เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
สถานที่แข่งขัน/กิจกรรม
แผนที่/แผนผังจัดงาน
หลักการ/วัตถุประสงค์
ประวัติการจัดงาน
ตราสัญลักษณ์
กำหนดการพิธีเปิด
ศูนย์พัฒนาวิชาการ นศ.
ผู้ประสานงาน สพม.12
คณะกรรมการดำเนินงาน
คำร้องขอแก้ไข:DOC5
ยกเลิกประกาศผล:DOC7
แก้ไขเกียรติบัตร:DOC8
ปฏิทินงานฝ่ายทะเบียน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

 

เกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม
 ครั้งที่ 25 ปี 2558


 ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์
 ภาษาต่างประเทศ 
     - ประกาศ
 สังคม 
วิทยาศาสตร์
 สุขศึกษาฯ
 ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
    - ศิลปะพื้นบ้าน
 เกษตร
 ธุรกิจ
 อุตสาหกรรม 
ภาษาจีน  
 อาเซียน  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
      - ประกาศคณะกรรมการ

 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
26 ส.ค. 2558
27 ส.ค. 2558
28 ส.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันชั่วคราว เริ่มพิมพ์ได้ใหม่ วันที่ 17 กย.58 เป็นต้นไป
โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง สามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25   จากเมนูหลัก : หัวข้อ
     คณะกรรมการจัดการแข่งขัน > เมนูที่ 3 ด้านซ้าย
     พิมพ์เกียรติ บัตรกรรมการตัดสิน > เมนูที่ 5 ด้านซ้าย
     พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน + ครู > เมนูที่ 8 ด้านซ้าย
       หรือพิมพ์โดย Login เข้าระบบโรงเรียน

เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
การประกาศผลการแข่งขันบนเว็บไซต์ เป็นการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ หากภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เริ่มประกาศผล ไม่มีการประท้วงหรือคัดค้านผลการแข่งขันใดๆ ถือว่าผลการแข่งขันนี้เป็นการประกาศผลอย่างเป็นทางการ จะเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
 
 
 
 
 

ประกาศตัวแทนระดับภาค

    การประมวลผลตัวแทน ของกลุ่มนครศรีธรรมราช ได้ประมวลผลเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ตามรายการ
สรุปตัวแทนแข่งขันในระดับภาค หน้าเว็บไซต์แข่งขันด้านซ้าย
จึงขอความร่วมมือทุกโรงเรียนที่มีรายการไปต่อระดับภาค โปรดตรวจสอบรายชื่อ
ตัวอักษร สระ และ รายละเอียดชื่อ-สกุล รายการแข่งขัน หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ
ให้แจ้ง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนของศูนย์แข่งขันนั้น ๆ แก้ไขได้ ก่อนการโอน
ข้อมูลทั้งหมดไประดับภาค ชึ่งจะดำเนินการโอนข้อมูลไประดับภาค 

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น.
                                                                                                              จึงแจ้งมาเพื่อทราบทุกท่าน
                                                                                                       ฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน 

 

 
ประกาศจากฝ่ายทะเบียนและรายงานผล

                           ประกาศจากฝ่ายทะเบียน

การใช้สถานที่และระบบสื่อสาร
1. 
ศูนย์แข่งขันใดที่จะใช้สถานที่ ณ ศูนย์อำนวยการจัดการแข่งขัน
       (ฝ่ายทะเบียน) บริเวณห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจฯ
       ในการบันทึกคะแนนและประกาศผลการแข่งขันของศูนย์ ให้
        ประสานงาน แจ้งชื่อศูนย์และจำนวนคนที่มาปฏิบัติงาน     ได้ที่
        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯสพม.12   โทรศัพท์  075345050 ต่อ 107
        ภายในวันนี้ 
เพื่อเตรียมระบบคอมพิวเตอร์และสถานที่
2.     ระบบสื่อสารที่ใช้ในการยืนยันผลการแข่งขัน มีดังนี้
           2.1 ไลน์กลุ่มฝ่ายทะเบียนงานมัธยม
           2.2  วิทยุสื่อสาร ย่านความถี่ CB 245 (เครื่องแดง)
                  ช่อง 76 และ VHF 147.450 Mhz
                   มีเครื่องให้ยืมใช้ แจ้งได้ที่ฝ่ายทะเบียน
           3.3 โทรศัพท์ของผู้ดูแลระบบระดับเขต
                  
1. นายไตรรงค์  สาดแว         081-2711742   
                   
                   2. น.ส. จิตติมา เพชรมูณีย์     088-3123643  
                    
                   3. น.ส. รณิดา  อินนุพัฒน์      086-5946388 
          โดยให้ทุกศูนย์แข่งขันพิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสม
การรายงานและประกาศผล
1.    ก่อนการกรอกคะแนนเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนต้องตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
      และครุผู้ฝึกสอน ให้เป็นปัจจุบัน
2.    ก่อนการประกาศผลการแข่งขันให้เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน แจ้งมายัง
       ฝ่ายทะเบียน โดยแจ้ง หมายเลขรายการเพื่อขอประกาศผล  ทั้งนี้เพื่อ
       เจ้าหน้าที่จะได้รอตรวจสอบ หากผิดพลาดจะยกเลิกการประกาศผล
       ให้ทันทีโดยไม่ต้องมีเขียนคำร้อง (DOC7)  ถ้าไม่แจ้งก่อนเมื่อมีการ
       ผิดพลาดต้องเขียนคำร้อง ขอยกเลิก

3.  นายทะเบียนทุกศูนย์แข่งต้องส่งสำเนา แบบตัดสินผลคะแนนที่กรรมการ
      ลงนาม ให้ฝ่ายทะเบียนทุกรายการที่มีการประกาศผลทางระบบ วันต่อวัน
      ทาง e-mail ของผู้ดูแลระบบ 
 trirong_sa@hotmail.com             
        ,   chipet2611@obecmail.obec.go.th    หรือด้วยตัวเอง
4.   การขอยกเลิกการประกาศผล แบบDOC7 ต้องแนบแบบให้คะแนนของเก่า
      และของใหม่มาพร้อมกันกับคำร้อง

วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 08:16 น.
การพิมพ์บัตรประจำตัว

      

ระบบพิมพ์บัตรประจำตัว จะเปิดให้โรงเรียนและศูนย์วิชาการพิมพ์ได้
ตั้งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม 2558
แนวปฏิบัติ :
1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน และ
    กรรมดำเนินงาน (ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, รายการ, เวลา, สถานที่) โดย
    ตรวจเมื่อเป็นไฟล์ PDF ถ้าถูกต้องให้ Save ลงเครื่อง ก่อนนำไปพิมพ์
2. เมื่อตรวจสอบทุกอย่างถูกต้อง โรงเรียนและศูนย์แข่งขัน สามารถพิมพ์บัตร
    ประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน กรรมการดำเนินงาน 
    โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงของศูนย์วิชา ว่าจะให้มีบัตรชนิดใดบ้าง ซึ่งมี
    4 ประเภท คือ
    1) บัตรผู้เข้าแข่งขัน สีขาว/ฟ้า               2) บัตรครูผู้ฝึกสอน สีเหลือง/สีเขียว
    3) บัตรกรรมการตัดสิน สีฟ้า/น้ำเงิน        4) บัตรคณะกรรมการดำเนินงาน สีแสด

อ่านต่อ ...

วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 12:23 น.
ประกาศจากสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง ลำดับการแสดง

ทางวิทยาศาสตร์ (science show) งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25
ปีการศึกษา 2558 กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ลำดับการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)ระดับ ม1-3
ลำดับการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)ระดับ ม4-6

วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 11:53 น.
ประขาสัมพันธ์จากศูนย์ภาษาอังกฤษ
ข่าวประขาสัมพันธ์จากศูนย์ภาษาอังกฤษ
1.รายการแข่งขัน crossword game ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันประเภทเดี่ยว (1คน)
2.รายการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษskitสามารถส่งราย
ชื่อครูผู้ควบคุมได้2ท่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 15:50 น.
การแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนของนักเรียนที่เข้าแข่งขันประเภทเดี่ยว

เนื่องจากมีหลายโรงเรียนต้องการขอแก้ไขชื่อ - สกุล และขอเปลี่ยนตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมประเภทเดี่ยว ซึ่งไม่สามารถยื่นขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ผ่านทางระบบได้
เพื่อลดภาระงานของศูนย์ฯ ในช่วงวันแข่งขัน และป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการแก้ไขข้อมูลในเอกสารการแข่งขัน (แบบลงทะเบียน แบบบันทึกคะแนน)
รวมทั้งการประกาศผล และเกียรติบัตร จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
 

อ่านต่อ ...

วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 14:04 น.
ประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน

แนวปฏิบัติในการบันทึกคะแนน :
1.
เข้าสู่ระบบบันทึกคะแนน > เลือก เมนูลงทะเบียน นร. ครู กก./คะแนน
    (หากไม่มีรายการกิจกรรมใดๆ แสดงขึ้นมา ต้องให้นายทะเบียนศูนย์กำหนดสิทธิ
    ในกิจกรรมที่จะบันทึกคะแนน ให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนก่อน)
2. ก่อนบันทึกคะแนน ให้ตรวจสอบ/ แก้ไขรายชื่อนักเรียน, ครูผู้ฝึกสอน,
    กรรมการให้ถูกต้องตามหลักฐานการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน (เนื่องจากจะมีผล
    กับการพิมพ์เกียรติบัตร) โดยเลือกกลุ่มสาระ > กิจกรรม > ในช่องแก้ไข คลิกที่
    นักเรียน/ครู หรือกรรมการ และแก้ไขชื่อ - สกุล ให้ถูกต้อง
3. บันทึกคะแนน โดยคลิกเลือก จัดการคะแนน > กรอกคะแนน ตามแบบฟอร์ม
   ให้คะแนนของกรรมการตัดสินที่ได้ลงนามแล้วครบถ้วน 
    * ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน ต้องให้คะแนนผู้ที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค 
       มากกว่า 0.1 (หากให้คะแนนเท่ากัน ระบบจะไม่ตัดสินผลให้)
4. โรงเรียนที่ลงทะเบียนไว้แต่ไม่ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ไม่ต้องยกเลิกทีมแข่งขัน
     แต่ให้คงคะแนนเป็น -1 ไว้ เพื่อเก็บข้อมูลสถิติการลงทะเบียน (หากให้คะแนน 0
    นักเรียนที่ไม่ได้เข้าแข่งขันจะสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ด้วย)

อ่านต่อ ...

วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 13:35 น.
ประกาศจากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ประกาศจากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

               กำหนดส่งเอกสารรายงานตามรูปแบบการเขียนรายงานที่กำหนดล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน จำนวน 3 เล่ม ส่งถึงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 น.ในรายการแข่งขันต่อไปนี้
     1.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
      2.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
      3.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ
หมายเหตุ
       การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้ทำรายงานส่งตามรูปแบบการเขียนรายงานที่กำหนด และส่งให้คณะกรรมการในวันรายงานตัว
วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 13:38 น.
กำหนดลงทะเบียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

กำหนดการลงทะเบียน ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะ
งานมหกรรมวิชาการครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2558

ศูนย์จัดแข่งขัน    
     1. ให้ศูนย์แข่งขันนำเข้ารายการแข่งขัน ที่ไม่มีในรายการที่ไปต่อทั้งหมด
ที่จัดแข่งขัน โดยใช้หมายเลขเดิมจากปี 2557 และไม่ซ้ำกับปี 2558
     2. ให้ดำเนินการนำเข้ารายการแข่งขันให้ครบทุกรายการก่อน เพื่อให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันจะได้เลือกลงทะเบียนได้  และเกณฑ์ระบุจำนวนผู้เข้าแข่งขัน ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ มาเพิ่มเติมในภายหลัง 
    3. เมื่อศูนย์นำเข้ารายการครบตามจำนวนที่เปิดแข่งขันแล้วหรือไม่มีการเพิ่มรายการ ให้ยืนยันการนำเข้ารายการแข่งขัน ที่ 075-345050 ต่อ 107 ศูนย์เทคโนฯ สพม.12  เพื่อที่จะดำเนินการเปิดระบบให้โรงเรียนลงทะเบียนต่อไป
    4. เมื่อนำเข้ากิจกรรมทุกรายการแล้ว ให้เพิ่มรายละเอียด เกณฑ์ต่างๆให้ครบทุกรายการ (คัดลอกจาก ปี 2557)
     5.  กำหนดสิทธิของเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ในการประมวลผลแต่ละรายการแข่งขัน ส่วนรายชื่อเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ทางศูนย์เทคโนสารสนเทศฯจะเป็นผู้นำเข้าเองตามประกาศ

 

อ่านต่อ ...

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 20:54 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 93
จำนวนทีม 9,113
จำนวนนักเรียน 19,362
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 11,229
จำนวนกรรมการ 3,196
ครู+นักเรียน 30,591
ครู+นักเรียน+กรรมการ 33,787
ประกาศผลแล้ว 459/459 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 16
เมื่อวาน 50
สัปดาห์นี้ 136
สัปดาห์ที่แล้ว 354
เดือนนี้ 1,073
เดือนที่แล้ว 1,332
ปีนี้ 8,995
ทั้งหมด 648,376