หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 26 - 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 655 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร2 ชั้น 4 ห้อง 241,242 26 ส.ค. 2558 09.00
-
2 663 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร2 ชั้น 4 ห้อง 243,244 26 ส.ค. 2558 09.00
-
3 664 กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต 26 ส.ค. 2558 09.00
-
4 665 กิจกรรม (Spelling Bee) ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต 26 ส.ค. 2558 13.00
-
5 666 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 26 ส.ค. 2558 09.00
-
6 667 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 26 ส.ค. 2558 09.00
-
7 671 Reading skills ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422,423 26 ส.ค. 2558 09.00
-
8 673 Reading skills ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422,423 26 ส.ค. 2558 13.00
-
9 676 Crossword Game ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ห้อง ใต้ถุนอาคาร7 26 ส.ค. 2558 09.00
-
10 677 Crossword Game ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 26 ส.ค. 2558 09.00
-
11 680 ละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ห้องประชุมอาคาร3 ชั้น 2 26 ส.ค. 2558 09.00
-
12 682 ละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ห้องประชุมอาคาร3 ชั้น 2 27 ส.ค. 2558 09.00
-
13 686 การเล่านิทาน Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241,242 27 ส.ค. 2558 09.00
-
14 688 การเล่านิทาน Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243,244 27 ส.ค. 2558 09.00
-
15 691 Error Identification ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422,423 27 ส.ค. 2558 09.00
-
16 695 Error Identification ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422,423 27 ส.ค. 2558 13.00
-
17 751 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 26 ส.ค. 2558 8.30-10.00
-
18 759 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 26 ส.ค. 2558 10.30-12.00
-
19 779 การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 27 ส.ค. 2558 8.30-9.30
-
20 787 การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335 26 ส.ค. 2558 13.00-14.00
-
21 763 การแข่งขันอ่านเรื่องและตอบคำถามภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 26 ส.ค. 2558 8.30-10.00
-
22 765 การแข่งขันอ่านเรื่องและตอบคำถามภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 26 ส.ค. 2558 10.30-12.00
-
23 768 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 26 ส.ค. 2558 13.00-14.00
-
24 772 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 26 ส.ค. 2558 13.00-14.00
-
25 774 การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 26 ส.ค. 2558 10.30-12.00
-
26 775 การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 27 ส.ค. 2558 8.30-10.00
-
27 788 การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 26 ส.ค. 2558 14.30-16.30
-
28 789 การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 27 ส.ค. 2558 10.00-12.00
-
29 790 การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ประเภททีม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 26 ส.ค. 2558 14.30-16.30
-
30 791 การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ประเภททีม ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 432 27 ส.ค. 2558 10.00-12.00
-
31 792 การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 334 27 ส.ค. 2558 8.30-10.00
-
32 794 การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335 26 ส.ค. 2558 8.30-10.30
-
33 766 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 27 ส.ค. 2558 13.00-14.00
-
34 776 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 27 ส.ค. 2558 13.00-14.00
-
35 777 การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 27 ส.ค. 2558 09.00-10.00
-
36 778 การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 27 ส.ค. 2558 09.00-10.00
-
37 780 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 27 ส.ค. 2558 14.00-15.00
-
38 781 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 27 ส.ค. 2558 14.00-15.00
-
39 782 การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 27 ส.ค. 2558 11.00-12.00
-
40 783 การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 27 ส.ค. 2558 11.00-12.00
-
41 784 การแข่งขันคันจิ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 27 ส.ค. 2558 15.00-16.00
-
42 785 การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 27 ส.ค. 2558 10.00-11.00
-
43 921 การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร5 27 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
44 922 การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร5 27 ส.ค. 2558 13.00-16.00
-
45 923 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้อง Connecting classroom อาคาร3 27 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
46 924 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้อง 325/1 อาคาร3 27 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
47 925 การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้อง 325/2 อาคาร3 27 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
48 926 การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้อง Multimedia อาคาร3 27 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
49 952 การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 432 26 ส.ค. 2558 09.00-10.30
-
50 954 การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาเกาหลี ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 432 26 ส.ค. 2558 10.40-11.40
-
51 956 การแข่งขันคัดลายมือภาษาเกาหลี ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 432 26 ส.ค. 2558 13.00-13.30
-
52 958 การแข่งขันพูดแนะนำตัวภาษาเกาหลี ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 432 26 ส.ค. 2558 13.40-14.40
-
53 959 การประกวดร้องเพลงเกาหลี ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ชั้น ห้อง โรงอาหาร 27 ส.ค. 2558 09.00-12.00 ถ้าเป็นโรงเรียนที่ไม่มีการเรียนการสอนภาษาเกาหลี จะต้องส่งใบสมัครแจ้งความประสงค์มาทาง ร.ร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. ก่อน เพื่อรับสิทธิในการให้ลำดับในการแข่งขัน ซึ่งเรียงลำดับก่อนหลังโดยยึดจากเวลาในการสมัครเป็นหลัก และสิ้นสุดเมื่อถึงลำดับที่ 20 ของแต่ละรายการ
54 970 การแข่งขัน COVER DANCE (ภาษาเกาหลี) ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีโรงอาหาร 27 ส.ค. 2558 13.00-16.00 ถ้าเป็นโรงเรียนที่ไม่มีการเรียนการสอนภาษาเกาหลี จะต้องส่งใบสมัครแจ้งความประสงค์มาทาง ร.ร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. ก่อน เพื่อรับสิทธิในการให้ลำดับในการแข่งขัน ซึ่งเรียงลำดับก่อนหลังโดยยึดจากเวลาในการสมัครเป็นหลัก และสิ้นสุดเมื่อถึงลำดับที่ 20 ของแต่ละรายการ
55 961 การร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส(เพลงหมู่) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 26 ส.ค. 2558 14.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]