หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน -3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกิตติ วิชัยดิษฐ ผู่้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2 นายสุชาติ ขุนฤทธิ์เอียด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3 นางสำเนียง ไกรนรา ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4 นายบุญคล่อง จุลเลศ ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5 นางสาวจิราพร รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6 นางสาวลัดดาวรรณ์ ไกรนรา ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7 นางสาวรัตนา วงษ์วานิช ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8 นายเทียนชัย ยอดทอง ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการและเลขานุการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 นางสาวรัตนาภรณ์ อินทอง ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 นางปิยนุช ชูขันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 นายสมศักดิ์ ณ ถลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ประธานศูนย์วิทยาศาสตร์
12 นายไชยพงษ์ ชุมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง รองประธานศูนย์วิทยาศาสตร์
13 นางโชตินา พฤกษสุวรรณ ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์
14 นางบุญโญ ศรีงาม ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์
15 นางสาวบุญช่วย บัวแก้ว รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์
16 นางสาวนิศาชล สงวนสิน ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์
17 นางสาวจุฑารัตน์ พงศ์รักธรรม ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์
18 นายวรพล อารีวงษ์ ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์
19 นางศิริพร สุขพัฒนศรีกุล ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์
20 นางวาสนา เกิดสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการและเลขานุการศูนย์วิทยาศาสตร์
21 นายชวลิต เลิศเกียตริวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ประธานกรรมการศูนย์ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
22 นายกีรติ แวหะยี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง รองประธานกรรมการศูนย์ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
23 นางสาวพรรณพิไล เกษีสม ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ รองประธานกรรมการศูนย์ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
24 ว่าที่ร้อยตรี สมยศ เกกินะ ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการศูนย์ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
25 นางสาวรัชบาวรรณ์ เกษีสม ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการศูนย์ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
26 นางศรีสุดา ศรีสุกใส ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการศูนย์ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
27 นางสาวสุธนา โสมดำ ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการศูนย์ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
28 นางสาวศุภรัตน์ รัตนคช ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการศูนย์ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
29 นางสาวสุนิสา พินิจ ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการศูนย์ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
30 นางสาววารุณี สี่หมุน ครูโรงเรียนวิทยาการอิสลาม กรรมการศูนย์ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
31 นางสาวพิชามญชุ์ จันทร์แจ่มศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการศูนย์ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
32 นางสาวทัศนีย์ ชนะกุล ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการศูนย์ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
33 นายสรศักดิ์ ทำศรี ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการศูนย์ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
34 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมาพร พุทธวงค์ ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
35 นายกฤษณะพงศ์ กำลังเอก ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
36 ว่าที่ร้อยตรี จักกฤษณ์ นุราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
37 นายบรรจบ กาญจนสถิต ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
38 นางสาวสุวดี หนูฤทธิ์ ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
39 นายอาทิตย์ บิลสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา ประธานกรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
40 นายอาทิตย์ บิลสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา ประธานกรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
41 นายวสันต์ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ ประธานกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
42 นายจำรัส บัวเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ประธานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
43 นายสุเมธ ชดช้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา รองประธานกรรมการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
44 นายสุเมธ ชดช้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา รองประธานกรรมการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
45 นางสาวสุรีรัตน์ คำฝอย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ รองประธานกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
46 นายชื่น ปลอดใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ รองประธานกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
47 นายธนเพียร ดวงสุด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ รองประธานกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
48 นายเชี่ยวชาญ คงสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ รองประธานกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
49 นายสุธรรม โสภามัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ รองประธานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
50 นางสุมณฑา ทิพย์แก้ว ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
51 นางสาววันเพ็ญ ทองงำ ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
52 นายณรงค์ แดงเหมือน ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
53 นายธนวิน การัยภูมิ ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
54 นางณัฐยา ศรีพะเนิน ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
55 นางรุ่งฤดี สิทธิเวช ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
56 นางศิริตะวัน นาควงศ์ ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
57 นางสาวสุนารี ถนอมภูมิ ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
58 นายเกษม บิลรัตน์แก้ว ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
59 นายอภิวิชญ์ เอ่งฉ้วน ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
60 นายวาทกานต์ รอบคอบ ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
61 นายสมควร บายศรี ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
62 นางจุรีพร บุญทองแก้ว ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
63 นางศรีอำไพ บุตรหลี ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
64 นายอดุลนันท์ จิ ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
65 นางสาวณัฎฐ์ชรินทร์ สืบพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
66 นางสาวนฤมล ขยันจริง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
67 นางสาวโสพิศ มัดโทเจดีย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
68 นายอมรศักดิ์ สระวารี ครูอัตราจ้างโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
69 นายสุนทร ศรีเรือง ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
70 นางสาวอรัญญา เหมมาน ครูอัตราจ้างโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
71 นายยูโซ๊ะ อาบูวะ วิทยากรอิสลามโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
72 นายสุทิน เกิดสุข ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
73 นายโหยบ รักษากิจ วิทยากรอิสลามโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
74 นายประยงค์ ยงกิจ วิทยากรอิสลามโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
75 นางสุวรรณี มุคุระ ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
76 นางสาววันเพ็ญ ทองงำ ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
77 นายณรงค์ แดงเหมือน ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
78 นายธนวิน การัยภูมิ ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
79 นางสุมณฑา ทิพย์แก้ว ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
80 นางณัฐยา ศรีพะเนิน ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
81 นางรุ่งฤดี สิทธิเวช ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
82 นางศิริตะวัน นาควงศ์ ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
83 นางสาวสุนารี ถนอมภูมิ ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
84 นายเกษม บิลรัตน์แก้ว ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
85 นายวาทกานต์ รอบคอบ ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
86 นายเกษม บิลรัตน์แก้ว ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
87 นางสุปราณี ทับโทน ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
88 นางสุวรรณี มุคุระ ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
89 นายสุนทร ศรีเรือง ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
90 นายสุทิน เกิดสุข ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
91 นายสมควร บายศรี ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
92 นางจุรีพร บุญทองแก้ว ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
93 นางสาวณัฎฐ์ชรินทร์ สืบพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
94 นางสาวนฤมล ขยันจริง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
95 นางสาวอรัญญา เหมมาน ครูอัตราจ้างโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
96 นางสาวโสพิศ มัดโทเจดีย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
97 นายยูโซ๊ะ อาบูวะ วิทยากรอิสลามโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
98 นายอภิวิชญ์ เอ่งฉ้วน ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
99 นายประยงค์ ยงกิจ วิทยากรอิสลามโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
100 นายอดุลนันท์ จิ ครูอัตราจ้างโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
101 นายอมรศักดิ์ สระวารี ครูอัตราจ้างโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
102 นายโหยบ รักษากิจ วิทยากรอิสลามโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
103 นางขวัญชนก เอี่ยมศักดิ์ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
104 นางนิรมล โรยอุตระ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
105 นางวิไล พันธ์คำ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
106 นางอารี พูลศิริ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
107 นางอุษารัตน์ ใหม่นิ่ม ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
108 นายจำนง ใหม่นิ่ม ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
109 นายปารมี ภูมิสุทธาผล ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
110 นางสาวกัลยา คงทอง ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
111 นางสาวนาฎอนงค์ พรมจินดา ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
112 นายพยุงศักดิ์ กูลช่าง ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
113 นางสาวสายทิพย์ วิสาละ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
114 นางสาวชลธิชา แก้วรักษ์ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
115 นางสาวเมวดี มีสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
116 นายกามัสรูซามัน บินหะยีเลาะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
117 นางลัดดาวัลย์ ศรีสุข ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการและเลขานุการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
118 นางลัดดาวัลย์ ศรีสุข ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการและเลขานุการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
119 นางจุรีรัตน์ ศิโรโรจน์ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการและเลขานุการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
120 นายอภิสิทธิ์ บุตรเหล่ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
121 นางธนิกานต์ โต๊ะระเหม ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
122 นางรัชนี ทศวิชิต ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
123 นางเสียงทิพย์ ดำดี ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
124 นางเปี่ยมศรี เกี่ยวข้อง ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
125 นายวสันต์ อุปมา ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
126 นางศาวศศิธร กาญจนพรหม ครู โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
127 นางธนิกานต์ โต๊ะระเหม ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
128 นางเสียงทิพย์ ดำดี ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
129 นางรัชนี ทศวิชิต ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
130 นายวสันต์ อุปมา ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
131 นางเปี่ยมศรี เกี่ยวข้อง ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
132 นางสาวศศิธร กาญจนพรหม ครู โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
133 นางพรรณี แอออ้อย ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
134 นางพิศมัย เอ่งฉ้วน ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
135 นายสมพงษ์ เฉิดโฉม ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
136 นายกษิดิศ ศรีหมุ่น ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
137 นางสาวอริสรา ทวีศรี ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
138 นางสาวโสวภา ปวิธชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
139 นางลัดดาวัลย์ ศรีสุข ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา จัดตารางการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.13 กระบี่
140 นางวิลาวัลย์ พรหมแก้ว ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
141 นายสมยศ อ่าวลึกเหนือ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
142 นางสุภาพร เพชรทอง ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
143 นางชบาน้อย ชัยทอง ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
144 นางสาวอนงค์รัตน์ ไชยเชาวน์ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
145 นางฤตินันท์ ไชยสงคราม ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
146 นายวิษณุ ช่วยบำรุง ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
147 นางสาวสุคนธ์ แก้วมา ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
148 นางอารีย์ ใสดำ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
149 นายสุทธิพันธุ์ ทองล้วน ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
150 นางสาวอรุณี กุลบุตร ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
151 นางศรีสุดา เมืองสง ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
152 นางสาวศรุตยา สุวรรณสังข์ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
153 นางสาวสุกานดา สมบูรณ์ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
154 นางสาวอรอุมา มณีโชติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
155 นางสาวศรีวิลาศ เพ็งเทพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
156 นางสาวภัทรธิยา แก้วประภาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
157 นางสาวจิราภรณ์ บุตรเหล่ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
158 นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ประธานกรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
159 นางวิยะดา บุญชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ รองประธานกรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
160 นายอานนท์ โกยกุล ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
161 นางสาวอรุณี บินต่วน ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
162 นางสาวศลิษา ชูศรี ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
163 นายมะลูดีน จิตนารี ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
164 นายมลเหล๊าะ จิตนารี ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
165 นายวิรัช ซื่อตรง ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
166 นายมนพ ซื่อตรง ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
167 นายอาสัน กิ่งเล็ก ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
168 นายซุลกิฟลี เบญจสมิทธิ์ ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
169 นายศักรินทร์ เพียรกิจ ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
170 นางสาวเสาวภาค จันทร์คง ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
171 นางสาวนลินี ลั่นเต้ง ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
172 นางสาวอารียา ช่วยดำ ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
173 นางสาวกัลยา ย่าแหม ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
174 นางสาวอัญชลี ศันสนะวีรกุล ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
175 นางสาวรุจิเรข ฟ้องค้อน ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
176 นายยอด ดำหาย ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
177 นางสาวตรึกจิต บินต่วน ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
178 ว่าที่ ร.ต.นราธิป คำสุวรรณ ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
179 นางสาวสินีนาฏ ผุดวัฒน์ ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
180 นางสุกัญญา หาการ ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
181 นายณัฐพงษ์ ศรีเพชร ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
182 นายจิรพล ลิวา ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
183 นางสาวภัคธีรา จันทร์ดำ ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
184 นางสาวศิรินทิพย์ พวงทอง ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
185 นายสมคิด สิงหบำรุง ลูกจ้างประจำโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
186 นายสมยศ ณ ตะกั่วทุ่ง ลูกจ้างประจำโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
187 นายหาโหรน สุภาพ ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
188 นายร่อหัน สูงใหญ่ นักการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
189 นายประภาส หมั่นมา นักการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
190 นายภูริภัทร สมใจ ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
191 นางพัชราภรณ์ ค้ามาก ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
192 นางสาวมารีน่า กลันตัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
193 นายอนันตศักดิ์ ยะโกะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
194 นายมะรอซูล สาและ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
195 นายพรชัย โกศิรานนท์ ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
196 นายภัทรพงค์ ผิวดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ศิลปะ (นาฏศิลป์)
197 นายประพันธ์ งานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ประธานกรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
198 นายเกรียงไกร รองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ รองประธานกรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
199 นางสาวเปรมศิริ จูหลง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ รองประธานกรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
200 นางวนัชพร วัชรเฉลิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ รองประธานกรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
201 นายเชี่ยวชาญ คงสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ รองประธานกรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
202 นายภิญญา บุญฤทธิ์ ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
203 นายฐิติโภค อักษรเกิด ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
204 นายทินกร โปซิว ครูโรงเรียนคลองท่อมราษรังสรรคฺ กรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
205 นางสาวนิจพร นิจพรพงศ์ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษรังสรรคฺ กรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
206 นายศุภวัฒน์ ทองแก้ว ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
207 นายไพลิน พุฒขาว ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
208 นายไพรวัลย์ จันทรา ครูโรงเรียนเขาดินประชานุกูล กรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
209 นายชนินทร์ บุญชูประภา ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
210 นางโชติมา เถาว์อั้น ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
211 นายอับดุลเล๊าะ ปาโละ ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
212 นายชุมพล เพชรพวง ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
213 นายคทายุทธิ์ เกษศิริ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
214 นายสิทธิเดช ศรีนวล ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
215 นายสันติ สุวรรณสังข์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 กรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
216 นายสำราญ มณีสุวรรณ ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
217 นายวัฒนา ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 กรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
218 ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ วงศ์ชนะ ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
219 นายณรงค์ แดงเหมือน ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
220 นายเกรียงศักดิ์ รักณรงค์ ครูโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
221 นายสุรศักดิ์ บุญชูประภา ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
222 นายปราชญ์ คงกลัด ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
223 นายวุฒิชัย ไทยทอง ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
224 นายพรชัย โกศิรานนท์ ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
225 ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ สังข์ทอง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการและเลขานุการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)
226 นายวิชชา ไชยกุล ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ศิลปะ (ดนตรี)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]