รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดชุมพร
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายนราธร  นาคศิริ
2. เด็กชายนฤพันธ์  วิชัยดิษฐ์
 
1. นางวาสนา  ด้วงรอด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายวงศธร  กาญจนภักดิ์
2. เด็กชายวรวิช  มีหาดยาย
 
1. นางเนาวรัตน์  ภู่ทับทิม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  เหลือคุ้ม
2. เด็กหญิงพัชราวดี  แก้วกรต
3. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ภัยมณี
4. เด็กหญิงสิรามล  ทิพย์บรรพต
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีศักดิ์นา
 
1. นายไพบูลย์  คลี่เกษร
2. นางสาวมัทนียา  พยัฆวรรณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวฐานิสสรณ์  ฮั่นเฉียง
2. นางสาวประชุมพร  ลิ่มภัทรพงศ์
3. นางสาวสิริมา  สีเขียว
4. นางสาวสุณัชชา  พุ่มคล้าย
5. นางสาวอริสา  เกตุสิริ
 
1. นางระวีวรรณ  ศิลปสุวรรณ
2. นางสาวสุธาสินี  เทพไชย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายนนทัช  แก้วนาค
2. เด็กหญิงศิริธร  ศรีเอี่ยม
 
1. นายอรรถพล  เกิดด้วยทอง
2. นางสาวพรรณทิภา  ฉัตรภูมิ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวชลิตา  เจริญอักษร
2. นายนราธิป  ช่วยเต็ม
 
1. นายอรรถพล  เกิดด้วยทอง
2. นางสาวสุปราณี  ตรีไกรนุช
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายจิตกร  สุขกรม
 
1. นายอัครพล  พะลัง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวณิชกานต์  บัวชาวเกาะ
 
1. นางสาวจิตรการ  ศิริวรรณ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายธรรพ์ณธร  มีจีนา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สุทธิมุสิก
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวอรอุมา  กุดแถลง
 
1. นางสาวจิตรการ  ศิริวรรณ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์  ขำจิตร
 
1. นายเอกลักษณ์  จันทวงศ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายธีระพงศ์  บ่อไทย
 
1. นายคฑาวุธ  บัวดิษ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กหญิงจามิกรณ์  ทั่งทอง
 
1. นางสาวจิตรการ  ศิริวรรณ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวญาดา  จุุ้ยนคร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สุทธิมุสิก
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญกวย
2. เด็กชายภานุพงศ์  อธิกเดชมงคล
 
1. นายคฑาวุธ  บัวดิษ
2. นางสาวศริยา  ยอดโรจน์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายสิริชัย  ศรีสุวรรณ
 
1. นายเอกลักษณ์  จันทวงศ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวเมธาวี  วงศ์สุวัฒน์
 
1. นางสาวขวัญตา  ชุมน้อย
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  จันทร์สุข
2. เด็กชายศิริศักดิ์  ยั่งยืน
3. เด็กหญิงอินทิรา  ทินแก้ว
 
1. นางสาวศริยา  ยอดโรจน์
2. นายคฑาวุธ  บัวดิษ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวณัฎฐณิชา  ก๋าทองทุ่ง
2. นายมกรกฤต  ดีรักษา
3. นางสาวสุธางศุ์รัตน์  บุญเกิด
 
1. นายคฑาวุธ  บัวดิษ
2. นางสาวศริยา  ยอดโรจน์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายคริษฐ์  แก้วมอญ
 
1. นายเศณวี  อ่ำครอง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายวสุ  สารีเรือง
 
1. นายเศณวี  อ่ำครอง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายภานุรัตน์  ประจีระคะ
 
1. นายเศณวี  อ่ำครอง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  ชัยชนะ
 
1. นายเศณวี  อ่ำครอง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 79.32 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. เด็กหญิงเพ็ญรุ้ง  มั่นการดี
 
1. นายกิตติศักดิ์   เหล่าสุข
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายกิติศักดิ์  อยู่ยง
 
1. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกชกร  นิลสุวรรณ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ศิริมาศ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกรกช  นิลสุวรรณ
 
1. นายณภัทรภพ  สุวรรณมณี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. เด็กชายสุพจน์  ใหมทอง
 
1. นายกิตติศักดิ์   เหล่าสุข
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัททา  เกื้อเพชร
 
1. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวสโรชา  สระทองสง
 
1. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกชกร  นิลสุวรรณ
2. นางสาวกรกช  นิลสุวรรณ
3. นางสาวจิรัตฏิกานต์  หนูทอง
4. นายชนกนันท์  ช่วยเกิด
5. นายปัญญากร  เพ็ชรโสม
6. นายพงศ์ศิริ  สังข์สะอาด
7. เด็กชายวรพล  โสมขันเงิน
8. เด็กชายวัชรากร  แว่นมณีระยับ
9. เด็กชายเมธาสิทธิ์  โชติช่วง
 
1. นายณภัทรภพ  สุวรรณมณี
2. นางสาวมณีรัตน์  ศิริมาศ
3. นายสมพร  ฉิมเรือง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายกิติศักดิ์  อยู่ยง
2. เด็กชายคริษฐ์  แก้วมอญ
3. นางสาวฐิติมา  เกิดทอง
4. นางสาวปริชาติ  เทพนวล
5. เด็กชายพรเฉลิม  แก้วดำ
6. เด็กชายภัทรณันท์  จันดาแก้ว
7. เด็กชายภัทรภณ  ทองขำ
8. เด็กชายภานุรัตน์  ประจีระคะ
9. นางสาวมัณฑนา  เทพชุลีพรศิลป์
10. เด็กชายวสุ  สารีเรือง
11. นางสาววิไลลักษณ์  ทองชำนาญ
12. เด็กหญิงศศิธร  ชัยชนะ
13. เด็กหญิงสุภัททา  เกื้อเพชร
14. เด็กชายสุภัทร  ยมพันธ์
15. นางสาวสโรชา  สระทองสง
 
1. นายเศณวี  อ่ำครอง
2. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายกิติศักดิ์  อยู่ยง
2. เด็กชายคริษฐ์  แก้วมอญ
3. นางสาวฐิติมา  เกิดทอง
4. นายพงศธร  สุธรรม
5. เด็กชายพรเฉลิม  แก้วดำ
6. เด็กชายภานุรัตน์  ประจีระคะ
7. นางสาวมัณฑนา  เทพชุลีพรศิลป์
8. เด็กชายวสุ  สารีเรือง
9. นางสาววิไลลักษณ์  ทองชำนาญ
10. เด็กหญิงศศิธร  ชัยชนะ
11. เด็กชายสุภัทร  ยมพันธ์
12. นางสาวสโรชา  สระทองสง
 
1. นายเศณวี  อ่ำครอง
2. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
3. นายพงศธร  สุธรรม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. นางสาวจิราวรรณ  ดำนิล
2. นางสาวจุฑาภรณ์  ส่งสวัสดิ์
3. นางสาวชนกานต์  เที่ยงถิ่น
4. นายชัยวัฒน์  สมบูรณ์
5. เด็กชายณัฐนนท์  ชัยเมืองแก้ว
6. นางสาวณัฐวรรณ  คงศานุวงศ์
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริวัฒน์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงศานุวงศ์
9. เด็กชายธนกฤต  ฟูเฟื่อง
10. เด็กชายธีรพงค์  สงละออ
11. เด็กชายบงกชเพชร  นวลเพ็ชร
12. เด็กชายพรเทพ  คิงคง
13. เด็กชายพาสิยะ  โพนทอง
14. นางสาวพีรญา  โพนทอง
15. เด็กชายฤทธากร  แก้วหนองฮี
16. เด็กชายวสัน  นิยมแก้ว
17. เด็กชายสุพจน์  ใหมทอง
18. นางสาวอาทิตยา  สระทอง
19. เด็กชายอิสเรศ  เสือทอง
20. เด็กชายเจริญชัย  สุปันตี
21. เด็กหญิงเพ็ญรุ้ง  มั่นการดี
 
1. นายกิตติศักดิ์   เหล่าสุข
2. นายอนุสิทธิ์  บุญวงศ์
3. นายกฤษณ์  คงเปีย
4. นางจรุงจิต  เพชรอุทัย
5. นางจุฑารัตน์  ศรีเชียงหา
6. นายชัยยนต์  ศรีเชียงหา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  อินทะจักร์
2. เด็กชายชยภัทร   นิยมคง
3. เด็กชายณัฐภพ  ภมรนาค
4. เด็กหญิงปวัณรัตน์  เพชรภู่
5. เด็กชายพีระพล   ชัยวัฒน์
6. เด็กชายสุวโรจน์  คณะครุฑ
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
2. นางสาวเกตุวดี   บุญเปีย
3. นางสาวปวีณา  นาคหกวิค
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายกฤตนัน  วิเศษปักษา
2. นายกิตติพร  เมืองงาม
3. นางสาวปาลิตา  แก้วประไพ
4. นายวัชรชัย  ชัยชนะ
5. นายอัฐพล  บุญเกิด
6. นางสาวเจนจิรา  ใจสมุทร
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
2. นางสาวเกตุวดี   บุญเปีย
3. นางสาวปวีณา  นาคหกวิค
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายทวีวัฒน์  คงทอง
 
1. นายวัชพล  วุฒิ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 1. นายศุภโชค  หาสุนโม
 
1. นายชยุติ  ชนชีวัฒน์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขวัญพะงุ้น
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 1. นางสาวเจนจิรา  เทียมทัด
 
1. นายสังวาลย์  ทองยั่งยืน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายอธิป  ศรีจันทร์
 
1. นายวัชพล  วุฒิ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยากร (วัดโตนด) 1. นายธนเทพ  ยิ่งสมบัติ
 
1. นางสาวกาณต์มณี  แก้วบำรุง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขวัญพะงุ้น
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวอมรรัตน์  เพชรรัตน์
 
1. นายวัชพล  วุฒิ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายกฤษฎา  ชะบากาญจน์
 
1. นายวัชพล  วุฒิ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นายพุฒิพงษ์  ศรีจันทร์
 
1. นายสุรศักดิ์  ครุฑเพชร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงมัฌชิมา  สุขเจริญ
 
1. นายวัชพล  วุฒิ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวชัญญาพัชญ์  นรเนตร
 
1. นายสมพร  รัตนเทพี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายทวีวัฒน์  คงทอง
 
1. นายวัชพล  วุฒิ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นายรุ่งโรจน์  ชูแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  ครุฑเพชร
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กหญิงอรวี  กองสมบูรณ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ครุฑเพชร
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวอรอุมา  พูลพราหมณ์
 
1. นายวัชพล  วุฒิ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลศรี  ดวงสวัสดิ์
2. เด็กชายกฤตพล  เกิดบางกา
3. นายกฤษฎา  ชะบากาญจน์
4. เด็กหญิงกีรติ  เจนเจษฎ์พงษ์
5. เด็กชายคุณภัทร  แม้นด้วง
6. เด็กหญิงจิตติญา  ศรีเรียง
7. เด็กหญิงจิตติมากร  ง่วนภูเก็ต
8. เด็กหญิงจิตธนา  คงหนองไทร
9. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ศรลอย
10. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ขาวสุข
11. เด็กหญิงชนิสรา  เหลืองอรุณ
12. เด็กชายชากร  แก้วศรี
13. เด็กชายชาญณรงค์  พรหมเรือง
14. เด็กหญิงชามาวีร์  โรยสุวรรณ
15. เด็กหญิงญานิศา  มุกดาพิทักษ์
16. เด็กหญิงณภัทร  ตั้งสุกุล
17. เด็กหญิงณัฐสินี  ปุณณ์นิธิวงศ์
18. เด็กชายทวีวัฒน์  คงทอง
19. เด็กหญิงธัญชนก  ชูพยันต์
20. เด็กชายธานินทร์  เย็นบ้านควน
21. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่เลี่ยง
22. เด็กชายธีรพัทธ์  ยกสงวน
23. นางสาวนัฏฐินี  ขำจิตร
24. เด็กชายนิติภูมิ  นุ้ยพิน
25. เด็กชายปฎิญญา  เชยสาคร
26. เด็กหญิงปวริศา  ชามะรัตน์
27. เด็กหญิงภาสสุดา  บุญกวี
28. เด็กหญิงมัฌชิมา  สุขเจริญ
29. เด็กชายยุทธภัทร  แสนอา
30. เด็กหญิงวริสรา  ปฐมสกุล
31. เด็กชายวัชระ  ทวนทอง
32. เด็กหญิงวิมลกร  ซังธาดา
33. เด็กหญิงศศิประภา  อินทร์แก้ว
34. เด็กชายสหฤทธิ์  มุสิโก
35. เด็กชายอธิป  ศรีจันทร์
36. เด็กหญิงอรินรัตน์  พรมสวัสดิ์
37. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เธียรทรัพย์
38. เด็กหญิงเปรมวดี  ส่งคล้าย
39. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สารพงศ์
40. เด็กหญิงเมธาวี  จันทร์สอน
 
1. นายวัชพล  วุฒิ
2. นางสาวสุธาสินี  เทพไชย
3. นางสาวธนัฎฐา  ลิ่มสวัสดิ์
4. นางสาวมณีรัตน์  ศิริมาศ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวกรกนก  ฐินะกุล
2. นางสาวกฤติกา  โกศลโพธิทรัพย์
3. นายกฤษกรณ์  นิลทน
4. นายกฤษฎา  โวหาร
5. นายกษิดิ์เดช  อร่ามสุวรรณกร
6. นางสาวกิตติยา  อินทรกำแหง
7. นางสาวขวัญหทัย  ศันติวิชยะ
8. นายชญาน์พงศ์  วิลาศลัด
9. นายชินภัทร  ศรีสงคราม
10. นางสาวณัฐธิดา  เพชรชำนาญ
11. นางสาวณัฐนิชา  ชำลอง
12. นายณัฐพงศ์  บุตรน้ำเพชร
13. นางสาวดุษยา  เพ็ญสวัสดิ์
14. นางสาวธนพร  ดุลย์เภรี
15. นายธนวัชร  จิระวิทย์ชาญชัย
16. นายธนากร  ยวดยิ่ง
17. นางสาวนนทิยา  ทองศิริ
18. นางสาวนภาเพ็ญ  ยั่งยืน
19. นางสาวปรียาภรณ์  รัตนทอง
20. นางสาวพรพิมล  แขวงเมฆ
21. นายพลวัฒน์  ลิ้มธนะกุล
22. นายพลากร  ชาติน้ำเพชร
23. นางสาวพิมชนก  วีระวงศ์
24. นางสาวภสธร  นกเทศ
25. นางสาวมินตรา  บุญญกาศ
26. นายรพินทร์  อัจกลับ
27. นางสาววชยภัชร์  มุจนสินธุ์
28. นางสาววันวิสา  ธรรมวุฒิ
29. นายวิชานนท์  เมฆนิติกุล
30. นายวีรศักดิ์  อินทร์แก้ว
31. นางสาวศิรินาถ  แสงหิรัญ
32. นายสิรวิชญ์  ลิ้มกุล
33. นางสาวสุวิมล  วรเนตร
34. นางสาวอภิชญา  ธนสาร
35. นางสาวอภิสรา  ผุดมี
36. นางสาวอรอุมา  บุญยัง
37. นายอลังการ  อินนอก
38. นางสาวอุมารี  ทับออย
39. นางสาวเกตุสุดา  ป่านเกต
40. นายเศรษฐ์  ขำเทศ
 
1. นายสมชาย  พรหมขุนทอง
2. นายสมชาย  แก้วนาค
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ธราพร
2. เด็กชายธีรพงศ์   ย่องตี๋
3. เด็กชายพิธิวัฒน์   มะหา
4. เด็กชายภาติวัฒน์   สุขประวิทย์
5. เด็กหญิงศศิธร   ทองมาก
6. เด็กชายศุภณัฐ   ทิชัย
7. เด็กหญิงสุวรรณพร   ดีปานแก้ว
8. เด็กหญิงอัญชิสา   เพียงจันทร์
9. เด็กชายเพชรนคร   อ้นทอง
10. เด็กหญิงเหมือนฝัน   อวยพร
 
1. นางอุไรวรรณ  สมตน
2. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
3. นางมนพร  ภักดี
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวกมลนัทธิ์   ธนเชวงวงศ์
2. นายชัยณรงค์   เพ็ชรวงค์
3. นายณรงค์ศักดิ์   โรยอุตระ
4. นางสาวดมิสา   พงพันธ์
5. นางสาวพิมพิไล   ยาเพ็ชร
6. นายภาสุ   จินาชี
7. นางสาวศิริประไพวรรณ   เสียงใหญ่
8. นางสาวเจนจิรา   สุวรรณประเสริฐ
9. นายเฉลิมพร   จิตติพงศ์
10. นายเตมีย์  ศรีคง
 
1. นางอุไรวรรณ  สมตน
2. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
3. นางมนพร  ภักดี
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  อนันตกุล
3. เด็กหญิงนุชนารถ  ทิพย์บุญทรัพย์
4. เด็กชายศักรินทร์  ศรีสุวรรณ
5. เด็กชายสุเจตน์  สถิตย์กุล
6. เด็กหญิงอลีนา  นุ้ยบ้านด่าน
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขาวสมุทร
2. นางสาวอรพิน  ขาวสุข
3. นางสาววิไลรัตน์  แซ่เอี้ยว
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายณรงค์ศักดิ์   โรยอุตระ
2. นางสาวพณิดา   หีตนาคราม
3. นางสาววราภรณ์   สมบูรณ์
4. นางสาวศิริประไพวรรณ   เสียงใหญ่
5. นางสาวเจนจิรา   สุวรรณประเสริฐ
6. นายเตมีย์   ศรีคง
 
1. นางอุไรวรรณ  สมตน
2. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
3. นางมนพร  ภักดี
4. นางสาวรัตนา  สมบูรณ์
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   สร้างสวน
2. เด็กหญิงณัฐนรี   ทองมาก
3. เด็กหญิงธารารัตน์   ธราพร
4. เด็กหญิงปานจันทร์   รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงพิชญพัฒน์   พฤกษ์พิมาน
6. เด็กหญิงสสิทรณ์   พลเจริญ
7. เด็กหญิงสุธิดา   พิทักษ์กาญจน์
8. เด็กหญิงสุอัมพร   คงสมัคร
 
1. นางอุไรวรรณ  สมตน
2. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
3. นางมนพร  ภักดี
4. นางสาวรัตนา  สมบูรณ์
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวพณิดา   หีตนาคราม
2. นางสาววราภรณ์   สมบูรณ์
3. นางสาวศิริประไพวรรณ   เสียงใหญ่
4. นางสาวสุภาวดี   ประสมศรี
5. นางสาวเจนจิรา   สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางสาวรัตนา  สมบูรณ์
2. นางอุไรวรรณ  สมตน
3. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
4. นางมนพร  ภักดี
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขำอนันต์
2. เด็กหญิงชนิกา  เกษร
3. เด็กหญิงชาคริยา  ช่วยเต็ม
4. เด็กหญิงธันยาภรณ์  เพชรแก้วนา
5. เด็กหญิงพัชรา  เจริญสวัสดิ์
6. เด็กหญิงวรนุช  ลุยจันทร์
7. เด็กหญิงศุภนุช  ไชยทัต
8. เด็กหญิงสุนิสา  พรหมมาศ
9. เด็กหญิงอรอุมา  นาคเป้า
10. เด็กหญิงอังคณา  ฉิมสอาด
11. เด็กหญิงอินทรา  มงคลเพ็ชร
12. เด็กหญิงเมธาวี  คงมี
 
1. นางสาวจุรีพร  บุญพรัด
2. นางสาวกรกมลวรรณ  คงมิตร
3. นางสาววลีพรรณ  พิมพา
4. นางวันจันทร์  บุญเกิด
5. นางสาวจิตรการ  ศิริวรรณ
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ภู่ทอง
2. นางสาวจิราพร  พันทรังษี
3. เด็กหญิงชนิสรา  เห็นแจ้ง
4. นายชยังกูล  แก้วอ่อน
5. นายชินพัฒน์  พุฒเทศ
6. นายณัชพล  วัฒนกุล
7. นางสาวดารัตน์  ธงชัย
8. นายนพรัตน์  มณีรัตน์
9. เด็กหญิงนัยนา  พรหมมินทร์
10. นายปราโมทย์  กองสวัสดิ์
11. นางสาวปัญจมาภรณ์  ใหม่ซ้อน
12. นางสาวยุพดี  คงสนิท
13. นางสาวสุภาวดี  สุขเกษม
14. นางสาวสุรีวัลย์  ใหม่ซ้อน
15. นางสาวเนตรชนก  รัตนบุรี
 
1. นางสาวจุรีพร  บุญพรัด
2. นางสาวกรกมลวรรณ  คงมิตร
3. นางสาววลีพรรณ  พิมพา
4. นางวันจันทร์  บุญเกิด
5. นายณณัฐพล  บุญสุรัชต์สิรี
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายกวินท์  วงศ์มานิจ
2. นายสุรพงศ์  ภักดีพิน
3. นางสาวอินทุอร  ธรรมสอน
4. นางสาวเบ็ญจวรรณ  เทพบุตร
5. นายไวทยวัฒน์  มนูญผล
 
1. นางสาวอรพิน  ขาวสุข
2. นางสาววิไลรัตน์  แซ่เอี้ยว
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัญณัฎฐ์  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายภูรินัฐ  สุนทรโฆษิต
 
1. นายจิรทีปต์  สังข์ทอง
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. นายชานนท์  ครองสังวาลย์
2. นายณัฐชัย   คงสุวรรณ
3. นายณัฐพล  ถึงพร้อม
4. นายณัฐภัทร  วังบุญคง
5. นายทรงวุฒิ  สุวรรณศรี
6. นายธรรณธร  วิศาลวิเศษวงค์
7. นายวัชรินทร์  ยิ้มอนันต์
8. นายสุทธิ์พงษ์  จินาตง
 
1. นายชัยยนต์   ศรีเชียงหา
2. นางสาวอรุณี  ช่วยบำรุง
3. นางสาวกัลยาณี  อาจณรงค์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. นายกิตติศักดิ์  อาจหนู
2. นายชัยวัฒน์  สุพรรณ
3. นายบุญญฤทธิ  นวลชนะ
4. นายภัคพล  ตันตระกูล
5. นายสุริยา  พรหมหาญ
6. นายไพรัตน์  ศรีสมุทร
 
1. นายโชคชัย  สกลวิรัตน์
2. นางสาวยุวลักษณ์  สุวรรณพิทักษ์
3. นางสาวกัลยรัตน์  สมวดนวล
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน (กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เสาร์คา
2. เด็กหญิงนลินี  ชุ่มชื่น
3. เด็กหญิงปัทมา  อยู่เย็น
4. เด็กหญิงรจนา  พรหมหาญ
5. เด็กหญิงวรรณฤดี  ชุ่มชิต
6. เด็กหญิงอัจฉรา  คล้ายอักษร
 
1. นางสุรีย์พร  รินสกุล
2. นางจิราภรณ์  เสนะกูล
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ชาวเมืองชัย
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  จาวยนต์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บุญเจริญ
 
1. นางสาวอนงค์  รัตนพร
2. นางสาวภัควดี  ผลพฤกษา
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายตันติกร  เหล่าสุข
2. นางสาวนัทสุดา  เพชรเมือง
3. นางสาวรจนา  รวดเร็ว
 
1. นางสาวอนงค์  รัตนพร
2. นายพิสิฐ  แก้วมาก
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายปิยะณัฐ  เมฆนิติกุล
2. เด็กหญิงรสกร  ชาตรีทัพ
 
1. นางสาวสาวิกา  ทิพย์โพธิ์
2. นางสาววิไลวรรณ  คำเหยียด
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  เกตุวารี
2. เด็กชายอิทธิกร  การณ์กิจชัย
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ชาวงษ์
2. นายวีรวุฒิ  ภู่ท่าทอง
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายณัฒกาล  นวลศรี
2. นายสรรค์สิทธิ์  สีตะสิทธิ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ชาวงษ์
2. นายวีรวุฒิ  ภู่ท่าทอง
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายวรพันธ์  พูลเกิด
2. เด็กชายอนันตกร  สุขอนันต์
 
1. นายรัตนันท์  การิกาญจน์
2. นางสาวกันยารัตน์  เมืองรักษ์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายพัชร  วรนุช
2. นายอริยะ  สนทราพรพล
 
1. นายรัตนันท์  การิกาญจน์
2. นางสาวกันยารัตน์  เมืองรักษ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงธีวราพร  เทพสุวรรณ
2. เด็กหญิงภิญมาดา  ทองดี
 
1. นายวีรวุฒิ  ภู่ท่าทอง
2. นายรัตนันท์  การิกาญจน์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กชายศิวดล  กันหาเรือง
2. เด็กชายสุทธิ์รักษ์  เพชรสุวรรณ
 
1. นายโกวิท  มุขพริ้ม
2. นายพิสนธิ์  ชูทอง
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เก้าซุ่น
2. เด็กชายสุรพัศ  ทิพย์ภักดี
 
1. นางสาวกันยารัตน์  เมืองรักษ์
2. นายวีรวุฒิ  ภู่ท่าทอง
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวนววรรณ  แซ่ฉื้อ
2. นางสาวประยอม  สุพันธะ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ชาวงษ์
2. นางสาวภาพิมล  อ่อนหนู
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายทรัพย์เจริญ  อุดมวิริยะลานนท์
2. นายรชพล  บุรินทร์วัฒนา
 
1. นายสุวิทย์  เจือจันทร์
2. นางสาวปิยนุช  สมบัติมาก
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  คงตะโก
2. นายปัฐวี  ทองอุทัย
 
1. นางสาวอุษณีย์  โยธินะเวคิน
2. นางสาววิไลวรรณ  คำเหยียด
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญทิมา  จันทร์สุข
2. เด็กชายพรหมมรรษ  พรหมมาตร์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ปัจฉิมพิหงค์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  คำเหยียด
2. นางสาวอุษณีย์  โยธินะเวคิน
 
82 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  ตั้งรุ่งเจริญ
2. นางสาวสกลสุภา  นบนุ่น
3. นายสถาพร  เชาเหม
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ชาวงษ์
2. นางสาวปิยนุช  สมบัติมาก
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวณัชชา  ตุยภักดี
2. นายธีรเมธ  นวลพลับ
 
1. นางสาวกันยารัตน์  เมืองรักษ์
2. นายรัตนันท์  การิกาญจน์
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายชัชวาล  แซ่ฟุ้ง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โพธิ์งาม
3. เด็กชายเจษฎา  ทองศรีเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ  ชุมพงษ์
2. นางวาสนา  ด้วงรอด
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายก้องภัค  สีนา
2. นายธีรภัทร์  ภุมรินทร์
3. นายประจักษ์  พงษ์กระจาย
 
1. นายจีรศักดิ์  ภู่ทับทิม
2. นางเนาวรัตน์  ภู่ทับทิม
 
86 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายวงศธร  กาญจนภักดิ์
2. เด็กหญิงวรรณสิริ  ทองแย้ม
3. เด็กหญิงวรลักษณ์  มณีบางกา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ  ชุมพงษ์
2. นางวาสนา  ด้วงรอด
 
87 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  ดวงสวัสดิ์
2. นางสาวภัณฑิรา  ดีคุ้ม
3. นายอาภากร  สุขอนันต์
 
1. นายจีรศักดิ์  ภู่ทับทิม
2. นางเนาวรัตน์  ภู่ทับทิม
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลธารวิทยา 1. เด็กชายชัยยุทธ์  เพชรรัตน์
2. เด็กชายณัฐวัตร  ขำอนันต์
3. เด็กชายอนุชิต  บัวพัด
 
1. นายประดิษฐ์   มิตรกุล
2. นางจรรยา  มินชาติ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นายภานุวัฒน์  ใจสว่าง
2. นายมงคล  น้องละแม
3. นายสมศักดิ์  ช่วยจันทร์
 
1. นายพงศกร  กาศกระโทก
2. นายวีระ  มณีนวล
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  อัตตสัมพันธ์
2. เด็กหญิงปรัศริญญา  พรหมขจร
3. เด็กหญิงสุวดี  วิชัยดิษฐ์
 
1. นางเฉลิมศรี  พรหมสถิตย์
2. นางพนิดา  พรหมสถิตย์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวขวัญนภา  โฮ้เจริญ
2. นางสาวดวงกมล  สีขาว
3. นางสาวอทิตญา  หมั่นคง
 
1. นายพงศกร  กาศกระโทก
2. นายวีระ  มณีนวล
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จุลสัตย์
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  โรยอุตระ
3. เด็กหญิงพนัชกร  สอนสุทธ์
4. เด็กหญิงสุรเพ็ญ  ขำเสน
5. เด็กหญิงอาริสา  กลับสังข์
6. เด็กหญิงอ่อนพิมล  ชุมศรี
 
1. นางสุภาวดี  จาวยญ
2. นางเฉลิมศรี  พรหมสถิตย์
3. นางพนิดา  พรหมสถิตย์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  วงศ์สุวัฒน์
2. นางสาวณัชชา  สุขตะโก
3. นางสาวนราภรณ์  เหล่าสุข
4. นางสาวนัฐธิชา  สุขยิรัญ
5. นางสาวพิมพิมล  บัวสงค์
6. นางสาวสุรพัศ  ขาวสำอางค์
 
1. นางทัศนีย์  พ่วงแม่กลอง
2. นางสาวกาญนิกา  พรหมชัย
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลธารวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  ยิ้มอนันต์
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  โปเกลี้ยง
3. เด็กหญิงศศิธร  แก้วนาบอน
 
1. นางอุทุมพร  ศิวายพราหมณ์
2. นางสาวปรินทร์นภา  ทองแดง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 1. นายนพเก้า  ศรีวงษ์
2. นายสุริยา  เพียซ้าย
3. นางสาวอารียา  ภาครัตน์
 
1. นางสาวมณฑิรา  ศรีชมษร
2. นายสุริยันห์  ยุติมิตร
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  โพธิ์แพ่งพุ่ม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เรืองสังข์
3. เด็กชาย่จักรพงษ์  บุญกูล
 
1. นายสมพงษ์  วัลย์เครือ
2. นางกรรณิกา  วัลย์เครือ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวพนัฎฎา  แสงสว่าง
2. นายสุรชัย  พรหมขุนทอง
3. นางสาวเบญจรัตน์  ท้าวแก้ว
 
1. นายสมพงษ์  วัลย์เครือ
2. นางกรรณิกา  วัลย์เครือ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวจณิสตา  แสงสวี
2. นางสาวสาลินี  จันทร์แดง
3. นายอภิสิทธิ์  เสือมาก
 
1. นายสมพงษ์  วัลย์เครือ
2. นางกรรณิกา  วัลย์เครือ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.1-ม.3 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ชิตวิทยะ
2. เด็กหญิงวรรณพร  พรหมานิตานนท์
3. เด็กหญิงอริยาพร  สัณฐาน
 
1. นายสมพงษ์  วัลย์เครือ
2. นางกรรณิกา  วัลย์เครือ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลธารวิทยา 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ทิมดี
2. เด็กหญิงมณฑารัตน์  ทวีศักดิ์
3. เด็กหญิงเจริญขวัญ  ประทักขินัง
 
1. นางจรรยา  มินชาติ
2. นางอมรศรี  เพชรภู่
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 1. นางสาวนารีรัตน์  คงสวัสดิ์
2. นายศิริชัย  เพ็งบูรณ์
3. นางสาวสุกัญญา  ศรีมณฑา
 
1. นางสาวรัตนา  ศิลปกุล
2. นางสาวรุจิรา  สุขเอมโอษฐ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาภา  มโนมาศ
2. เด็กหญิงรุ่งวลี  เพชรมณี
3. เด็กหญิงเกศกนก  ทองมี
 
1. นางทัศนีย์  พ่วงแม่กลอง
2. นางสาวกาญนิกา  พรหมชัย
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวชุดากาญจน์  สุริยงค์
2. นายวีรพงษ์  เทพอุดม
3. นางสาวสุธิษา  สิทธิพล
 
1. นางเฉลิมศรี  พรหมสถิตย์
2. นางสุภาวดี  จาวยญ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มณีราย
2. เด็กหญิงธิติพร   เพ็ญสวัสดิ์
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  กาญจนา
 
1. นางสาวสุนันทา   ขวัญรักษา
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวภัทรพร  เทียมทัด
2. นางสาวลภัส  เรืองศิลป์
3. นายวิฑูรย์  รื่นเลิง
 
1. นางสุภาวดี  จาวยญ
2. นางเฉลิมศรี  พรหมสถิตย์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กหญิงนพมาศ  จันทร์สุวรรณ
2. เด็กหญิงพัชรา  นาคเพชร
3. เด็กหญิงยุวดี  เทียนครบ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สุขแก้ว
2. นางสาวกนกวรรณ  สุขทา
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. นายกิตติพงษ์  หนูวงษ์
2. นายนิวัฒน์  ขุนพรม
3. นางสาวสุรัญญา  มีทอง
 
1. นางจรุงจิต  เพชรอุทัย
2. นายเวคินทร์  จูฑานุวงศ์
 
108 การงานอาชีพ การตอบปัญหาเกษตร ม.1-ม.3 ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงธนิสรา  ไชยสาลี
2. เด็กหญิงวรรณพร  พรหมานิตานนท์
 
1. นายสมพงษ์  วัลย์เครือ
2. นางกรรณิกา  วัลย์เครือ
 
109 การงานอาชีพ การตอบปัญหาเกษตร ม.4-ม.6 ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. นางสาวจิราพัชร  สุขเนาว์
2. นางสาวศศิธร  ทับทิมเพียร
 
1. นางสาวอรัญญา  ทองชำนาญ
 
110 การงานอาชีพ การทายชื่อและชนิดพันธุ์สัตว์ ม.1-ม.3 ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์   ชูช่วย
2. เด็กชายเจษฎาพล  สันประภา
 
1. นางสาวโสภิดา   ม่วงหีต
2. นายพีระพัฒน์   กังวาฬ
 
111 การงานอาชีพ การทายชื่อและชนิดพันธุ์สัตว์ ม.4-ม.6 ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายจักรพงค์   ครุดจ้อน
2. นายดนุพงษ์   ทวิชศรี
 
1. นายพีระพัฒน์   กังวาฬ
2. นางสาวโสภิดา   ม่วงหีต
 
112 การงานอาชีพ การทายชื่อพันธุ์และชนิดพืช ม.1-ม.3 ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์   ลิ้มเกื้อ
2. เด็กชายศุภณัฐ   อินทร์ทอง
 
1. นางสาวโสภิดา   ม่วงหีต
2. นายพีระพัฒน์   กังวาฬ
 
113 การงานอาชีพ การทายชื่อพันธุ์และชนิดพืช ม.4-ม.6 ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวณฐพร    มะโนรส
2. นายภูริทัต  ฤทธิโสม
 
1. นางสาวโสภิดา   ม่วงหีต
2. นายพีระพัฒน์   กังวาฬ
 
114 การงานอาชีพ การติดตายางพารา ม.1-ม.3 ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสักวิทยา 1. เด็กชายจะเด็จ  เลื่อนลอย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นาคพูล
 
1. นายพิสิทธิ์  สุขขัง
2. นายประทิน  รอดเมือง
 
115 การงานอาชีพ การติดตายางพารา ม.4-ม.6 ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายนที  ฉิมทัต
2. นายเจษฎาภรณ์  รอดระกำ
 
1. นางกรรณิกา  วัลย์เครือ
2. นางฉัตราอรุณ  สุขสกนธ์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  คำระหงส์
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  ฤทธิรุทธ์
2. เด็กหญิงเมธาวี  บุญเกษม
 
1. นางลักขณา  บุญเพ็ญ
2. นางสาวอาริษา  วัฒนครใหญ่
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  พลัง
2. เด็กชายเตวิช  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  คำเหยียด
2. นางสาวศศิธร  จันทร์ประเสริฐ