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. Mr.Deng RuoYuโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. MissLei Cuiโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวคุณัญญา แพรกเมืองโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นางอภิญญา สิตีหะมะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวธิติพร ขุนภักดีโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. MissNing BiNaโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. MissLiu Yiโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาววิชุตา คีรีมาโรงเรียนสวนกุหลาบราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ สโมสรโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ประเภททีม ม.1-ม.3
1. นางสุวิญณา วงศ์เบี้ยสัจจ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. MissLi Xuanโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. Mr.Zhu LiFuโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
4. MissYang Lanโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นางนิตยาพันธ์ ชาตะกาญจน์ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ประเภททีม ม.4-ม.6
1. นางสาววศินี นิธิสกุลกาญจน์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. MissZhang LiQiongโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. MissSu YanYanโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. MissLuo Rong โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิพย์ ด้วงปรางโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร แซ่ผ้าง โรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. MissHu Haoโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Ye Tongโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. MissZhu HuiFenโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางสุวิญณา วงศ์เบี้ยสัจจ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวภาชินี รัตนศรีปัญญะโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. Mr.Zhang Haoโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. MissLi Xuanโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. MissLiu ZhaoHuiโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางจลา สุดวิไลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร ปานคงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. MissArisa Chibayamaโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. MissKyoko Abeโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. Mr.Gonda Masafumiโรงเรียนวรนารีเฉลิมกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. MissKyoko Abeโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. Mr.Gonda Masafumiโรงเรียนวรนารีเฉลิมกรรมการ
4. MissTakako Shiotaniโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการ
5. นางสาวศศิธร ปานคงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร ปานคงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. MissArisa Shibayamaโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. Mr.Gonda Masafumiโรงเรียนวรนารีเฉลิมกรรมการ
4. MissKyoko Abeโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวธนภรณ์ วรรณเหวกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯประธานกรรมการ
2. MissKyoko Abeโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. Mr.Gonda Masafumiโรงเรียนวรนารีเฉลิมกรรมการ
4. Mr.Kenta Amanoโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางสาวศศิธร ปานคงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางปริตตา ลีละวัฒน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. MissArisa Shibayamaโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. Mr.Gonda Masafumiโรงเรียนวรนารีเฉลิมกรรมการ
4. MissKyoko Abeโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. นางสาวศศิธร ปานคงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางปริตตา ลีละวัฒน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. MissKyoko Abeโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. Mr.Kenta Amanoโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. Mr.Gonda Masafumiโรงเรียนวรนารีเฉลิมกรรมการ
5. นางสาวศศิธร ปานคงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร ปานคงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. MissArisa Shibayamaโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. Mr.Gonda Masafumiโรงเรียนวรนารีเฉลิมกรรมการ
4. MissKyoko Abeโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. MissKyoko Abeโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. Mr.Kenta Amanoโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. Mr.Gonda Masafumiโรงเรียนวรนารีเฉลิมกรรมการ
5. นางสาวศศิธร ปานคงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคันจิ ม.4-ม.6
1. MissTakako Shiotaniโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯประธานกรรมการ
2. MissKyoko Abeโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. Mr.Gonda Masafumiโรงเรียนวรนารีเฉลิมกรรมการ
4. นางสาวธนภรณ์ วรรณเหวกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการ
5. นางสาวศศิธร ปานคงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางปริตตา ลีละวัฒน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. MissKyoko Abeโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. Mr.Gonda Masafumiโรงเรียนวรนารีเฉลิมกรรมการ
4. MissTakako Shiotaniโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการ
5. นางสาวศศิธร ปานคงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายขวัญไชย เย็นเองโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพวงเพ็ญ จันทวงศ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ กรรมการ
3. นางโชคดี สงพราหมณ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
4. Mr.Sean VandeLindeโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางจิรนันท์ แซมมงคลโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
6. นางนัยนา แก้วสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ จุติโชติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายปณิดล ปานช่วยโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ประธานกรรมการ
2. นางบุษกร สุวรรณรัตน์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
3. Mr.Thomas Hodgsonโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นายรัฐพร จันทวงศ์โรงเรียนปากพนัง กรรมการ
5. นางยุพดี กำจรฤทธิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ แสงสีดำโรงเรียนโยธินบํารุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.1-ม.3
1. นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางเรวดี บัวทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. Mr.David Hoggโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ บรรณโศภิษฐ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ ทองส่งโสมโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิ ราตรีพฤกษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการ
3. MissMartha Wiggingโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
4. นายอุเทน แก้วมรกตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
5. นางสาวพะงาลักษณ์ จิตต์บรรจงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3
1. นายวันชาติ ไชยภูโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. MissMichelle Bebbingtonโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางธันยาลักษณ์ สุจิพงศ์โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6
1. นางสาวชฎากาญจน์ ชูโสดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการ
2. Mr.Allison Wielandโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา บุญแก้วโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี ม.1-ม.6
1. MissHyang Ja Kimเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาเกาหลี ม.1-ม.6
1. Mrs.Hyang Ja Kimเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาเกาหลี ม.1-ม.6
1. Mrs.Hyang Ja Kim เบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
การแข่งขันพูดแนะนำตัวภาษาเกาหลี ม.1-ม.6
1. Mrs.Hyang Ja Kim เบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
การประกวดร้องเพลงเกาหลี ม.1-ม.6
1. Mr.Chulseung Kimเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. MissHayoung Cho รองประธานกรรมการ
การแข่งขัน COVER DANCE (ภาษาเกาหลี) ม.1-ม.6
1. Mr. Chulseung Kimเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. Miss Hayoung Cho รองประธานกรรมการ
การร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส(เพลงหมู่) ม.4-ม.6
1. ดร.ศิริมา ปุรินทราภิบาลกรรมการ
2. ดร.อัจฉรา สัปปพันธ์กรรมการ
3. Mr.Thomas Lemaireกรรมการ
4. นายคมเดช เกมตาสาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายปัญญา พลายชุมโรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอักษร ทองดีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
4. นางพิมลภัส สุนทรานุรักษ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
5. นายธวัชชัย ชูพันธ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
6. นายราชัน โกศัลวิตรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสุเทพ เพชรช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
9. นางสุวิมล ไชยถาวรโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
10. นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
11. นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพิมลภัส สุนทรานุรักษ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
3. นายอักษร ทองดีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
4. นายราชัน โกศัลวิตรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายธวัชชัย ชูพันธ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
7. นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน ม.1-ม.3
1. นางพิมลภัส สุนทรานุรักษ์โรงเรียนชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอักษร ทองดีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
3. นายธวัชชัย ชูพันธ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
4. นายปัญญา พลายชุมโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นายราชัน โกศัลวิตรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายสุเทพ เพชรช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
8. นายสุธน บุญลออโรงเรียนปากพนังกรรมการ
9. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นายสมมารถ จำนองวุฒิโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้องเพลงลูกเสือ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ชูพันธ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร ฉาโยทัยโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นางสุนันทา วงศ์เมฆโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
5. นายสุธน บุญลออโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางจันทร์พร ผาดศรีโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
7. นางสาวปิยะนุช พินโทโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นางสาคร แรกคำนวณโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การสร้างแบบจำลอง ม.1-ม.3
1. นายอักษร ทองดีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางพิมลภัส สุนทรานุรักษ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
3. นายธวัชชัย ชูพันธ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
4. นายราชัน โกศัลวิตรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายปัญญา พลายชุมโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นายชัยกฏ พรหมอินทร์โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นายสุเทพ เพชรช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
10. นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
11. นางจันทร์พร ผาดศรีโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ม.1-ม.3
1. นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เพชรช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ วิบูลย์กาญจน์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
4. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
6. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
7. นายธวัชชัย ชูพันธ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
8. นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
9. นางจันทร์พร ผาดศรีโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
10. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ม.1-ม.3
1. นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เพชรช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ วิบูลย์กาญจน์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
4. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
6. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
7. นายธวัชชัย ชูพันธ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
8. นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
9. นางจันทร์พร ผาดศรีโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
10. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ม.1-ม.3
1. นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เพชรช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ วิบูลย์กาญจน์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
4. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
6. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
7. นายธวัชชัย ชูพันธ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
8. นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
9. นางจันทร์พร ผาดศรีโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
10. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย สัจจาดุลโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ มณีฉายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นางสาวพรวีนัส อัมพวันโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางสาวพรนวีย์ หวานจิตต์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
5. นายวิชาญ จินพลโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ทองมาโรงเรียนชะอวดกรรมการ
7. นางมนชยา นาวากาญจน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย สัจจาดุลโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ มณีฉายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นางสาวพรวีนัส อัมพวันโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางสาวพรนวีย์ หวานจิตต์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
5. นายวิชาญ จินพลโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ทองมาโรงเรียนชะอวดกรรมการ
7. นางมนชยา นาวากาญจน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดหาเสียงของประธานนักเรียน ม.1-ม.3
1. นางมะลิ พุตละพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางจิราพร อินทรทัศน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นายสมพร ธรรมรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสาวภัทรญาดา ไชยฤกษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดหาเสียงของประธานนักเรียน ม.4-ม.6
1. นางมะลิ พุตละพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางจิราพร อินทรทัศน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นายสมพร ธรรมรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสาวภัทรญาดา ไชยฤกษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางชุติรัตน์ สุวรรณทิพย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายณกฤช บัวจันทร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ หมื่นทิพย์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
4. นางศุภกาญจน์ ขวัญหลีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
5. นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงษ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ม.4-ม.6
1. นางสาวฉวีวรรณ กาพย์เกิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางนภวรรณ คงอินทร์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอาพันธ์ชนก วิวรรณโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นางเจนจิรา เทพนุรักษ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ สโมสรโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1-ม.3
1. นางปัญจรี วงเมฆศ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายพริษฐ์ พงศ์พิทักษ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นางพัชรียา สุวรรณวิโกโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นางพรภิรมย์ ยีสาโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางอุไรวรรณ เที่ยวแสวงโรงเรียนปากพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-ม.6
1. นายนพดล แจ่มอ้นโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวรวมพิศ ภิญโญโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางขวัญจุธาม์ ทรัพย์เจริญโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นางเบญจวรรณ สุขหอมโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. นางนรินทร์สินี สุวรรณชาตรีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการทางการแนะแนว ม.1-ม.3
1. นางบงกชนิศา ฉายประทีปโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ มีแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวปาณิศา กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ เพชรชูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวพิไลวรรณ วงศ์สว่างโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการทางการแนะแนว ม.4-ม.6
1. นางสาวโสพิษ ปลอดเขียวโรงเรียนชะอวดประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์ อักษรนำโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นางสาวลัดดา วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางศิริกาญจน์ จำปาโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
5. นางรัตนา ฤทธิ์รงค์โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.1-ม.3
1. นายยุรา เลี่ยมแก้วโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ สุทินโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
3. นางสาวศิริวรางค์ เพชรศิลป์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางพัชรี ชูกลิ่นโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.4-ม.6
1. นางอาภรณ์ สัตยาสุชีพ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวรวมพิศ ภิญโญโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวอรพิน เพชรอาวุธโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางปลื้มจิตต์ ไชยกำจรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวมยุเรศ ตรีเภรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวาสนา โรจน์ดวงโรงเรียนปากน้ำเก่ากรรมการ
2. นางวรรณา ไชยภูโรงเรียนบ้านสันยูงกรรมการ
3. นางเยาวภา ภัททิยากูลโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางเจริญศรี บุญเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายนิโรธ ทิศทองแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางจริยา จันทร์บุญโรงเรียนท่าศาลากรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหาบรรณารักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา ขับกล่อมส่งโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางวาสนา หนูหนันโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
3. นางบุญสรวง ธารพิศุทธิ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นางอุ่นเรือน อินทร์เจริญโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางศิริจันทร์ รัตนะโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
6. นางกมลรัตน์ เลิศวิริยะการณ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
7. นางชนาธิป ราชภูชงค์โรงเรียนท่านครญาณวรโรภาสอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหาบรรณารักษ์ ม.4-ม.6
1. นางบุญนำ บุญถนอมโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางนราภรณ์ แต่งวงศ์โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางสุนิสา พรหมแก้วโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญจพันธ์ หาญห้าวโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกุลณชา จุติกมลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสุจิราภรณ์ เพชรศิวานนท์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
7. นางจุฬารัตน์ วุฒิมานพโรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่าเรื่องหนังสือ ประเภทสารคดี ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ ชนะกาญจน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวแก้วใจ ฝั่งชลจิตต์โรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
3. นางคนึงนาท ธรรมขันธ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
4. นางปราณี โมราศิลป์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นายอารักษ์ ยอดรักษ์โรงเรียนปากพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่าเรื่องหนังสือ ประเภทสารคดี ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิดาภา มาลากาญจน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณี บ่ายนุ่นโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวภา โชติพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ วุฒิมานพโรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
5. นางพวงผกา ตลึงจิตต์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่าเรื่องหนังสือ ประเภทบันเทิงคดี ม.1-ม.3
1. นายกานต์ วงษ์ตั้นหิ้นโรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี โส้สมันโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ ปั้นวงศ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางเบญจพันธ์ หาญห้าวโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสุภางค์ ธรรมชาติโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่าเรื่องหนังสือ ประเภทบันเทิงคดี ม.4-ม.6
1. นางโสภา ราชวาณิชย์โรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางประพิศ เนียมสงค์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
3. นางชนาธิป ราชภูชงค์โรงเรียนท่านครญาณวรโรภาสอุทิศกรรมการ
4. นางสุจิราภรณ์ เพชรศิวานนท์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัณย์ บุญทองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางโสภา ราชวาณิชย์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางสัจจะ สุขสถิตย์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา โฉมทองโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางอารีย์ ชนะกาญจน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสุภาวดี โส้สมันโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายรัศมี มะห์นูดีย์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางชนาธิป ราชภูชงค์โรงเรียนท่านครญาณวรโรภาสอุทิศกรรมการ
4. นายกานต์ วงษ์ตั้นหิ้นโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นางสุเบญจางค์ จันทรพิมลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแต่งเพลงสร้างสรรค์ ประกอบท่าทาง ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา วิชัยดิษฐ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
2. นางจิราพร อินทรทัศน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางกรองทอง กิจวิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางยุวเรศ จันทร์แก้วโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นางสุทิชา ปรีดาศักดิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแต่งเพลงสร้างสรรค์ ประกอบท่าทาง ม.4-ม.6
1. นางสุจิตรา วิชัยดิษฐ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
2. นางจิราพร อินทรทัศน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางกรองทอง กิจวิบูลย์พันธ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางยุวเรศ จันทร์แก้วโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นางสุทิชา ปรีดาศักดิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3
1. นางพรภิรมย์ ยีสาโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางละวิม เอกมาตฤกุล ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางกรองทอง กิจวิบูลย์ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอรัญญา สังเส้งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรพงศ์ รักษาแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4-ม.6
1. นางพรภิรมย์ ยีสาโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางกรองทอง กิจวิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอรัญญา สังเส้งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรพงศ์ รักษาแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3
1. นางสุพิศ บุญฤทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสัจจะ สุขสถิตย์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นางสาวหทัยทิพย์ จิตจำโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงษ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสุดใจ จันทร์ศิริโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4-ม.6
1. นางสุพิศ บุญฤทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงษ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสุดใจ จันทร์ศิริโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Rally ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3
1. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวนวรัตน์ ลีละศุภพงษ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นางสาววรชตพร วรรณเกื้อโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. นางโสภา ราชวาณิชย์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นายสุรพงศ์ รักษาแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Rally ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4-ม.6
1. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายถนอม จิตพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวประภากร เชาวลิตโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรพงศ์ รักษาแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
การแข่งการวาดภาพสร้างสรรค์ (60 ความดี 60 ปี บพ.ไทย) ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ยีสาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ คุณารักษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นายพงษ์จรัส ชื่นเจริญวงศ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นางสุพิศ บุญฤทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งการวาดภาพสร้างสรรค์ (60 ความดี 60 ปี บพ.ไทย) ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ยีสาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ คุณารักษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นายพงษ์จรัส ชื่นเจริญวงศ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพการ์ดอวยพรวันแม่/วันพ่อ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ยีสาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนรินทร์สินี สุวรรณชาตรีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางพราวนภา ผลบุญโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายพงษ์จรัส ชื่นเจริญวงศ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นางสาวลัดดา วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพการ์ดอวยพรวันแม่/วันพ่อ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ยีสาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนรินทร์สินี สุวรรณชาตรีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางพราวนภา ผลบุญโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางสาวลัดดา วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน (ผู้บำเพ็ญประโยชน์) ม.1-ม.3
1. นายประทีป ด้วงกูลโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพงษ์จรัส ชื่นเจริญวงศ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
3. นางสาวนฤมล นาคปลัดโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน (ผู้บำเพ็ญประโยชน์) ม.4-ม.6
1. นายประทีป ด้วงกูลโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพงษ์จรัส ชื่นเจริญวงศ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
3. นางนฤมล นาคปลัดโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงยุวกาชาด ม.1-ม.3
1. นางมะลิ พุตละพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวิณี ณ นครโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
3. นางสุมาลี เพชรชนะโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสัมพันธ์ ดั่นสกุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงยุวกาชาด ม.4-ม.6
1. นางมะลิ พุตละพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางจีรวัลย์ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ บุญเกื้อสงโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวิณี ณ นครโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
5. นางสุมาลี เพชรชนะโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
6. นางสัมพันธ์ ดั่นสกุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน (ยุวกาชาด) ม.1-ม.3
1. นางบุปผา พงษ์พาณิชโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวิกา ตะกี่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวบุญญารัตน์ มีฮิ่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวนิตยา สุขจ้องโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสุมาลี เพชรชนะโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน (ยุวกาชาด) ม.4-ม.6
1. นางบุปผา พงษ์พาณิชโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวิกา ตะกี่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวบุญญารัตน์ มีฮิ่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวพวงทิพย์ ทิพย์กองลาศโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวนิตยา สุขจ้องโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสุมาลี เพชรชนะโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและการแสดง ม.1-ม.3
1. นางสัมพันธ์ ดั่นสกุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ รัตนสิงห์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางนงเยาว์ เอี่ยมฐานนท์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุมาลี เพชรชนะโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
5. นางมะลิ พุตละพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค ทองปานโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและการแสดง ม.4-ม.6
1. นางสัมพันธ์ ดั่นสกุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ รัตนสิงห์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางนงเยาว์ เอี่ยมฐานนท์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีวิบูลย์ สุทินโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางสุมาลี เพชรชนะโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค ทองปานโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหายุวกาชาด ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี เพชรชนะโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวผิน จิตต์ชื่นโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสารภี ธรรมประโชติโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นายสัมพันธ์ ดั่นสกุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
5. นางนงเยาว์ เอี่ยมฐานนท์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหายุวกาชาด ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี เพชรชนะโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวผิน จิตต์ชื่นโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสารภี ธรรมประโชติโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางดวงกมล สีมาพินิจกุลโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางนงเยาว์ เอี่ยมฐานนท์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดแสดงทรรศนะ ม.1-ม.3
1. นางสาวิณี ณ นครโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภวรรณ มีแก้วโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
3. นางมะลิ พุตละพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางสัมพันธ์ ดั่นสกุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
5. นางสุวัฒนา ไกรนราโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดแสดงทรรศนะ ม.4-ม.6
1. นางสาวิณี ณ นครโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภวรรณ มีแก้วโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
3. นางมะลิ พุตละพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางสัมพันธ์ ดั่นสกุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ สุขสมพรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสุวัฒนา ไกรนราโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ สุขสมพรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒร ปาลรังษีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวผิน จิตต์ชื่นโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสุมาลี เพชรชนะโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการปฐมพยาบาล ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ สุขสมพรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เอี่ยมฐานนท์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวผิน จิตต์ชื่นโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสาวศุภวรรณ มีแก้วโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นายสุพัฒร ปาลรังษีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นางสุมาลี เพชรชนะโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธเนศ หาญใจโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทรัตน์ คงทนโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญฤทัย คงสังข์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ กฐินหอมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวอลิษา ปรีดิยาพันธ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวละมัย ธารเนตรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นายนฤทธิ์ จันมณีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรืองโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
9. นางสุภนีตา กังเซ่งโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
10. นางสาวโศรญา คาวินพฤกษ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาววิจิตรา ชูพันธ์โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
12. นางสาวธัญวรรณ อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
13. นายอดิศร อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
14. นางสาวดาริกา มณีฉายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเสียงเริง อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโชคดี ใจแน่โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสาหามูเด็ง ยูนุโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
4. นางพรพิมล ชุมแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางช่อทิพย์ ทองไชยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวศิริทิพย์ ภุมเรศโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
7. นางนภาพร จงกลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายอดิศร รอดเหลื่อมโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นายวีรเชษฐ์ รัตนคชโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
10. นายปิติ บุรีภักดีโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
11. นางเพ็ญนภา คงใหม่โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
12. นายสมพงษ์ ดำปานโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
13. นางยินดี คงทนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
14. นางสุนทรี ใจห้าวโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
15. นางสาวชุติมา จุ้ยบุตรโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
16. นางสาวอัจฉรา ชูแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
17. นายนที ทิศวิลัยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
18. นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
19. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
20. นายสมเกียรติ เมืองจันทร์โรงเรียนบางขันวิทยาลัยกรรมการ
21. นายจักรกฤช กำพลวรรณโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
22. นางสาวสุพรรณิกา ฤกษ์มงคลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
23. นางสาวปนัสนันท์ ธราพรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
24. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมลพรรณ ศรีพิลาภโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
25. นางณัฎฐ์กานดา ดำศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเสียงเริง อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโชคดี ใจแน่โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสาหามูเด็ง ยูนุโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
4. นางพรพิมล ชุมแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางช่อทิพย์ ทองไชยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวศิริทิพย์ ภุมเรศโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
7. นางนภาพร จงกลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายอดิศร รอดเหลื่อมโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นายวีรเชษฐ์ รัตนคชโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
10. นายปิติ บุรีภักดีโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
11. นางเพ็ญนภา คงใหม่โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
12. นายสมพงษ์ ดำปานโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
13. นางยินดี คงทนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
14. นางสุนทรี ใจห้าวโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
15. นางสาวชุติมา จุ้ยบุตรโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
16. นางสาวอัจฉรา ชูแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
17. นายนที ทัศวิลัยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
18. นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
19. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
20. นายสมเกียรติ เมืองจันทร์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
21. นายจักรกฤช กำพลวรรณโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
22. นางสาวสุพรรณิกา ฤกษ์มงคลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
23. นางสาวปนัสนันท์ ธราพรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
24. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมลวรรณ ศรีพิลาภโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
25. นางณัฎฐ์กานดา ดำศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณปวร คงทองโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางเยาวธิดา คำคงโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวัฒนา พรหมสุวรรณ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ กฐินหอมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายนฤทธิ์ จันมณีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายอดิศร รอดเหลื่อมโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางอาทิตยา เจ้ยทองโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
8. นางจลกล เดชสุวรรณ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นางสาวจิตรา เภรีพาสโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวนันทวัน นาคขวัญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางศุภกาญจน์ พรหมศรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมลวรรณ ศรีพิลาภโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
13. นางสุจารีย์ กุลเทศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณปวร คงทองโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางเยาวธิดา คำคงโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวัฒนา พรหมสุวรรณ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ กฐินหอมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายนฤทธิ์ จันมณีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายอดิศร รอดเหลื่อมโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางอาทิตยา เจ้ยทองโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
8. นางจงกล เดชสุวรรณ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นางสาวจิตรา เภรีพาสโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวนันทวัน นาคขวัญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางศุภกาญจน์ พรหมศรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมลวรรณ ศรีพิลาภโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
13. นางสุจารีย์ กุลเทศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางชาลิสา ส้มเขียวหวานโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางวิภาพร แก้วกำเหนิดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายภานุมาศ ดีแก้วโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ กวีพันธ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางสุภาณี ไกรเทพโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางสาวทรรศยา ทองทรายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุขโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
8. นางอาภรณ์ เพชรคงทองโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
9. นางสาววิจิตรา ชูพันธ์โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
10. นางสุภาวดี ฤทธิจักรโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
11. นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรืองโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
12. นางสาวปริศนา คุ้มไพรันโรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
13. นายศรายุทธ นุ่นนาโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวฐิติชญา รัตนมณีโรงเรียนโศภนคณาภรณ์กรรมการ
15. นางสาวโชษิตา แป้นคงโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
16. นางสาวณภัทร อักษรพันธ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
17. นายสมเกียรติ เมืองจันทร์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
18. นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉายโรงเรียนนางเอื้อยวิทยากรรมการ
19. นางศุภกาญจน์ พรหมศรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
20. นางสาวศิริทิพย์ ภุมเรศโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางช่อทิพย์ ทองไทยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายณปวร คงทองโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายจรรยา ชัยประสพโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ สมภูเวชโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นายชัยนุรักษ์ ศรีวิสุทธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นายจักรรัตน์ ภักดีกิจโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
7. นางสุภนีตา กังเซ่งโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
8. นายอิสยาส หมากปานโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีวรพล ครุฑวิสัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. นางสาวปนัสนันท์ ธราพรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ ชัยเพ็ชรโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐ์กานดา ดำศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางพรพิมล ชุมแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวยุพดี เดชเดโชโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
6. นายสมพงษ์ ศรีจันทร์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ ชอบพจน์โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวจีรวรรณ พงศ์ศรีเจริญโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวจิตรา เภรีพาสโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
10. นายจักรพันธุ์ จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
11. นายวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
12. นายบดินทร์ ทองอนันต์โรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
13. นางสาวสุจารีย์ ภู่เฉลิมศักดิ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
14. นางสาวละมัย ธารเนตรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นางสาวณิชากร เส้งสุยโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
16. นางสาวสุนิสา ชลภักดีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
17. นางสาวชัชฎา มากแก้วโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
18. นางมลฤดี แสงสีดำโรงเรียนปากพนังกรรมการ
19. นางสาวนันทรัตน์ คงทนโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายจำนงค์ ชัยเพ็ชรโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐ์กานดา ดำศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายระดมพล ช่วยชูชาติโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางพรพิมล ชุมแสงโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวยุพดี เดชเดโชโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
7. นายสมพงษ์ ศรีจันทร์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
8. นางสาวอุไรวรรณ ชอบพจน์โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวจีรวรรณ พงศ์ศรีเจริญโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวจิตรา เภรีพาสโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
11. นายจักรพันธุ์ จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
12. นางวิภาพร แก้วกำเหนิดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
13. นายบดินทร์ ทองอนันต์โรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
14. นางสาวสุจารีย์ ภู่เฉลิมศักดิ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
15. นางสาวละมัย ธารเนตรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
16. นางสาวณิชากร เส้งสุยโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
17. นางสาวสุนิสา ชลภักดีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
18. นางสาวชัชฎา มากแก้วโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
19. นางมลฤดี แสงสีดำโรงเรียนปากพนังกรรมการ
20. นางสาวนันทรัตน์ คงทนโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายมานิตร จิตจำโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธเนศ หาญใจโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสุนิตา คงทองโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นางอัจฉรา ไชยทองโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุธิตา ศรีบุญนาคโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
6. นายธิติภัทร ไพชำนาญโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางอาทิตยา เจ้ยทองโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
8. นางมลฤดี แสงสีดำโรงเรียนปากพนังกรรมการ
9. นายไพโรจน์ มากจันทร์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
10. นางสาวสุจารีย์ ภู่เฉลิมศักดิ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
11. นางสาวชุติมา จุ้ยบุตรโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
12. นายไพศาล นิมิตสมสกุลโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
13. นายจารพันธ์ ไทยยังโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีวรพล ครุฑวิสัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นางพรพิมล ชุมแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมพร วัชรกาฬโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ สุทินโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
5. นายจรูญ ครุฑจ้อนโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายภัทร์พงศ์ ศิลป์ประเสริฐโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นายจิรัฏฐ์ พงษ์ทองเมืองโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสรญา เพ็ชรรัตน์โรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ศิลปวาทีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ลิ้มเจริญโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรพิมล ชุมแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายระดมพล ช่วยชูชาติโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางจิตติมา จู้ทิ่นโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
7. นางอาภรณ์ เพชรคงทองโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
8. นางปวีณา สักคุนาโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
9. นางสุภาณี ไกรเทพโรงเรียนปากพนังกรรมการ
10. นางมลฤดี แสงศรีดำโรงเรียนปากพนังกรรมการ
11. นายอดิศร อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
12. นายจิรัฏฐ์ พงษ์ทองเมืองโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุภาพ ศิลปวาทีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ลิ้มเจริญโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรพิมล ชุมแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายระดมพล ช่วยชูชาติโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางจิตติมา จู้ทิ่นโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
7. นางอาภรณ์ เพชรคงทองโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
8. นางปวีณา สักคุนาโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
9. นางสุภาณี ไกรเทพโรงเรียนปากพนังกรรมการ
10. นางมลฤดี แสงสีดำโรงเรียนปากพนังกรรมการ
11. นายอดิศร อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
12. นายจิรัฏฐ์ พงษ์ทองเมืองโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายณปวร คงทองโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายพรณรงค์ ลักษณะกุลโรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสุธิตา ศรีบุญนาคโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
4. นางนัจญ์ดา บิลตะเย็บโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภนีตา กังเซ่งโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
6. นางสาวศรัณย์ภัทร์ ไตรสุวรรณโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
7. นางสาวปิยาวัลย์ มณีฉายโรงเรียนเอื้อยวิทยากรรมการ
8. นายนฤทธิ์ จันมณีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายจักรรัตน์ ภักดีกิจโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
10. นายอัลยาส หมากปานโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
11. นางสาวฐิติชญา รัตนมณีโรงเรียนโศภนคณาภรณ์กรรมการ
12. นายธิติภัทร ไพชำนาญโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
13. นางสาววีร์ธิมา เกลี้ยงเสนโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
14. นางสาวณิภัทร อักษรพันธ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
15. นายจีระศักดิ์ เพชรทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
16. นายโชคดี ใจแน่โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นางสาวกริษฐา บุญญาพิทักษ์โรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางสาวประพฤติ พิมเสนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสุนทรี ใจห้าวโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวศิริทิพย์ ภุมเรศโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
5. นางสักการะ จู่ซู่โรงเรียนนาบอนกรรมการ
6. นางปิยานุช ทองรอดโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายจักรพันธ์ จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
8. นางสาวนาฎชนก ศรีเจริญโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางเพ็ญนภา คงใหม่โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
10. นางสุภาวดี ฤทธิจักรโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
11. นางสาวทรรศยาห ทองทรายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นางสาวอัจฉรา ชูแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
14. นางสาวสมสมัย จันทร์ลัภโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
15. นายพัศนี ภาชนะกาญจน์โรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
16. นางกนกพร เล่นทัศน์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
17. นายนที นัดวิลัยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
18. นางพัสราภรณ์ แผลงรักษาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
19. นางปริยภัทร ช้างกลางโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
20. นางวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นางสาวประพฤติ พิมเสนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ใจห้าวโรงเรียนสิชลประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริทิพย์ ภุมเรศโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสักการะ จู่ซู่โรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นางปิยานุช ทองรอดโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายจักรพันธ์ จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นางสาวนาฎชนก ศรีเจริญโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางเพ็ญนภา คงใหม่โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
9. นางสุภาวดี ฤทธิจักรโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
10. นางสาวทรรศยาห ทองทรายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางสาวอัจฉรา ชูแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
13. นางสาวสมสมัย จันทร์ลัภโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
14. นายพัศนี ภาชนะกาญจน์โรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
15. นางกนกพร เล่นทัศน์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
16. นายนที นัดวิลัยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
17. นางพัสราภรณ์ แผลงรักษาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
18. นางสาวกริษฐา บุญญาพิทักษ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
19. นางปริยภัทร ช้างกลางโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
20. นางวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายนิคม กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพินัยกรณ์ อามิตรโรงเรียนสิชลประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายปิยะรัฐ อารมย์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุฑารัตน์ ทองเกลี้ยงโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
5. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการ
6. นางสาวประภากร เชาวลิตโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นางโสพิน กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นางพรรณพิศ พลรัฐธนาสิทธิ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายโชคดี ใจแน่โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
3. นายไสว ชีช้างโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นายชัยกฎ พรหมอินทร์โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ ปรีชาโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
6. นายสถาพร รักษายศโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นางสาวสุจารีย์ ภู่เฉลิมศักดิ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ นาคพันธุ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มสุข วิสุทธิธรรมโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางผกากรอง โยธารักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นายปริญญา นุ่มน้อยโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายดำรงค์ นาคพันธุ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มสุข วิสุทธิธรรมโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางผกากรอง โยธารักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นายปริญญา นุ่มน้อยโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมมารถ จำนองวุฒิโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอวยชัย หิรัญกาญจน์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ ศรีสังข์ทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีฯฯกรรมการ
4. นายวิยุทธ ชายพรมโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมใจ อนุรักษ์โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
6. นายดำรงศักดิ์ ภารพบโรงเรียนปากพนังกรรมการ
7. นายสาคร แก้วใจดีโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ กลิ่นจันทร์โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบุญณรงค์ ขลิบทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ กรรมการ
3. นายวิเชียร บุญรัตน์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายสาคร แก้วใจดีโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สุพรรณพงษ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นายพงษ์จรัส ชื่นเจริญวงศ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย เภอแสละโรงเรียนวิเชียรวิเชียรประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ศรีสังข์ทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ คตน่วมโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
4. นายอวยชัย หิรัญกาญจน์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมมารถ จำนองวุฒิโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมใจ อนุรักษ์โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชิต พูลแก้วโรงเรียนร่อนพิบูลเกียรติวสุนทราภิวัฒก์กรรมการ
4. นายอวยชัย หิรัญกาญจน์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
5. นายสมหวัง ฤทธิรงค์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนัทธ์ชนันต์ สุวรรณชนะโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา คงเคล้าช้างกลางประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางอัคคเอื้อ ปรีชาวาทบ้านเกาะวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางไพศล โสนารถพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุจิรา รัตนพันธ์สตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางอรพินท์ ชอบประกอบกิจปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางเตือนหะทัย อำลอยช้างกลางประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสิริรัฐ แก้วคงเทพราชพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางจรัญญา เชื้อพงษ์พันธ์ุขนอมพิทยากรรมการ
4. นางอารี พรมทองเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาศ จิตต์มั่นเฉลิมราชประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ ปริยานุกูลทางพูนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุนีรัตน์ ไชยเจริญโยธินบำรุงกรรมการ
4. นางภัทรพร เพชรานนท์พรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางนปภัส ยางแก้วกรุงหยันวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ รัตนบุรีทุ่งสงสหประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ นนทามิตรพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสุนันทา เบญจกุลเกาะขันธ์ประชาภิบาลกรรมการ
5. นางนงนภัส ธาระปรีชากุลท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพหล จุลนวลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนี ลมัยพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นางสุวัจนา มวยดีโรงเรียนนาบอน กรรมการ
4. นายอาสีด ชลธารโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายวธัญญู ทองเหลือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
6. นายสุริยันต์ สุทธิโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นายเฉลิม เรืองอร่ามโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
8. นายสุชาติ โชติมณีโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
9. นายอรุณ ทันยุภักโรงเรียนสตรีวังหินวิทยาคมกรรมการ
10. นายอุทิศ บริสุทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายทินกร เสนาะกรรณโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นายอุดม สุชาติพงศ์โรงเรียนนาบอน กรรมการ
3. นายบุญเอก นวลล่องโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
4. นายวัฒนา จรนิตย์โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายพหล จุลนวลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางจิตรา บุญวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพาณิภัค แซ่ภู่สิชลประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
2. นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์กัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางจินตนา นิยมชาติโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา เบญจกุลเกาะขันธ์ประชาภิบาลประธานกรรมการ
2. นางนิลุบล ช้างกลางคีรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรา บุญแก้ววรรณหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
4. นางปานทิพย์ มีสวัสดิ์โยธินบำรุงกรรมการ
5. นางอารีย์ กลับศรีสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวรรณะ เพ็ญทองพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุพเยาว์ ชูช่วยสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
3. นางสุนิสา ถนอมนามสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางนงเยาว์ รัตนพันธ์ุโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรณาต เพ็ชรภูเขียวเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นางสาวถนอม เอียดแก้วท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ นรินทรละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางปิยะนุช มงคลลิขิตทรายขาววิทยากรรมการ
5. นางปานทิพย์ มีสวัสดิ์โยธินบำรุงกรรมการ
6. นางนิรมล เกษราพงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวิไลรัตน์ ปริยานุกูลทางพูนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุนีรัตน์ ไชยเจริญโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางวรรณะ เพ็ญทองพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นางนงเยาว์ รัตนพันธุ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางสุจิรา รัตนพันธ์สตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวณี รอดนวลท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางศิริภรณ์ ผดุงสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเกวลิน บดินทรเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ รัตนคชธัญญาวดีรองประธานกรรมการ
3. นางยุพา นาควานิชขนอมพิทยากรรมการ
4. นางสาววิไล เปาะทองคำนบพิตำวิทยากรรมการ
5. นางประเทือง ภุมเรศเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณา ด้วงคงบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ นนทามิตรพระพรหมพิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ รัตนบุรีทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
4. นางนปภัส ยางแก้วกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววิลาศ จิตต์มั่นเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
6. นางฤดี ทองเนื้อห้าทุ่งสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโครงการ(Project)พัฒนางาน ม.4-ม.6
1. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ โกฎิกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางกุลกาญจน์ น้อยทับทิมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยะทางการบัญชี ม.1-ม.3
1. นางเพียงเดือน วิทยาประดิษฐ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช บุญเรืองโรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นางศิริวรรณ์ ชาญอาวุธโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ สุขพิทักษ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยะทางการบัญชี ม.4-ม.6
1. นางเพียงเดือน วิทยาประดิษฐ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสารี ณรงค์ทิพย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางจิรนันท์ ทองขาวบัวโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
4. นางถนอมศรี รักษาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันออกแบบโฆษณาสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา แป้นคงโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร เปลี่ยนจันทร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
3. นางส่งเสริม แต่งอักษรโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางนงเยาว์ วิภูษณะภัทร์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นางถนอมศรี รักษาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.1-ม.3
1. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ โกฎิกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางกุลกาญจน์ น้อยทับทิมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.4-ม.6
1. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ โกฎิกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางกุลกาญจน์ น้อยทับทิมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ม.1-ม.3
1. นางส่งเสริม แต่งอักษรโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา พฤกษาพิทักษ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ทรา ภู่เจริญพงศ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางกุลกาญจน์ น้อยทับทิมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางสาวปิยะรัตน์ หมื่นใจโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวสุจิตรา พันธนิตย์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาคร มะยะเฉียวโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ม.4-ม.6
1. นางส่งเสริม แต่งอักษรโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางจินต์จุฑา คงคุ้มโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นางกุหลาบ โกฎิกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวนภาภร์ ชี้ช้างโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
5. นางสาวสุดใจ พิชัยรักษ์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
6. นางบุญพา บุญศรีโรจน์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุดา จันทสุรางค์โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางจิรนันท์ ทองขาวบัวโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ขุนชำนาญโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสฏฐวุฒิ เกียรติวทนะโรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายสมยศ ไชยสุภาโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สุพรรณพงศ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นายชัยกฎ พรหมอินทร์โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายเล็ก แสนสมพรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.4-ม.6
1. นายวิชัย กาญจนะโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายทวี แนวจำปาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายกมลรัตน์ ไชยสุภาโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
4. นายวิชรัช รัตนพันธ์โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสัมภาษณ์ ดารากุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
เขียนแบบเทคนิค ม.1-ม.3
1. นายเรืองเดช วิชัยดิษฐ์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายสัมภาษณ์ ดารากุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสุธี คชาผลโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายณรงค์ เที่ยวแสวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการ
5. นายสุชิน ปานน้อยโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
6. นางกมลรัตน์ ไชยสุภาโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการและเลขานุการ
เขียนแบบเทคนิค ม.4-ม.6
1. นายเสรี แซ่ตั่นโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศรองประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ไชยสุภาโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
3. นายสุชิน ปานน้อยโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวิชัย เภอแสละโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
5. นายวัชรพงศ์ นุราชโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวัชรพงศ์ นุราชโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ศรทองโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายเล็ก แสนสมพรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
4. นายดุรงค์ แก้วประดับโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
5. นายปรเมศร์ วิบูลศิลป์โรงเรียนนาบอนกรรมการและเลขานุการ
งานเดินสายไฟฟ้า ม.1-ม.3
1. นายธวัช ไกรนุกูลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯประธานกรรมการ
2. นายเสรี นาคเทวัญโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีฯรองประธานกรรมการ
3. นายธวัช เพชรโกมลโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ เรืองรองโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
5. นายสันติ์ จันทนะทรัพย์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
6. นายยงยศ ทองคำโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
7. นายสถาพร แสงระวีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ รัตนสิงห์โรงเรียนนบพิตำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนิต ทองถึงโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายสาโรจน์ รัตนคำโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายอรรถ เภรีกุลโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นายเทพนิกร แก้วสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
งานเชื่อมไฟฟ้า ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ เจ๊ะดะระหมาน โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ รัตนสิงห์โรงเรียนนบพิตำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสถิตย์ ธัญญาโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายบุญณรงค์ ขลิบทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีฯกรรมการ
5. นายอนุชา สุรพงศามาศโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
6. นายอรรถ เภรีกุลโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
ถาดขนม ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ธัญญาโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ รัตนคำโรงเรียนชะอวดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธนิต ทองถึงโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวิเชียร บุญรัตน์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุรินทร์ คำหนูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ขอขีดไม้ ม.1-ม.3
1. นายอุดร ดวงมณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายบุญณรงค์ ขลิบทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีฯรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย อินทวิมลโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
4. นายสมใจ อนุรักษ์โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
ชั้นวางหนังสือ ม.1-ม.3
1. นายสมใจ อนุรักษ์โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
2. นายชำนาญ ศิริวงษ์โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ก่ออิฐ ม.1-ม.3
1. นายพิชัย อินทวิมลโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอุดร ดวงมณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายวิชรัช รัตนพันธ์โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
ถอดประกอบรถจักรยาน ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ โอมากโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายอวยชัย หิรัญกาญจน์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
3. นายณรงค์ เที่ยวแสวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการ
4. นายอนุชา สุรพงศามาศโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
ถอดประกอบเตารีดไฟฟ้า ม.1-ม.3
1. นายอุทัย สุวรรณโมกข์โรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ คงเกตุโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายจุมพล งามสง่าโรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
4. นายธวัช เพชรโกมลโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. นายสถาพร แสงระวีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
เดินท่อประปา พีวีซี ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สุพรรณพงศ์โรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
2. นายสุธี คชาผลโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายเจริญ เรืองรองโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
4. นายเสฏฐวุฒิ เกียรติวทนะโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นายทวี แนวจำปาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายวธัญญู ทองเหลือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายทินกร เสนาะกรรณโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นายอุดม บดีการ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายสุริยันต์ สุทธิโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายบุญเอก นวลล่องโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
6. นายวัฒนา จรนิตย์โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายสัมฤทธิ์ อัตถารมย์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม กรรมการ
8. นายพหล จุลนวล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ
การสาธิตทางการเกษตร ม.1-ม.3
1. นายวิชิต บุญศิลป์โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มศักดิ์ จิตสำรวยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายนิรันดร์ แก้วลำหัดโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นายธวัชชัย อินเล็กโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
5. นายประสพ เมืองแก้ว โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายไพสิทธิ์ ไชยบุญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายอนันต์ อินทะเสโนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์กรรมการ
8. นางทิพวรรณ คุณารักษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
โครงงานเกษตร ม.4-ม.6
1. นายวิชิต บุญศิลป์โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ คุณารักษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ จิตสำรวยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายอนันต์ อินทะเสโนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์กรรมการ
5. นายนิรันดร์ แก้วลำหัดโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นายไพสิทธิ์ ไชยบุญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
7. นายธวัชชัย อินเล็กโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
8. นายประสพ เมืองแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นายบดี คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ นิ่มนวลโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจำปี จันทร์แก้วโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวอารมย์ วัฒนศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางทัศนี อัยยะศิริโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ พรหมเรืองโชติโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นางสาวปรีดา จิตตารมย์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นางยินดี คิดดีโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
8. นายประทิน จันทพันธ์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
9. นายบุญเลิศ ชูแก้วโรงเรียนคงคาประชารักษ์ กรรมการ
10. นายสวัสดิ์ หนูจันทร์โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลกรรมการ
11. นางสุภาภรณ์ ธรฤทธิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
12. นางละอองรัตน์ พรหมปลัดโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
13. นายเสนอ หม่อมพิบูลย์โรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
14. นางวรรณี ทองกันโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.4-ม.6
1. นายเจริญ นิ่มนวลโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจำปี จันทร์แก้วโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวอารมย์ วัฒนศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางทัศนี อัยยะศิริโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ พรหมเรืองโชติโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นางสาวปรีดา จิตตารมย์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นางยินดี คิดดีโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
8. นายประทิน จันทพันธ์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
9. นายบุญเลิศ ชูแก้ว โรงเรียนคงคาประชารักษ์ กรรมการ
10. นายสวัสดิ์ หนูจันทร์โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลกรรมการ
11. นางสุภาภรณ์ ธรฤทธิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
12. นางละอองรัตน์ พรหมปลัดโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
13. นายเสนอ หม่อมพิบูลย์โรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
14. นางวรรณี ทองกันโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การจัดสวนถาดแห้ง ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม เรืองอร่ามโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นายวธัญญู ทองเหลือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการ
3. นายนิรันดร์ แก้วลำหัดโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นายอุดม บดีการ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายรัฐนันท์ ยุโสตโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นางสาวเสาวนี ลมัยพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ
การจัดสวนถาดแห้ง ม.4-ม.6
1. นายนวธัญญู ทองเหลือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายบุญเอก นวลล่องโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ ด้วงคงโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
4. นายนิรันดร์ แก้วลำหัดโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นายรัฐนันท์ ยุโสตโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นายทินกร เสนาะกรรณโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร ม.1-ม.3
1. นายประสพ เมืองแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายขจร ชูวาลาโรงเรียนปากพูน กรรมการ
3. นางสุภาณี ศรีล้ำ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายจุมพล ใจสมัคร โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
5. นายสมโชค มุณีเกิดโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายประสาน ธาราฤดีโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายบุญลือ ขุนทองโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
8. นางศุภกาญจน์ คงศักดิ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
9. นายยินดี วรรณมณีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร ม.4-ม.6
1. นายประสพ เมืองแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายขจร ชูวาลาโรงเรียนปากพูน กรรมการ
3. นางสุภาณี ศรีล้ำโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายจุมพล ใจสมัคร โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
5. นายสมโชค มุณีเกิดโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายประสาน ธาราฤดี โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายบุญลือ ขุนทองโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นางศุภกาญจน์ คงศักดิ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
9. นายยินดี วรรณมณีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.1-ม.3
1. นายบุญเอก นวลล่องโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายพหล จุลนวลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายวัฒนา จรนิตย์โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางจิตรา บุญวงศ์โรงเรียนทุ่งสง กรรมการ
5. นางอารมณ์ รัตนบรรดาลโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ นิ่มนวลโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอังศุมาลิน ทองพลัดโรงเรียนชะอวด กรรมการ
3. นางศุภกาญจน์ คงศักดิ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ กรรมการ
4. นายณรงค์ สุวรรณฤกษ์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
5. นายกัลยาณี อุทัยทัศน์โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
6. นายไพบูลย์ ยกชมโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม กรรมการ
7. นายสมพร ชนะแก้วโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
8. นายเวทินทร์ เฉวียงหงส์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
9. นายสมศักดิ์ พรหมเรืองโชติโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการ
10. นายนิรันดร์ แก้วลำหัดโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ สุวรรณฤกษ์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ยกชมโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม กรรมการ
3. นายสมพร ชนะแก้วโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
4. นายเวทินทร์ เฉวียงหงส์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
5. นายนิรันดร์ แก้วลำหัดโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นายอังศุมาลิน ทองพลัดโรงเรียนชะอวด กรรมการ
7. นางศุภกาญจน์ คงศักดิ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ กรรมการ
8. นายเจริญ นิ่มนวลโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
9. นางถวิล แช่เดี่ยวโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
10. นายสมศักดิ์ พรหมเรืองโชติโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
11. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตต์โรงเรียนคงคาประชารักษ์ กรรมการ
12. นางกัลยาณี อุทัยทัศน์โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.1-ม.3
1. นายสนิท หอมชื่นโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายจำลอง สุวรรณบำรุงโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
3. นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
4. นางสาววิไล เปาะทองคำ โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
5. นายวินัย จิตติศักดิ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
6. นางจำปี จันทร์แก้วโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
7. นางสาวจารุณี เกิดแก้วโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
8. นางยินดี คิดดี โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศกรรมการ
9. นางวรรณี ทองกันโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล กรรมการ
10. นายสุธินันท์ หนูนิลโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นางสาวปิยธิดา ความสุขโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
12. นางสาวธิดารัตน์ หงษาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
13. นางสาวสุธิมาสน์ ไตรสรณคมน์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
14. นางสาวณัฏฐ์นันท์ สมิตโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
15. นางสาววิชญา ศรีสว่างโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
16. นางสาวกนกวรรณ อุปลาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
17. นางสาวโชติกา เต่าทองโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
18. นางสาวกนกวรรณ แก้วเหมือน โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
19. นางสาววนิดา หะดี โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
20. นางสาวดรุณพร ศิริจิระณัฐโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
21. นายคำนึง อภัยพงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.4-ม.6
1. นายวินัย จิตติศักดิ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางมาลีวรรณ องอาจโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์กรรมการ
3. นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
4. นายจำลอง สุวรรณบำรุงโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
5. นางสาวจารุณี เกิดแก้วโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
6. นายสนิท หอมชื่นโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายสุธินันท์ หนูนิลโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตรวงศ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
9. นางสาวเรวดี ศรีใหม่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
10. นายคำนึง อภัยพงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
11. นางสาวปิยธิดา ความสุขโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
12. นางสาวธิดารัตน์ หงษาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
13. นางสาวสุธิมาสน์ ไตรสรณคมน์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
14. นางสาวณัฏฐ์นันท์ สมิตโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
15. นางสาววิชญา ศรีสว่าง โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
16. นางสาวกนกวรรณ อุปลาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
17. นางสาวโชติกา เต่าทองโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
18. นางสาวกนกวรรณ แก้วเหมือน โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
19. นางสาววนิดา หะดี โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
20. นางสาวดรุณพร ศิริจิระณัฐโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
21. นางกาญจนา พรหมคีรีโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
22. นางสาวอารมณ์ วัฒนศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ
การติดตายาง ม.1-ม.3
1. นายบดี คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตต์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
3. นางไมตรี คงหอมโรงเรียนปากพูนกรรมการ
4. นายพงศธร จินดาพรรณโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอุดม สุชาติพงศ์โรงเรียนนนาบอนกรรมการ
6. นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตวงศ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
7. นางทิพวรรณ เมืองแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นายเพิ่มศักดิ์ จิตสำรวยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ พรหมณะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นางวรรณี ขวัญเกื้อโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
11. นายสมนึก ไหมบุญแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การติดตายาง ม.4-ม.6
1. นายบดี คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตต์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
3. นางไมตรี คงหอมโรงเรียนปากพูน กรรมการ
4. นายพงศธร จินดาพรรณ โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอุดม สุชาติพงศ์โรงเรียนนนาบอนกรรมการ
6. นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตวงศ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
7. นางทิพวรรณ เมืองแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นายเพิ่มศักดิ์ จิตสำรวยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ พรหมณะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นางวรรณี ขวัญเกื้อโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
11. นายสมนึก ไหมบุญแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน (เรียนร่วม) ม.1-ม.3
1. นางนัชพร กำเนิดรักษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธานี วงษ์สุวรรณโรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางคนึงนิจ ไชยทองโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
4. นางกฤติกา จำนงโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ แขดวงโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน (เรียนร่วม) ม.4-ม.6
1. นางนัชพร กำเนิดรักษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธานี วงษ์สุวรรณโรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางกฤติกา จำนงโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ แขดวงโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการได้ยิน) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เรืองช่วยพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางชญานนท์ สุวรรณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสมศรี แสงแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางกาญจนา แสงสีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายนิติพัฒน์ หันสังข์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางสติปัญญา) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เรืองช่วยพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางชญานนท์ สุวรรณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสมศรี แสงแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางกาญจนา แสงสีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายนิติพัฒน์ หันสังข์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เรืองช่วยพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางชญานนท์ สุวรรณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสมศรี แสงแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางกาญจนา แสงสีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายนิติพัฒน์ หันสังข์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางได้ยิน) ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา เรืองช่วยพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางชญานนท์ สุวรรณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสมศรี แสงแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางกาญจนา แสงสีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายนิติพัฒน์ หันสังข์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางสติปัญญา) ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา เรืองช่วยพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางชญานนท์ สุวรรณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสมศรี แสงแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางกาญจนา แสงสีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายนิติพัฒน์ หันสังข์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา เรืองช่วยพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางชญานนท์ สุวรรณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสมศรี แสงแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางกาญจนา แสงสีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายนิติพัฒน์ หันสังข์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สุนทรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ นิติกิจสัมพันธ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ปัญญายุทธศักดิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สุนทรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ นิติกิจสัมพันธ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ปัญญายุทธศักดิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สุนทรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ นิติกิจสัมพันธ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ปัญญายุทธศักดิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สุนทรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ ปัญญายุทธศักดิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ปัญญายุทธศักดิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สุนทรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ นิติกิจสัมพันธ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ปัญญายุทธศักดิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 [เดี่ยว] ม.4-ม.6
1. นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ นิติกิจสัมพันธ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเทพ สุนทรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 [เดี่ยว] ม.4-ม.6
1. นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ นิติกิจสัมพันธ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเทพ สุนทรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 [เดี่ยว] ม.4-ม.6
1. นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ นิติกิจสัมพันธ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเทพ สุนทรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 [เดี่ยว] ม.4-ม.6
1. นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ นิติกิจสัมพันธ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเทพ สุนทรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ารแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 [เดี่ยว] ม.4-ม.6
1. นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ นิติกิจสัมพันธ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเทพ สุนทรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนดำรงเวทรองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศร๊ธรรมราชศึกษากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนดำรงเวทรองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศร๊ธรรมราชศึกษากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนดำรงเวทรองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศร๊ธรรมราชศึกษากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนดำรงเวทรองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศร๊ธรรมราชศึกษากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนดำรงเวทรองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี เชาวลิตโรงเรียนศร๊ธรรมราชศึกษากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนดำรงเวทรองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศร๊ธรรมราชศึกษากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนดำรงเวทรองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศร๊ธรรมราชศึกษากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนดำรงเวทรองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศร๊ธรรมราชศึกษากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนดำรงเวทรองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศร๊ธรรมราชศึกษากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนดำรงเวทรองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี เทือกสุบรรณโรงเรียนศร๊ธรรมราชศึกษากรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายชำนาญ นำนาผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายไพศาล นิมิตสมสกุลโรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ สุทินโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเอกตวัน เลิศไกรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายชำนาญ นำนาผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายไพศาล นิมิตสมสกุลโรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ สุทินโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเอกตวัน เลิศไกรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายชำนาญ นำนาผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายไพศาล นิมิตสมสกุลโรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ สุทินโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเอกตวัน เลิศไกรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยะโลกของงาน(นักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม) ม.1-ม.3
1. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ วิภูษณะภัทร์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นางถนอมศรี รักษาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยะโลกของงาน(นักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม) ม.4-ม.6
1. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ วิภูษณะภัทร์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นางถนอมศรี รักษาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การจัดสวนถาดชื้น ม.1-ม.3
การจัดสวนถาดชื้น ม.4-ม.6
การจัดสวนถาดแห้ง ม.1-ม.3
การจัดสวนถาดแห้ง ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]