รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน -3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 1. นายชัยรัตน์  วัฒน์เพ็ง
2. เด็กชายอานนท์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายอับดุลเลาะ  เล๊ะนุ๊
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 1. นายณัฐพล  ขันพระเเสง
2. เด็กชายสมโชค  ซื่อตรง
 
1. นายศุภชัย  ทวีสุข
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงยาสะมีน  คาวิจิตร
2. เด็กหญิงวรัญชลี  ไชยจูตร
3. เด็กชายศักยศรณ์  ชั้นดี
4. เด็กหญิงสุราณี  บ้านนบ
5. เด็กชายเอกรินทร์  ดวงเกิด
 
1. นางสาวอนงค์รัตน์  ไชยเชาวน์
2. นางสาวจิราภรณ์  บุตรเหล่
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  ละเอียด
2. นายธนโชติ  จิววุฒิพงค์
3. นายนวพล  มงคลบุตร
4. นายวิวิธวินท์  ตั้งคำ
5. นายอัครเศรษฐ์  วีระสกุล
 
1. นายไพโรจน์  ตั้นสุย
2. นางจิราภรณ์  ณ นคร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. เด็กชายชนาธิป  ประชาบุตร
2. เด็กหญิงณัตญา  ซ้ายเบี้ยว
 
1. นางชบาน้อย  ชัยทอง
2. นางวิลาวัลย์  พรหมแก้ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. นางสาวจีรนันท์  คุ้มเกษ
2. นายธนวัฒน์  ไชยวรรณ
 
1. นางฤตินันท์  ไชยสงคราม
2. นางอารีย์  ใสดำ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาการอิสลาม 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ศรีรัตน์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองพิมล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายทวีศักดิ์  วะเจดีย์
 
1. นายวิชัย  แย้มหอม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายเจษฎากร  โพธิญาน
 
1. นายชัยณรงค์  ใจเกลี้ยง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นายธนิลทรณ์  น่าเยี่ยม
 
1. นายสุชาติ  ทองวิเชียร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ลูกเมือง
 
1. นายชัยณรงค์  ใจเกลี้ยง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายกฤตมุข  ศรีสุข
 
1. นายสมเกียรติ์  สุวรรณรัตน์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  มากนวล
 
1. นายสุรินทร์  จันทร์ศิริ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นายศรัณย์  หวังสป
 
1. นายธวัช  ทองคำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พลมานพ
2. เด็กหญิงอรทัย  เม่งบุตร
 
1. นายวิชัย  แย้มหอม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวอาทิจนันท์  ปรีชาชน
 
1. นายวิชัย  แย้มหอม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวกชกร  เอ่งฉ้วน
 
1. นายสมเกียรติ์  สุวรรณรัตน์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กชายทินกร  รักเกื้อ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ป่อซิ่ว
3. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญรักษ์
 
1. นายธวัช  ทองคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ  เกกินะ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นายหฤษฎ์  ป่อซิ่ว
2. นางสาวอัญชิษฐา  คุระเอียด
3. นายเจนวิทย์  คงคาวงศ์
 
1. นายธวัช  ทองคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ  เกกินะ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายจาตุรงค์  พลเดช
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 1. นายกรีฑา  ธราพร
 
1. นางเกษศิริ  เหลียวสิทธิกุล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายเบิกฟ้า  เชื้อผ่าเต่า
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายนันทวุฒิ  ช้าเป็นการ
 
1. นายวิชชา  ไชยกุล
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายอดุลยศักดิ์  นาคประสิทธิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายนันทวุฒิ  ช้าเป็นการ
 
1. นายวิชชา  ไชยกุล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายดรัณภพ  เกิดแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. นายธนกร  ออดพุ่ม
 
1. นางสาวนิจพร  นิจพรพงศ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายมนูญ  จุติตรี
 
1. นางสาวไพลิน  ฮุ่ยสกุล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กหญิงบุญสิริขวัญ   หนูเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ  สังข์ทอง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงปาลิตา  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวไพลิน  ฮุ่ยสกุล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงปาลิตา  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวไพลิน  ฮุ่ยสกุล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายณัฐิเดช  คงสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ  สังข์ทอง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายดรัณภพ  เกิดแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กชายฐนันดร  แก้วลูก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ  สังข์ทอง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวจิราพัชร  โพธิญาน
 
1. นางสาวนิจพร  นิจพรพงศ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กชายกนต์ธร  แก้วทอง
2. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีทอง
3. เด็กหญิงชิตชนก  โกยรัมย์
4. เด็กชายฐนันดร  แก้วลูก
5. นายณัฐิเดช  คงสิทธิ์
6. นายทยากร  ชุ่มแย้ม
7. เด็กหญิงบุญสิริขวัญ   หนูเรือง
8. นางสาววริศรา  แสวงสุข
9. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์เมฆ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ  สังข์ทอง
2. นายวิชชา  ไชยกุล
3. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กชายกฤตวิชญ์  โล่กิตติธรกุล
2. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีทอง
3. เด็กหญิงชนิสรา  บุญชนะ
4. นายชินวัฒน์  คงภักดี
5. เด็กชายฐนันดร  แก้วลูก
6. นางสาวณัฐมน  เอียดเวียงสระ
7. นายทยากร  ชุ่มแย้ม
8. นายนันทวุฒิ  ช้าเป็นการ
9. เด็กชายปรเมศร์  มรกต
10. นางสาวพันสิรา  กั่วพานิช
11. เด็กชายภีรพัฒน์  สิทธี
12. เด็กชายรัฐภูมิ  ภิรมย์
13. เด็กชายศักดาวุฒิ  ใจดี
14. นางสาวสิริยาภรณ์  ชูศรี
15. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตันแต๋ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ  สังข์ทอง
2. นายวิชชา  ไชยกุล
3. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
4. นายธฤษฏา  เมืองสีทอง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  อยู่เจริญ
2. เด็กชายจาตุรงค์  พลเดช
3. เด็กชายดรัณภพ  เกิดแก้ว
4. เด็กชายธนพล  ชนะกุล
5. เด็กหญิงธรรณชนก  จันทร์เมือง
6. เด็กชายธราเทพ  ซ้วนเซ่ง
7. เด็กชายนวพล  พลคช
8. เด็กหญิงปาลิตา  คล่องแคล่ว
9. เด็กชายวริศ  มากแก้ว
10. เด็กชายสิริสิน  กอเจริญรัตน์
11. เด็กชายอดุลยศักดิ์  นาคประสิทธิ์
12. เด็กชายเบิกฟ้า  เชื้อผ่าเต่า
 
1. นายอวิรุทธ์  กิตติวรรุทธ์
2. นางสุดารัตน์  แก้วเก้า
3. นายมนตรี  พันธ์คำ
4. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายจักรพันธ์  กิจค้า
2. เด็กชายชยุตม์  ยุทธพรพงศ์
3. นายชิติพัทธ์  ไสไทย
4. เด็กชายธนวุฒิ  กาพย์เกิด
5. เด็กหญิงบัวหลวง  จุติประภาค
6. เด็กหญิงสยาภา  สิงห์ชู
 
1. นายศุภวัฒน์  ทองแก้ว
2. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. นายกฤษฎา  แสงจันทร์
2. นายธนกร  วุฒิพงศ์
3. นายปฏิพัทธ์  กี่บุตร
4. นายพรเทพ  ชัยวิเศษ
5. นายสรัล  อินทร์แก้ว
6. นางสาวสุปราณี  ราชนาม
 
1. นางโชติมา  เถาว์อั้น
2. นายคทายุทธิ์  เกษศิริ
3. นายจุมพล  เพ็ชรพวง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวกัญชลิกา  จงอ่อน
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ชายเขาทอง
3. นางสาวกุลสตรี  ภูมิสุธาผล
4. เด็กชายคณิน  หนุเจริญกุล
5. นางสาวจิรัชญา  ขาวแดง
6. นายจิรายุทธ  นาคปักษี
7. เด็กหญิงชลดา  เสกสัน
8. นางสาวชิดชนก  อู่เจริญ
9. เด็กหญิงธัญชนก  อินทร์เหมือน
10. นายธีรพล  เอ่งฉ้วน
11. เด็กหญิงนภัสนันท์  เหมฤค
12. เด็กหญิงนันทิชา  เอ่งฉ้วน
13. นายนิติพงษ์  ทองเกลี้ยง
14. นางสาวปัญญดา  ฉินทสงเคราะห์
15. นางสาวปาณิศา  มีชู
16. เด็กหญิงปิยาพัชร  แก้วสำราญ
17. นายพชร  อมรวิริยานนท์
18. นายพชร  อมรวิริยานนท์
19. เด็กหญิงพิชญธิดา  ขวัญเกิด
20. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  บรรเทือง
21. เด็กหญิงฟาริดา  กาหลง
22. เด็กหญิงฟ้าประทาน  วงษ์วิเชียร
23. เด็กหญิงมนัชญา  บุตรหง้า
24. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ณ นคร
25. นายวงศกร  ไขแสง
26. เด็กหญิงวรัญญา  ศักดิ์ศรี
27. เด็กหญิงวริศรา  เงินนุช
28. นางสาววิรชนณีย์  จันทร์สว่าง
29. นางสาววิลิกา  ชลหัด
30. นายสยามรัฐ  โพธิ์ศรีรัตน์
31. นายสิปปกร  เหล่าภักดี
32. นางสาวสุภาวดี  ชดช้อย
33. เด็กหญิงอมิตา  ขาวขำ
34. นายอรรถกร  พุ่มเรือง
35. เด็กหญิงอรอุษา  เงินนุช
36. นางสาวอันดา  กลับฉิ่ง
37. เด็กหญิงเกศรา  ชิตภิรมณ์
38. นายเฉลิมชัย  สายหลี
39. เด็กชายเสกพิสิษฐ์  แก้วจันทร์
40. นางสาวแคทลียา  โททอง
 
1. นายศุภวัฒน์  ทองแก้ว
2. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวกชกร  จันทร์สุริย์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงสมุทร
3. นางสาวกรรณิกา  เที่ยงภาษา
4. เด็กชายกฤตนัย  กลับกลาย
5. เด็กชายกษิเดช  ปานชู
6. เด็กหญิงกันตินันท์  อาชาทรง
7. เด็กหญิงกาญจนา  บุญทอง
8. เด็กหญิงกานต์วจี  กี่สุ้น
9. นายขมาผจญ  เต็กเติม
10. นายจารีส  ยอดศรี
11. นางสาวจิตรานุช  เสาร์จันทร์
12. เด็กหญิงจุฑามาศ  แผ่นทอง
13. นายชาญธวัช  ขันสำลี
14. นางสาวณัฐกานต์  วิชัย
15. เด็กหญิงณัฐริกา  ราชธิสาร
16. นายดนัย  ดวงธรรม
17. นางสาวทักษิณา  พูนพร
18. เด็กชายธนพรรษ   ยอดศรี
19. นายธนุพงษ์  จันทร์เพ็ชร
20. นายธัญเทพ  แพงมี
21. นางสาวนรีรัตน์  คงหวัง
22. เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนพันธ์
23. เด็กชายปติญญา   มณีมัย
24. เด็กหญิงปริมล  สืบวิเศษ
25. นางสาวปรียาภรณ์  ทองเพชร
26. นางสาวปิยะเนตร  โจ้งบุตร
27. นางสาวพนัสยา  พรหมมนตรี
28. เด็กชายพิทวัส  จันวนา
29. เด็กชายภานุวัฒน์  จินากุลวิพัฒน์
30. เด็กชายภานุวัฒน์  จินากุลวิพัฒน์
31. นายรัชรากร  หลานอา
32. นางสาววรรณศิริ  ใจหาญ
33. เด็กชายวศธร  ชิตชลธาร
34. เด็กหญิงศศิธร  กระบี่น้อย
35. เด็กหญิงสิริภัทร  ผกาแก้ว
36. นางสาวอินทิรา  พรหมปรุง
37. เด็กหญิงเกศศินี  ศิริรัตน์
38. เด็กชายเจษฎา  สมแก้ว
39. นางสาวเบญจวรรณ   ใกล้แก้ว
40. นางสาวเพ็ญพรรษา  เงินสัจจา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ  สังข์ทอง
2. นายวิชชา  ไชยกุล
3. นายศราวุธ  เกื้อขาว
4. นางสาวอันทิรา  แก้วประดับ
5. นายปฏิพัทธ  ใจดี
6. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
7. นายวิชัย  แย้มหอม
8. นางสาวธนพร  สระทองแยง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 1. เด็กชายนันทวุฒิ  บุหงา
 
1. นายจรัญ  รอดโกบ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นายธีระวัฒน์  กุลพ่อ
 
1. นายภิญญา  บุญฤทธิ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ขวัญเกิด
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. นางสาวเกศรา  รามพรม
 
1. นายคทายุทธิ์  เกษศิริ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. เด็กชายภัททิยะ  บุญยเกียรติ
 
1. นายคทายุทธิ์  เกษศิริ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. นายสุพรรณ  เวลาดี
 
1. นายทินกร  โปซิว
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงฟาริดา  กาหลง
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. นางสาวสิริพร  เสรีวงศ์
 
1. นายคทายุทธิ์  เกษศิริ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ไสไทย
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. นายสุพรรณ  เวลาดี
 
1. นายทินกร  โปซิว
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงสยาภา  สิงห์ชู
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวธนัชพร  หลานไทย
 
1. นายศุภวัฒน์  ทองแก้ว
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. เด็กชายภัททิยะ  บุญยเกียรติ
 
1. นายคทายุทธิ์  เกษศิริ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 1. นายธนกฤต  สุขใส
 
1. นายกิตติศักดิ์  ชุมใหม่
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงสยาภา  สิงห์ชู
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ขาวแดง
 
1. นายศุภวัฒน์  ทองแก้ว
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. เด็กหญิงกมลชนก  มุสิกะ
2. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ศรีนวลแก้ว
3. เด็กหญิงกุลสินี  หนูแก้ว
4. เด็กหญิงขวัญชนก  บัวบาล
5. เด็กชายคฑาวุธ  เดชยก
6. เด็กชายจตุพร  สุวรรณ
7. เด็กชายจักรินทร์  ช่วยบำรุง
8. เด็กชายจาตุรงค์  สองศรี
9. เด็กหญิงชมพูนุช  รักดี
10. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศรีชาย
11. เด็กหญิงณัฐกานต์  ผาจวง
12. เด็กหญิงดวงกมล  ขันพระแสง
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขเม่า
14. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินทรวิเชียร
15. เด็กหญิงนิศากรณ์  เกิดบัวทอง
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีชาย
17. เด็กชายปรัตถกร  ชนะกุล
18. เด็กชายปารเมศร์  ศรีนะคช
19. เด็กชายปิยะชัย  สุทธิ์สมบัติ
20. เด็กชายปิยะพล  สกุลจันทร์
21. เด็กชายพัฒนศาล  นวนสิริ
22. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงทอง
23. เด็กชายภูธเนศน์  ขันทอง
24. เด็กชายภูวดล  ทองเพิ่ม
25. เด็กหญิงมณฑกานต์  รักร่วม
26. เด็กชายมนตรี  คงเรือง
27. เด็กชายรัฐนันท์  เฉี้ยนเงิน
28. เด็กชายวรากร  ศรีชาย
29. เด็กหญิงวราทิพย์  ปานศรี
30. เด็กชายวีระศักดิ์  ช่วยนวน
31. เด็กชายสรสิช  พันเส้ง
32. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญอารีย์
33. เด็กชายสุทธิชัย  มณีมัย
34. เด็กหญิงสุภัสสร  โลภาส
35. เด็กหญิงอมลวรรณ  หาญชนะ
36. เด็กหญิงอรอนงค์  บำรุงปรีชา
37. เด็กหญิงอริยา  ชุมพูนุช
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  รัตนบุรี
39. เด็กหญิงเบิกฟ้า  ศุกวุ่น
40. เด็กหญิงเรวดี  กุศล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ  วงศ์ชนะ
2. นายสกนธสรรค์  จตุรสุทธิวงศ์
3. นายพาวุฒิ  ศิริมนูญ
4. นายไพริน  พุฒขาว
5. นางสาวนันทยา  ยุติมิตร
6. นางสุภาภรณ์  นางนวล
7. นางสาวบุญทิพย์  พัฒน์ช่วย
8. นางสาว-  -
9. นายยงยุธ  ก่ออ้อ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 1. นางสาวกมลลักษณ์  หมวดเมือง
2. นายกรีฑาวุธ  มวยดี
3. นางสาวกวิสรา  ไพรสณฑ์
4. นางสาวกัญชพร  รัตนกระจ่าง
5. นางสาวกัณฑิกา  ทองสัมฤทธิ์
6. นางสาวกันตยา  เกิดศิริ
7. นายกิตติพงศ์  ไชยชิต
8. นายกิตติศักดิ์  สุทธิมาศ
9. นางสาวจิรนันท์  บัวแก้ว
10. นายชนะเดช  ม่วงขาว
11. นายฐิติพงศ์  อุดม
12. นางสาวณัฏฐธิดา  แสนกล้า
13. นายณัฐพร  เดชศรี
14. นายทรงวุฒิ  แต่งแก้ว
15. นายทักษิณ  ชะนา
16. นางสาวนันทิตา  ทองเรือง
17. นางสาวพรพิไล  ชัยนุรักษ์
18. นางสาวพราวพรนราย  ขวัญนวล
19. นางสาวพัตราภรณ์  คชสิทธิ์
20. นายพีรพล  ศรีเทพ
21. นางสาวรุจิรา  ราชนาม
22. นางสาววรรณภา  ไชยพรหม
23. นางสาววรรณิดา  คงจรูญ
24. นายวิษา  รัตนคช
25. นายวุฒิชัย  บุญทอง
26. นางสาวศศิธร  หิรัญรัตน์
27. นางสาวศิรดา  แต่งแก้ว
28. นางสาวสุกฤตา  สุขอนันต์
29. นายสุขวิทย์  จันทร์ศรีนาค
30. นางสาวสุภัทราภรณ์  ผลศัพท์
31. นางสาวสุรัตน์วดี  ภิรมย์
32. นายสุรเชษฐ์  สุขกาย
33. นายอดิศักดิ์  ทับทิมเมือง
34. นายอรรถศิษฐ์  ศิลปกาญจน์
35. นางสาวอรวรรณ  คงกะพันธ์
36. นางสาวอาภัสรา  เพชรชูช่วย
37. นายเกียรติศักดิ์  ฟุ้งเฟื่อง
38. นางสาวเข็มอักษร  คงกะพันธ์
39. นางสาวเจนจิรา  บุญขำ
40. นายไกรวิชญ์  ศรีเทพ
 
1. นายสิทธิเดช  ศรีนวล
2. นางสาวภัททิราพร  รอดผล
3. นายวัชรินทร์  ไชยสิทธิ์
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ใหมศรีกรด
2. เด็กชายกันตพงศ์  พลไชย
3. เด็กหญิงจิราพร  หลานสัน
4. เด็กชายปราชญ์  เหนือคลอง
5. เด็กหญิงภัทรี  นบนอบ
6. เด็กชายวรรณรงค์  ขาวสม
7. เด็กชายศุภชัย  หนูทอง
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองแกมนาค
9. เด็กหญิงอรรถวดี  รัตนา
10. เด็กหญิงอุมาวดี  ชายขาว
 
1. นางแหวนขวัญ  บุญประทีป
2. นางสุฒิมา  อิ่มอำไพ
3. นางสาวผุดสชาติ  จิตรพิศาล
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 1. นายณรงค์วิทย์  ณ ศรีสุข
2. นางสาวณัฏฐธิดา  แสนกล้า
3. นายทักษิณ  ชะนา
4. นางสาวนิตยา  ชูชาติ
5. นางสาวพรรณี  ปานศรี
6. นางสาววนิดา  สมใจ
7. นายสุรเชษฐ์  สุขกาย
8. นายเกียรติศักดิ์  ฟุ้งเฟื่อง
9. นางสาวเจนจิรา  บุญขำ
10. นายเอนก  แตงแก้ว
 
1. นายวัชรินทร์  ชัยสิทธิ์
2. นางสาวภัททิราพร  รอดผล
3. นายสิทธิเดช  ศรีนวล
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงจิดาภา  วงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พราหมณ์บัวทอง
3. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ถาวร
4. เด็กหญิงวรรณิชา  สุวรรณมณี
5. เด็กหญิงสุธิดา  เพชรทอง
6. เด็กหญิงอติพร  เลิศประเสริฐ
 
1. นางจันทราพันธ์  ทองมณี
2. นางสาวศิริรัตน์  ผิวผ่อง
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวจิรารัตน์  สัสดีเดช
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทวยเจริญ
3. นางสาวประภัสสร  นาคฤทธิ์
4. นางสาวปิยวดี  ยินดี
5. นางสาวสุทธิดา  สิงห์พันธ์
6. นางสาวอาภัสราภรณ์  ดำฤทธิ์
 
1. นางจันทราพันธ์  ทองมณี
2. นางสาวศิริรัตน์  ผิวผ่อง
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงจิดาภา  วงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พราหมณ์บัวทอง
3. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ถาวร
4. เด็กหญิงวรรณรดา  มาตรบุตร
5. เด็กหญิงวรรณิชา  สุวรรณมณี
6. เด็กหญิงสุธิดา  เพชรทอง
7. เด็กหญิงอติพร  เลิศประเสริฐ
8. เด็กหญิงโยษิตา  มงคลประดิษฐ์
 
1. นางจันทราพันธ์  ทองมณี
2. นางสาวศิริรัตน์  ผิวผ่อง
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวจิรารัตน์  สัสดีเดช
2. นางสาวจุฑามณี  เจียวก๊ก
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทวยเจริญ
4. นางสาวประภัสสร  นาคฤทธิ์
5. นางสาวปิยวดี  ยินดี
6. นางสาวสุทธิดา  สิงห์พันธ์
7. นางสาวอาภัสราภรณ์  ดำฤทธิ์
8. นางสาวแพรวพรรณ  โชคอำนวยสิทธิ์
 
1. นางจันทราพันธ์  ทองมณี
2. นางสาวศิริรัตน์  ผิวผ่อง
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ชุมบุตร
2. เด็กหญิงจริยาวดี  หาญชนะ
3. เด็กหญิงจิรายุ  รังสิมันตุธาติ
4. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ล่องตี้
5. เด็กหญิงภัทรวดี  อุปลา
6. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขทวี
7. เด็กหญิงสุวนันท์  คงสังข์
8. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วแย้ม
 
1. นายรัชชานนท์  เกษมสุข
2. นายไกรสร  สุทธิชาติ
3. นางสาวสุรีรัตน์  คำฝอย
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นางสาวฐานิดา  หนูวิไล
2. นางสาวณัฐลาวรรณ์  มากสิน
3. นางสาวนฤมล  สุขสุด
4. นางสาวบัณฑิตา  มากสิน
5. นางสาวภัทรวรรณ  กันตังกุล
6. นางสาววรัชยา  สุขทวี
7. นางสาวศิรินทิพย์  ยินดีชาติ
8. นางสาวสุจิตรา  แอ้นบุญมา
 
1. นายรัชชานนท์  เกษมสุข
2. นายไกรสร  สุทธิชาติ
3. นางสาวสุรีรัตน์  คำฝอย
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. นายจิรพัส  สกุลสวน
2. นายธนวัฒน์  พรหมรักษา
3. นายนันทวัฒน์  อ่าวลึกเหนือ
4. นายวงศกร  ปรางหมู่
5. นายวุฒิชัย  ใจเพียร
 
1. นายสุทธิพันธ์  ทองล้วน
2. นางโชติมา  เถาว์อั้น
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 1. นางสาวศรีสุดา  อินทร์วิเชียร
2. นางสาวโมทนา  พรสวัสดิ์
 
1. นายนันทกรณ์  บุญทองแก้ว
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 1. เด็กชายกริชกวี  จันทา
2. เด็กชายกิติศักดิ์  ไกรนรา
3. เด็กชายก้องเกียรติ  จีนพั่ว
4. เด็กชายวัรภัทร  กองวงษา
5. เด็กชายวุฒินันท์  สุขกาย
6. เด็กชายสถาพร  ชะนา
7. เด็กชายสุรเกียรติ  สำลีแก้ว
8. เด็กชายเทพพิทักษ์  หิรัญรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ชูกลิ่น
2. นางสาวภัทรินทร์  เรืองศรี
3. นายสมชัย  ลีสุรพงศ์
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 1. นายจักรี  บ้านนบ
2. นายประพันธ์  แดงหวาน
3. นายพีระศักดิ์  สาดีน
4. นายภควัฒน์  แซ่อั้ง
5. นายภราดร  จันทร์คง
6. นายสุภาพ  ถิ่นหนองจิก
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์   ยะโก๊บ
2. นายสมชาย  วงศ์แดง
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงฝากฝัน  รักนุกูล
2. เด็กชายสรวิชญ์  กังแฮ
3. เด็กชายอาลันห์  ชายกุล
 
1. นางวรรณา  ศรีนวลละออง
2. นางสาวนิตยา  วิไลศรี
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายกิตติพงษ์  ศรีเทพ
2. นางสาวณัฐนันท์  วิทยากาญจน์
3. นายศุภกิตติ์  ช่วยชาติ
 
1. นางวรรณา  ศรีนวลละออง
2. นางส่งศรี  อัศวโกวิทกรณ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 1. เด็กหญิงซาซ่า  บิลนะกาญจน์
2. เด็กหญิงวนิดา  เย็นใจ
 
1. นายนพดล  พุทธพฤกษ์
2. นายชลธี  วิเศษศิริ
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายนิธิกร  วศินสกุล
2. นายวีรวรรธน์  เหล่างาม
 
1. นายพรชัย  ซาเหลา
2. นายชูชาติ  ก้องเกียรติศิลป์
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายวรวิทย์  บัวแดง
2. นางสาวอารดา  คงศรีทอง
 
1. นายมนตรี  พาสาลี
2. นายชูชาติ  ก้องเกียรติศิลป์
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กชายกฤษฎาวุฒิ   ออล์เดอมอนิกออฟ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ภู่เกียรติกุลศิริ
 
1. นายอิมรอน  และเจ๊าะ
2. นางสาวสาลินี  ทับไทร
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายคณิน  คำกิ่ง
2. นายทวีศักดิ์  วะเจดีย์
 
1. นายอิมรอน  และเจ๊าะ
2. นายสาคร  หนูอิน
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กหญิงธัญยพร  มานะเพียร
2. เด็กหญิงไหมทอง  หนูจันทร์
 
1. นางขวัญชนก  เอี่ยมศักดิ์
2. นางสาวกัลยา  คงทอง
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  มีล่าม
2. เด็กหญิงสุชัญญา  เวียงจันทร์
 
1. นายพยุงศักดิ์  กูลช่าง
2. นางพิศมัย  เอ่งฉ้วน
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลอินทร์
2. เด็กชายสราวุธ  พลายชนะ
 
1. นายนพดล  พุทธพฤกษ์
2. นายชลธี  วิเศษศิริ
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นายณัฐนัย  ไชยบุตร
2. นายณัฐวุฒิ  สมดวง
 
1. นายจักรี  มูลกุล
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นายพศุตม์  ศรีเจริญ
2. นายภัทรพล  สืบตัน
 
1. นายจักรี  มูลกุล
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายจักรพงษ์  ชัยกุล
2. นายนริศร  กูลมาศ
 
1. นางปัญชลิกา  ปันเจริญ
2. นายนฤเบศ  เชื้อบ้านเกาะ
 
86 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กหญิงชิตชนก  ทองโรย
2. เด็กชายณัฐวัตร   โมฬี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพชรรัตน์
 
1. นายอิมรอน  และเจ๊าะ
2. นางสาวสาลินี  ทับไทร
 
87 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวชญานี  ศรีวัฒนวรัญญู
2. นายทัตพงค์  เครือชัย
3. นางสาวเบญจวรรณ   ท่าหาร
 
1. นายด้าโอด  ลูกเด็น
2. นายสาคร  หนูอิน
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นายธวัชชัย  กูลหลัก
2. นายอนิวัฒน์  มาศโอสถ
 
1. นายจักรี  มูลกุล
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ปานบุตร
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายจิณณวัตร  ตัดสมัย
2. เด็กชายภาณุมาศ  คัจฉะภา
3. เด็กชายสรวิชญ์  พงษ์เตรียง
 
1. นายมานะ  ถูวะการ
2. นายพรเทพ  อนันต์
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นายปรีชา  คมขำ
2. นายรุสลาม  ลาเต๊ะ
3. นายวีรวัฒน์  นวลวิจิตร
 
1. นายสมพงษ์  เฉิดโฉม
2. นายพยุงศักดิ์  กูลช่าง
 
91 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. นายธวัชชัย  แสงสุวรรณ
2. นายธวัชชัย  เวชกุล
3. นางสาวอภิญญา  สินธุรัตน์
 
1. นางนัทธ์ธรณ์  เมธารัศมิ์
2. นางสุพัตรา  ยิ้มแก้ว
 
92 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. นายวศิน  ศรีเณร
2. นายอภิวัฒน์  บริบูรณ์
3. นางสาวอัญชิษฐา  รินรส
 
1. นางนัทธ์ธรณ์  เมธารัศมิ์
2. นางสุพัตรา  ยิ้มแก้ว
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายถิรเจตน์  จรฤทธิ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญรัตน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยกพ่วง
 
1. นายชาญกิจ  เหนือคลอง
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 1. นายจักรี  แสงศรี
2. นายภูมินทร์  กาน้ำ
3. นายสมหมาย  เวลาดี
 
1. นายไกรสร  รามปาน
2. นางสาวกิติวรกานต์  ดวงจันทร์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทับทิมเมือง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกิดทอง
3. เด็กหญิงปวีณา  ชนะกุล
 
1. นางวิไลวรรณ  คุ้มครอง
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นางสาวจันทราทิพย์  เล็กมาก
2. นางสาวประภาศิริ  บุตรมิตร
3. นางสาวสุกัญญา  เริศเริง
 
1. นางวิไลวรรณ  คุ้มครอง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 1. เด็กชายพลพล  เพชรรัตน์
2. เด็กชายพุฒิชัย  สมทรัพย์
3. เด็กหญิงภรณ์ธิตา  ยิ่งคำนึง
4. เด็กหญิงมัณฑนา  นครเขต
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  วรรณบวร
6. เด็กชายอภิรักษ์  เพชรรัตน์
 
1. นางวิภารัตน์  แก้วประดิษฐ์
2. นางอุษา  สุวรรณสังข์
3. นางบุษบง  สุพันธ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 1. นางสาวกรรณิการ์  ล่องเพ็ง
2. นางสาวจันทรา  กูลเก็ต
3. นางสาวนิตยาวรรณ  ทองฤทธิ์
4. นางสาวสุพัตรา  นวลนุ่น
5. นางสาวอภิญญา  ชูกล่อม
6. นายเดโช  สายพือ
 
1. นางวิภารัตน์  แก้วประดิษฐ์
2. นางบุษบง  สุพันธ์
3. นางอุษา  สุวรรณสังข์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โสเชื้อ
2. เด็กหญิงคริสติน่า  ยง ฟง ลี
3. เด็กหญิงดวงใจ  หอยบาง
 
1. นางรัชนี  ทศวิชิต
2. นางสาวณัฎฐ์ชรินทร์  สืบพงศ์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 1. นางสาวณัฐกานต์  ศรีขวัญช่วย
2. นางสาวปวีณา  เอียดชูทอง
3. นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชุม
 
1. นางสาวกิติวรกานต์  ดวงจันทร์
2. นายสุนทร  สังข์แก้ว
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุทธิการ
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงหยกธิดา   บุญทองแก้ว
 
1. นายนพดล  ไตรสุวรรณ
2. นางสาวปิยพร  ชูเทพ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 1. นางสาวณัทริกา  บัวทอง
2. นางสาวศศินา  ดำเกิด
3. นางสาวสุธิดา  บุตรหลำ
 
1. นายนพดล  ไตรสุวรรณ
2. นางกมลทิพย์  มีชู
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาพร  หมินหมูด
2. เด็กหญิงวนิดา  สายนุ้ย
3. เด็กหญิงอินทิรา  กระจ่างจบ
 
1. นางณัฐยา  ศรีพะเนิน
2. นางสาววันเพ็ญ  ทองงำ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 1. นางสาวดรุณพร  บุตรฤทธิ์
2. นางสาวธัญญารัตน์  สาระวารี
3. นางสาวอรวี  สายนุ้ย
 
1. นางณัฐยา  ศรีพะเนิน
2. นางรัชนี  ทศวิชิต
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  ระเห็จหาญ
2. เด็กชายวรวุฒิ  พรหมรักษ์
3. เด็กหญิงสุชานรี  ดาวอยู่
 
1. นางจุฑาทิพย์  โรจน์สราญรมย์
2. นางสาวสุวดี  เนื้ออ่อน
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวปอรรัชน์  ช่วยค้ำ
2. นางสาวมัณฑณา  ชำนาญ
3. นางสาวศศินา  ชัยสวัสดิ์อารี
 
1. นางศิริลักษณ์  เทพดารักษ์
2. นางขวัญใจ  เกลี้ยงประดิษฐ์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชิตกระโทก
2. เด็กชายธนภูมิ  โกยตัน
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ชูเวขะ
 
1. นางศิริลักษณ์  เทพดารักษ์
2. นางขวัญใจ  เกลี้ยงประดิษฐ์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นายจักรกฤช  ยิ้มสง
2. นายธรรมรัตน์  ทรายขาว
3. นางสาวอรอนงค์  แคล้วรบ
 
1. นางอารี  พูลศิริ
2. นางปราณี  เวลาดี
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วุ่นน้อย
2. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ศรีนวลแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐวดี  หมวดใหม่
 
1. นางพวงรัตน์  เกกินะ
2. นางสาวกานดา  บุตรไกร
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวปิ่นมณี  กลับส่ง
2. นายพรศักดิ์  ข้อยี่แซ่
3. นางสาวสรัลนุช  นิสกุล
 
1. นางอรัญญา  เปาะทอง
2. นางสาวจันทน์ธร  เอียดเอื้อ
 
111 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณภพ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ม่วงขาว
3. เด็กหญิงสุวดี  ไกรนรา
 
1. นางสาวเกษรา  นุ้ยขาว
2. นางสาวประภารัตน์  มาลา
 
112 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 1. นางสาวนิภาพร  สุขจิตร
2. นายอนันต์  คำพัฒน์
3. นางสาวเสาวนีย์  คงจำเนียน
 
1. นายบุญคล่อง  จุลเลศ
2. นางวิภาดา  ศรีทานนท์
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 1. เด็กชายสุริยา  บัวขาวสะอาด
 
1. นางสาวสุธาสินี  ทองแก้ว
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กชายธนาชัย  จักรแก้ว
 
1. นางวรรณมาลา  หลานสัน
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 1. เด็กชายภราดร  รักสกุล
 
1. นางรัชนี  ทศวิชิต
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 1. เด็กชายพลทวี  จุลพันธ์
 
1. นางธนิกานต์  โต๊ะระเหม
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นายนนทิวัฒน์  หิรัญ
 
1. นางวรรณมาลา  หลานสัน
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 1. เด็กชายพชร  ลายดวง
2. เด็กชายวีทวัส  มาลาแวจันทร์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีสุข
2. นายอภิวิชญ์  เอ่งฉ้วน