หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 26 - 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สนามฟุตบอล 26 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สนามฟุตบอล 26 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
3 796 การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สนามฟุตบอล 27 ส.ค. 2558 13.00-16.30
-
4 801 การแข่งขันการร้องเพลงลูกเสือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีสนามฟุตบอล 26 ส.ค. 2558 13.00-16.30
-
5 802 การสร้างแบบจำลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สนามฟุตบอล 27 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
6 803 การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สนามฟุตบอล 27 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
7 964 การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สนามฟุตบอล 27 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
8 965 การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สนามฟุตบอล 27 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
9 874 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643 26 ส.ค. 2558 09.00
-
10 875 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644 26 ส.ค. 2558 09.00 รายงานตัวที่ห้องสมุด เวลา 08.30 น. หน้าเวทีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 876 การแข่งขันการพูดหาเสียงของประธานนักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีกิจกรรม 27 ส.ค. 2558 09.00 รายงานตัวที่ห้องสมุด เวลา 08.30 น. หน้าเวทีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12 877 การแข่งขันการพูดหาเสียงของประธานนักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีกิจกรรม 27 ส.ค. 2558 09.00 รายงานตัวที่ห้องสมุด เวลา 08.30 น. หน้าเวทีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 806 การแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 27 ส.ค. 2558 13.00 ทีมที่ชนะการเเข่งขัน จำนวน 3 ทีม นำเสนอบนเวทีกิจกรรมในภาคบ่าย เวลา 14.30 น.
14 807 การแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 27 ส.ค. 2558 13.00 รายงานตัวเช้า เวลา 08.30 น. บ่าย เวลา 12.30 น. (ใช้เวทีทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย)
15 809 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีกิจกรรม 27 ส.ค. 2558 10.00 รายงานตัวเช้า เวลา 08.30 น. บ่าย เวลา 12.30 น. (ใช้เวทีทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย)
16 811 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีกิจกรรม 27 ส.ค. 2558 13.00 รายงานตัวเช้า เวลา 08.30 น. บ่าย เวลา 12.30 น. (ใช้เวทีทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย)
17 812 การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการทางการแนะแนว ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต็นท์แนะแนว 26 ส.ค. 2558 09.00 รายงานตัวเช้า เวลา 08.30 น. บ่าย เวลา 12.30 น. (ใช้เวทีทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย)
18 823 การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการทางการแนะแนว ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต็นท์แนะแนว 26 ส.ค. 2558 09.00 รายงานตัวเช้า เวลา 08.30 น. บ่าย เวลา 12.30 น. (ใช้เวทีทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย)
19 840 การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 27 ส.ค. 2558 09.00 รอบคัดเลือก/รอบชิง รายงานตัวเช้า เวลา 08.30 น. บ่าย เวลา 12.30 น. (ใช้เวทีทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย)
20 842 การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 27 ส.ค. 2558 09.00 รอบคัดเลือก/รอบชิง รายงานตัวเช้า เวลา 08.30 น. บ่าย เวลา 12.30 น. (ใช้เวทีทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย)
21 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721-723 26 ส.ค. 2558 09.00-15.00
-
22 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724-727 26 ส.ค. 2558 09.00-15.00
-
23 868 การแข่งขันการตอบปัญหาบรรณารักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องสมุด 26 ส.ค. 2558 09.00 รายงานตัวที่ห้องสมุด เวลา 08.30 น.
24 869 การแข่งขันการตอบปัญหาบรรณารักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องสมุด 26 ส.ค. 2558 09.00
-
25 870 การประกวดเล่าเรื่องหนังสือ ประเภทสารคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องสมุด 26 ส.ค. 2558 13.00 รายงานตัวที่ห้องสมุด เวลา 08.30 น.
26 871 การประกวดเล่าเรื่องหนังสือ ประเภทสารคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องสมุด 26 ส.ค. 2558 13.00
-
27 933 การประกวดเล่าเรื่องหนังสือ ประเภทบันเทิงคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องสมุด 26 ส.ค. 2558 13.00 รายงานตัวที่ห้องสมุด เวลา 08.30 น.
28 934 การประกวดเล่าเรื่องหนังสือ ประเภทบันเทิงคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องสมุด 26 ส.ค. 2558 13.00 รายงานตัวที่ห้องสมุด เวลา 08.30 น.
29 872 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องสมุด 27 ส.ค. 2558 09.00 รายงานตัวที่ห้องสมุด เวลา 08.30 น.
30 873 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องสมุด 27 ส.ค. 2558 13.00
-
31 918 การแข่งขันแต่งเพลงสร้างสรรค์ ประกอบท่าทาง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 523 26 ส.ค. 2558 10.00 นำเสนอบนเวทีกิจกรรมในภาคบ่าย เวลา 14.30 น.
32 919 การแข่งขันแต่งเพลงสร้างสรรค์ ประกอบท่าทาง ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 26 ส.ค. 2558 10.00 ทีมที่ชนะการเเข่งขัน จำนวน 3 ทีม นำเสนอบนเวทีกิจกรรมในภาคบ่าย เวลา 14.30 น.
33 843 การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีกิจกรรม 26 ส.ค. 2558 13.00 เวทีกิจกรรมภาคบ่ายรายงานตัวที่เต็นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เวลา 12.00 น. (** นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกรายการจะต้องแต่งชุดผู้บำเพ็ญประโยชน์**)
34 844 การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีกิจกรรม 26 ส.ค. 2558 13.00
-
35 845 การแข่งขันตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 26 ส.ค. 2558 10.00 กิจกรรมภาคเช้ารายงานตัวที่เต็นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เวลา 08.30 น.
36 846 การแข่งขันตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 26 ส.ค. 2558 10.00 กิจกรรมภาคเช้ารายงานตัวที่เต็นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เวลา 08.30 น.
37 847 การแข่งขัน Rally ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ลานกิจกรรม 26 ส.ค. 2558 09.00-11.30 กิจกรรมภาคเช้ารายงานตัวที่เต็นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เวลา 08.30 น.
38 848 การแข่งขัน Rally ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ลานกิจกรรม 26 ส.ค. 2558 09.00-11.30 กิจกรรมภาคเช้ารายงานตัวที่เต็นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เวลา 08.30 น.
39 849 การแข่งการวาดภาพสร้างสรรค์ (60 ความดี 60 ปี บพ.ไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ลานกิจกรรม 26 ส.ค. 2558 10.10-12.10 กิจกรรมภาคเช้ารายงานตัวที่เต็นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เวลา 08.30 น.
40 851 การแข่งการวาดภาพสร้างสรรค์ (60 ความดี 60 ปี บพ.ไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ลานกิจกรรม 26 ส.ค. 2558 10.10 กิจกรรมภาคเช้ารายงานตัวที่เต็นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เวลา 08.30 น.
41 852 การแข่งขันการวาดภาพการ์ดอวยพรวันแม่/วันพ่อ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ลานกิจกรรม 26 ส.ค. 2558 13.00 เวทีกิจกรรมภาคบ่ายรายงานตัวที่เต็นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เวลา 12.00 น.
42 867 การแข่งขันการวาดภาพการ์ดอวยพรวันแม่/วันพ่อ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ลานกิจกรรม 26 ส.ค. 2558 13.00
-
43 878 การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน (ผู้บำเพ็ญประโยชน์) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ลานกิจกรรม 26 ส.ค. 2558 10.00 กิจกรรมภาคเช้ารายงานตัวที่เต็นท์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เวลา 08.30 น.
44 879 การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน (ผู้บำเพ็ญประโยชน์) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ลานกิจกรรม 26 ส.ค. 2558 10.00
-
45 880 การประกวดร้องเพลงยุวกาชาด ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีกิจกรรม 26 ส.ค. 2558 09.00 การรายงานตัวทุกกิจกรรมของยุวกาชาดรายงานตัวเวลา 08.00 น.
46 881 การประกวดร้องเพลงยุวกาชาด ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีกิจกรรม 26 ส.ค. 2558 09.00 การรายงานตัวทุกกิจกรรมของยุวกาชาดรายงานตัวเวลา 08.00 น.
47 882 การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน (ยุวกาชาด) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ลานกิจกรรม 26 ส.ค. 2558 13.00 การรายงานตัวทุกกิจกรรมของยุวกาชาดรายงานตัวเวลา 08.00 น.
48 883 การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน (ยุวกาชาด) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ลานกิจกรรม 26 ส.ค. 2558 13.00 การรายงานตัวทุกกิจกรรมของยุวกาชาดรายงานตัวเวลา 08.00 น.
49 885 การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและการแสดง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีกิจกรรม 26 ส.ค. 2558 10.00 การรายงานตัวทุกกิจกรรมของยุวกาชาดรายงานตัวเวลา 08.00 น.
50 886 การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและการแสดง ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีกิจกรรม 26 ส.ค. 2558 10.00
-
51 891 การแข่งขันการตอบปัญหายุวกาชาด ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 26 ส.ค. 2558 13.00
-
52 893 การแข่งขันการตอบปัญหายุวกาชาด ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 26 ส.ค. 2558 13.00
-
53 898 การแข่งขันการพูดแสดงทรรศนะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีกิจกรรม 26 ส.ค. 2558 11.00 การรายงานตัวทุกกิจกรรมของยุวกาชาดรายงานตัวเวลา 08.00 น.
54 900 การแข่งขันการพูดแสดงทรรศนะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีกิจกรรม 26 ส.ค. 2558 11.00
-
55 901 การแข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ลานกิจกรรม 26 ส.ค. 2558 14.00
-
56 903 การแข่งขันการปฐมพยาบาล ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ลานกิจกรรม 26 ส.ค. 2558 14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]