หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-kbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศาชล สงวนสินโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา อ่อนหวานโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นายศุภชัย ทวีสุขโรงเรียนเขาดินประชานุกูลกรรมการ
5. นางสาวชนกชนน์ วิภูษิตวรกุลโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการ
6. นายศักดิ์ระพี ทองหนูนุ้ยโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
7. นายวรพล อารีวงษ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศาชล สงวนสินโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา อ่อนหวานโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวชนกชนน์ วิภูษิตวรกุลโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการ
5. นายศุภชัย ทวีสุขโรงเรียนเขาดินประชานุกูลกรรมการ
6. นายศักดิ์ระพี ทองหนูนุ้ยโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
7. นายวรพล อารีวงษ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอนิรุทธ หัทยานนท์โรงเรียนพนมเบญจาประธานกรรมการ
2. นายคณิน สังข์ศรีโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสุมาลี หลีจิโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
4. นายปฏิพัทธ์ ใจดีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
5. นางสาวอรนุช แก้ววิเศษโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายธรรมนูญ อ่อนเนียมโรงเรียนเมืองกระบี่ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย เพชรนุ่มโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นางสาวนิศารัตน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดารณี เรืองจันทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
5. นายไพโรจน์ ตั้นสุยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางชบาน้อย ชัยทองโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา อุดมศักดิ์โรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นางวรรณา สุวรรณโณโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายปฏิภาณ อุ๋ยสกุลโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
5. นางนุชระพี บุญสิทธิ์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางชุลีรัตน์ ภาโอภาสโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางปพัชญา อักขะบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
3. นางสาวจีระนันท์ ศรีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
4. นางอวยพร จันทราโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นางฤตินันท์ ไชยสงครามโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ ใจเกลี้ยงโรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สาระวารีโรงเรียนวิทยาการอิสลามกรรมการ
3. นายครองยศ ชาญน้ำโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์กรรมการ
4. นายพีรพัฒน์ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการ
5. นางสาวกิสษณี ทวีผลโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ สุวรรณรัตน์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกุล ประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ จันทร์ศิริ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นายยงยุทธ ก่ออ้อโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
4. นายครรชิต ทองคำโรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ทองพิมลโรงเรียนวิทยาการอิสลามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ ทองวิเชียรโรงเรียนเมืองกระบี่ ประธานกรรมการ
2. นายอัสนาวี สาระภีโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์กรรมการ
3. นายชำนิ บุญถึงจิตต์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ เกกินะโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
5. นายจำรัส จิตดีโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวิชาญ แพทย์ประสมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายธวัช ทองคำโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์กรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ บุตรหาบโรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่กรรมการ
4. นายวิชัย แย้มหอมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการ
5. นางสาววารุณี สี่หมุนโรงเรียนวิทยาการอิสลามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิชัย แย้มหอมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ประธานกรรมการ
2. นายจำรัส จิตดีโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
3. นายสมเกียรติ สุวรรณรัตน์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
4. นายครองยศ ชาญน้ำโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์กรรมการ
5. นางสุกัญญา สาระวารีโรงเรียนวิทยาการอิสลาม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ ทองวิเชียรโรงเรียนเมืองกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ ใจเกลี้ยงโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายธวัช ทองคำโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์กรรมการ
4. นายวิชาญ แพทย์ประสมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวกิสษณี ทวีผลโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย แย้มหอมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิสษณี ทวีผลโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวิชาญ แพทย์ประสมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ ใจเกลี้ยงโรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ทองพิมลโรงเรียนวิทยาการอิสลามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ จันทร์ศิริโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอัสนาวี สาระภีโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์กรรมการ
3. นายธวัช ทองคำโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์กรรมการ
4. นายยงยุทธ ก่ออ้อโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นางสาววารุณี สี่หมุนโรงเรียนวิทยาการอิสลาม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ สุวรรณรัตน์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธานกรรมการ
2. นายครองศักดิ์ ชาญน้ำโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์กรรมการ
3. นางสาวกิสษณี ทวีผลโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. นายจำรัส จิตดีโรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายชำนิ บุญถึงจิตต์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายพีรพัฒน์ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย แย้มหอมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
3. นายจำรัส จิตดีโรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายสุรินทร์ จันทร์ศิริโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววารุณี สี่หมุนโรงเรียนวิทยาการอิสลามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายพีรพัฒน์ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายชำนิ บุญถึงจิตต์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวิชัย แย้มหอมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
4. นายยงยุทธ ก่ออ้อโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ทองพิมลโรงเรียนวิทยาการอิสลามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ ทองวิเชียรโรงเรียนเมืองกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ บุตรหาบโรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ เกกินะโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายครรชิต ทองคำโรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่กรรมการ
5. นายพีรพัฒน์ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ ทองวิเชียรโรงเรียนเมืองกระบี่ ประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ บุตรหาบโรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ เกกินะโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายครรชิต ทองคำโรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่กรรมการ
5. นายพีรพัฒน์ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ววิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสันติ สุวรรณสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
3. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
4. นายภิญญา บุญฤทธิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทราวดี อิ่มคำศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่กรรมการ
6. นายกฤษณะพงษ์ กำลังเอกโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสันติ สุวรรณสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
3. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
4. นายภิญญา บุญฤทธิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทราวดี อิ่มคำศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่กรรมการ
6. นายกฤษณะพงษ์ กำลังเอกโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายภิญญา บุญฤทธิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายไพรวัลย์ จันทราโรงเรียนเขาดินประชานุกูลกรรมการ
4. นายไพลิน พุฒยาวโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นายฐิติโภค อักษรเกิดโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
6. นายกฤษณะพงษ์ กำลังเอกโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายภิญญา บุญฤทธิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายไพรวัลย์ จันทราโรงเรียนเขาดินประชานุกูลกรรมการ
4. นายไพลิน พุฒยาวโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นายฐิติโภค อักษรเกิดโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
6. นายกฤษณะพงษ์ กำลังเอกโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สิงหนันท์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทราวดี อิ่มคำศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายกฤษณะพงษ์ กำลังเอกโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมชาย สิงหนันท์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทราวดี อิ่นคำศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายกฤษณะพงษ์ กำลังเอกโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สิงหนันท์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายภิญญา บุญฤทธิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทราวดี อิ่มคำศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่กรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ กำลังเอกโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะพงษ์ กำลังเอกโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายณัฎฐกฤษ อาจสมโภชโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทราวดี อิ่มคำศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ วงศ์ชนะโรงเรียนพนมเบญจาประธานกรรมการ
2. นายไพรวัลย์ จันทราโรงเรียนเขาดินประชานุกูลกรรมการ
3. นายไพลิน พุฒขาวโรงเรียนพนมเบญจากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ วงศ์ชนะโรงเรียนพนมเบญจาประธานกรรมการ
2. นายไพลิน พุฒยาวโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
3. นายภิญญา บุญฤทธิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ วงศ์ชนะโรงเรียนพนมเบญจาประธานกรรมการ
2. นายภิญญา บุญฤทธิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นายไพลิน พุฒขาวโรงเรียนพนมเบญจากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสันติ สุวรรณสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทราวดี อิ่นคำศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสันติ สุวรรณสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการ
3. นายเกรียงไกร รองเดชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ รักณรงค์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสันติ สุวรรณสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ รักณรงค์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสันติ สุวรรณสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ รักณรงค์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสันติ สุวรรณสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ สังข์ทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ รักณรงค์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฎฐกฤษ อาจสมโภชโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายวิชชา ไชยกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ รักณรงค์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฎฐกฤษ อาจสมโภชโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ รักณรงค์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฎฐกฤษ อาจสมโภชโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ รักณรงค์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฎฐกฤษ อาจสมโภชโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ รักณรงค์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายภิญญา บุญฤทธิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษรังสรรค์กรรมการ
3. นายวิชชา ไชยกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ สังข์ทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
5. นายฐิติโภค อักษรเกิดโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
6. นายกฤษณะพงษ์ กำลังเอกโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายภิญญา บุญฤทธิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษรังสรรค์กรรมการ
3. นายเกรียงไกร รองเดชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
4. นายฐิติโภค อักษรเกิดโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
5. นายกฤษณะพงษ์ กำลังเอกโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายรัชชานนท์ เกษมสุขโรงเรียนเมืองกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนาตยา จันทร์ส่งแสงโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นายศราวุฒิ เกื้อขาวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
4. นางจิระภรณ์ แก้วเจือโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาพร พุทธวงศ์โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวนาตยา จันทร์ส่งแสงโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ เกื้อขาวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
3. นายรัชชานนท์ เกษมสุขโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาพร พุทธวงศ์โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางจิระภรณ์ แก้วเจือโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางแหวนขวัญ บุญประทีปโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนาตยา จันทร์ส่งแสงโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นายศราวุฒิ เกื้อขาวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
4. นายรัชชานนท์ เกษมสุขโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
5. นางสาวบุญทิพย์ พัฒน์ช่วยโรงเรียนพนมเบญจากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวบุญทิพย์ พัฒน์ช่วยโรงเรียนพนมเบญจาประธานกรรมการ
2. นางสาวนาตยา จันทร์ส่งแสงโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นายศราวุฒิ เกื้อขาวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
4. นายรัชชานนท์ เกษมสุขโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
5. นางแหวนขวัญ บุญประทีปโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุวดี บุญชูประภาโรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ นางนวลโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
3. นางสาวภัททิราพร รอดผลโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการ
4. นางสาวบุญทิพย์ พัฒน์ช่วยโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นางสาววาสิกาญจน์ เหมทานนท์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสุวดี บุญชูประภาโรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ นางนวลโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
3. นางสาวภัทธิรากรณ์ รอดผลโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
4. นางสาวบุญทิพย์ พัฒน์ช่วยโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นายศราวุธ เกื้อขาวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริรัตน์ ผิวผ่องโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย ช่วยเนียมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนาตยา จันทร์ส่งแสงโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. นายศราวุฒิ เกื้อขาวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
5. นางสาวอันทิรา แก้วประดับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวหนึ่งฤทัย ช่วยเนียมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนาตยา จันทร์ส่งแสงโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นายศราวุฒิ เกื้อขาวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
4. นางสาวอันทิรา แก้วประดับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ ผิวผ่องโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสุภาภรณ์ นางนวลโรงเรียนพนมเบญจาประธานกรรมการ
2. นางแหวนขวัญ บุญประทีปโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางจิระภรณ์ แก้วเจือโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย ช่วยเนียมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุฒิมา อิ่มอำไพโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายศราวุฒิ เกื้อขาวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสุฒิมา อิ่มอำไพโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนาตยา จันทร์ส่งแสงโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววีนัส ศรีงามโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางมลิวัลย์ ป่านเทพโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ประธานกรรมการ
2. นางอาภาพรรณ แสงทองศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่กรรมการ
3. นายธนะพล ปริญญาพลโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
4. นางวนิดา สงฆ์รักษ์โรงเรียนธรรมาวุธสรณารามกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ หัสภาคโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางอำไพ เพ็ชรทองโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
7. นาย้เกรียงศักดิ์ มีแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
8. นายเฉลิม บัวเกตุโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
9. นายสรายุทธ์ หลงขาวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
10. นายสุรพงค์ วรรณโนโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเจริญ ทองแก้วโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นายชำนาญ แสงทองโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ หัสภาคโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายเทียนชัย ยอดทองโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์ เกตุแก้วโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริวรรณ ตาเร็วโรงเรียนเขาดินประชานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร หนูขำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ จินดาแน่โรงเรียนวิทยาการอิสลามกรรมการ
5. นางวิภาดา ศรีทานนท์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสาวิตรี อินแก้วโรงเรียนเขาดินประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกาญจน์ ชุมดวงโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวสารภี มณีฉายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
4. นางทิพย์สุรัตน์ สีหมุ่นโรงเรียนวิทยาการอิสลามกรรมการ
5. นางสาวเกษรา นุ้ยขาวโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายตุลชัย สะกัญญาโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวอิศราภรณ์ เหนือคลองโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
3. นางจุรีพร จีนกลับโรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวพิณแข รักษ์ขาวโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
5. นางนัทธ์ธรณ์ เมธารัศมิ์โรงเรียนพนมเบญจากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประทิน ทับไทรโรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกิติพร แย้มยิ่ง โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นายชูชาติ ก้องเกียรติศิลป์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
4. นายนพดล พุทธพฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
5. นางสาวนาฎอนงค์ พรมจินดาโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายรักชาย สุวรรณวิหคโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสาลินี ทับไทรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
3. นายอมรพันธุ์ ไชยรักษาโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
4. นายชัยชุมพล กาจญนคลอดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัลยา คงทองโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอิมรอน แลเจ๊าะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ประธานกรรมการ
2. นายชลธี วิเศษศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
3. นายชัยชุมพล กาจญนคลอดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
4. นายรัตนพล ทิพย์สุวรรณ์โรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นางจุรีพร จีนกลับโรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายรัตนพล ทิพย์สุวรรณ์โรงเรียนพนมเบญจาประธานกรรมการ
2. นายอิมรอน แลเจ๊าะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
3. นายชลธี วิเศษศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ ด้วงเอียดโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
5. นายชัยชุมพล กาจญนคลอดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางขวัญชนก เอี่ยมศักดิ์โรงเรียนเมืองกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาพร อั้นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
3. นางปัญชลิตา ปันเจริญโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
4. นางรัชนีภรณ์ บุตรเลี่ยมโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสมควร บายศรีโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เฉิดโฉมโรงเรียนเมืองกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายดาโอด ลูกเด็นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
3. นายศรัณย์พงษ์ เกื้อบุตรโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสรายุทธ ขาวขำโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
5. นางสาวธนพร ปัดทุมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายจักรี มูลกุลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายชวลิต เฉี่ยหม่องโรงเรียนคลองหินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุปรีญา จำนงรัตน์โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนาฎอนงค์ พรมจินดาโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
5. นางสาวอรอุมา บำรุงนาโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสมควร บายศรีโรงเรียนหนองทะเลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอิศราภรณ์ เหนือคลองโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
3. นายชวลิต เฉี่ยหม่องโรงเรียนคลองหินพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเสาวภาค จันทร์คงโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ ด้วงเอียดโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางขวัญชนก เอี่ยมศักดิ์โรงเรียนเมืองกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายสาคร หนูอินโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
3. นางสาวสุปรีญา จำนงรัตน์โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายนฤเบศ เชื้อบ้านเกาะโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
5. นางสาวเตชินี ภิรมย์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายดาโอด ลูกเด็นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเตชินี ภิรมย์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ศรีเพชรโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายศรัณย์พงษ์ เกื้อบุตรโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
5. นายนฤเบศ เชื้อบ้านเกาะโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา อินทร์แก้วโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย เอ่งฉ้วนโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นางสาวไหมหน้า มารยาโรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสาลินี ทับไทรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
5. นางสุพัตรา ยิ้มแก้วโรงเรียนพนมเบญจากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา อินทร์แก้วโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศรีเพชรโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวกัลยา คงทองโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
4. นายรัตนพล ทิพย์สุวรรณ์โรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นายประทิน ทับไทรโรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ เฉิดโฉมโรงเรียนเมืองกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายรักชาย สุวรรณวิหคโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นายตุลชัย สะกัญญาโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นายสาคร หนูอินโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
5. นางสาวจรินทร มาคะโวโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เฉิดโฉมโรงเรียนเมืองกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายจักรี มูลกุลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นายด้าโอด ลูกเด็นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
4. นางนัทธ์ธรณ์ เมธารัศมิ์โรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้มโรงเรียนคลองพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ เฉิดโฉมโรงเรียนเมืองกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายจักรี มูลกุลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นายด้าโอด ลูกเด็นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
4. นางนัทธ์ธรณ์ เมธารัศมิ์โรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้มโรงเรียนคลองพนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายศุภสัณห์ แก้วสำราญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13ประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย เอ่งฉ้วนโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นางสาวไหมหน้า มารยาโรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายเจษฎา ค้าของโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
5. นางสุพัตรา ยิ้มแก้วโรงเรียนพนมเบญจากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายศุภสัณห์ แก้วสำราญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13ประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย เอ่งฉ้วนโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นางสาวไหมหน้า มารยาโรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายเจษฎา ค้าของโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
5. นางสุพัตรา ยิ้มแก้วโรงเรียนพนมเบญจากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสนธยา สาระวารีโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธัญญา ซื่อตรงโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นายจำนง แสวงการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ อาษาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายปารมี ภูมิสุทธาผลโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นายไกรสร รามปานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ คุ้มครองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายธนะพล ปริญญาพลโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ ศิโรโรจน์โรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพชร ชูบัวโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ศักดิ์แก้วโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นายพลภัทร ธีระกุลโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนิรมล โรยอุตระโรงเรียนเมืองกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางอุษา สุวรรณสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
3. นางสุนีย์ เจียมสุขจิตต์โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางวิภารัตน์ แก้วประดิษฐ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37ประธานกรรมการ
2. นางนรินทิพย์ เซ่งง่ายโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
3. นางนิรมล โรยอุตระโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมชัย ลีสุรพงศ์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติวรกานต์ ดวงจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ ศิโรโรจน์โรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายกวีวัฒน์ เจริญหิรัญกฤษต์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธานกรรมการ
2. นางจารีย์ สุวรรณคชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
3. นางสุนีย์ เจียมสุขสุจิตต์โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ เซ่งศรีโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร สังหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
3. นายกล่อมชัย สาศรีสุขโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายจำนง ใหม่นิ่มโรงเรียนเมืองกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร สังข์แก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
3. นายอุทัย เซ่งอั้นโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปราณี เวลาดีโรงเรียนเมืองกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางณัฐยา ศรีพะเนินโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการ
3. นางสาวสายจิตร หลานสันโรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางปราณี เวลาดีโรงเรียนเมืองกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาภรณ์ บุญเกื้อโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณ์ษา ชนะกุลโรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจุฑาทิพย์ โรจน์สราญรมย์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดารัตน์ ไร่ใหญ่โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ ชาตรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายวันเฉลิม กัณหกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดารัตน์ ไร่ใหญ่โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิณนรี จินาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ งานดีโรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ โรจน์สราญรมย์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ ชาตรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางทิพวรรณ งานดีโรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิณนรี จินาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
3. นางพวงรัตน์ เกกินะโรงเรียนพนมเบญจากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวิไล พันธ์คำโรงเรียนเมืองกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา เปาะทองโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นางอุษา สุวรรณสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางวิภารัตน์ แก้วประดิษฐ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37ประธานกรรมการ
2. นางวิไล พันธ์คำโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นางสาวภัทรินทร์ เรืองศรีโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางธนิกานต์ โต๊ะระเหมโรงเรียนหนองทะเลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี บุญทองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นางสาวศศิธร กาญจนพรมโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางลัดดาวัลย์ ศรีสุขโรงเรียนหนองทะเลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริภา อักขะบุตรโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกุรพินท์ ดอกพุฒิโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ จันทระข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิศาล ค่องสกุลนักวิชาการอิสระกรรมการ
3. นายสรศักดิ์ ทำศรีโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ จันทระข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิศาล ค่องสกุลนักวิชาการอิสระกรรมการ
3. นายสรศักดิ์ ทำศรีโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ จันทระข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิศาล ค่องสกุลนักวิชาการอิสระกรรมการ
3. นายสรศักดิ์ ทำศรีโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ จันทระข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิศาล ค่องสกุลนักวิชาการอิสระกรรมการ
3. นายสรศักดิ์ ทำศรีโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ จันทระข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิศาล ค่องสกุลนักวิชาการอิสระกรรมการ
3. นายสรศักดิ์ ทำศรีโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย บุตรครุฑโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย บุตรครุฑโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย บุตรครุฑโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย บุตรครุฑโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย บุตรครุฑโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย บุตรครุฑโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย บุตรครุฑโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย บุตรครุฑโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย บุตรครุฑโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย บุตรครุฑโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายอัมพร เอ่งฉ้วนโรงเรียนบ้านพรุดินนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมฤดี เด็นมาเสโรงเรียนบ้านทุ่งสูงกรรมการ
3. นายอภิวิชญ์ เอ่งฉ้วนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายอัมพร เอ่งฉ้วนโรงเรียนบ้านพรุดินนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมฤดี เด็นมาเสโรงเรียนบ้านทุ่งสูงกรรมการ
3. นายอภิวิชญ์ เอ่งฉ้วนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายอัมพร เอ่งฉ้วนโรงเรียนบ้านพรุดินนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมฤดี เด็นมาเสโรงเรียนบ้านทุ่งสูงกรรมการ
3. นายอภิวิชญ์ เอ่งฉ้วนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]